Eivind Selvig, 08.05.06 - PowerPoint PPT Presentation

brick
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Eivind Selvig, 08.05.06 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Eivind Selvig, 08.05.06

play fullscreen
1 / 13
Download Presentation
Eivind Selvig, 08.05.06
85 Views
Download Presentation

Eivind Selvig, 08.05.06

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Klimamål i et kommuneperspektivStatus og utvikling i kommunalt klimaarbeidet Aggregering til klimamål og tiltakspotensial for et samlet kommune-Norge? Eivind Selvig, Civitas Prosjektgruppe: Njål Arge, Rolv Lea – Civitas Alberte Ruud, Ingunn Opheim, Urbanet Susan Brockett, Christian Dymèn, Richard Langlie, Nordregio Eivind Selvig, 08.05.06

 2. Klimaspørsmålet på agendaen i 3 av 4 av landets kommuner!

 3. De folkerike kommunene er kommet lengst Aktive fylkeskommuner og nettverk øker aktiviteten

 4. Utvikling i antall kommuner med klimaspørsmål på dagsorden og i antall vedtatte klimaplaner Kilde: Vestlandsforskning m.fl., 2008, for årene 2000 til 2007 Civitas og Urbanet, 2009, for året 2009 og antydningen for ”2011?”

 5. Når har alle kommuner vedtatt en klimaplan? Etter 2020? KS Klimamål-data KOSTRA-data

 6. 80 % har nedfelt klimamål i en egen klima- og energiplan eller i kommunplan

 7. Tiltak - 1 av 3 har forpliktende budsjettvedtak og avtaler om gjennomføring Svært få har kvantifisert utslippsreduksjonene

 8. Tallfestede mål – typiske nivåer • ca 10 % utslippsreduksjon innen 2012 • 20-30 % utslippsreduksjon innen 2020 • 50 % utslippsreduksjon innen 2030

 9. Mål – reduksjonspotensial? 6-7 mill. tonn CO2-ekv. i 2020

 10. Tiltakspotensial: 2,4 mill tonn CO2-ekv.

 11. Konklusjoner Spørreundersøkelsen: Gitt verdifull informasjon om status – stor og økende aktivitet Staten har overdrevne forventninger til framdrift Undersøkelsen kan gjentas for eksempel 2.hvert år, spørsmålene bør forenkles KOSTRA - legge inn i noen av spørsmålene Det er ”avdekket” et stort sprik i ”innholdet” i planene Et sterkt behov for både prosess- og faglig veiledning Det kan med fordel gjøres ”dypdykk” – verifiseringsarbeid - i utvalgte planer og prosesser

 12. Konklusjoner Aggregering og beregning av potensial: Metodisk ser dette ut til å fungere både mht. mål og tiltak. Krever en viss mengde manuell bearbeiding og bruk av skjønn Kommunene selv har estimert et betydelig reduksjonspotensial Kommunene har selv bekreftet at de er en betydelig og vesentlig aktør for at staten skal nå sine internasjonale forpliktelser Gjennomføring av tiltak i krever nye incentiver

 13. Konklusjoner Mål: 6-7 mill tonn CO2-ekv i forhold til framskrivning2020 Tiltak: 2,4 mill tonn red. realisert fram til 2020 Avvik mellom mål og tiltak kan ha flere årsaker: • Målene er en blanding av visjonære, strategiske, ”realistiske” • Forventninger om at generelle virkemidler (avgifter mv.) og internasjonal utvikling bidrar til utslippsreduksjoner • Tiltakspotensial der man har egne virkemidler og påvirkningskraft • Mangler kunnskap til å kvantifisere alle tiltakene Bekrefter SFTs anslag; 8 mill tonn CO2-ekv. i fht. 2020, og med sterke virkemidler overfor ca 2,8. Godt grunnlag for forhandlinger om nye statlige incentiver?