slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mārtiņš Budahs AS “Sadales tīkls” Izpētes un standartu departamenta vadītājs LEEA seminārs 25.03.2010. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Mārtiņš Budahs AS “Sadales tīkls” Izpētes un standartu departamenta vadītājs LEEA seminārs 25.03.2010.

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 27
Download Presentation

Mārtiņš Budahs AS “Sadales tīkls” Izpētes un standartu departamenta vadītājs LEEA seminārs 25.03.2010. - PowerPoint PPT Presentation

brenna
451 Views
Download Presentation

Mārtiņš Budahs AS “Sadales tīkls” Izpētes un standartu departamenta vadītājs LEEA seminārs 25.03.2010.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Mārtiņš Budahs AS “Sadales tīkls” Izpētes un standartu departamenta vadītājs LEEA seminārs 25.03.2010.

 2. Ministru kabineta noteikumi Nr.841 “Elektroapgādes būvju būvniecības kārtība” un tajos piedāvātās izmaiņas

 3. EBBK deleģēts • EBBK izdoti saskaņā ar Enerģētikas likuma 76.panta otro daļu un Būvniecības likuma 2.panta ceturto daļu un 6.panta pirmās daļas 7.punktu • Būvniecības likums (aktuāla redakcija 01.10.2009) • 6. pants. (1) Ministru kabinets, ja nepieciešams, nosaka īpašu būvniecības procesa kārtību šādām būvēm: 7) enerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvēm; • EBBK izdoti 08.11.2005., veikti grozījumi 12.01.2008

 4. EBBK saturs I. Vispārīgie jautājumi II. Institūcijas, kas pārrauga elektroietaišu būvniecību III. Elektroietaišu būvprojektēšanas sagatavošana IV. Elektroietaišu būvprojektēšana V. Elektroietaišu būvdarbi VI. Elektroietaišu pieņemšana ekspluatācijā VII. Noslēguma jautājumi Pielikumi

 5. Noteikumos lietoti termini (atsevišķi) • 2.1. elektroapgādes komersants - licencēts komersants, kas nodarbojas ar elektroenerģijas ražošanu, elektroenerģijas pārvadi vai elektroenerģijas sadali; • 2.5. elektroietaises būvniecība - elektroietaises projektēšana un montāža; • 2.6. elektroietaises būvkomersants - elektroietaises būvniecībā sertificēta fiziskā persona vai likumā noteiktajā kārtībā reģistrēta juridiskā persona, kas pasūtītāja uzdevumā par pasūtītāja līdzekļiem saskaņā ar līgumu būvē elektroietaisi; • 2.7. elektroietaises būvuzraugs - sertificēts elektrospeciālists vai likumā noteiktajā kārtībā reģistrēta juridiskā persona, kas noslēgusi līgumu ar pasūtītāju par elektroietaises būvniecības uzraudzību; • 2.8. elektroietaises pasūtītājs - elektroapgādes komersants, kas ierosina būvniecību un kura uzdevumā tā tiek veikta vai kurš pats būvē elektroietaisi; • 2.9. elektroietaises projektētājs - sertificēts elektrospeciālists vai likumā noteiktajā kārtībā reģistrēta juridiskā persona, kas pasūtītāja uzdevumā par pasūtītāja līdzekļiem saskaņā ar līgumu veic elektroietaises būvprojektēšanu;

 6. 10. Būvniecības iesniegums-uzskaites karte nav nepieciešama • 17.1. elektroietaises avāriju un bojājumu (arī bojājumu, ko radījusi dabas stihija, zādzība un citi neparedzēti apstākļi) likvidēšanai; • 17.2. atsevišķu bojāto vai nolietoto elektroiekārtu vai konstrukciju nomaiņai; • Ja darbus veic ārpus valsts aizsargājamiem kultūras pieminekļiem un to aizsargjoslām (aizsardzības zonām): • 17.3. pagaidu un sezonas elektroietaisēm; • 17.4. elektroietaišu renovācijai, ja netiek mainītas elektrolīniju trases, principiālais tehniskais risinājums vai ēku (būvju) fasādes; • 17.6. komercuzskaišu un ēku pievadu rekonstrukcijai vai renovācijai; • 19. Ja elektrotīkla nominālais spriegums ir zemāks par 110 kilovoltiem un elektrolīniju garums mazāks par 1000 metriem, elektrotīkla ierīkošanai vai rekon­strukcijai. • 11. Pozitīvs būvniecības pārraudzības institūcijas atzinums ir pamats elektroietaises būvprojektēšanai vai šo noteikumu 17.3., 17.4. un 17.6.apakšpunktā minēto darbu veikšanai valsts aizsargājamos kultūras pieminekļos un to aizsargjoslās (aizsardzības zonās).

 7. Elektroietaišu būvprojektēšana • 16. Elektroietaises būvprojektu izstrādā jaunai elektroietaisei, elektroietaises rekonstrukcijai vai renovācijai. • 21. Elektroietaises būvprojektu izstrādā vienā vai divās stadijās. Vienkāršai, tehniski nesarežģītai elektroietaisei būvprojektu izstrādā vienā- tehniskā projekta stadijā.

 8. 17. Elektroietaises būvprojekts nav nepieciešams: • 17.1. elektroietaises avāriju un bojājumu (arī bojājumu, ko radījusi dabas stihija, zādzība un citi neparedzēti apstākļi) likvidēšanai; • 17.2. atsevišķu bojāto vai nolietoto elektroiekārtu vai konstrukciju nomaiņai; • 17.3. pagaidu un sezonas elektroietaisēm; • 17.4. elektroietaišu renovācijai, ja netiek mainītas elektrolīniju trases, principiālais tehniskais risinājums vai ēku (būvju) fasādes; • 17.5. elektrisko tīklu aizsargjoslu tīrīšanai; • 17.6. komercuzskaišu un ēku pievadu rekonstrukcijai vai renovācijai; • 17.7. elektroietaišu ekspluatācijas un uzturēšanas remontdarbiem. • 18. Elektroietaises būvprojekts nepieciešams šo noteikumu 17.3., 17.4. un 17.6.apakšpunktā minētajiem darbiem valsts aizsargājamos kultūras pieminekļos un to aizsargjoslās (aizsardzības zonās). • 19. Ja elektrotīkla nominālais spriegums ir zemāks par 110 kilovoltiem un elektrolīniju garums mazāks par 1000 metriem, elektrotīkla ierīkošanai vai rekon­strukcijai, kā arī šo noteikumu 17.3., 17.4. un 17.6.apakš­punktā minētajiem darbiem valsts aizsargājamos kultūras pieminekļos un to aizsargjoslās (aizsardzības zonās) izstrādā skiču projektu, kurā nav šo noteikumu 23.11., 23.12. un 23.13.apakšpunktā minēto sastāvdaļu.

 9. 23. Elektroietaises skiču projektam ir šādas sastāvdaļas 23.1. paskaidrojuma raksts ar tehniskā risinājuma pamatojumu; 23.2. elektroietaises novietojuma plāns; 23.3. vides aizsardzības pasākumi un zemesgabalu labiekārtošanas risinājums; 23.4. elektrisko shēmu varianti ar to vērtējumiem un nepieciešamajiem tehniskajiem un ekonomiskajiem aprēķiniem; 23.5. izpētes darbu rezultāti; 23.6. konstruktīvo elementu skices; 23.7. galveno elektroiekārtu izvietojums un tehniskie dati; 23.8. raksturīgākie elektroietaises rasējumi, plāni, griezumi, garenprofili un šķērsprofili; 23.9. būves fasādes, ja tiek būvētas, rekonstruētas vai renovētas elektriskās apakšstacijas, sadalietaises vai elektrostacijas; 23.10. normatīvajos aktos noteiktie nepieciešamie saskaņojumi;

 10. 25. Ja elektrotīkla nominālais spriegums ir zemāks par 110 kilovoltiem un elektrolīniju garums mazāks par 1000 metriem, tehniskajam projektam ir šādas sastāvdaļas 25.1. elektroapgādes principiālā vienlīnijas shēma; 25.2. gaisvadu elektrolīnijām - elektrolīnijas trases plāns ­ pilsētās un ciemos mērogā no 1:250 līdz 1:2000, lauku apvidos mērogā no 1:1000 līdz 1:10000 25.3. kabeļu elektrolīnijām - elektrolīnijas trases plāns pilsētās un ciemos mērogā no 1:250 līdz 1:2000, lauku apvidos mērogā no 1:1000 līdz 1:10000 25.4. normatīvajos aktos noteiktie nepieciešamie saskaņojumi.

 11. 26. Šo noteikumu 17.3., 17.4. un 17.6.apakš­punktā minēto darbu tehniskajam projektam valsts aizsargājamos kultūras pieminekļos un to aizsargjoslās (aizsardzības zonās) ir šādas sastāvdaļas 26.1. elektroietaises plāns; 26.2. to ēku un inženierbūvju fasāžu rasējumi, uz kurām tiek izvietota elektroietaise; 26.3. normatīvajos aktos noteiktie nepieciešamie saskaņojumi.

 12. Elektroietaišu būvdarbi • 38. Licencētiem elektroapgādes komersantiem būvatļauja kabeļu elektrolīniju, gaisvadu līniju, elektrisko apakšstaciju, sadales iekārtu (bez ēkas daļas) būvniecībai tiek izsniegta bez maksas. • 39. Būvatļauja nav nepieciešama šo noteikumu 17. un 19.punktā minēto darbu veikšanai, izņemot gadījumus, ja šo noteikumu 17.3., 17.4., 17.6.apakšpunktā vai 19.punktā minētos darbus veic valsts aizsargājamos kultūras pieminekļos vai to aizsargjoslās (aizsardzības zonās). • 40. Tehniskās prasības šo noteikumu 17. un 19.punktā minētajiem darbiem un to izpildes kārtību nosaka pasūtītājs. • 47. Garantijas laiks elektroietaises būvkonstrukcijām, izmantotajām iekārtām un materiāliem ir trīs gadi, kuru laikā elektroietaises būvkomersantam jānovērš visi slēptie defekti.

 13. Elektroietaišu pieņemšana ekspluatācijā • 59. Pieņemšanas komisijas parakstīto aktu par elektroietaises pieņemšanu ekspluatācijā piecu darbdienu laikā apstiprina būvniecības pārraudzības institūcijas vadītājs. Elektroietaise uzskatāma par pieņemtu ekspluatācijā ar akta apstiprināšanas dienu. • 61. Ekspluatācijā esošu elektroapgādes elektroietaišu rekonstrukciju, renovāciju un remontu drīkst veikt pa daļām (sektoriem, posmiem) elektroapgādes komersanta apstiprinātajā kārtībā, un katru elektroietaises daļu atsevišķi atvieno uz noteiktu laiku, kas nepieciešams izpildāmajiem darbiem.

 14. Spēkā esošo EBBK nepilnības • Likvidēta Energoinspekcija, Būvinspekcija. Funkcijas nodotas būvvaldēm. • 21.Elektroietaises būvprojektu izstrādā vienā vai divās stadijās. Vienkāršai, tehniski nesarežģītai elektroietaisei būvprojektu izstrādā vienā— tehniskā projekta stadijā. • 22.Ja paredzamā elektroietaise saistīta ar valsts, pilsētas vai rajona elektroapgādi un ir tehniski sarežģīta vai jāizvēlas tehniski un ekonomiski izdevīgākais variants, elektroietaises būvprojektu izstrādā divās stadijās — skiču projekta stadijā un tehniskā projekta stadijā. Elektroietaises būvprojekta izstrādes stadijas pasūtītājs norāda projektēšanas uzdevumā.

 15. Esošā EBBK versija

 16. EBBK pamatstruktūras izmaiņas • Vienkāršota noteikumu 3. un 4. nodaļas struktūra (Elektroietaišu būvprojektēšanas sagatavošana, Elektroietaišu būvprojektēšana) • Noteikti pieci līmeņi projektēšanas apjomam • Būvprojekts vai tehniskā shēma nav vajadzīga • Tehniskā shēma • Vienkāršots tehniskais projekts • Tehniskais projekts • Skiču + Tehniskais projekts (Ar ēkām saistītām elektroietaisēm)

 17. Sadales tīkla piedāvātā EBBK versija

 18. Izmaiņas LEK energostandartos

 19. No jauna izstrādātie LEK standarti • LEK 119 “20/0,4 kV masta apakšstacijas. Galvenās tehniskās prasības. Konstrukcijas un materiāli” Veikta energostandartu harmonizācija un standarts papildināts palielinot masta apakšstacijās uzstādāmo transformatora jaudu līdz 630 kVA. Harmonizēti šādi energostandarti: • LEK 010 “6,10,20,0,4 kV masta apakšstacijas. Galvenās tehniskās prasības”; • LEK 017 “20/0,4 kV masta apakšstacijas 100 līdz 400 kVA spēka transformatoriem. Konstrukcijas un materiāli”; • LEK 044 “20/0,4 kV masta apakšstacijas līdz 100 kVA spēka transformatoriem. Konstrukcijas un materiāli”; • LEK 060 “20/0,4 kV masta apakšstacijas ar kabeļu pievadiem spēka transformatoriem līdz 400 kVA. Konstrukcijas un materiāli”; • LEK 063 “20/0,4 kV masta apakšstacijas A balstos spēka transformatoriem līdz 250 kVA. Konstrukcijas un materiāli”.

 20. LEK 123 „Elektroenerģijas uzskaites ierīkošanas noteikumi” Energostandarts nosaka prasības elektroenerăijas komercuzskaites ierīkošanai starp sistēmas operatoru un elektroenerģijas lietotāju, ražotāju vai citu sistēmas operatoru. Energostandartā apkopotas galvenās prasības elektroenerģijas uzskaites komponentu – skaitītāju, sadalņu, mērmaiņu u.c. izvēlei. • LEK 129 “0,4 kV kabeļu izvēles prasības pēc pieļaujamās strāvas” Energostandarts ietver izvēles prasības nearmētiem un neekranētiem 0,4 kV kabeļiem, pēc pieļaujamās strāvas. šo prasību ievērošana nodrošina kabeļu ilgstošu bezatteikumu kalpošanu ar ilgstošu nominālo strāvu normālā režīmā.

 21. LEK 130 „Jaudas slēdžu uzstādīšana 20kV gaisvadu līniju balstos. Konstrukcijas un materiāli” Energostandarts nosaka jaudas slēdžu konstrukciju izveidošanas un ierīkošanas konstrukcijas un materiālus. Energostandartā ietvertas konstrukcijas, kas veidotas jaudas slēdzi novietojot koka vienstatņa vai portālbalstā (divos vertikālos koka statņos). • LEK 131 “Elektroietaišu ar spriegumu līdz 20 kV tīrīšana, neatslēdzot spriegumu” Energostandarts nosaka darba organizāciju, darba veikšanas metodes un darba veikšanas tehnoloģisko secību tīrīšanas darbiem elektroietaisēs ar spriegumu līdz 20kV neatslēdzot spriegumu.

 22. No jauna izstrādātie LEK standarti • „20kV gaisvadu elektrolīniju koka balsti. Konstrukcijas un materiāli” • „20kV koka balstu komutācijas punkti. Konstrukcijas un materiāli”

 23. Veiktas izmaiņas LEK standartos • LEK 014 “0,4 kV gaisvadu elektrolīnijas. Galvenās tehniskās prasības” • Elektrolīniju 6m gabarīts jāievēro ekspluatācijas laikā, bet rekonstruējot ielas brauktuvi vai elektrotīklus apdzīvotās vietās līdz ielas brauktuvei jāievēro 7m gabarīts. • Šķērsojumos ar valsts galvenajiem un 1. šķiras autoceļiem rekonstrukcijas gadījumā jāievēro 7m gabarīts. • Šķērsojumos ar autoceļiem pa kuriem tiek transportētas lielgabarīta kravas jāievēro gabarīts 8m. Uzņēmumā jābūt apstiprinātiem lielgabarīta kravu pārvietošanas maršrutiem. • Šķērsojums ar autoceļu, kuram ir divas brauktuves ar atdalošo joslu starp tām, jāizbūvē ar kabeļlīniju • LEK 015 “Vidsprieguma (6, 10, 20 kV) gaisvadu elektrolīnijas. Galvenās tehniskās prasības” • Elektrolīniju 7m gabarīts jāievēro ekspluatācijas laikā. • Šķērsojumos ar valsts galvenajiem un 1. šķiras autoceļiem rekonstrukcijas gadījumā jāievēro gabarīts 8m. • Šķērsojumos ar autoceļiem pa kuriem tiek transportētas lielgabarīta kravas jāievēro gabarīts 9m. Uzņēmumā jābūt apstiprinātiem lielgabarīta kravu pārvietošanas maršrutiem.

 24. LEK 047 energostandarts „Vidsprieguma (6, 10, 20 kV) sadalietaises un apakšstacijas. Galvenās tehniskās prasības” Izmaiņas saistībā ar mainītajām ugunsdrošības normām - Standartā noteiktās prasības balstītas uz LBN 201-96 “Ugunsdrošības normas“, kas dotajā brīdī aizstāts būvnormatīvu LBN 201-07 "Būvju ugunsdrošība“ • LEK 056 „Elektrodrošība, elektroietaisēs lietojamo elektrodrošības līdzekļu izmantošana un pārbaude” Standartā tiek precizētas dielektrisko cimdu un spriegumaktīvo darbu aprīkojuma pārbaužu normas, kā arī standarts tiek papildināts ar prasībām elektroizolējošiem apaviem darbam zemsprieguma ietaisēs

 25. Tiek izstrādāti jauni LEK energostandarti • „Vidsprieguma tīkla neitrāles darba režīmi AS „Sadales tīkls” elektrotīklā” Darba mērķis - Izstrādāt AS „Sadales tīkls” uzņēmuma standartu vidsprieguma tīklu izolētas, kompensētas un mazrezestīvzemētas neitrāles izvēlei un ekspluatācijai. Darba nozīme - Standarta izstrāde dos iespēju izvēlēties tīkla neitrāles darba režīmu atkarībā no tīkla veida, gaisvadu, gaisvadu jauktais ar kabeļu tīklu, kabeļu tīkls ar savstarpēji savienotu zemējumu sistēmu (pilsētu centrālā daļa – 10kV tīklā). Tiks pielietota vienota pieeja vidsprieguma elektrotīklu neitrāles darba režīmu un parametru izvēlē, elektrotīklu rekonstrukcijas un jaunu elektrotīklu izbūvē.

 26. „Vidsprieguma un zemsprieguma elektroietaišu būvju ugunsdrošība.” Darba mērķis - Izstrādāt normatīvo aktu, Latvenergo elektroietaišu būvprojektēšanas normas, kas atbilstu LBN 201-07 „Būvju ugunsdrošība” un Latvenergo normatīvo materiālu prasībām, izmantojot esošos normatīvos dokumentus un elektroietaišu ekspluatācijā uzkrāto pieredzi ar mērķi samazināt vai novērst ar degšanu saistītu tehnoloģisko traucējumu cēloņus elektroietaisēs. Darba nozīme – energostandarts būs noderīgs projektēšanas jautājumu sakārtošanai, optimālu un racionālu elektroietaišu būvprojektu izstrādei, kā arī elektroietaišu vispārīgā ugunsdrošības līmeņa uzlabošanai.

 27. Paldies par uzmanību! 02.06.2014. 27