DR.ENVER YALNIZ - PowerPoint PPT Presentation

dr enver yalniz n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DR.ENVER YALNIZ PowerPoint Presentation
Download Presentation
DR.ENVER YALNIZ

play fullscreen
1 / 55
DR.ENVER YALNIZ
334 Views
Download Presentation
brianna-kirby
Download Presentation

DR.ENVER YALNIZ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. DR.ENVER YALNIZ • İZMİR DR. SUAT SEREN GÖĞÜS HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

 2. OLGU-1 • 44 yaşında, erkek olgu • futbol antrenörü • 10 gündür ateş, eforla olan nefes darlığı, kuru öksürük ve halsizlik

 3. 65 gün önce kol, gövde ve bacak derisindeki kızarıklıklar nedeniyle başvurduğu Aydın SSK hastanesi dermatoloji hekimince psöriazis tanısı konulmuş. Prednol ve metotreksat tedavisi başlanmış. • 1987 yılında kardeşi akciğer tüberkülozu tanısı ile tedavi almış • Sigara: 6 pak/yılı

 4. FİZİK MUAYENE • Kan basıncı: 100/60mmHg, ateş:37C • Nabız:88/dk solunum sayısı: 18/dak • karın bölgesi ve bacaklarda eritemli ve kepeklenme gösteren döküntülü lezyonlar • Her iki hemitoraks alt kısmında oskültasyonda inspiratuar raller • Diğer sistem muayeneleri normal

 5. LABORATUVAR • Sedimantasyon: 88mm/saat • Lökosit:12600 • Hb: 12.8gr/dl Trombosit: 268000 • SGOT:115 İU/l SGPT: 197 İU/l • Periferik yaymada; nötrofil %80, lenfosit %14, monosit %4, eozinofil %2

 6. ÖN TANINIZ ? • A- Psöriazis’in akciğer tutulumu • B- İlaca bağlı akciğer tutulumu • C- Sarkoidoz • D- Bilateral pnömoni • E- Akciğer ödemi

 7. ÖNCELİKLE HANGİ TETKİKLER İSTENİR? • A- Toraks YRBT • B- Bronkoskopi • C- Açık akciğer biyopsisi • D- Balgam tetkikleri (NSKAB, ARB bakısı) • E- Solunum fonksiyon testi

 8. Nonspesifik KAB’da üreme saptanmadı • ARB direk bakı ve löwenstein kültüründe üreme saptanmadı • HIV negatif • LE hücresi, ANA, AntiDNA ve RF negatif • SFT: restriktif tipte solunum bozukluğu • Kan gazı:normal

 9. BRONKOSKOPİ-1 • Tüm bronş sistemi mukozası hiperemikti. • Sağ orta lobdan BAL yapıldı. • Sağ alt lob lateral ve posterior segmentlerden toplam 3 adet transbronşiyal akciğer biyopsisi yapıldı.

 10. BRONKOSKOPİ-2 • BAL sıvısında; lenfosit %38, alveolar makrofaj %38, eozinofil %14 ve nötrofil %10 • TBAB patolojisinde; interstisyel alanda kalınlaşma, eozinofil içeren infiltrasyon ve miksoid bağ dokusu izlenmekte.Eozinofili ile karakterize interstisyel hastalıkları akla getirmektedir

 11. ŞU ANKİ TANINIZ ? • A- Psöriazis hastalığının akciğer tutulumu • B- Akut eozinofilik pnömoni • C- Basit pulmoner eozinofili • D- Kronik eozinofilik pnömoni • E- İlaca bağlı akciğer tutulumu

 12. OLGU-2 • 43 yaşında erkek olgu • Tekstil, Denizli Buldan • Son 1.5 aydır eforla olan nefes darlığı ve öksürük • Colitis Ülseroza 6 aylık öykü, Steroid + Salofalk (Mesalazin)başlanmış. Son 2 aydır KS tedavi kesilmiş. • Sigara: 40pak/yıl

 13. FİZİK MUAYENE • TA:110/80mmHg, Nb:112/dk, • Ateş:36.5 C, • SS oskültasyonunda bilateral inspiratuar raller

 14. LABORATUVAR-1 • Lök:7900 Hb:15.6gr/l Erit:5.11 Trom:319000 Sed:16mm/saat • SGOT:87 U/L SGPT:107 U/L

 15. ÖN TANINIZ ? • A- Colitis Ülserozaya bağlı akciğer tutulumu • B- İlaca bağlı akciğer tutulumu • C- Sarkoidoz • D- Hipersensivite pnömonisi • E- İnterstisyel ödem

 16. LABORATUVAR-2 • Kan Gazı: PH:7.41 PO2:90.3, PCO2:41.7 O2 SAT:97 • SFT:FEV1: 2.25 (%63) FVC:2.57 (%59) FEV1/FVC:87 CO Difüzyon:5.64 (%56)

 17. BRONKOSKOPİ • FOB: endobronşial lezyon izlenmedi • BAL: Alveoler makrofaj:%30, Lenfosit :%40, Nötrofil:%20 Eozinofil:%10 • TBAB: Olağan

 18. ŞU ANKİ TANINIZ? • A- Colitis Ülserozaya bağlı akciğer tutulumu • B- İlaca bağlı akciğer tutulumu • C- Sarkoidoz • D- Hipersensivite pnömonisi • E- Kollagen doku hastalığına bağlı akciğer tutulumu

 19. Kollajen vasküler hastalıklar HIV İlaç kullanma Astma ve seyahat öyküsü Öykü ve fizik inceleme Dışkıda parazit incelemesi Solunum fonksiyon testi Restriksiyon Obstrüksiyon Sistemik tutulum Sadece akciğer tutulumu Akc. Grafisi:normal IgE < 1000 Churg-Strauss Akc. Grafisi:anormal IgE > 2000 Astma Alerjik bronkopulmoner asperjillozis Bronkosentrik granülomatozis

 20. Restriksiyon Pnömosistis karini Strongiloides sterkoralis Asperjillus Kriptokokkus Bronkoalveoler lavaj > % 20 Eosinofil < % 20 Eosinofil Kan eozinofil sayısı İnterstisyel akciğer hast. İlaç reaksiyonu Yüksek Orta Düşük/N Hipereozinofilik sendrom Akut eozinofilik pnömoni Kr. Eozinofilik pnömoni Basit pulmoner eozinofili Am J Respir Crit Care Med 1994; 150:1423-38

 21. OLGU-1 • Psöriazis hastalığının akciğer tutulumu yapmaması, • BAL sıvısında lenfosit ve eozinofil artımına neden olabilecek sarkoidoz, kolagen doku hastalığının akciğer tutulumu, İPF; AİDS ve infeksiyon hastalıkları gibi diğer olası nedenler dışlanması,

 22. OLGU-1 • Hastanın 65 gün süre ile günlük 5 mg (toplam 325mg) metotreksat tedavi alması, • Semptomların bu tedaviden belli bir süre sonra ortaya çıkması, • Uyumlu klinik, radyolojik, laboratuvar ve patolojik bulgularının olması ‘metotreksata bağlı akciğer tutulumu’ tanısını koydurmuştur.

 23. TEDAVİDE NE YAPARDINIZ ? • A- İlaç kesilir ve kortikosteroid tedavisi verilir • B- İlaç kesilir ve kortikosteroid+siklofosfamid tedavisi verilir • C- Sadece ilaç kesilir+destek tedavisi • D- İlaç kesilmez + kortikosteroid tedavi verilir • E- Hiçbirisi

 24. BİZ NE YAPTIK? • İlaç kesildi. • İlaç kesildikten kısa bir süre sonra klinik yakınmalar düzeldi.

 25. OLGU-1 • Birinci ay sonunda SFT testleri normaldi. • Hastada ciddi solunum yetmezliğinin olmamasının nedeni, muhtemelen tedavinin başlangıcında itibaren kortikosteroid tedavi almasıdır. • Bundan dolayı ek kortikosteroid tedavisi verilmedi.

 26. e

 27. METOTREKSAT PNÖMONİTİSİ-1 • Metotreksat (MTX) folat antagonistidir • MTX alan hastaların %0.5-14’de görülür • İngilizce literatürde toplam 123 vaka tanımlanmış. Çoğu RA nedeni ile tedavi gören olgularda (62 olgu) görülmüş. Psöriazisli hastalarda MTX’a bağlı akciğer tutulumu sadece 8 olgu da, oldukça nadirdir. Eur Respir J 2000; 15:373-381 Clin Exp Dermatol 2000;25(1):24-27 Sarcoidosis Vasc Diffuse Lung Dis 2001;18(39:243-52

 28. METOTREKSAT PNÖMONİTİSİ-2 • Toksisite doza değil, verilme sıklığına bağlı • MTX’a bağlı akciğer hasarının mekanizması bilinmiyor. İdiyosinkratik reaksiyona bağlı olabileceği görüşü kabul görüyor. • Nefes darlığı, kuru öksürük ve ateş • Bilateral bazallerde inspiratuar raller • Olguların 1/3’ünde periferik eozinofili • Clin Exp Dermatol 2000;25(1):24-27 Sarcoidosis Vasc Diffuse Lung Dis 2001;18(39:243-52

 29. METOTREKSAT PNÖMONİTİSİ-3 • Akciğer grafisinde alt loblarda daha yoğun bilateral interstisyel ve/veya alveoler infiltrasyonlar, nadiren hiler ve mediastinal LAP ve plevral sıvı • Toraks BT’de buzlu cam, interstisyel infiltrasyonlar, septal kalınlaşmalar ve konsolidasyon • Clin Exp Dermatol 2000;25(1):24-27 • Sarcoidosis Vasc Diffuse Lung Dis 2001;18(39:243-52

 30. METOTREKSAT PNÖMONİTİSİ-4 • SFT’de restriktif tipte solunum bozukluğu • Sellüler interstisyel eozinofilik infiltrasyonlar, granülomlar, atipik epitelial hücreler, peribronkovasküler inflamasyonun eşlik ettiği diffüz alveoler hasar ve fibrozis Eur Respir J 2000; 15(2): 373-81 Sarcoidosis Vasc Diffuse Lung Dis 2001;18(39:243-52

 31. Metotreksat’a bağlı akciğer tutulumunun tanı kriterleri • İlaç alımından sonra solunum semptomlarının başlaması • Akciğer grafisinde yeni gelişen infiltrasyonlar • Diğer akciğer hastalıklarının dışlanması • Akciğer patolojisinin, ilaca bağlı akciğer tutulumu ile uyumlu olması Ann Intern Med 1997; 127: 356-64 J Rheumatol 1995; 22:1043-47

 32. TEDAVİ • MTX’a bağlı akciğer tutulumundan şüphenildiğinde ilaç kesilmelidir • Şiddetli vakalarda kortikosteroidler önerilir • Prognoz genellikle iyidir, fakat zaman zaman ölümcül olabilir. J Eur Acad Dermatol Vnereol 2001; 15(3):247-49 Sarcoidosis Vasc Diffuse Lung Dis 2001;18(39:243-52

 33. OLGU-2 • Colitis Ülseroza hastalığının akciğer tutulumu olabilir, ama hastalığı için salofalk tedavisi aldığı ve hastalık remisyonda olduğu için düşünülmedi. • BAL sıvısında lenfosit ve eozinofil artımına neden olabilecek sarkoidoz, kolagen doku hastalığının akciğer tutulumu dışlandı

 34. OLGU-2 • Semptomların salofalk tedavisinden belli bir süre sonra ortaya çıkması, • İlaca bağlı akciğer tutulumu ile uyumlu klinik, radyolojik, laboratuvar bulgularının olması ‘Salofalk (Mesalazin)’a bağlı akciğer tutulumu’ nu düşündürdü

 35. TEDAVİDE NE YAPARDINIZ ? • A- İlaç kesilir ve kortikosteroid tedavisi verilir • B- İlaç kesilir ve kortikosteroid+siklofosfamid tedavisi verilir • C- Sadece ilaç kesilir+destek tedavisi • D- İlaç kesilmez + kortikosteroid tedavi verilir • E- Hiçbirisi

 36. BİZ NE YAPTIK? • Gastroenteroloji Konsültasyonu: Salofalk ted. azaltılarak stoplanması, KS tedavinin devamı önerildi. • KS 50mg/gün verildi. • İlaç kesildikten kısa bir süre sonra klinik yakınmalar düzeldi.

 37. OLGU-2 • 20 gün sonraki kontrolde SFT, Difüzyon Kapasitesi, Akciğer grafisi, Toraks BT istendi. Düzelme görüldü