dota n mo nosti opera n program ivotn prost ed n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dotační možnosti Operační program Životní prostředí PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dotační možnosti Operační program Životní prostředí

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Dotační možnosti Operační program Životní prostředí - PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on

Dotační možnosti Operační program Životní prostředí. Operační program Životní prostředí. Podporované oblasti: Omezování rizika povodní Kvalita ovzduší Obnovitelné zdroje energií (OZE) Odpady Příroda Environmentální výchova. Omezování rizika povodní.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Dotační možnosti Operační program Životní prostředí


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
dota n mo nosti opera n program ivotn prost ed
Dotační možnosti

Operační program Životní prostředí

opera n program ivotn prost ed
Operační program Životní prostředí

Podporované oblasti:

 • Omezování rizika povodní
 • Kvalita ovzduší
 • Obnovitelné zdroje energií (OZE)
 • Odpady
 • Příroda
 • Environmentální výchova
omezov n rizika povodn
Omezování rizika povodní

PLÁNOVANÁ VÝZVA: podzim 2011 - omezování rizika povodní, komplexní monitoring vod

PŘÍKLADY PODPOROVANÝCH PROJEKTŮ:

 • Budování, rekonstrukce a modernizace systému předpovědní povodňové služby a hlásné povodňové služby.
 • Budování a modernizace varovných a hlásných systémů ochrany před povodněmi na státní, regionální a místní úrovni.
 • Zpracování podkladových analýz, digitálních mapových podkladů
 • Úprava koryt v současně zastavěných územích obcí prováděná přírodě blízkým způsobem.
 • Výstavba poldrů.
omezov n rizika povodn1
Omezování rizika povodní

VÝŠE PODPORY:

  • 90 % celkových způsobilých výdajů.

CO JE POTŘEBA VZÍT V ÚVAHU?

 • Součástí žádosti musí být žádost o dotaci na digitální povodňový plán nebo jeho aktualizaci.
 • K projektům v podoblasti 1.3.1 vydává MŽPposudek ještě před podáním žádosti – nutné žádat MŽP o posudek měsíc před ukončením výzvy, (k 1.3.2 AOPK až po podání žádosti).

SPECIFICKÉ PODMÍNKY:

 • Projekt zachovává (případně zvyšuje) průtočnou kapacitu stanovenou pro danou obec či město.
kvalita ovzdu
Kvalita ovzduší

AKTUÁLNÍ VÝZVA: 26. výzva (do 30. 11. 2011)

PŘÍKLADY PODPOROVANÝCH PROJEKTŮ:

 • Výměna nebo pořízení nízkoemisního kotle - např. výměna kotle na fosilní paliva (uhlí, LTO) za nízkoemisní kotle na fosilní paliva, zemní plyn nebo propan-butan, včetně případného zateplení budov.
 • Výstavba obecní plynové kotelny včetně vybudování a rekonstrukce rozvodů tepla, případně rekonstrukce stávající kotelny.
 • Plynofikace obce –nové středotlaké rozvody plynu ve městech a obcích nebo jejich částech.
 • Omezování prašnosti z plošných zdrojů - výsadba izolační zeleně (oddělení obytné zástavby od komerčních a průmysl. areálů, frekventovaných dopravních koridorů)

VÝŠE PODPORY:

 • až 90 % celkových způsobilých výdajů, konkrétní výše podpory je stanovena na základě finanční analýzy u projektů generujících příjem nebo v závislosti na charakteru projektu z hlediska veřejné podpory.
kvalita ovzdu1
Kvalita ovzduší

CO JE POTŘEBA VZÍT V ÚVAHU?

 • Časová náročnost odborných příloh (energetický audit, studie proveditelnosti, rozptylová studie, projektová dokumentace).
 • Dotace se nevztahují na opatření v bytových a rodinných domech .
 • Při bodovém hodnocení mohou být započítány i úspory energie a emisí z opatření realizovaných žadatelem z vlastních zdrojů.
 • Žadatel musí být vlastníkem předmětu podpory a min. na 5 let po dokončení projektu musí mít vyřešený majetkoprávní vztah k pozemku.

SPECIFICKÉ PODMÍNKY:

 • Nelze nahradit stávající plynový zdroj za nový plynový zdroj.
 • V případě pořízení nízkoemisního spalovacího zdroje pro vytápění budov/y, je podmínkou, aby budova po realizaci projektu splňovala požadavky platné normy na energetickou náročnost budov.
obnoviteln zdroje energi
Obnovitelné zdroje energií

PLÁNOVANÁ VÝZVA: podzim 2011 – Realizace úspor energie (zateplování)

PŘÍKLADY PODPOROVANÝCH PROJEKTŮ:

 • Výstavba a rekonstrukce centrálních a blokových kotelen využívajících obnovitelné zdroje energie (OZE), včetně rozvodů, přípojek, lze i kombinovat s výstavbou centrální výrobny paliv.
 • Výstavba a rekonstrukce lokálních zdrojů tepla využívajících OZE
 • Výstavba a rekonstrukce zdrojů elektřiny využívajících OZE – např. fotovoltaické systémy, malé vodní elektrárny
 • Kombinovaná výroba el.energie a tepla – např.bioplynové stanice
 • Zateplení budov

VÝŠE PODPORY:

 • až 90 % celkových způsobilých výdajů, konkrétní výše podpory je stanovena na základě finanční analýzy u projektů generujících příjem nebo v závislosti na charakteru projektu z hlediska veřejné podpory,
 • u výroby elektřiny z OZE max. výše 20 % ze způs. výdajů, max. 50 mil. Kč,
 • u kombinované výroby el. energie a tepla z OZE max. výše dotace 40 % ze způs.výdajů, max.100 mil. Kč.
obnoviteln zdroje energi1
Obnovitelné zdroje energií

CO JE POTŘEBA VZÍT V ÚVAHU?

 • Dotace se nevztahují na opatření v bytových a rodinných domech.
 • U každého podpořeného zařízení (výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla) je nutné instalovat měření množství vyrobeného tepla.
 • Při bodovém hodnocení mohou být započítány i úspory energie a emisí z opatření realizovaných žadatelem z vlastních zdrojů.
 • Jednotlivá žádost může obsahovat opatření realizovaná pouze na území jednoho okresu.

SPECIFICKÉ PODMÍNKY:

 • Realizací projektu dojde k úspoře emisí CO2.
 • Nelze nahradit stávajícího zdroje na zemní plyn nebo projekt, kde dochází k odpojení od CZT (či náhradě dodávek energií z CZT). U rekonstrukcí CZT je přechod ze zemního plynu na biomasu možný jen tehdy, pokud tepelný výkon instal. zařízení je vyšší než 200 kWt a zároveň provozovatel zdroje bude mít udělenou licenci na výrobu a/nebo rozvod tepla.
 • V případě pořizování či rekonstrukce zdroje tepla , je podmínkou, aby budova po realizaci projektu splňovala požadavky platné normy na energetickou náročnost budov.
odpady
Odpady

PLÁNOVANÁ VÝZVA: listopad 2011 – projekty na inventarizaci kontaminovaných míst

PŘÍKLADY PODPOROVANÝCH PROJEKTŮ:

 • systémy pro separaci a svoz jednotlivých složek komunálních odpadů (BRKO, papír, plast, sklo, nápojové kartony a textil atp.)
 • zařízení na úpravu separovaných složek komunálního odpadu (papír, plast, sklo a nápojové kartony) s cílem zlepšení následného materiálového využití (např. granulace, drcení, mytí atd.) nebo přímo projekty na výstavbu zařízení pro materiálové využití uvedených složek. Nebude podporována výstavba nových zařízení pouze na třídění, dotřídění nebo objemové úpravy/zpracování odpadu (např. úprava lisováním),
 • bioplynové a biofermentační stanice pro zpracování bioodpadů, které zahrnují další systémové prvky svozu a třídění KO, nebo svozu bioodpadů, nebo doplňují již existující takový systém svozu a/nebo třídění,
 • kompostárny,
 • výstavba nových sběrných dvorů pro aglomerace a spádová území nad 2000 trvale žijících obyvatel s maximální dojezdovou vzdáleností 10 km. Na území, na které je vázán počet obyvatel, nesmí být ke dni podání žádosti jiný sběrný. Maximální výše poskytnuté podpory na výstavbu sběrného dvora je 15 mil. Kč,
 • rekultivace starých skládek,
 • odstranění nepovolených skládek ve zvláště chráněných územích, evropsky významných lokalitách a ptačích oblastech.
odpady1
Odpady

PŘÍKLADY PODPOROVANÝCH PROJEKTŮ:

Odstraňování starých ekologických zátěží:

 • realizace průzkumných prací, analýz rizik:

a) realizace průzkumných prací, analýz rizik konkrétních lokalit,

b) realizace průzkumných prací, analýz rizik pro problémová území obsahující více než jedno kontaminované místo.

 • sanace vážně kontaminovaných lokalit (pouze v případech, kdy žadatel o podporu není původcem kontaminace nebo původce již neexistuje:

a) jednotlivé etapy komplexní sanace kontaminovaných staveb (včetně zbytků technologií), půdy (horninového prostředí) a podzemních vod,

b) sanace deponií nebezpečných nebo rizikových odpadů (starých skládek) a úložišť

c) odstraňování kontaminace půd, stavebních konstrukcí a podzemní vody pomocí inovativních sanačních technologií, apod.,

e) sanace SEZ vzniklých v důsledku hornické činnosti.

odpady2
Odpady

VÝŠE PODPORY:

 • až 90 % celkových způsobilých výdajů, konkrétní výše podpory je stanovena na základě finanční analýzy u projektů generujících příjem nebo v závislosti na charakteru projektu z hlediska veřejné podpory.

CO JE POTŘEBA VZÍT V ÚVAHU?

 • Žadatel musí být vlastníkem předmětu podpory a min. na 5 let po dokončení projektu musí mít vyřešený majetkoprávní vztah k pozemku.
 • U všech typů projektů musí být min. z 50% vstupem komunální odpad

SPECIFICKÉ PODMÍNKY:

 • U projektů typu sběrných dvorů: je zajištěno minimálně shromažďování papíru, skla, plastů, objemného odpadu, nebezpečných složek komunálních odpadů, prostor pro místo zpětného odběru elektrických a elektronických zařízení.
 • U projektů typu nakládání s komunálními odpady: projekt sníží produkci KO či přispěje ke zvýšení podílu recyklovaných KO.
p roda
Příroda

PŘÍKLADY PODPOROVANÝCH PROJEKTŮ:

 • opatření k uchování a zvyšování početnosti druhů,
 • péče o chráněná území,
 • obnova a výstavba návštěvnické infrastruktury ve zvláště chráněných územích,
 • výsadba a obnova remízů, alejí, soliterních stromů, větrolamů atd., břehových porostů a historických krajinných struktur (vč. polních cest a ošetření stromů ve významných alejích), péče o památné stromy,
 • regenerace lesů,
 • revitalizace vodních toků,
 • zakládání a obnova sídelní zeleně,
 • odstranění nebo zajištění nevyužívaných staveb v chráněných územích,
 • stabilizace nebo sanace sesuvů a skalních masivů a další.
p roda1
Příroda

VÝŠE PODPORY:

  • 70 - 90 % celkových způsobilých výdajů – závisí na konkrétním opatření.

CO JE POTŘEBA VZÍT V ÚVAHU?

 • V případě nákupu pozemku, musí být příjemce podpory vlastníkem nemovitosti po dobu nejméně 10 let od ukončení realizace projektu. udržitelnost opatření 10 let.
 • Náklady obvyklých opatření u jednotlivých typů projektů.

SPECIFICKÉ PODMÍNKY:

 • U projektů revitalizace rybníků není možno podpořit opatření, kde vlastníkem pozemku je subjekt, který není oprávněným příjemcem.
 • Další dle konkrétního typu opatření.
environment ln v chova
Environmentální výchova

PLÁNOVANÁ VÝZVA: podzim 2011 pouze na technické vybavení center a poraden a tvorbu materiálů a pomůcek

PŘÍKLADY PODPOROVANÝCH PROJEKTŮ:

 • technické vybavení center a poraden
 • tvorbu materiálů a pomůcek

VÝŠE PODPORY:

až 90 % celkových způsobilých výdajů, konkrétní výše podpory je stanovena na základě finanční analýzy u projektů generujících příjem nebo v závislosti na charakteru projektu z hlediska veřejné podpory.

environment ln v chova1
Environmentální výchova

CO JE POTŘEBA VZÍT V ÚVAHU?

V případě pořízení technického vybavení poraden a center investičního charakteru musí být

příjemce vlastníkem předmětu podpory po dobu nejméně 5 let od dokončení projektu. Příjemce bude předkládat každoročně po dobu 5 let od dokončení projektu Plán činnosti, včetně zhodnocení činnosti a příjmů za uplynulý rok a na požádání Fondu také roční vyúčtování (účetní uzávěrku).

V případě tvorby materiálů a pomůcek investičního charakteru musí být příjemce vlastníkem

předmětu podpory, nebo disponovat duševním vlastnictvím předmětu podpory po dobu

nejméně 5 let od dokončení projektu, přičemž musí zajistit převod duševního vlastnictví ze

zhotovitele (vybraného dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách) na příjemce.

zp sobil v daje
Způsobilé výdaje
 • Stavební a odborné práce přímo související s projektem
 • Výdaje na dodávky a služby přímo související s projektem
 • Projektová příprava – zpracování žádosti, projektová a technická dokumentace, odborné posudky a audity, finanční analýza, analýza rizik
 • DPH, v případě, že příjemce není plátcem DPH
 • Propagační opatření
 • Technický dozor
 • Nákup pozemků (do výše 10 % celkových způsobilých nákladů)
 • Další dle typu projektu: budování provizorních komunikací, příprava staveniště, odstranění náletových dřevin
co je t je d le it zv it
Co ještě je důležité zvážit?

Časovou náročnost zajištění některých příloh

 • projektová dokumentace,
 • stavební povolení, územní rozhodnutí,
 • povolení, vyjádření a stanoviska orgánů státní správy,
 • odborné posudky.

Výši spolufinancování

 • minimálně 10% způsobilých výdajů, dle typu projektů i více,
 • nezpůsobilé výdaje.

Dobu udržitelnosti projektu

 • minimálně 5 let, dle typu projektů i více.
p lohy k dosti
Přílohy k žádosti
 • Plná moc osobě pověřené k jednání se SFŽP
 • Projektová dokumentace včetně položkového rozpočtu
 • Stanovisko krajského úřadu z hlediska potřeb životního prostředí případně ještě Stanovisko orgánu ochrany přírody
 • Potvrzení o zařazení projektu do Integrovaného plánu rozvoje města
 • Územní rozhodnutí
 • Výpis z katastru nemovitostí a snímek z katastrální mapy
 • Doklad o vlastnictví nebo o nájemním vztahu

Další přílohy dle typu projektu:

 • Odborný posudek, studie proveditelnosti, rozptylová studie
 • Rozhodnutí, závazná stanoviska či vyjádření orgánů státní správy
 • Energetický audit
 • Rozptylová studie
 • Stanovisko ČIŽP
 • Finanční analýza a další.
slide19
Děkuji za pozornost

Vaše dotazy zasílejte na: info@aasp.cz

Státní fond životního prostředí České republiky, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11,

korespondenční a kontaktní adresa: Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4,

www.opzp.cznzelená linka 800 260 500ndotazy@sfzp.cz