Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Република Србија МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ТРГОВИНЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ PowerPoint Presentation
Download Presentation
Република Србија МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ТРГОВИНЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ТРГОВИНЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

150 Views Download Presentation
Download Presentation

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ТРГОВИНЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Република Србија МИНИСТАРСТВОПОЉОПРИВРЕДЕ, ТРГОВИНЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ ТРЖИШНА ИНСПЕКЦИЈА И НЕФОРМАЛНА ЕКОНОМИЈА Београд, 27. септембар 2011.год.

 2. НАДЛЕЖНОСТ ТРЖИШНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде - Сектор тржишне инспекције, преко тржишних инспектора врши инспекцијски надзор тржишта Републике Србије, у 114 општина и 4 града, како би својим активностима обезбедило: • пуну заштиту потрошача; • спречило нелојалну конкуренцију; • заштитило права интелектуалне својине; • створило услове за поштену тржишну утакмицу.

 3. ОРГАНИЗАЦИЈА

 4. НАДЛЕЖНОСТ ТРЖИШНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ Општи надзор: Заштита легалне трговине(спречавање нелегалних и непоштених пракси у трговини); Спречавање прања новца(област трговине и услуга, укључујући услугу посредовања у промету некретнина) Спровођење мера заштите индустријске својине(жиг, патент) и других права интелектуалне својине (ауторско и сродна права); Заштита потрошача; Тржишни надзор Општа безбедност производа(непрехрамбени производи) Усаглашеност производа са техничким и другим прописаним захтевима (непрехрамбени производи) Координација у систему брзе размене информација о опасним производима и сарадња са надлежним органима, привредним субјектима и другим заинтересованим странама

 5. КАПАЦИТЕТИ ТРЖИШНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ СТРУКТУРА ПРЕМА СТЕПЕНУ ОБРАЗОВАЊА СТРУКТУРА ПРЕМА ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА

 6. КАПАЦИТЕТИ ТРЖИШНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ТЕХНИЧКАОПРЕМЉЕНОСТ Службена возила 233 (приближно 40% старости преко 10 година) Лап-топ рачунари 477 3G нет модеми за приступ интранет мрежи 477 Ваучери за приступ електронској бази прописа - фиксни 50 Ваучери за приступ електронској бази прописа интернетом 112 Мобилни телефони 477 Мултифункционални уређаји (штампач,скенер, копир, факс) 35 Мобилни штампачи 30 Серверски уређај 1 Софтвери Софтвер за унапређење евиденције рада тржишних инспектора Софтвер за обавештавање о небезбедним производима (НЕПРО) Софтвер за евидентирање поступања у спровођењу заштите права интелектуалне својине Софтвер за евидентирање робе одузете у поступку инспекцијског надзора (тест фаза) Пројектор, са пратећом опремом (за едукацију) 1 Дигиталне камере 22

 7. ПРЕПОРУКЕ РЕГУЛАТОРНЕ РЕФОРМЕ √Смањење броја територијалних јединица √ Систем регионалне ротације имплементиран кроз функционалну организацију инспектора по одређеним специјализацијама(12 инспектора за контролу нафте, 17 инспектора за контролу промета хемикалија и биоцида, 9 инспектора за контролу ажурности у раду на целој територији) √ Налог за контролу обавезан, на основу анализе ризика у Сектору израда плана контрола, укључујући и заједничке контроле √ Кроз ИПА пројекат обезбеђена средства за унапређење информатичке подршке , обједињавање података и информација осталих државних органа √ Преко сајта министарства и кроз Информатор о раду, јавности доступне информације о прописима, тумачењима и резултатима спроведених инспекцијских контрола √Континуиране обуке инспектора кроз екстерне и интерне обуке

 8. НЕФОРМАЛНА ЕКОНОМИЈА Појавни облици: Актери на тржишту неевидентирани у јавним регистрима Нелегалан трговац (Закон о трговини) Нелегално обављање делатности (Закон о приватним предузетницима, посебни прописи за поједине делатности) Привредни субјекти евидентирани у неком од јавних регистара Легално обављање делатности-нелегалне додатне активности Легалан трговац-нелегална роба

 9. СУЗБИЈАЊЕ СИВЕ ЕКОНОМИЈЕРЕЗУЛТАТИ 2010.ГОД. - 4.144 контрола трговине дуванским производима, укључујући и 43 контроле по информацијама Агенције за дуван о одузимању лиценци за обављање промета дуванских производа. У координираној акцији са МУП Србије, због нелегалне трговине дуваном одузето је 139.695 паклица цигарета и 89 кг резаног дувана. - 3.137 контрола промета ван пословних просторија (јавне површине, пијаце, улична продаја) и 6.950 координираних инспекцијских прегледа и превентивних дежурстава, донето 513 решења о забрани рада, наложено регистровање обављања делатности и одузето робе у вредности од 25.810.500 динара; - 40 контрола по информацијама Агенције за енергетику о привременом или трајном одузимању лиценци за обављање промета нафтом и дериватима нафте; - Након измена подзаконских аката везаних за евидентирање комисионе продаје, у 1.214 комисиона евидентирано је 17.930 комитената-физичких лица и 1.725.849.700 динара вредности комисионе робе. Контроле промета ове робе, контроле коминтената и извршених пописа резултирале су драстичним смањењем овог начина промета, односно приказивањем реалне вредности комисионе и трговачке робе у промету на мало.

 10. СУЗБИЈАЊЕ СИВЕ ЕКОНОМИЈЕРЕЗУЛТАТИ 2010.ГОД. - 382 контроле евиденција, промета и цена хлеба од пшеничног брашна у самоталним трговинским радњама у оквируактивности на сузбијању сиве економије у млинарству и пекарству; - 260 контрола агенција за посредовање у промету непокретности у циљу контроле рада у складу са Законом о спречавању прања новца и финансирању тероризма. Поднето 9 пријава за привредни преступ, 1 забрана рада и 54 захтева за покретање прекршајног посупка; - 325 контрола нелегалног рада у области приређивања игара на срећу по информацијама и подацима Управе за игре на срећу и Пореске управе у којима је донето 15 решења о затварању, 6 о забрани нелегалног рада, 6 пријава за привредни преступ и 9 захтева за покретање прекршајног поступка; - Активно учешће у координираним контролама нелегалних емитера и преносиоца огласних порука (РАТЕЛ и РРА) и легалности пружања услуга запошљавања (НСЗ и МУП).

 11. УНАПРЕЂЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПРИОРИТЕТИ Имплементација Закона о тржишном надзору Информатичка подршка и софтвери за: - поступак контроле - анализу ризика и план контрола - преузимање података и база других државних органа Виши нивои обука и упознавање тржишних инспектора са најбољим праксама ЕУ

 12. Унутрашња организација Република Србија МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ТРГОВИНЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

 13. Управе у саставу Министарства Република Србија МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ТРГОВИНЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

 14. Инспекцијски надзор/капацитети-број инспектора на републичком нивоу • Тржишна инспекција.................................................................... 487 • Ветеринарска инспекција......................................................... 330 • Водна инспекција........................................................................... 19 • Шумарска и ловна инспекција................................................... 44 • Пољопривредна инспекција........................................................ 101 • Фитосанитарна инспекција......................................................... 107 У К У П Н О 1.088 Република Србија МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ТРГОВИНЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

 15. РЕПУБЛИКА СРБИЈАМИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ТРГОВИНЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ ОЧЕКУЈЕМО ВАШЕ КРИТИКЕ/ПОХВАЛЕ !