Download
analisis kos volum untung n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ANALISIS KOS VOLUM UNTUNG PowerPoint Presentation
Download Presentation
ANALISIS KOS VOLUM UNTUNG

ANALISIS KOS VOLUM UNTUNG

1192 Views Download Presentation
Download Presentation

ANALISIS KOS VOLUM UNTUNG

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ANALISISKOS VOLUM UNTUNG

 2. Kepentingan Analisis KVU Andaian Analisis KVU Apa Yang Perlu Anda Tahu? Margin Keselamatan Kaedah Analisis KVU Analisis Sensitiviti Campuran Jualan

 3. ANALISIS KVU Mengkaji hubungan antara kos, volum dan untung bagi tujuan perancangan dan pembuatan keputusan dalam sesebuah organisasi.

 4. KEPENTINGAN ANALISIS KVU Menentukan tahap jualan pada TPM. Menentukan jualan yang diperlukan bagi mencapai sasaran untung. Membuat keputusan berkaitan polisi penetapan harga. Membuat keputusan berkaitan kos tetap dan strategi pemasaran. Mengkaji kesan terhadap untung bila ada perubahan dalam elemen analisis KVU.

 5. ANDAIAN DALAM ANALISIS KVU Unit yang dijual sama dengan unit pengeluaran Kos dan hasil adalah linear Kos tetap dan kos berubah boleh dikenalpasti

 6. TITIK PULANG MODAL Pada TPM, perniagaan tidak memperolehi untung ataupun rugi. Untung adalah sifar Jumlah Hasil = Jumlah Kos Kepentingan: Menunjukkan tahap minimum jualan yang perlu diperolehi oleh perniagaan supaya tidak mengalami kerugian.

 7. MARGIN SUMBANGAN PERSAMAAN KAEDAHANALISIS KVU LAKARAN GRAF

 8. KAEDAH PERSAMAAN UB = JUMLAH HASIL(JH) – JUMLAH KOS UB = JH – (KT + KB) = JH – KT – KB = (UJ x Hg J)- KT – (UJ x KB/U) UB= untung bersih UJ= unit jualan HgJ= Harga jualan

 9. Contoh 1: Menara Holdings mengeluarkan sejenis produk. Setiap unit dijual dengan harga RM4.00. Kos tetap sebanyak RM600 sebulan dan kos berubahnya dianggarkan RM2.50 seunit. Kirakan: i) Untung bersih jika 500 unit dikeluarkan. ii) Unit jualan jika UB yang diingini adalah RM300. iii) Titik Pulang Modal (dalam RM dan unit) iv) Unit jualan jika UB selepas cukai RM500 dengan kadar cukai sebanyak 20%.

 10. Penyelesaian i) UB =JH – JK =RM4 (500) –[ RM600 + RM2.50(500)] =RM2000-[RM600 + RM1250] =RM150 ii) UB =JH – JK RM300 =RM4 x -[RM600 + RM2.5 x] RM300 =RM4 x – RM600 - R M2.5 x RM1.5x=RM900 x =600 unit

 11. Penyelesaian iii) • TPM keadaan di mana ; • Jumlah Hasil = Jumlah Kos • Untung = 0 • TPM(unit) • JH = KT + KB • RM4x = RM600+RM2.5x • RM1.5x = RM600 • x = 400 unit • TPM (RM) • RM4 x 400= RM1600

 12. Penyelesaian ii) UB/1 – Kadar cukai = JH – JK RM500/1-20% =RM4 x -[RM600 + RM2.5 x] RM625 =RM4 x – RM600 - RM2.5 x RM1.5x =RM1225 x =817 unit

 13. KAEDAH MARGIN SUMBANGAN • Margin Sumbangan(MS): • Lebihan hasil jualan daripada kos berubah • Jumlah yang dapat menampung kos tetap dan seterusnya • untuk mendapatkan untung bersih. • Margin sumbangan seunit (MS/U): • Lebihan harga jualan seunit ke atas kos berubah seunit.

 14. FORMULA MARGIN SUMBANGAN MS/U = HgJ - KB/U TPM(unit) = Kos tetap+Untung Margin sumbangan seunit Jualan(unit) = Kos tetap+Untung/1 – Kadar cukai Margin sumbangan seunit

 15. KAEDAH MARGIN SUMBANGAN Berdasarkan CONTOH 1, kirakan: • Margin sumbangan seunit • Titik Pulang Modal MS/U = HgJ - KB/U = 4 - 2.5 = RM1.50 TPM(Unit ) = RM600 + 0 RM1.50 = 600/1.50 = 400 unit

 16. KAEDAH MARGIN SUMBANGAN • Unit jualan jika untung yang diingini RM300. Contoh penyelesaian: Unit Jualan = KT + Untung MS/U = RM600 + RM300 RM1.50 = 600 unit

 17. KAEDAH MARGIN SUMBANGAN • Unit jualan jika untung yang diingini RM500 selepas cukai. Kadar cukai 20%. Contoh penyelesaian: Unit Jualan = KT + Untung/1-20% MS/U = RM600 + RM500/80% RM1.50 = 817 unit

 18. CONTOH GRAF KVU Harga Jualan Seunit x volum jualan Jumlah Kos (RM) Hasil Jualan Untung Jumlah Kos TPM Kos berubah seunit x volum jualan + Kos Tetap x Kos Tetap Volum Jualan Rugi

 19. MARGIN KESELAMATAN (MK) 1 2 3 4 Perbezaan di antara jualan sebenar (atau jualan jangkaan) dengan jualan pada titik pulang modal. Dapat menunjukkan sejauhmana jumlah jualan boleh menurun atau berkurang sebelum berlaku kerugian. Lebih tinggi nilai MK, lebih selesa perniagaan. Boleh dinyatakan dalam bentuk ringgit dan peratus.

 20. FORMULA;

 21. Contoh Mengira Margin Keselamatan Jualan pada TPM = RM15,500 @ 5000 unit Jumlah jualan sebenar = RM22,320 @ 7200 unit Margin keselamatan (RM): = RM22,320 – RM15,500 = RM6,820 Margin keselamatan (Unit): = 7,200 – 5,000 = 2,200 unit Margin keselamatan (%): = RM6,820 / RM22,320 = 0.31 @ 31%

 22. GRAF MARGIN KESELAMATAN Jumlah Kos (RM) Hasil Jualan Untung 22,320 MK (RM) Jumlah Kos TPM x 15,500 Kos Tetap Rugi Volum Jualan 5,000 7,200 MK (unit)

 23. ANALISIS SENSITIVITI Kesan perubahan dalam harga jualan, kos berubah dan kos tetap ke atas KVU (guna kaedah margin sumbangan) - perancangan dalam penetapan harga jualan untuk mencapai TPM atau untung sasaran. Perubahan dalam harga jualan:

 24. CONTOH 2 Syarikat Pongsu Seribu bercadang untuk mengurangkan harga jualan daripada RM 25 kepada RM 20. Kos berubah seunit RM16 dan Kos tetap RM 16,000. Berapakah unit yang perlu dijual untuk mencapai TPM dan untung sebanyak RM 15,000. Margin sumbangan seunit (baru) = RM 20 – RM 16 = RM 4 Penyelesaian:

 25. Penyelesaian Unit jualan (untuk untung RM 15,000) = (RM 16,000 + RM 15,000) / RM 4 = 7,750 unit • Unit jualan (TPM) = RM 16,000 + 0 • RM 4 • = 4,000 unit

 26. ANALISIS SENSITIVITI Perubahan dalam Kos Berubah • Perubahan dalam kos berubah akan menyebabkan margin caruman berubah. • Contoh: Bagi meningkatkan jualan, Syarikat Pongsu Seribu bercadang untuk memberikan komisen sebanyak 10% daripada harga jualan kepada jurujual. Berapa unitkah yang perlu dijual untuk mencapai TPMdan untung bersih sebanyak RM 15,000.

 27. Penyelesaian Margin Caruman seunit (baru) = HJ – [KB + (10% x HJ)] = RM 20 – [16 + (10% x RM 20)] = RM 20 – RM 18 = RM 2 Unit Jualan (TPM) = Kos Tetap + Untung Bersih Margin caruman seunit = RM 16,000 + 0 = 8,000 unit RM 2

 28. Penyelesaian Unit Jualan (untuk untung RM 15,000) = RM 16,000 + RM 15,000 RM 2 = 15,500 unit

 29. ANALISIS SENSITIVITI Perubahan dalam Kos Tetap Bagi meningkatkan jumlah jualan, Syarikat Pongsu Seribu bercadang untuk membuat belanja pengiklanan sebanyak RM 5,000. Berapa unitkah yang perlu dijual oleh syarikat untuk mencapai TPM dan untung bersih sebanyak RM 15,000? (Maklumat kos seperti di Contoh 2)

 30. Penyelesaian Kos Tetap (baru) = RM 16,000 + RM 5,000 = RM 21,000 Unit Jualan (TPM) = RM 21,000 RM 4 = 5,250 unit Unit Jualan (untuk untung RM 15,000) = RM 21,000 + RM 15,000 = 9,000 unit RM 4

 31. CAMPURAN JUALAN • Apabila firma menjual atau mengeluar lebih daripada satu jenis produk. • Definisi:- Kuantiti pengeluaran yang berbeza bagi setiap produk dalam setiap jumlah jualan. • Harga jualan dan kos berubah seunit berbeza  Margin sumbangan seunit berbeza • Purata margin sumbangan seunit untuk membuat analisis KVU. Contoh: Syarikat Komputer Komputer, notebook, mesin pencetak

 32. FORMULA Purata MS seunit = [(MS seunit Produk a X bil. Produk a) +(MS seunit Produk b X bil. Produk b) + (MS seunit Produk c X bil. Produk c)] Bilangan unit dalam campuran jualan

 33. Contoh LOREAL Bhd. mengeluarkan 2 jenis produk iaitu Gincu dan Bedak Asas. Firma tersebut menjual 2 unit Gincu dan 3 unit Bedak Asas. Maklumat bagi produk-produk ini adalah seperti berikut; GINCUBEDAK ASAS Harga jualan seunit RM8.00 RM10.00 Kos Berubah seunit 6.40 8.00 Margin sumbangan seunit 1.60 2.00 Nisbah Margin Sumbangan 20% 20% Kos Tetap adalah RM92,000 setahun

 34. Penyelesaian Purata MS seunit = [(MS seunit Gincu x bil. Gincu) +(MS seunit Bedak Asas X bil. Bedak Asas] Bilangan unit dalam campuran jualan Purata MS seunit = [ (RM1.60 X 2) + (RM2.00 X 3) ] 5 = RM 1.84 TPM (unit) = KT Purata MS seunit = RM92,000 RM1.84 = 50,000 unit Produk Gincu : 2 / 5 X 50,000 = 20,000 unit Produk Bedak Asas: 3 / 5 X 50,000 = 30,000 unit

 35. PENYATA PENDAPATAN LOREAL Bhd. Penyata Pendapatan bagi tahun berakhir XXXX

 36. RUMUSAN Kepentingan Analisis KVU Andaian Analisis KVU Kaedah Analisis KVU Margin Keselamatan

 37. RUMUSAN Analisis Sensitiviti Campuran Jualan

 38. SEKIAN. TERIMA KASIH

 39. LATIHAN PENGUKUHAN (Menggunakan kaedah MS) • Maklumat berikut adalah berkaitan dengan Syarikat Kami: • Kos Tetap RM40000 setahun • Kos berubah RM6.00 seunit • Harga jualan RM10.00 seunit • Berdasarkan maklumat di atas, kirakan: • ) TPM dalam unit dan ringgit • ) Margin Keselamatan (unit dan %) pada tahap 12000 unit • ) Untung bersih jika jualan adalah RM120000 • ) Jualan (unit) yang diperlukan untuk mendapatkan untung bersih sebanyak RM10000 • ) Unit jualan jika untung sebelum cukai yang dikehendaki adalah RM10000 (Andaikan kadar cukai 35%) • ) TPM (unit) jika kos berubah meningkat sebanyak RM1.00 seunit dan kos tetap berkurang sebanyak RM5000

 40. Penyelesaian Jawapan a: • TPM(u) = KT • MS/u • = 40000 / 4 • = 10000 unit • MS/U = 10 – 6 • = RM4 • TPM(RM) = TPM(u) x HgJ • = 10000 x 10 • = RM100000

 41. Penyelesaian Jawapan b: MK(u) = Jualan(u) - TPM(u) = 12000 - 10000 = 2000 unit MK(%) = 12000 - 10000 x 100 12000 = 16.7%

 42. Penyelesaian Jawapan c: SJ(RM) = KT + SU NMS 120000 = 40000 + SU 0.4 SU = 120000 (0.4) - 40000 = RM 8000 NMS = 10 – 6 10 = 0.4

 43. Penyelesaian Jawapan d: SJ(u) = KT + SU MS/U = 40000 + 10000 4 = 12500 unit Jawapan e: SJ(u) = KT + SU / (1- 0.35) MS/U = 40000 + 10000 / 0.65 4 = 12483.75 = 12484 unit

 44. Penyelesaian Jawapan f: • TPM(u) = KT • MS/u • = 35000/3 • = 11667 unit • MS/U = 10 – 7 • = RM3

 45. “SELAMAT MENCUBA”