sakarya.tr - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
sakarya.tr PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 19
sakarya.tr
335 Views
Download Presentation
brenna-camacho
Download Presentation

sakarya.tr

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. www.sakarya.edu.tr

 2. SAKARYA ÜNİVERSİTESİe-MY İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Yrd.Doç.Dr.Tuba CANVAR KAHVECİ www.sakarya.edu.tr

 3. İÇERİK • İnsan Kaynakları Yönetiminin Organizasyon Yapısı İçerisindeki Yeri, • İKM’nin Organizasyon Yapısı, • İK Yöneticisinin Özellikleri, • İK Merkezi Çalışma İlkeleri, • İKM Amaçları ve İşlevleri,

 4. İKY Önemi ve Yeri • Örgütlerin belirledikleri hedeflere ulaşmaları insan kaynağı yolu ile mümkün olabilmektedir. • İnsan Kaynakları Yönetimi’ne verilecek önem hemen her bölümde insan unsurunun çok önemli olmasından kaynaklanmaktadır. • İnsan Kaynakları Yönetimi’nin organizasyon içindeki yeri insan unsuruna verilen önem derecesinde değişecektir.

 5. İKY’nin Organizasyon Yapısı İçerisindeki Yeri • İKM her işletmeye göre farklı şekillerde yapılandırılabilir; • İnsan Kaynakları Müdürlüğü, • İnsan Kaynakları Bölümü/Birimi, • İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü, • İnsan Kaynakları Şefliği/Uzmanlığı,

 6. İKY’nin Organizasyon Yapısı

 7. Yönetim Kurulu İKY’nin Organizasyon Yapısı İçerisindeki Yeri Yönetim Kur. Başk. Genel Müdür Pazarlama Müd. Üretim/Hizmet Müd. İnsan Kay. Mer. Müd. Mali İşler/Muh.Müd. Reklam,Tanıtım, H.İlişk.Müd. ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ BİR SANAYİ İŞLETMESİNİN ORGANİZASYON YAPISI VE İNSAN KAYNAKLARI MERKEZİNİN YERİ

 8. Mali işler koordinatörlüğü • Satın alma koordinatörlüğü • İnsan kaynakları koordinatörlüğü • Halkla ilişkiler koordinatörlüğü • Bilgi sistem koordinatörlüğü • Stratejik planlama müdürlüğü • Denetim müdürlüğü • Danışmanlar Holding Yönetim Kurulu C. Pazarlama A.Ş. B. Üretim A.Ş. A Üretim A.Ş. D…. E… Yönetim Kur. Başk. Genel Müdür Genel Müdür Genel Müdür Genel Müdür Genel Müdür Genel Koordinatör Üretim Md. İK Md. Muhasebe Md. Pazarlama Md.

 9. İKM Yön. İK Komisyonu İKY’nin Organizasyon Yapısı Danışmanlar Bilgi Bankaları Hukuk Danışmanı Eğitim ve Geliştirme Birimi PsikoteknikUyg. Birimi Sağlık ve Sosyal Hizm. Birimi Personel Takip Birimi İstatistik ve Arşiv Birimi Kariyer Planlaması Birimi Profesyonel Danış.Şirk.

 10. Personel Takip ve İdari İşl. Profesyonel Danış.Şirk. Bilgi Bankaları İKY’nin Organizasyon Yapısı Psikoteknik Uyg. İstatistik ve Arşiv İKM Yön. Hukuk Danışmanı Performans Değerleme ve Kariyer Planlama Danışmanlar Eğitim ve Geliştirme Sosyal Etkinlikler Birimi İK Komisyonu

 11. İKY’nin Organizasyon Yapısı

 12. İK Yöneticisinin Özellikleri • Kişilik özellikleri, • Zihinsel özellikleri, • İletişim özelliği, • Liderlik, • Eğitim ve Sürekli Gelişme, • Ahlak ve Moral Değer, • Soru Sormak.

 13. İK Merkezi Çalışma İlkeleri • İnsana Saygı:İnsan kaynakları yönetiminin var olma nedeni insana saygıdır. Çünkü İKM’de yapılan çalışmaların tamamı insana yöneliktir. • Tarafsızlık:Merkezin kişileri tarafsız biçimde değerlendirmesi, gerekliliğin ötesinde zorunluluktur. • Kurum Önceliği:İnsan kaynağına ilişkin kararlarda yöneticilerin bireysel görüşleri değil, kurumun görüşü, kurumun önceliği ön planda olmalıdır.

 14. İK Merkezi Çalışma İlkeleri • Gizlilik:Gizlilik ilkesi, kurum içinde korunması gerektiği gibi kurumun dışı ile ilişkilerde de önem kazanır. • Bilgilendirme: Çalışanlar performans değerlemesi, terfi koşulları, ödüllendirme koşulları ve benzeri süreçlerin işleyişi hakkında yeterli bilgi sahibi olmalıdır. • Disiplin:Gerekli bilgi akışının sağlanabilmesi için İKM’nin disiplinli çalışması ve özellikle gerekli altyapıya sahip olması şarttır.

 15. İK Merkezi Çalışma İlkeleri • Bilimsellik:İKM’dekieleman seçiminden performans belirlenmesine, psikoteknik uygulamalardan, örgütsel kültürün pekişmesine ilişkin çalışmalara kadar bütün uygulamaların bilimsel ilkelere, araştırma verilerine dayanması gereklidir. Aksi durumda, yapılan her çalışmanın tartışılması, şüphe ile karşılanması söz konusu olur ki bu istenen bir durum değildir.

 16. İK Merkezi Amaçları ve İşlevleri • İKY işlevleri; • Organizasyonun büyüklüğüne ve yapısına göre, • Sendikalaşmanın olup olmamasına, • Üst yönetimin çalışanlarla ilgili felsefe ve stratejisine göre farklılaşabilir. • İKY uygulamaları 2 Ana Hedefe yöneliktir: • Çalışanların performansını geliştirmek, • Örgütsel etkinliği artırmak.

 17. İK Merkezi Amaçları ve İşlevleri

 18. İK Merkezi Amaçları ve İşlevleri • Çalışanların ihtiyaçlarının karşılanması, • Organizasyon yapısına yönelik çalışmalar, • Eleman seçimi sürecinin gerçekleştirilmesi, • Çalışanların eğitim ve gelişme ihtiyaçlarının karşılanması, • Başarı-performans değerleme ve kariyer geliştirme, • Arzulanan örgütsel iklim ve uygun çalışma ortamının hazırlanması,

 19. Kaynaklar • Fındıkçı İ., İnsan Kaynakları Yönetimi, Alfa Basım Yayım Dağıtım Ltd.Şti., 7.Baskı, İstanbul 2009. • Gök S., 21.Yüzyılda İnsan Kaynakları Yönetimi, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.,1.Baskı, İstanbul 2006. • Sabuncuoğlu Z., İnsan Kaynakları Yönetimi, Ezgi Kitabevi Yayınları, 1.Baskı, Bursa 2000. • Etçioğlu E., İnsan Kaynakları Yönetimi Ders Notları, Sakarya Üniversitesi, e-Mühendislik Yönetimi Tezsiz Yükseklisans Programı.