ระบบประกันสุขภาพ
Download
1 / 87

???????????????? - PowerPoint PPT Presentation


 • 256 Views
 • Uploaded on

ระบบประกันสุขภาพ. ทพ.ดร. วิรัตน์ เอื้องพูลสวัสดิ์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 (สงขลา). ระบบสุขภาพ (Health System) หมายถึง ระบบความสัมพันธ์ทั้งมวลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ มีจุดมุ่งหมายหลัก เพื่อทำให้เกิดการปรับปรุง พัฒนาสุขภาพของประชาชนเป็นสำคัญ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '????????????????' - brenna


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
5188792
ระบบประกันสุขภาพ

ทพ.ดร. วิรัตน์ เอื้องพูลสวัสดิ์

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เขต 12 (สงขลา)


5188792

ระบบสุขภาพ (Health System)หมายถึง

ระบบความสัมพันธ์ทั้งมวลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ มีจุดมุ่งหมายหลัก เพื่อทำให้เกิดการปรับปรุง พัฒนาสุขภาพของประชาชนเป็นสำคัญ

ข้อควรคำนึงเสมอเมื่อพิจารณาถึงสิ่งที่ระบบสุขภาพจะทำให้เกิดการพัฒนาสุขภาพของประชาชนมี 2 ประการได้แก่

1. ระบบจะต้องตอบสนองต่อความคาดหวังของประชาชนอย่างมีคุณภาพ

2. ระบบควรตอบสนองต่อประชาชนด้วยความเป็นธรรม ไม่ว่าจะยากดีมีจนอย่างไรก็ตาม


5188792
ความสัมพันธ์ระหว่างกลไกและวัตถุประสงค์ของระบบสุขภาพความสัมพันธ์ระหว่างกลไกและวัตถุประสงค์ของระบบสุขภาพองค์การอนามัยโลก 2000

พรบ.สุขภาพ

แห่งชาติ

กลไกของระบบ

วัตถุประสงค์

ระบบพิทักษ์หรือคุ้มครองปชช.

ตอบสนองความต้องการของประชาชน

การสร้างและพัฒนาทรัพยากร

การให้บริการสุขภาพ

สุขภาพ

พรบ.หลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ

สนับสนุนงบประมาณอย่างเสมอภาค

กลไกการเงินการคลัง


5188792

ประเด็นท้าทายความสัมพันธ์ระหว่างกลไกและวัตถุประสงค์ของระบบสุขภาพ

การเคลื่อนย้ายคน

อย่างเสรี

การเปลี่ยนแปลง

โครงสร้างประชากร

การพัฒนาด้าน

เทคโนโลยีกับผลกระทบ

ต่อสังคมไทย


5188792

ประเด็นท้าทายความสัมพันธ์ระหว่างกลไกและวัตถุประสงค์ของระบบสุขภาพ

การเปลี่ยนแปลง

โครงสร้างประชากร

 แนวโน้มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในช่วงเวลาอันสั้น

คนวัยทำงาน

วัยเด็ก

วัยสูงอายุ


5188792

ประเด็นท้าทายความสัมพันธ์ระหว่างกลไกและวัตถุประสงค์ของระบบสุขภาพ

การพัฒนา

เทคโนโลยีกับผลกระทบ

ต่อสังคมไทย

DarkSide

Bright Side

 • ผลิตยารักษาโรค/พัฒนาการด้านการแพทย์

 • การศึกษาต่อเนื่อง /การเรียนรู้ตลอดชีวิต

 • ความเสี่ยงด้านสุขภาพ /สิ่งแวดล้อม สูงขึ้น

 • อาชญากรรมอิเล็กทรอนิกส์ การแพร่กระจายของ สื่อลามก

 • พฤติกรรมคนไทยเปลี่ยนแปลง

สังคมฐานความรู้


5188792

เพื่อให้ประชาชนชาวไทยมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานทุกคน มีการจัดระบบการช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาลที่มีอยู่หลายระบบร่วมกัน เพื่อลดค่าใช้จ่ายในภาพรวม และเกิดระบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

หลักการของพรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ


5188792

สุขภาพหรือสุขภาวะเป็นเรื่องใหญ่ที่บูรณาการอยู่ในการพัฒนามนุษย์และสังคมทั้งหมด เป็นเรื่องที่อยู่เลยพรมแดนของกระทรวงสาธารณสุขออกไปมาก

สุขภาพในแนวคิดของพรบ.สุขภาพแห่งชาติใหญ่กว่าแนวคิดทางการแพทย์และทางสาธารณสุขออกไปมาก

สุขภาพหรือสุขภาวะของคนไทยจะเกิดได้จริง ต่อเมื่อประเทศสามารถพัฒนาอย่างบูรณาการ พร้อมและสอดคล้องกันทุกด้าน

นพ. ประเวศ วะสี


5188792
ทิศทางในอนาคตของระบบบริการสุขภาพทิศทางในอนาคตของระบบบริการสุขภาพ

 • แนวคิดของ World Health Report 2008


5188792

รร.ทิศทางในอนาคตของระบบบริการสุขภาพแพทย์

หน่วยบริการขั้นสูง

รพ.เฉพาะทาง

หน่วยบริการประจำ

โรงพยาบาล

สถานีอนามัย

คลินิก, ร้านยา

หน่วยบริการพื้นฐาน

หน่วยบริการปฐมภูมิ

รพ./สอ./รพ.สต.

กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่(อบต.,เทศบาล)

การดูแลสุขภาพตนเอง และชุมชน

กองทุนฯ

ภาคีเครือข่าย,ชมรม,ภาคประชาชน,สถาบันวิชาการ,วิชาชีพ


Health insurance system
ระบบประกันสุขภาพทิศทางในอนาคตของระบบบริการสุขภาพ(Health Insurance System)


5188792


5188792

ทำไมต้องมีการจัดหลักประกันสุขภาพให้ประชาชนทำไมต้องมีการจัดหลักประกันสุขภาพให้ประชาชน?

การประกันสุขภาพ (Health Insurance)

การเปลี่ยนความไม่แน่นอนของค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประชาชนมาเป็นความแน่นอนของค่าใช้จ่าย โดยนำความเสี่ยงทางสุขภาพของประชาชนในภาพรวมมารวมกัน (pooling risk ) และมีกลไกในการจัดการกับความเสี่ยงนั้นอย่างเป็นระบบ (sharing risk)


Key functions of health insurance
Key functions of health insuranceทำไมต้องมีการจัดหลักประกันสุขภาพให้ประชาชน

 • Access to care

 • Financial protections of family incomes


5188792
ธรรมชาติของสภาวการณ์สุขภาพในสังคมธรรมชาติของสภาวการณ์สุขภาพในสังคม

ระดับปัจเจกบุคคล

มีความไม่แน่นอน (Uncertainty)

 • ในการได้รับโรค (contacting diseases)

 • ในความรุนแรงของการเจ็บป่วย (severity of illness)

 • ในค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล (medical expenditure)

กระทบต่อสถานะทางการเงินของครัวเรือน

เวลา

= รายได้

= รายจ่ายด้านสุขภาพ


5188792

ธรรมชาติของสภาวการณ์สุขภาพในสังคมธรรมชาติของสภาวการณ์สุขภาพในสังคม

ระดับสังคม

 • มีความไม่เป็นธรรม (Inequity)

  • ในการจ่ายเงิน (financial contribution)

  • ในการเข้าถึงและการใช้บริการ (access & utilization)

  • ในค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ (expenditure)

ค่าใช้จ่ายของบริการ

การใช้บริการ

รายได้

การจ่ายเงิน


5188792
หลักการพื้นฐานของการประกันสุขภาพหลักการพื้นฐานของการประกันสุขภาพ

การรวมและเฉลี่ยความเสี่ยงระหว่างบุคคลในสังคม (pooling and sharing risk)

เสี่ยงมาก

(ป่วย)

Pool risk

เสี่ยงน้อย

(ไม่ป่วย)

เงินที่ใช้

เงินที่จ่าย

เงินที่ใช้

เงินที่จ่าย


5188792

เฉลี่ยความเสี่ยงหลักการพื้นฐานของการประกันสุขภาพ

(

)

ระหว่างรายได้เท่ากัน

ต่ำ

ต่ำ

ความเสี่ยง

สูง

สูง

การจ่ายเงิน

การจ่ายเงิน

การถ่ายเท

การถ่ายเท

การใช้บริการ

การใช้บริการ

ต่ำ

ต่ำ

รายได้

รายได้

สูง

สูง

เจือจานรายได้

เจือจานรายได้

(

)

ระหว่างความเสี่ยงเท่ากัน

ผลที่ได้จากการประกันสุขภาพ

การเจือจานรายได้ระหว่างบุคคล

(Inter-personal income subsidy)


5188792
ข้อจำกัดของกลไกการบริหารจัดการสุขภาพของประชาชนข้อจำกัดของกลไกการบริหารจัดการสุขภาพของประชาชน

 • ตามหลักเศรษฐศาสตร์ทั่วไป demand กำหนด supply

  ทางการแพทย์supply กำหนด demand

 • Supply ถือเงิน ยิ่งทำให้เกิดการผูกขาดทางการบริหารมากยิ่งขึ้น ขาดการต่อรอง ตรวจสอบจากประชาชน

 • การไม่มีเพดานงบประมาณมากำกับการบริหาร ยิ่งทำให้การเกิดการควบคุมค่าใช้จ่ายยากขึ้น


5188792
จะทำอย่างไรจึงจะทำให้เกิดกลไกการบริหารจัดการที่มี ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

 • คานอำนาจจาก supply โดยให้ผู้ให้บริการเป็นผู้ให้บริการอย่างสมบูรณ์ (ไม่ถือเงิน)

 • จัดตั้งกองทุนขึ้นมาบริหารงบประมาณ เจรจาต่อรองกับ supply

 • มีงบประมาณที่ชัดเจนเพื่อสามารถควบคุมการใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

Provider

Purchaser

Cost containment


5188792

B ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

ผู้ให้บริการ

A

ประชาชน/ผู้ป่วย

รัฐ/องค์กรวิชาชีพ

C

กองทุน

องค์ประกอบในระบบประกันสุขภาพ

DIRECT PAYMENTS

HEALTH SERVICES

CLAIMS

REGULATION

INSURANCE

COVERAGE

MONEY

(TAXES OR

PREMIUMS)

MONEY

PAYMENT

(FEES, GLOBAL

BUDGET)

D

REGULATION


5188792
กลไกระบบประกันสุขภาพ ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

 • การรวบรวมเงินในระบบประกัน (Revenue collection)

 • การจ่ายเงินในการใช้บริการ (Co-payment or Cost-sharing)

 • การจ่ายเงินให้สถานบริการ (Payment to providers)


5188792

การรวบรวมเงินในระบบประกัน (Revenue collection)

 • การได้รับจัดสรรจากภาษี (Taxation)

 • การจ่ายเบี้ยประกัน (Premiums)

  • การคิด Premium ตามความเสี่ยงของแต่ละบุคคล

   (individual risk rating)

  • การคิด Premium ตามความเสี่ยงแบบกลุ่ม

   (community risk rating)

  • การคิด Premium ตามระดับของรายได้

   (income-related premium)


Co payment or cost sharing
การร่วมจ่ายเมื่อใช้บริการ (Co-payment or cost sharing)

 • จ่ายส่วนต้น ด้วยอัตราคงที่ (nominal fee)

 • จ่ายส่วนต้นจนถึงขีดกำหนด (deductible)

 • จ่ายตามสัดส่วน % ของราคา (coinsurance)

 • จ่ายตามสัดส่วน % ของราคา แบบมีเพดาน

 • กำหนดสิทธิประโยชน์ที่จะให้สูงสุด (benefit maximum)


Payment to provider
การจ่ายเงินให้สถานบริการ (Payment to provider)

 • จ่ายย้อนหลังตามบริการ (Retrospective reimbursement)

 • จ่ายเงินล่วงหน้าตามข้อตกลง (Prospective payment)

 • จ่ายเงินแบบผสม (Mixed payment)


5188792

Line Item Budget (

Global Budget

Capitation

Case-based i.e. Diagnostic Related Payment

Fee-for-service

Per diem

รูปแบบการจ่ายเงิน


Provider payment mechanisms and provider behaviour
Provider payment mechanisms and provider behaviour (

Key: +++ very positiveeffect; ++ somepositiveeffect; +/- little or no variable effect; - - some negative effect; - - - very negative effect


5188792
ประเภทของการประกันสุขภาพประเภทของการประกันสุขภาพ(แบ่งตามประเภทการได้มาซึ่งงบประมาณ)

การสร้างหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจากระบบภาษี (tax-based health insurance) หรือ Beveridge model

การประกันสังคม (compulsory social insurance) หรือ Bismarck model

การประกันสุขภาพแบบสมัครใจ (voluntary health insurance)

บัญชีเงินออมเพื่อสุขภาพ (medical saving account)


5188792
ปัญหาของการประกันสุขภาพและการควบคุมปัญหาของการประกันสุขภาพและการควบคุม

ผู้เอาประกัน

 • กลุ่มเสี่ยงซื้อประกันมาก (Adverse selection) กรณี voluntary insurance

 • จริยธรรมการใช้บริการ(User moral hazard) โดยการใช้บริการมากเกินจำเป็น

  องค์กรประกัน

 • คัดเลือกกลุ่มเสี่ยง risk selection กรณี voluntary insurance

  ผู้ให้บริการ

 • จริยธรรมการให้บริการ(Provider moral hazard)

  • การให้บริการเกินความจำเป็น(Over-service)

  • การให้บริการต่ำกว่าที่ควรจะเป็น(Under-service)


5188792
ปัญหาของการประกันสุขภาพและการควบคุมปัญหาของการประกันสุขภาพและการควบคุม

 • การควบคุม Adverse selection

  • ใช้การประกันสุขภาพภาคบังคับ

  • การปรับเบี้ยประกันตามความเสี่ยง (risk adjusted premium)

 • การควบคุม User Moral Hazard

  • การให้มีส่วนร่วมจ่าย (co-payment)

  • การลดแรงจูงใจในการใช้บริการที่ไม่จำเป็น เช่น การรอคอย

  • กำหนดขอบเขตของสิทธิประโยชน์


5188792
ปัญหาของการประกันสุขภาพและการควบคุมปัญหาของการประกันสุขภาพและการควบคุม

 • การควบคุม Risk selection

  • ใช้การประกันสุขภาพภาคบังคับ

  • การปรับเบี้ยประกันแบบกลุ่ม (community rating premium)


5188792
ปัญหาของการประกันสุขภาพและการควบคุมปัญหาของการประกันสุขภาพและการควบคุม

 • การควบคุม Provider Moral Hazard

  • วิธีจ่ายค่าตอบแทนบุคลากร

   • การให้เป็นผู้ถืองบประมาณ (fund holder)

   • กฎระเบียบการจ่ายเงิน (rule for payment)

  • วิธีการจ่ายค่าตอบแทนสถานบริการ

   • ระบบตกลงราคาล่วงหน้า (prospective)

   • ระบบงบประมาณ (global budget, capitation)

  • การแข่งขัน (competition)

  • ทบทวนการใช้บริการและการบริหารจัดการการใช้บริการ

   (utilization and management review)


5188792

Thailand: historical developmentปัญหาของการประกันสุขภาพและการควบคุม

Establishment of prepayment schemes

User fees

Informal exemption

1945

Expansion of prepayment schemes

1970

1975

LIC

1980

CSMBS

1-3rd NHP

1962-76

Provincial

hospitals

1983

CHF

1990

SSS

1980

SSS

CSMBS

LIC  MWS

Universal Coverage

4th -5th NHP

(1977-86)

District hospitals

Health centers

1990

1994

PVHI

SSS

2000

2001

Universal Coverage

CSMBS

Health Infrastructure

2001

Samrit Srithamrongsawat


The challenge of health insurance systems in thailand
The challenge of health insurance systems in Thailandปัญหาของการประกันสุขภาพและการควบคุม

 • one single system

 • one standard for all

 • the system for all (no matter rich or poor)

 • efficient and effective system (cost-effectiveness)

 • cost containment


5188792

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

 • ส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดระบบบริการสุขภาพที่ดีที่ประชาชนมั่นใจและผู้ให้บริการมีความสุข

 • ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน องค์กรประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีบทบาทในการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ

 • ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของประชาชนให้เข้าใจสิทธิและหน้าที่

 • จัดหาเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพให้เพียงพอและบริหารให้มีประสิทธิภาพ

 • พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน

มีระบบหลักประกันสุขภาพที่ประชาชนเข้าถึงด้วยความมั่นใจ


5188792


5188792
ระบบประกันสุขภาพประเทศไทย ก่อนปี 2543

ความครอบคลุม %


Current health insurance systems in thailand
Current ก่อนปี healthinsurancesystemsinThailand

 • Universal Health Care Scheme

 • Fringe Benefit SchemeCivil Servant Medical Benefit Scheme (CSMBS) State Enterprises Medical Benefit Scheme (SEMBS)

 • Social Security Scheme (SSS)Social security scheme sss
Social Security Scheme (SSS) ก่อนปี5188792

Benefit Coverage ก่อนปี

Benefit coverage comparison for 3 Main Health Schemes in Thailand


5188792
ระบบประกันสุขภาพปัจจุบันของประเทศไทยระบบประกันสุขภาพปัจจุบันของประเทศไทย

ที่มา: ศูนย์บริหารงานทะเบียน สำนักบริหารกองทุน สปสช.


5188792

งบที่ สปสช.บริหารเพิ่มขึ้น

จากปี 2545=224%

หักเงินเดือน 100%

หักเงินเดือน 79%

หักเงินเดือน 60%

ที่มาข้อมูล: สำนักนโยบายและแผน สปสช.


5188792
มีงบประมาณสำหรับสุขภาพที่จำกัด จะทำอย่างไรให้ใช้พอ ขณะเดียวกันประชาชนมีสุขภาพดีด้วย

 • ลดคนไข้ โดยจำกัดปริมาณการบริการ หรือ ลดคนเจ็บป่วย

 • ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการบริการลง


5188792

80% จะทำอย่างไรให้ใช้พอ ขณะเดียวกันประชาชนมีสุขภาพดีด้วย

20%

20%

80%

สร้างเสริมสุขภาพ

สมบูรณ์

ปกติ

ป่วย

ตาย

ป้องกันโรค


5188792
แนวคิดการบริหารงบประมาณ

 • การสร้างความเป็นธรรมต่อประชาชนและผู้ป่วยที่จะได้รับบริการสุขภาพ

 • การให้ประชาชนได้รับบริการต่อเนื่อง ครบถ้วนอย่างเป็นระบบ

 • การเพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

 • การสนับสนุนการจัดบริการที่มีคุณภาพ

 • การให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของประชาชน

 • การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารเงินกองทุน


5188792
งบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปีงบประมาณ ๒๕๕๕


2554 5
สรุปงบกองทุนฯ ปี งบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ2554-5 รายการUc 2555 5
งบกองทุน UC ปี 2555 – 5 รายการ

52


5188792

ตัวอย่าง

กองทุนทันตกรรมในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าปีงบประมาณ 2554

53


5188792

ขั้นตอนการพัฒนากองทุนขั้นตอนการพัฒนากองทุน

Situation analysis

Feasibility study

Policy formulation

Strategic planning

Communication

Implementation

Monitoring and evaluation


5188792

สถานการณ์สุขภาพช่องปากสถานการณ์สุขภาพช่องปาก

100%

ร้อยละฟันผุ

80.64

3-15ปี

ร้อยละการเข้าถึงบริการทันตกรรม

24.43

89.57

35-44 ปี

38.29

96.15

60-74 ปี

32.28

20

40

60

80

ร้อยละ

55

(ที่มา:การสำรวจของกองทันตสาธารณสุข ปี 2550)


5188792

สถานการณ์สุขภาพระบบบริการทันตกรรมสถานการณ์สุขภาพระบบบริการทันตกรรม

การกระจายตัวของทันตบุคลากร

สัดส่วนทันตแพทย์ต่อประชากร

สัดส่วนทันตภิบาลต่อประชากร

56

ที่มา: กองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย พ.ศ. 2551


5188792

เป้าหมายและความคาดหวังเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2554

 • เกิดความร่วมมือระหว่าง ทันตแพทยสภา กระทรวงสาธารณสุขมหาวิทยาลัย องค์กรทันตแพทย์เอกชน แสะ สปสช. ในการสนับสนุนให้เกิดระบบการจัดบริการด้านทันตกรรมในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่เหมาะสม

 • เกิดระบบบริหารงานทันตกรรม และระบบข้อมูล ไอที ในระดับจังหวัด ที่เอื้อต่อการจัดบริการทันตสุขภาพ และติดตามผลการให้บริการทั้งในหน่วยบริการและพื้นที่

 • มีการสนับสนุนการผลิต พัฒนาและกระจายทันตบุคลากรสู่ รพ.สต.และหน่วยบริการปฐมภูมิอื่นๆ

 • มีการดำเนินงานทันตสาธารณสุขในโรงเรียนประถมศึกษาอย่างเข้มข้น ทั่วถึง และนักเรียน ป.1 ได้รับการบริการทันตกรรมโดยบูรณาการงานสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก ป้องกันโรคและรักษาทางทันตกรรม(Comprehensive care) และขยายการเฝ้าระวังในปีถัดไป

 • มีแผนยุทธศาสตร์ด้านทันตสาธารณสุขระดับประเทศ แผนพัฒนาระบบบริการทันตสาธารณสุขของทุกจังหวัด และแผนดำเนินงานให้บริการ

 • ทันตกรรมประจำปีของแต่ละ คปสอ. โดยทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของแผน

57


5188792

การจัดบริการทันตกรรมแบ่งตามกลุ่มเป้าหมายการจัดบริการทันตกรรมแบ่งตามกลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายหลัก

กลุ่มเป้าหมายรอง


5188792

กรอบการบริหารจัดการ การจัดบริการทันตกรรมแบ่งตามกลุ่มเป้าหมายกองทุนทันตกรรม ปี 2554

งบกองทุนทันตกรรม

3.บริการทันตกรรมประดิษฐ์

( 2.25 บ./ปชก.สิทธิ UC )

คปสอ.


5188792

กลไกการบริหารจัดการกองทุนทันตกรรมกลไกการบริหารจัดการกองทุนทันตกรรม

1.คณะกรรมการกำกับทิศทางและสนับสนุนการบริหารกองทุนทันตกรรมในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

2. คณะทำงานพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์และระบบบริการทันต

สาธารณสุข

3. คณะทำงานขับเคลื่อนการสร้างเสริม ป้องกันทันตสุขภาพ

4. คณะทำงานพัฒนาระบบข้อมูล ไอที และรายงานในระบบทันตสาธารณสุข


5188792

คณะทำงานกลไกการบริหารจัดการกองทุนทันตกรรมทันตสาธารณสุขระดับ สปสช.เขต

6.1 ประเมินข้อมูลภาพรวมของจังหวัด โดยพิจารณาจากสถานการณ์ของปัญหาสุขภาพช่องปากของแต่ละจังหวัด รวมทั้งพิจารณาแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง และงบประมาณสนับสนุนงานสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก

6.2 สนับสนุน กำกับ ติดตาม ให้หน่วยงานในเขตพื้นที่จัดทำ/ดำเนินการตามแผนงาน/โครงการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากตามกรอบและงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

6.3 พัฒนาระบบและขั้นตอนการบริหารจัดการงบบริการสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก ในพื้นที่เชิงบูรณาการ

6.4 ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก สำหรับแผนงาน/โครงการ ในระดับจังหวัด และรายงานให้คณะคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขตพื้นที่ (อปสข.) ทราบ

6.5 ประเมินภาพรวมการดำเนินงานระดับจังหวัด เฉพาะปัญหาหรือประเด็นที่กำหนด และสรุปเพื่อนำเสนอให้จังหวัดได้รับทราบปัญหาและข้อเสนอแนะ

6.6 ปฎิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย


5188792

จำนวนการใช้บริการผู้ป่วยนอกสิทธิจำนวนการใช้บริการผู้ป่วยนอกสิทธิ UC ของ รพ.สังกัด สป.สธ.

หมายเหตุ ผู้ป่วยนอกของปี 2552 เพิ่มขึ้นจากปี 2545 ในอัตรา 32%

ที่มาข้อมูล: จากระบบรายงาน0110 รง.5 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ


5188792

จำนวนการใช้บริการผู้ป่วยในสิทธิจำนวนการใช้บริการผู้ป่วยในสิทธิUCของ รพ.สังกัด สป.สธ.

หมายเหตุ ผู้ป่วยในของปี 2552 เพิ่มขึ้นจากปี 2545 ในอัตรา 23%

ที่มาข้อมูล: สกส. และสำนักนโยบายและแผน สปสช.


5188792
จะขยายหลักประกันสุขภาพอย่างไรจะขยายหลักประกันสุขภาพอย่างไร?

การเร่งขยายความครอบคลุม

สิทธิประโยชน์ราคาแพง

สิทธิประโยชน์

ชุดบริการสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานที่จำเป็น

บริการสุขภาพชุมชน

I II III IV V VI VII VIII IX X

ชั้นรายได้

ประชาชนภายใต้หลักประกันสุขภาพ


5188792

เขต จะขยายหลักประกันสุขภาพอย่างไร2 พิษณุโลก

รพศ.พุทธชินราช (3)

รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร (3)

รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ (2)

เขต 1 เชียงใหม่

เขต 8 อุดรธานี

เขต 3 นครสวรรค์

รพ.ศรีนครินทร์ (2)

ศูนย์สิริกิติ์ฯ (2)

เขต 7 ขอนแก่น

สถาบันโรคทรวงอก (2)

รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (3)

เขต 5 สระบุรี

เขต 10 อุบลฯ

รพศ.สรรพสิทธิ์ประสงค์ (3)

รพศ.มหาราชนครราชสีมา (3)

เขต 9 นครราชสีมา

เขต 4 ราชบุรี

เขต 6 ระยอง

รพศ.ชลบุรี (3)

รพศ.พระปกเกล้า (3)

เขต 13 กรุงเทพฯ

รพ.ศิริราช (1), รพ.จุฬาลงกรณ์ (1),

รพ.รามาธิบดี (2), รพ.พระมงกุฎเกล้า(2),

วชิรพยาบาล (2), รพ.ภูมิพล (2), รพ.ตำรวจ (2),

รพ.ราชวิถี (2), สถาบันสุขภาพเด็กมหาราชินี (2)

รพศ.สุราษฎร์ธานี (3)

เขต 11 สุราษฎร์ฯ

เครือข่ายบริการโรคหัวใจ 23แห่ง

ระดับ 1

รพ.สงขลานครินทร์ (2)

รพศ.ยะลา (3)

เขต 12 สงขลา

ระดับ 2

ระดับ 3

05/10/57

ปีงบประมาณ 2546 - 2548


5188792

รพศ.พุทธชินราช (จะขยายหลักประกันสุขภาพอย่างไร3)

รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร (3)

รพท.เพชรบูรณ์ (4)

รพศ.อุตรดิตถ์ (4)

รพท.ตากสินมหาราช (4)

รพท.สุโขทัย (4)

เขต 2 พิษณุโลก

รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ (2)

รพศ.ลำปาง (4)

รพศ.เชียงรายประชานุเคราะห์ (4)

รพท.น่าน (4), รพท.แพร่ (4)

รพท.นครพิงค์ (4)

เขต 1 เชียงใหม่

รพศ.อุดรธานี (4)

รพท.สกลนคร (4)

รพท.เลย (4)

เขต 8 อุดรธานี

เขต 3 นครสวรรค์

รพ.ศรีนครินทร์ (2)

ศูนย์สิริกิติ์ฯ (2)

รพศ.ขอนแก่น (4)

รพท.ร้อยเอ็ด (4)

รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ (4)

รพท.กำแพงเพชร (4)

รพท.พิจิตร (4)

เขต 7 ขอนแก่น

รพศ.สรรพสิทธิ์ประสงค์ (3)

รพท.ศรีสะเกษ (4)

รพท.มุกดาหาร (4)

สถาบันโรคทรวงอก (2)

รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (3)

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพ (4)

รพศ.สระบุรี (4)

เขต 5 สระบุรี

เขต 10 อุบลฯ

รพศ.มหาราชนครราชสีมา (3)

รพท.ชัยภูมิ (4)

รพศ.บุรีรัมย์ (4)

รพศ.สุรินทร์(4)

เขต 9 นครราชสีมา

เขต 4 ราชบุรี

รพศ.ราชบุรี (3)

รพศ.เจ้าพระยายมราช (4)

รพ.จันทรุเบกษา (4)

รพท.ประจวบคีรีขันธ์ (4)

รพท.หัวหิน (4)

รพศ.พหลพลพยุหเสนา (4)

เขต 6 ระยอง

รพศ.ชลบุรี (3)

รพศ.พระปกเกล้า (3)

รพ.ระยอง (4)

รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ (4)

เขต 13 กรุงเทพฯ

รพ.ศิริราช (1), รพ.จุฬาลงกรณ์ (1),

รพ.รามาธิบดี (2), รพ.พระมงกุฎเกล้า(2),

วชิรพยาบาล (2), รพ.ภูมิพล (2), รพ.ตำรวจ (2),

รพ.ราชวิถี (2), สถาบันสุขภาพเด็กมหาราชินี (2)

รพ.เกษมราษฎร์ ประชาชื่น (เอกชน)

รพศ.สุราษฎร์ฯ (3)

รพท.ชุมพร (4)

รพศ.มหาราชนครศรีธรรมราช (4)

รพท.วชิระภูเก็ต (4)

เขต 11 สุราษฎร์ฯ

เครือข่ายบริการโรคหัวใจ 62 แห่ง

ระดับ 1 = 2 แห่ง

รพ.สงขลานครินทร์ (2)

รพศ.ยะลา (3)

รพศ.หาดใหญ่ (4)

รพศ.ตรัง (4)

รพท.นราธิวาสราชนครินทร์ (4)

เขต 12 สงขลา

ระดับ 2 = 12 แห่ง

ระดับ 3 = 11 แห่ง

ปีงบประมาณ 2551-2552

ระดับ 4 = 37 แห่ง

05/10/57

66


5188792

เครือข่ายจะขยายหลักประกันสุขภาพอย่างไร

เคมีบำบัดเขต 10 อุบลราชธานี

มุกดาหาร

ยโสธร

อำนาจเจริญ

เครือข่ายรพศ.สรรพสิทธิ์ฯ

เครือข่ายศูนย์มะเร็งอุบลฯ

อุบลราชธานี

ศรีสะเกษ

ที่มาข้อมูล : สำนักพัฒนาคุณภาพ สปสช.


5188792
สถานการณ์และผลการดำเนินงานโครงการ UC

 • ประสบความสำเร็จในการให้หลักประกันสุขภาพแก่ประชาชน

  • กว่าร้อยละ 95 ของประชาชนไทยมีหลักประกันสุขภาพประเภทใดประเภทหนึ่ง โดย UC ครอบคลุมประชากรประมาณร้อยละ 75 ของประเทศ

 • สร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในระบบบริการสุขภาพของไทย

  • สิ่งกีดกั้นด้านการเงินในการเข้าถึงบริการลดลง

  • ความเป็นธรรมด้านการคลังดีขึ้น

  • ช่องว่างของภาระค่าใช้จ่ายระหว่างคนจนและคนรวยลดลง

 • คนที่ได้ประโยชน์จากนโยบายนี้ คือ คนจนและคนชั้นกลาง

 • สามารถป้องกันหรือลดจำนวนคนจนใหม่ ที่จะเกิดขึ้นจากการจ่ายค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลหากต้องจ่ายเอง

ที่มา : สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย


Total health expenditure 1994 2005
Total health expenditure 1994-2005

Achieving UC

36

36

37

37

46

53

45

45

44

44

53

55

64

64

63

63

47

54

56

47

55

55

56

45

Total health expenditure during 2003-2005 ranged from 3.49 to 3.55% of GDP, THE per capita approx 100 USD

ที่มาข้อมูล : IHPP


5188792

Financial Equity

Household health expenditure as % of income by per-income deciles, prior to UC (1992-2000) and after UC 2002

percentage

9

8.17

8

76

4.82

5

3.74

3.65

4

2.87

2.57

3

2.45

1.99

2.77

1.64

1.27

2.59

2

2.2

2.14

1.98

1.74

1.9

1.92

1.83

1

1.71

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Decile

1992

1994

1996

1998

2000

2002

Source: Data in 1992-2000 from Thailand Health Profile 1999-2000. Data in 2002 from analysis of Socio-Economic Survey 2002 conducted by NSO. Remark: Health expenditure of household was percentage out of income.


5188792

สถานการณ์และผลการดำเนินงานโครงการ UC

 • ภาระค่าใช้จ่ายของรัฐบาลเพิ่มขึ้น ขณะที่ภาระรายจ่ายของครัวเรือนด้านสุขภาพลดลง

 • สัดส่วนรายจ่ายสุขภาพไทยเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศมิได้เพิ่มขึ้น

 • งบประมาณไม่เพียงพอ ประกอบกับผลกระทบจากหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ ทำให้โรงพยาบาลหลายแห่งประสบปัญหาด้านการเงิน

 • รัฐบาลเพิ่มงบเหมาจ่ายรายหัวให้กับโครงการมาตลอด หากปัญหายังคงอยู่ น่าจะเกิดจากหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณเป็นหลัก

 • งบประมาณยังคงค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับระบบประกันสุขภาพอื่น


5188792

สถานการณ์และผลการดำเนินงานโครงการ UC

 • การขาดแคลนกำลังคน

  • การให้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ทำให้อุปสงค์ต่อบริการเพิ่มขึ้นมาก

  • ภาครัฐขาดแรงจูงใจ ทำให้บุคลากรลาออกไปยังภาคเอกชน

  • นโยบายการสร้างเมืองไทยให้เป็นศูนย์บริการทางการแพทย์แห่งเอเชีย

 • การขาดบริการสุขภาพที่จำเป็นบางอย่างสำหรับประชาชนบางกลุ่ม

  • เนื่องจากระบบบริการสุขภาพปรับตัวไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม เช่น บริการสำหรับผู้พิการผู้ป่วยระยะ sub-acute บริการอุบัติเหตุฉุกเฉิน บริการสำหรับผู้สูงอายุเป็นต้น


5188792
สถานการณ์ปัญหา จากการมีระบบประกันสุขภาพหลายระบบ

 • ความเหลื่อมล้ำในประสิทธิผลของการทำหน้าที่ของการประกันสุขภาพของแต่ละระบบ

 • เกิดช่องว่างของการคุ้มครองประชาชนของแต่ละระบบ

 • การผลักภาระกันระหว่างกองทุน

 • ประชาชนบางกลุ่มที่ไม่ได้รับหลักประกันสุขภาพ

 • ขาดกลไกการอภิบาลระบบประกันสุขภาพในภาพรวม ส่งผลให้เกิดความแตกต่างของระบบประกันสุขภาพต่างๆ รวมถึงช่องว่างและปัญหาที่เกิดขึ้น


5188792
สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของระบบการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และระบบสุขภาพ

 • ผลกระทบต่อระบบประกันสุขภาพ เช่น

  • สถานการณ์การกระจายอำนาจ ซึ่งยังไม่ชัดเจนว่าบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีบทบาทอย่างไรที่เหมาะสม และส่งผลดีต่อการอภิบาลระบบประกันสุขภาพ

  • นโยบายการค้าเสรี (Free tradearea) และการเป็นศูนย์กลางบริการทางการแพทย์แห่งเอเชีย (Medical hub of Asia)

  • ผลกระทบของโรคอุบัติใหม่
5188792

ประเด็นสำคัญเบื้องต้นประเด็นสำคัญเบื้องต้น

(ที่นำไปสู่การกำหนดยุทธศาสตร์)


5188792

ระยะเวลาดำเนินการประเด็นสำคัญเบื้องต้น


55 591
วิสัยทัศน์ประเด็นสำคัญเบื้องต้นปี 55-59

“ทุกคนที่อาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินไทยได้รับความคุ้มครองหลักประกันสุขภาพอย่างถ้วนหน้าด้วยความมั่นใจ”


5188792

MERCI BEAUCOUPประเด็นสำคัญเบื้องต้น


ad