กศน. - PowerPoint PPT Presentation

brianna-kirby
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
กศน. PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 26
Download Presentation
กศน.
165 Views
Download Presentation

กศน.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. กศน. พัฒนาการของนโยบาย พัฒนาการของนโยบาย พัฒนาการของนโยบาย พัฒนาการของนโยบาย ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ สำนักงาน กศน.

 2. การศึกษากับการพัฒนา - การพัฒนาใดๆ มุ่งหมายที่จะให้สังคมเจริญก้าวหน้า ประชาชนมีความสุข จึงแสวงหาวิธีการที่ดีที่สุด- คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา- การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนEducation for Tomorrow Education for Today

 3. Goal Setting กระบวนการบริหารการศึกษา Policy Making Evaluation Policy Group ผู้บริหาร Planning Implementation Programs team Budgeting

 4. การศึกษาเกี่ยวกับนโยบายการศึกษาเกี่ยวกับนโยบาย การกำหนดนโยบาย ผลผลิตของนโยบาย ระเบียบวิธีและเทคนิคการดำเนินนโยบาย

 5. การวิเคราะห์นโยบาย? วิธีการที่จะเข้าใจนโยบาย

 6. การศึกษาจากข่าวสาร ข้อเท็จจริงในนโยบาย คุณค่าของนโยบาย การกระทำในนโยบาย

 7. การศึกษาจากเหตุผล ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ข้อสนับสนุน ข้ออ้าง ข้อโต้แย้ง ข้อประกัน ข้อตรวจสอบ

 8. นโยบายที่ดี มีทฤษฎี วิชาการรองรับ มีเทคโนโลยี/นวตกรรมในการปฏิบัติ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบาย สามารถปฏิบัติได้จริง

 9. นโยบายที่ให้ประโยชน์เฉพาะกลุ่ม(Redistributive Policy) นโยบายที่ให้ประโยชน์แก่ทุกฝ่าย(Distributive Policy) ประเภทของนโยบาย นโยบายที่ควบคุมการแข่งขัน(Competitive Regulatory Policy) นโยบายเชิงควบคุม-ป้องกัน(Protective & Regulatory Policy)

 10. พัฒนาการทางนโยบาย กศน. ยุคที่ 1 การอภิวัฒน์การเมืองการปกครองไทย ยุคที่ 2 ปฐมบทการศึกษาผู้ใหญ่ ยุคที่ 3 การศึกษานอกโรงเรียน ยุคที่ 4 การปฏิรูปการศึกษา

 11. การอภิวัฒน์การเมืองการปกครองไทยการอภิวัฒน์การเมืองการปกครองไทย หลักคณะราษฎร์ 1. จะต้องรักษาความเป็นเอกราชทั้งหลาย2. จะต้องรักษาความปลอดภัยในประเทศ3. จะต้องบำรุงความสุขสมบูรณ์ของราษฎร ในทางเศรษฐกิจ4. จะต้องให้ราษฎรมีสิทธิ์เสมอกัน5. จะต้องให้ราษฎรได้มีเสรีภาพ ความเป็นอิสระ โดยไม่ขัดกับหลัก 4 ประการข้างต้น6. จะต้องให้การศึกษาอย่างเต็มที่แก่ราษฎร

 12. การอภิวัฒน์การเมืองการปกครองไทยการอภิวัฒน์การเมืองการปกครองไทย แผนการศึกษาชาติ 2475, 2479 การสำมะโนประชากร 2480 - คนไทย 68.8 % ไม่รู้หนังสือ นายบุญช่วย สมพงษ์ ผู้ไปศึกษาด้านการศึกษาผู้ใหญ่ การศึกษาภาคผนวก “จะพยายามจัดให้ผู้ใหญ่ที่ไม่รู้หนังสือได้รับการศึกษาจนอ่านออก เขียนได้”

 13. ปฐมบทการศึกษาผู้ใหญ่ 6 สิงหาคม 2483 จัดตั้งกองการศึกษาผู้ใหญ่สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หลักการดำเนินงาน1. ใช้วิธีร่วมมือประสานงานทั้งรัฐบาลและประชาชน 2. ให้เป็นไปตามความสมัครใจของผู้เรียน3. ทดลองหารูปแบบที่เหมาะสม

 14. ปฐมบทการศึกษาผู้ใหญ่ พระราชกำหนดส่งเสริมการรู้หนังสือ 2486- เก็บภาษีผู้ไม่รู้หนังสือ นโยบายเร่งรัด- ประชาชนจัดตั้งโรงเรียนผู้ใหญ่ - อาสาสมัครช่วยสอน /หน่วยงานเร่งรัด - เงินทุนส่งเสริม รัฐนิยมฉบับที่ 9 “ภาษาและหนังสือไทยกับหน้าที่พลเมือง”

 15. ปฐมบทการศึกษาผู้ใหญ่ 1. การศึกษาภาคมูลฐาน 2. การศึกษาผู้ใหญ่ภาคมัธยม 3. การศึกษาอาชีวศึกษาผู้ใหญ่ 4. การศึกษาภาคประชาชน / ฝึกอบรมประชาชน 5. ห้องสมุดประชาชน 6. การโสตทัศนศึกษา 7. มูลสารศึกษา / สารนิเทศก์

 16. ก่อนกำเนิดการศึกษานอกโรงเรียน (พ.ศ.2504-2519) • ปรัชญา “คิดเป็น” • การศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จ • การศึกษาทางวิทยุและไปรษณีย์ • การศึกษาสำหรับชาวไทยภูเขา • ครูอาสาสมัครเดินสอน • การศึกษาตลอดชีวิต (การศึกษาพื้นฐาน/ บริการข่าวสารข้อมูล/ พัฒนาเพิ่มพูนทักษะ)

 17. การศึกษานอกโรงเรียน กรมการศึกษานอกโรงเรียน 24 มีนาคม 2524 โครงการพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน (คพน.) กิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน - ความรู้พื้นฐาน * การศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จพื้นฐาน * การศึกษาต่อเนื่อง/ การศึกษาสายสามัญ- ข่าวสารข้อมูล * ห้องสมุดประชาชน * ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน * หน่วยโสตทัศนศึกษา * เทคโนโลยีทางการศึกษา * บริภัณฑ์เพื่อการศึกษา

 18. การศึกษานอกโรงเรียน - เพิ่มพูนทักษะความรู้ * ฝึกอบรมวิชาชีพ * กลุ่มสนใจ * ฝึกอบรมประชาชน การศึกษาชุมชน- ชุมชนเป็นฐาน - บูรณาการผสมผสาน - ศูนย์การเรียนชุมชน

 19. การศึกษานอกโรงเรียน • การรณรงค์แก้ปัญหาการไม่รู้หนังสือ • การศึกษาสายสามัญ (หลักสูตร 2530) • สอบเทียบ / กศ.สำหรับบุคคลภายนอก • การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม • ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน/ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมฯ • ผู้ประสานงานกศน.อำเภอ /ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ/เขต

 20. การศึกษานอกโรงเรียน • การศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ • การศึกษาตามอัธยาศัย • ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา • วิทยุเพื่อการศึกษา • วิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา • โครงการพัฒนาชนบท

 21. ปฏิรูปการศึกษา การศึกษาตลอดชีวิต 1 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 2 การประสาน ส่งเสริม สนับสนุน 3 • พัฒนาการของรอยต่อทางนโยบาย • สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน • สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 4

 22. ปฏิรูปการศึกษา พ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 5 กศน.บนเวทีโลก 6 บทบาทของ กศน.ต่อการพัฒนาในอนาคต 7

 23. “หนังสือแนะนำ”

 24. 1. การศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม 2. วิกฤตการศึกษาโลกในทศวรรษที่ 1990 3. การเรียนรู้: ขุมทรัพย์ในตน 4. ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 5. Deschooling 6. Pedagogy of the oppressed

 25. 1. ความเชื่อมโยงของบริบททางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง สิ่งแวดล้อม กับ กศน. 2. ความเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ นโยบาย บทสรุป 3. การวิเคราะห์นโยบายเป็นหลักวิชา ที่ผู้บริหารต้องรู้ คุณ คือ คนต่อไป

 26. สวัสดี สวัสดี