Roz en koln poradensk pracovi t z a m brno k enov 21
Download
1 / 19

- PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on

rozšířené ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21. prezentace činnosti. Kdo jsme?. Marie BĚLÍKOVÁ – školní psycholog Vratislav KOVÁŘ – psycholog Irena DEKÝŠOVÁ – výchovný poradce Jana CULECA – speciální pedagog (logoped) Lenka HRUBÁ – speciální pedagog (etoped)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - brendy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Roz en koln poradensk pracovi t z a m brno k enov 21

rozšířenéŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

prezentace činnosti


Kdo jsme
Kdo jsme?

 • Marie BĚLÍKOVÁ – školní psycholog

 • Vratislav KOVÁŘ – psycholog

 • Irena DEKÝŠOVÁ – výchovný poradce

 • Jana CULECA – speciální pedagog (logoped)

 • Lenka HRUBÁ – speciální pedagog (etoped)

 • Charlotta ŠVEHLÍKOVÁ – metodik prevence SPJ

 • Hana HADRABOVÁ – sociální pedagog

 • Daniela KOLÁŘOVÁ – sociální pedagog

 • Ludmila KOTLÁNOVÁ – asistent ŠPP


Pro roz en pp
Proč „rozšířené“ ŠPP?

 • navazuje na stávající Školní poradenské pracoviště

 • rozšiřuje jeho personální kapacitu

 • umožňuje intenzivní práci s žáky, učiteli i rodiči díky partnerství v projektu

  Inkluzivní vzdělávání žáků ve školách "spádových" sociálně vyloučeným lokalitám - v tzv. romských školách(řešitel: ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22)


N hlavn c l
Náš hlavní cíl

 • pomoc škole, učitelům, žákům a rodičům

 • posílení péče o žáky s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování

 • zvýšení efektivity spolupráce školy a rodiny


Co d l me
Co děláme?

 • psychologická práce

 • výchovné poradenství

 • speciálně pedagogická práce

 • prevence sociálně patologických jevů

 • sociálně pedagogická práce

 • monitoring a evaluace

  poskytované služby jsou bezplatnéPsychologov

PhDr. Marie BĚLÍKOVÁ

individuální práce s žáky

(diagnostika, jednorázové konzultace, opakované intervence)

komunikace s rodiči žáků

spolupráce při zápisu do 1. ročníku ZŠ

podklady pro SPC, PPP

Vratislav KOVÁŘ, PhD.

poradenství a konzultace pro učitele

terapeutické rozhovory s žáky

práce se skupinami, třídami

využití metod sociálně psychologického výcviku

kognitivní výcvik pro žáky

osobnostní předpoklady pro volbu povolání

Psychologové


V chovn poradce
Výchovný poradce

Mgr. Irena DEKÝŠOVÁ

 • kariérové poradenství (exkurze, umísťování žáků do škol, besedy s žáky a rodiči, pomoc při vyplňování přihlášek atd.)

 • evidence integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

 • řešení absence ve škole, spolupráce s úřady (OSPOD, OPD, Oddělení péče o rodinu, Přestupková – záškolácká komise)

 • řízení výchovných komisí školy


Speci ln pedagogov

Mgr. Jana CULECA

logoped

pověřená vedoucí ŠPP

IVP pro děti s SPU

depistáž a diagnostika žáků s logopedickými vadami

logopedická péče

Mgr. Lenka HRUBÁ

etoped

IVP pro děti s SPUCH a LMR

péče o děti s SPUCH a LMR (depistáž, spolupráce s učiteli a rodiči)

zajišťování speciálních učebnic, pomůcek a odborné literatury

Speciální pedagogové


Metodik prevence soci ln patologick ch jev
Metodik prevence sociálně patologických jevů

Ing. Charlotta ŠVEHLÍKOVÁ

 • Minimální preventivní program – metodika řešení SPJ (zejména záškoláctví, kouření, drogy a šikana)

 • organizace preventivních programů, besed, akcí

 • spolupráce s organizacemi (Poradenské centrum na Sládkové, Policie, Spondea - krizové centrum)

 • mapování situace v oblasti SPJ ve škole

 • Krizový plán – první pomoc v oblasti šikany a pro drogovou problematiku


Soci ln pedagogov
Sociální pedagogové

Mgr. Hana HADRABOVÁ

Bc. Daniela KOLÁŘOVÁ

 • depistáž žáků z problémového rodinného prostředí

 • koordinace terénních pracovníků – návštěvy v rodinách

 • spolupráce s institucemi (OSPOD, ÚMČ, Policie ČR, soudy,...)

 • pomoc při řešení konkrétních problémů žáků


Asistent pp
Asistent ŠPP

Mgr. Ludmila Kotlánová

 • administrativní pomoc pracovníkům ŠPP

 • podpora při vedení výchovných komisí s rodiči

 • pomoc žákům s přihláškami na SŠ, SOU, OU

 • podpora v oblasti přípravy a administrace projektů

 • spolupráce s rodinami


Monitoring a evaluace
Monitoring a evaluace

 • evidence případů – dostupnost informací

 • možnost sledování vývoje dlouhodobých problémů (absence)

 • argumentace nadřízeným subjektům o potřebnosti ŠPP ve školách našeho typu


Pravidla spolupr ce
Pravidla spolupráce

 • krizová intervence s žáky, kteří závažným způsobem narušují výuku

 • monitoring absencí žáků

 • organizace výchovných komisí

 • přijímání nových žáků


Krizov intervence s ky kte z va n m zp sobem naru uj v uku
Krizová intervence s žáky, kteří závažným způsobem narušují výuku

 • asistent přivede žáka do ŠPP

 • rozhovor s pracovníkem ŠPP – zápis

 • asistent odchází s žákem do volné pracovny dle rozpisu

 • rozhovor s učitelem – zdůvodnění a zpětná vazba

 • evidence počtu intervencí jednotlivých žáků (3 intervence = pohovor s rodiči)


Monitoring absenc k
Monitoring absencí žáků narušují výuku

 • pravidelná evidence a vyhodnocování TU

 • při prvních problémech kontaktuje rodiče TU (ŠPP – technická podpora)

 • při opakujících se absencích pohovor s rodiči v ŠPP

 • pozvání na výchovnou komisi


Organizace v chovn ch komis
Organizace výchovných komisí narušují výuku

 • podklady pro jednání VK – informace od TU (formulář)

 • časový harmonogram jednání

 • pozvánky na VK (soc.pedagogové + terénní pracovníci)

 • zápis z jednání k jednotlivým případům


P ij m n nov ch k
Přijímání nových žáků narušují výuku

 • první kontakt s rodiči v ŠPP - záznam

 • získání základních údajů o dítěti (jména zákonných zástupců, adresa, telefon, důvod žádosti, adresa současné školy)

 • sepsání žádosti o přijetí (formulář)

 • předání podkladů zástupci ředitele


D kujeme v m za pozornost
Děkujeme Vám za pozornost. narušují výuku