Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bo Kristiansen Socialdirektør i Brøndby Kommune siden 2004 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bo Kristiansen Socialdirektør i Brøndby Kommune siden 2004

Bo Kristiansen Socialdirektør i Brøndby Kommune siden 2004

150 Views Download Presentation
Download Presentation

Bo Kristiansen Socialdirektør i Brøndby Kommune siden 2004

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Bo Kristiansen • Socialdirektør i Brøndby Kommune siden 2004 • Ældre, beskæftigelse, handicappede, tandpleje, sundhed etc. • To udvalg: Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget • Cand.jur. 1988 • Københavns Kommune, Rødovre Kommune, Fredensborg-Humlebæk Kommune, København Universitet, Indenrigsministeriet • Deltagelse i tværkommunalt samarbejde i Region Hovedstaden og på Vestegnen • Socialchefforeningen • Formand for Mandecentret Bergens Helsekommission

 2. Brøndby Kommune • 34.000 indbyggere • Mange almene boliger (64%) • Stærkt erhvervsliv • Stigende ældrebefolkning, faldende børnetal • Mange indvandrere (med flygtningebaggrund) • Mange på overførselsindkomst • Faldende arbejdsstyrke • Lavt uddannelsesniveau • Lav indkomst • Dårlig sundhedstilstand Bergens Helsekommission

 3. Ansvarsfordeling på sundhedsområdet • Nationalt • Finansiering, planlægning, tilsyn, kontrol, forskning • Regionalt • Behandling, hospitalsdrift, forskning, planlægning • Kommunalt • Hidtidige opgaver: sundhedspleje (børn), tandpleje (børn og ældre), hjemmesygepleje, hjemmepleje, vedligeholdende træning af ældre, plejehjem, medfinansiering af færdigbehandlede patienter • Nye opgaver (fra 1.1.2007): Genoptræning efter hospitalsindlæggelse, stof- og alkoholbehandling, tandpleje for sindslidende og udviklingshæmmede, sundhedsfremme og forebyggelse, medfinansiering af Region Hovedstadens sygehusudgifter og af sygesikringen • Private Bergens Helsekommission

 4. Sundhedsaftaler Regionen - hospitaler Sundhedsaftaler Almen praksis Kommuner Bergens Helsekommission

 5. Sundhedsaftaler – 6 obligatoriske indsatsområder • Udskrivningsforløb for svage, ældre patienter • Indlæggelsesforløb • Træningsområdet • Hjælpemiddelområdet • Forebyggelse og sundhedsfremme, herunder patientrettet forebyggelse • Indsatsen for mennesker med sindslidelse • Forventet nyt område i version 2.0: • Patientsikkerhed – utilsigtede hændelser Bergens Helsekommission

 6. Sundhedsaftaler – organisering i Region Hovedstaden • Sundhedsstyrelsen (regeludsteder og godkender) • Regionsråd/29 kommunalbestyrelser • Sundhedskoordinationsudvalg (5 fra regionsrådet, 5 fra kommunerne, 2 praktiserende læger) • Administrativ styregruppe • Fælles arbejdsgrupper/faglige udvalg • Implementering og monitorering: • Samordningsudvalg på hospitaler • Faglige udvalg Bergens Helsekommission

 7. Kommunal medfinansiering • Grundbidrag (1.175 kr.) 40,0 • Aktivitetsbestemt bidrag 71,2 • Somatik – stationær (30 %, dog max. 4.615 kr.) 31,6 • Somatik – ambulant (30 %, dog max. 307 kr.) 23,2 • Psykiatri – stationær (60 %, dog max. 7.381 kr.) 1,9 • Psykiatri – ambulant (30 % af besøgstakst) 2,6 • Sygesikring - almen læge (10%) 2,4 • Sygesikring – speciallæge (30 %, dog max. 307 kr.) 6,4 • Sygesikring – øvrige (10 %) 1,6 • Genoptræning under indlæggelse (70 %) 1,4 • Kommunal genoptræning og vedligehold 17,6 Bergens Helsekommission

 8. Brøndby Kommune – sundhedsstrategi - overordnet • Sikre sammenhængende patientforløb • Sikre en koordineret indsats indenfor sundhedsfremme og forebyggelse • Sikre ændrede arbejdsgange internt • Få sat sundhed på dagsordenen - mainstreaming Bergens Helsekommission

 9. Brøndby Kommune – sundhedsstrategi 2009 – kort sigt • Undervisning, kostvejledning og motion for borgere med KOL og diabetes • Praksiskonsulent • Faldforebyggelse • Forebyggende hjemmebesøg • Medicinopfølgning • Rygestop • Patientuddannelse – lær at leve med kronisk sygdom • Uge 41 - motionsaktiviteter Bergens Helsekommission

 10. Brøndby Kommune – sundhedsstrategi 2009 – lang sigt • Mere motion og bevægelse for børn og unge • Sårbare unge • Tidlig opsporing af sårbare mødre • Und Dialog • Brug af Sundhedsformidlere - Sundhed på dit sprog • Motion for Brøndby Kommunes personale Bergens Helsekommission

 11. Samarbejdet med de praktiserende læger • Kontaktudvalg (3 læger) • Samarbejde om forebyggelse (visitation) • Målrette den patientrettede forebyggelse • Målrette den borgerrettede forebyggelse • Tæt dialog om de kommunale initiativer (sparringspartner) • Overvinde gensidig skepsis • Kommunalt ansat praksiskoordinator (18 timer månedligt) Bergens Helsekommission