Download
begrebsafklaring og et blik p sprogets betydning for tosprogede b rn n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dansk som andetsprog PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dansk som andetsprog

Dansk som andetsprog

283 Views Download Presentation
Download Presentation

Dansk som andetsprog

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Begrebsafklaring og et blik på sprogets betydning for tosprogede børn Dansk som andetsprog

 2. Program • Praktiske spørgsmål – studieplan, kopier m.m. • Introfilm om danske dialekter • Begrebsafklaring 2 og 2 (fang en makker) + opsamling • Gennemgang af teori og begreber • Hurtigskrivning med opfølgende samtale/ diskussion i små grupper • Gennemgang af teori og begreber (fortsat)

 3. Partnersamtale 2 og 2 (ca. 10 min.) Ud fra teksten til i dag, definér begreberne og forskellene imellem dem: Intersprog og intersprogsudvikling Flersprogethed dobbelt etsprogethedtosprogethed fremmedsprog modersmål andetsprog

 4. Dansk som andetsprog Sproglige perspektiver – Hvilke særlige sproglige vanskelligheder har mennesker fra de forskellige lande? Psykologiske perspektiver – mentale processer, samt indre og ydre faktorer, der påvirker tilegnelsen af andetsproget Sociologiske og socialpsykologiske perspektiver – holdninger hos den, der lærer til det omkringliggende samfund og samfundets holdning til den der lærer Pædagogiske perspektiver – klasserumsforskning, hvor der forskes i, hvilke betingelser, metoder og hvilken organisering, der fremmer andetsprogstilegnelsen

 5. Tosprogethed

 6. Sprogsyn I • Norm om dobbelt etsprogethed • Betragtes af mange som den mest ideelle form for tosprogethed • Individet behersker begge sprog lige godt uafhængigt af kontekst

 7. Sprogsyn II • Norm for integreret tosprogethed • Her betragtes sprogene hos den tosprogede ikke som separate størrelser • Barnet benytter hele sin sproglige kompetence og tilpasser sprogbrugen efter konteksten

 8. Tosprogethed Sprogvalg – kompliceret indirekte forhandling samtalepartnere imellem (handler om magt, loyalitet, hensyntagen og status) Kodeskift – skift imellem sprog inden for samme samtalesekvens eller ytring Lån – import af et ord fra det ene sprog, hvor ordet integreres lydligt og/eller grammatisk i det andet sprog

 9. Tosprogetehed Lån og kodeskift er i moderne definitioner for tosprogethed og undervisning i andetsprog anerkendte strategier, der anses som naturlige og legitime. I modsætning hertil står den dobbelte etsprogethed som norm for sprogtilegnelsen

 10. Identitet og sprog Tosprogethed og identitet hænger sammen – det er dog individuelt og afhængig af en række faktorer, hvordan de hænger sammen: • Personligt forhold til sprogene • Samfundets vurdering af de enkelte sprog (status) engelsk vs. Somali

 11. Hurtigskrivning på tysk el. engelsk Emne: En afgørende hændelse i mit liv ”einentscheidendesEreignis in meinem Leben” ”A crucial event in mylife” Skriv i 10 min. Diskussion efterfølgende: • Hvad betød det for skriveprocessen, at det foregik på et fremmedsprog? • Hvordan indgik modersmålet i processen? • Tænk over sprog, I selv har tilegnet jer, og diskutér med hinanden, hvilke faktorer der har virket fremmende og hæmmende for processen • Tænk på dig selv som lærer (gerne på konkrete oplevelser fra praktikken): Hvilke udfordringer ser du i forbindelse med arbejdet med tosprogede elever?

 12. Sproget er et system • Sproget som et system af regler for anvendelsen af sproget – grammatik og syntaks • Sproget som et sæt af symboler med formålet om at studere ordenes betydninger – semantik • Sproget som kommunikationsmiddel i særlige situationer, med særlige deltagere, der har særlige forudsætninger - kontekst

 13. Sproget er et system • Pointerer grammatikkens rolle i forhold til at ”give ordene og teksterne liv” • Sproget ses som en ressource, ”som vi sprogbrugere vælger elementer fra, når vi skaber tekst.” • Ressource = ordforråd og reglerne for sprogbrug • Valgmulighederne er mangfoldige, og det er ud fra de regler om sprogbrugen (grammatikken) at vi vælger og dermed kan variere vores sprog uendeligt – altså: • Hurra for grammatikken!

 14. Sprogets funktion • Sprogets indretning • Sprogets sociale funktioner • Sprogets psykologiske funktioner • Et helhedssyn på sproget

 15. Sprog, tænkning og det narrative • Den litterære bevidsthed – Marc Turner • Hjernen er struktureret narrativt • Den narrative kompetence er grundlæggende og kognitiv – vi organiserer vores liv i narrative strukturer • Denne kompetence omfatter bl.a. evnen til at: (Turner 1996) • Kunne forudse og evaluere (konsekvenser) • At lægge planer – at forestille sig en narrativ sti ad hvilken et mål kan opnås • At kunne se objekter og begivenheder i små fortællinger • At kunne se enkelte objekters rolle som aktør i fortællinger • Projektionen – fra en fortælling til en anden fortælling • At forstå modsatrettede og komplekse mulige narrative fremtidige scenarier og handle ud fra dem

 16. Begreber og ord • Man kan godt have begreb om et fænomen, uden nødvendigvis at have ord for det • Ordene for begreberne er en slags etiketter, disse er knyttet til de forskellige sprog

 17. Sproget – én model

 18. Sproglig kompetence: • Formel sproglig viden (leksikalsk, grammatisk, fonetisk, ortografisk) • Sproglig bevidsthed • Strategisk kompetence (evnen til at løse sproglige opgaver og til at omsætte viden til flydende sprogbrug) • Social baggrundsviden • Viden om verden Obs. Dialektisk sprogteori