Download
c lov skupiny n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Cílové skupiny PowerPoint Presentation
Download Presentation
Cílové skupiny

Cílové skupiny

152 Views Download Presentation
Download Presentation

Cílové skupiny

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Cílové skupiny SWOT analýza= analýza vnitřních a vnějších podmínek firmy STP proces=segmentace, targeting, positioning

  2. segmentace, targeting, positioning tržní segment např. trh potravin má různé segmenty: pečivo, mléčné výrobky, ovoce, zelenina, cukrovinky, tuky, masné výrobky, koření, polotovary, (ne)alkoholické nápoje, biovýrobky, podobně mediální trh jaká jsou kritéria (relevantní faktory) pro výběr segmentu? jaký je profil segmentu? (pomocí analytických technik) jaká je atraktivnost (např. kupní síla) segmentu? jaká je cílová skupina? jak by měli zákazníci produkt přijímat (jaká je žádoucípoziceve vědomí cíl. skupiny ve vztahu ke konkurenci)

  3. segmentace=rozdělení zákazníků do homogenních skupin (shodné potřeby, přání, způsoby přijímání marketingových a komunikačních aktivit) proměnné tržní segmentace všeobecné geografické, demografické (objektivní) společenská třída, osobnost, životní styl (psychografické) specifické příležitost, status loajality, uživatelský status, míra užití (objektivní) přínos, připravenost kupujících (psychografické)

  4. Všeobecné proměnné tržní segmentace

  5. geografické proměnné segmentace podle: • světadílů • podnebí • národů • regionů • sousedství

  6. demografické proměnné segmentace podle: • pohlaví • věku a generační příslušnosti • velikosti a životního cyklu rodin • náboženství • místa narození • vzdělání, odbornosti • rasy • příjmu • společenské třídy

  7. psychografické proměnné • životní styl=způsob organizace života a výdajů (kultura, sport, zábava, restaurace) • osobnost=celkové zaměření (pohyb,klid) AIO=aktivity, zájmy, názory Aktivity (práce, odpočinek, nákupy) Zájmy (móda,domácnost, auta, jídlo, hudba) Názory (postoje, preference, ideje) Sem patří i mediální chování a preference

  8. Podle chování Specifické proměnné pro tržní segmentaci

  9. objektivní (měřitelné) Příležitost (kdy je produkt používán) Loajalita ke značce (k jedné, ke skupině) Uživatelský statut ((ne)uživatel, prvouživatel, stálý, pravidelný/bývalý, potenciální) Míra užití (podle objemu - významný, méně významný, nevýznamný)

  10. Specifické psychografické proměnné = všechny přínosy (benefity) pro zákazníka, které má z produktu = nákupní připravenost protože jde o hůře měřitelné proměnné, je třeba tyto proměnné nejdříve definovat Zdroj: Pelsmacker, DeP.–Geuens, M.–Bergh, Van den J.: Marketingová komunikace. Grada 2003, ISBN 80-247-0254-1, kp.4., s.125 a násl.