effekt strategiska val trendspaning och kritisk granskning n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Effekt, strategiska val, trendspaning och kritisk granskning

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Effekt, strategiska val, trendspaning och kritisk granskning - PowerPoint PPT Presentation


 • 146 Views
 • Uploaded on

Effekt, strategiska val, trendspaning och kritisk granskning. Umeå 2010-04-29. Per Forsling, Fastighetsägarna Stockholm. Agenda, vad jag vill prata om!. Att byta uppvärmningsform, strategiska val ur ett fastighetsägarperspektiv En kort trendspaning, vad händer på värmemarknaderna?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Effekt, strategiska val, trendspaning och kritisk granskning' - brent


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
effekt strategiska val trendspaning och kritisk granskning

Effekt, strategiska val, trendspaning och kritisk granskning

Umeå 2010-04-29

Per Forsling, Fastighetsägarna Stockholm

agenda vad jag vill prata om
Agenda, vad jag vill prata om!
 • Att byta uppvärmningsform, strategiska val ur ett fastighetsägarperspektiv
 • En kort trendspaning, vad händer på värmemarknaderna?
  • Energibesparing eller effektbesparing?

Fråga, protestera och avbryt gärna 

fastighets garna stockholm
Fastighetsägarna Stockholm
 • Branschorganisation
 • Grundades 1870
 • Stockholms- och Gotlands län
 • Ca 5 700 medlemmar med:
  • 10 000 fastigheter, 170 000 lägenheter
  • Fastighetsvärde cirka 500 miljarder kronor
  • Cirka 2 600 bostadsrättsföreningar
 • Energi och miljö finns bland de prioriterade frågorna att driva
att byta uppv rmningsform strategiska val ur ett fastighets garperspektiv
Att byta uppvärmningsform, strategiska val ur ett fastighetsägarperspektiv

Flödesschema vid byte av uppvärmningsform

 • Behov
 • Strategiska val
 • Utredning av förutsättningar, tekniska och organisatoriska
 • Val av teknik
 • Upphandling
 • Genomförande
 • Drift
 • Källa: Forsling P, Allt annat än olja, Sveriges Kommuner och Landsting, 2008
behov
Behov
 • Varför byta uppvärmningsform? Tänkbara motiv:
  • Tekniskt behov, befintlig anläggning är tekniskt uttjänt
  • Ekonomiskt behov, allt för dyr drift
  • Önskan/krav att minska miljöbelastning
 • Ofta sammanfaller motiven med varandra.
  • Oljan är dyr och dålig. Konvertering ger ekonomiska och miljömässiga vinster….
 • Många offentliga fastighetsägare har politiskt ställda krav på sig att konvertera med miljömotiveringar

Behov

Strategiska val

Utred förutsättningar

Val av teknik

Upphandling

Genomförande

Drift

strategiska val parametrar att utv rdera
Strategiska val, parametrar att utvärdera
 • Ekonomi
  • En självklarhet att utvärdera.
  • Inte bara driftkostnad före-efter!
  • Inkludera alla kostnadsposter för alla alternativ!
  • Finns det potentiella intäkter?
 • Miljöprestanda
  • Samma grundtanke som ekonomisk utvärdering
  • Hur utvärderas olika alternativ mot varandra? Primärenergi? Marginalel eller mix?
 • Drift och underhåll
  • Egen personal eller inhyrd? Ett ledningsbeslut! Vad gäller imorgon?
  • Kan man/bör man upphandla ”färdig värme” istället?
 • Riskhantering
  • Grundläggande för alla strategiska överväganden
  • Alla ägg i samma korg?
  • Inlåsningseffekter? Behåll förhandlingsutrymmet!

Behov

Strategiska val

Utred förutsättningar

Val av teknik

Upphandling

Genomförande

Drift

utreda f ruts ttningar tekniska och organisatoriska
Utreda förutsättningar, tekniska och organisatoriska
 • Tekniska förutsättningar
  • Utredning på egen hand eller med konsultstöd?
  • Konsulterna har preferenser, på gott och ont. Välj med omsorg.
  • Erfarna konsulter vågar dimensionera snålt!
  • Husets förutsättningar, radiatorsystem, effektbehov, utrymmesbehov
  • Omgivande förutsättningar, lokala utsläpp, körbanor, borrning
 • Organisatoriska förutsättningar
  • Egen personal? Kopplat till det strategiska resonemanget
  • Samlat fastighetsbestånd?
  • Jourtid?

Behov

Strategiska val

Utred förutsättningar

Val av teknik

Upphandling

Genomförande

Drift

val av teknik
Val av teknik
 • Föregående analys ger underlag för beslut om teknikval:
  • Värmepump? Vilken typ?
  • Biobränsleeldning? Vilket bränsle?
  • Fjärrvärme?

Behov

Strategiska val

Utred förutsättningar

Val av teknik

Upphandling

Genomförande

Drift

upphandling
Upphandling
 • Etablerad process, väl beskrivet i andra sammanhang:
  • Förfrågningsunderlag
  • Anbudsutvärdering
  • Förhandling
  • Avtalstecknande
 • Bra förfrågningsunderlag ger jämförbara anbud!
  • Energitäckningsgrad?
  • Effekttäckningsgrad?
  • ÄTA-kostnader? Hur reglera?
  • Demontering/rivning?
  • Kvarvarande olja!
 • Använd standardiserade entreprenadavtal

Behov

Strategiska val

Utred förutsättningar

Val av teknik

Upphandling

Genomförande

Drift

genomf rande
Genomförande
 • Att konvertera uppvärmningssystemet är en vanlig entreprenadprocess. Inga principiella skillnader från andra byggprocesser
  • Tidpunkt för konvertering? Årstid?
  • Värmeförsörjning under byggskedet, ansvar? Jourtid?
  • Löpande besiktning under byggskedet?
  • Information till boende och brukare!
 • Instruktion och utbildning
 • Märkning och dokumentation
 • Slutbesiktning
 • Garantibesiktning och prestandakontroll

Behov

Strategiska val

Utred förutsättningar

Val av teknik

Upphandling

Genomförande

Drift

driftskede
Driftskede
 • Äntligen är allt på plats, nu är det bara att luta sig tillbaka eller?
  • Myndighetskrav, köldmediekontroll, läckage, skydd mot brand
  • Prestandakontroll och driftstatistik
  • Översyn inför säsongsskifte
  • Driftekonomisk trimning
  • Uppföljning av krav ställda i upphandlingsskedet
  • Ekonomisk utvärdering
  • Dokumentera erfarenheter
  • Delge erfarenheter!

Behov

Strategiska val

Utred förutsättningar

Val av teknik

Upphandling

Genomförande

Drift

ett kalkylexempel
Ett kalkylexempel

Skola/vandrarhem

Oljepanna till 300 kW pellets + solfångare

100 % effekttäckning

Obs! Prisbild giltig sommaren 2007

kalkylering n gra riktlinjer
Kalkylering, några riktlinjer
 • Underhållskostnader kan ansättas schablonmässigt i relation till investeringskostnaden enligt t ex EMI:

Pellets 2 % av investeringen

Värmepump 1 % av investeringen

Fjärrvärme 0,5 % av investeringen

 • Verkningsgrader:

Äldre oljepanna 0,75-0,8

Bergvärmepumpar ”årsmedelverkningsgrad” är kalkylmässigt 2,6-2,8

Fjärrvärme 0,98

Biobränsleanläggning 0,85

 • Bränslepriser:

För större värmepumpsanläggningar kan SCB ”avtal småindustri” användas kalkylmässigt

Fjärrvärmepriser är lokala, ansätt lokala priser i kalkylen!

Pelletspriser finns vissa internetkällor, fortfarande med osäkerhet

EMI-Energimarknadsinspektionen, källa: ”Uppvärmning i Sverige”

kalkylering n gra riktlinjer forts
Kalkylering, några riktlinjer forts

Bergvärmepump:

 • Årsmedelverkningsgrad 3.0
 • Investering 14 000 kr/kW (värmepumpseffekt)
 • Förhållanden:
  • Energibehov/värmepumpseffekt: 4200 (kWh/kW)
  • Energitäckningsgrad 82 %

Källa: Levin, P, Ekonomisk och driftserfarenhetsmässig utvärdering av bergvärmepumpar, 2008.

http://www.bebostad.net > Genomförda projekt > Utvärdering bergvärmepumpar

slide16

En trendspaning…

Energi eller effektbesparing?

 • Att spara energi är i allas medvetande, har gått från att vara trend till självklarhet (?)
 • Ur en fastighetsägares perspektiv är nästa steg att spara effekt;
  • Timmätning av alla elkunder ska skapa ändrade beteenden hos kunderna
  • Ökat inslag av timmätning av fjärrvärmekunder
  • Spara energi kommer att styras mot att också spara effekt, för att energibolagen vill dit
  • Fjärrvärme och värmepumpar kan leverera energi till låg kostnad, den svenska elproduktionen är enormt fokuserad på att leverera elenergi med låga rörlig kostnader, t ex vattenkraft och kärnkraft.
  • Att tillhandahålla effekt är dyrt, svårt och miljöbelastande
slide17

En trendspaning…

Energi eller effekt

Källa: Metoder för att sänka effektbehovet vid fjärrvärme, Svensk Fjärrvärme, Fjärrsyn rapport 2009:41

slide18

En trendspaning…

Energi eller effekt

Källa: Metoder för att sänka effektbehovet vid fjärrvärme, Svensk Fjärrvärme, Fjärrsyn rapport 2009:41

slide19

Att spara effekt är inte samma sak som att spara energi

 • I flerbostadshus kan man styra bort värme från radiatorsystemet under tider då man har stort behov av tappvatten
 • I lokalbyggnader kan man starta ventilationsaggregat med tidsförskjutning för dämpa värmeeffekten.
 • Mer intressant att ackumulera värme
 • Värmepump med fjärrvärmespets?
 • ”Smarta elnät” ska jämna ut uttagen över tid baserat på t ex efterfrågan och pris
 • Elmotorer förses med mjukstart för att sänka startströmmar, eleffektuttaget (och säkringsnivån)
slide20

En sammanfattning

 • Vid byte av uppvärmningsform, tänk långsiktigt och var strategisk
  • Konkurrensutsätt alternativen mot varandra
  • Välj det sammantaget bästa alternativet, det är inte alltid det billigaste alternativet…
  • Tänk på förvaltningsskedet i förväg.
  • Gör en heltäckande före/efterkalkyl
 • Att spara effekt kommer att bli allt mer lönsamt,
  • Att spara effekt är inte samma sak som att spara energi, lär er skillnaden!
slide21

Tack för uppmärksamheten!

Per Forsling

070-417 76 40

per.forsling@fastighetsagarna.se