psfa2 p edn ka 2 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PSFA2 Přednáška č. 2 PowerPoint Presentation
Download Presentation
PSFA2 Přednáška č. 2

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

PSFA2 Přednáška č. 2 - PowerPoint PPT Presentation


 • 131 Views
 • Uploaded on

PSFA2 Přednáška č. 2. Sociální interakce ve skupině, skupinová kooperace, týmová spolupráce. Sociální interakce. „Člověk se člověkem nerodí, člověk se člověkem stává…“

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PSFA2 Přednáška č. 2' - bree


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
psfa2 p edn ka 2

PSFA2 Přednáška č. 2

Sociální interakce ve skupině, skupinová kooperace, týmová spolupráce

soci ln interakce
Sociální interakce

„Člověk se člověkem nerodí, člověk se člověkem stává…“

 • SOC. INTERAKCE = vzájemné působení jednoho člověka na druhého; klíčový význam pro vytvoření základních lidských charakteristik (vědomí sebe sama, myšlení, řeč, prožívání, sebehodnocení)
soci ln interakce1
Sociální interakce
 • Po narození dítěte závisí na interakci jeho fyzické přežití (výživa, čistota, bezpečí)+ rozvoj emocionality, základ navazování vztahů s druhými. Zdroj podnětů pro rozvoj motoriky, intelektu, řeči, myšlení
slide4
Vlčí děti
 • Psychická deprivace: studená výchova n. odmítání – dítě nemá možnost vytvořit si stabilní vztah
 • Člověk během života vstupuje do stále se měnících interakcí ( s různými lidmi, v různých situacích, za různých podmínek)
 • Základy dané zděděnými dispozicemi a přiměřenou výchovou je třeba celý život rozvíjet
mal soci ln skupina a pracovn t m
Malá sociální skupina a pracovní tým
 • Většina osobního i profesního života – vztahy s druhými lidmi
 • Zdroj zkušeností, učení, intenzivních zážitků + problémů, stresů, frustrací
 • Spolupráce na nějakém úkolu (řešení problému) – efektivnější než samostatně řešící jedinec x plýtvání času a energie v osobních sporech a neshodách
mal soci ln skupina
Malá sociální skupina
 • Lidé se dobře znají
 • Běžně komunikují tváří v tvář
 • Jsou spojeni společným cílem nebo zájmem
 • Mají vytvořenou formální a neformální strukturu
 • Počet členů orientační, uvádí se 2 – 30 členů
rozd len mal soci ln skupiny
Rozdělení malé sociální skupiny
 • Formální (organizovaná pravidly) x neformální (samoorganizovaná na základě vzájemné sympatie a nesympatie členů)
 • Členská (do které jedinec patří) x referenční (se kterou se jedinec identifikuje, do které by chtěl patřit)
 • Otevřená (s propustnými hranicemi, jejíž členové se průběžně mění) x uzavřená (s pevnými hranicemi a relativně stálými členy)
 • Primární (do které se člověk narodí) x sekundární (kterou si člověk volí nebo je do ní zařazen)
struktura soci ln skupiny
Struktura sociální skupiny
 • Sociální hierarchie členů
 • Pozice: kdo je komu nadřízený
 • Status:jakou hodnotu má daná pozice ve skupině
 • Role, které členové ve skupině mají – vůdce, expert, bavič…
 • Skupinové normy – soubor často nepsaných pravidel, závazný pro chování členů skupiny
skupinov dynamika
Skupinová dynamika
 • = hybné síly, které ovlivňují skupinové chování a prožívání
 • Skupinová koheze – síla, která váže, přitahuje, spojuje členy skupiny dohromady
 • Skupinová tenze – síla, která působí proti skupinové kohezi, navzájem proti členům skupiny, odtahuje je od sebe, narušuje skupinové vazby a vztahy
 • Optimálně fungující sociální skupina – tvoří ji jedinci, kteří samostatně a aktivně pracují na dosažení stejného cíle
skupinov kooperace t mov spolupr ce
Skupinová kooperace /týmová spolupráce
 • Rozlišení nemá ostré hranice, nevylučují se
 • Skupina: formálnější charakter, více pravidel, méně pravomocí, pracovní skupiny dlouhodobější, respektují více organizační řád
 • Týmy: vytvářejí se k řešení konkrétních úkolů, výběr členů je podřízen požadavkům, které úkol klade na členy týmu. Délka spolupráce dána trváním úkolu.
 • Vyžaduje více tvůrčí svobody, dostatek příležitostí pro vzájemné kontakty, členové se vzájemně inspirují, podporují a doplňují. Větší zodpovědnost za společný výsledek.
 • Lidé v týmu nesoupeří, spolupracují
 • Tým sestaven z odborníků, kteří se respektují
 • Celkový úspěch týmu prožívání intenzivněji než individuální přínos
 • Respekt k ostatním členům týmu
kooperace
Kooperace

Schopnost více osob:

 • sledovat společný cíl
 • zaměřit na něj své jednání
 • Účelně se k němu přibližovat

Připravenost všech:

 • Uplatnit schopnosti a dovednosti jednotlivců v procesu řešení
faktory kter usnad uj kooperaci
Faktory, které usnadňují kooperaci:
 • Přiměřená velikost skupiny
 • Zevrubná definice problému
 • Přesná definice cíle
 • Tvořivé metody hledání nápadů
 • Účinné metody ověřování různých řešení
 • Rozhodování, do nichž se pokud možno zapojí všichni účastníci
 • Jasné určení odpovědnosti každého účastníka
 • Demokratický styl řízení vedoucího
deset zlat ch pravidel sp n kooperace
Deset zlatých pravidel úspěšné kooperace
 • Můj základní postoj je: „Já jsem ok, ty jsi ok.“ (Eric Berne)
 • Každý má určité představy, které musí umět nabídnout, protože jsou důležité
 • Každý má zcela speciální schopnosti, které jsou pro tým užitečné
 • Každý je zodpovědný za to, co dělá, ale také za to, co nedělá
 • Respektuji mínění druhých
slide16
Nikdy nespouštím ze zřetele cíl
 • Čím více souhlasím s prací ostatních, tím lepší bude výkon skupiny
 • Tvořivost je lepší než jednokolejnost
 • Konflikty, jsou-li produktivně urovnány, podporují výsledek skupiny
 • Svět má hádanky, ale má stejně tolik řešení – stokrát krásnějších, než hádanky (Martin Leichti).
formy kooperace
Formy kooperace
 • Tři druhy kooperace: strategie poražený – poražený; vítěz – poražený; vítěz – vítěz

Strategie poražený – poražený

 • Základní postoj účastníků: „Já nejsem ok, ty nejsi ok.“
 • Obě strany pouze ztrácejí
 • Je možno dosáhnout pouze nepatrných částí z toho, co chceme.
 • Účastníci se stahují do pozadí.
 • Vyhýbají se názorovým rozdílům.
 • Uzavírají se pohodlné, tzn. nikoli přijatelné kompromisy.
strategie v t z pora en
Strategie vítěz – poražený
 • Základní postoj účastníků: „Já jsem ok, ty nejsi ok.“
 • Zisk jedné strany vede nevyhnutelně ke ztrátě z druhé strany.
 • „hra s nulovým výsledkem“, součet zisku a ztráty se vždy rovná nule.
 • Jedna strana se prosazuje na úkor druhé strany.
 • Na prvním místě je konkurenční myšlení.
 • Rozdíly a protiklady jsou bagatelizovány.
 • Vyzdvihují se pouze pozitivní charakteristiky.
 • Z dlouhodobého hlediska se stanou zdánlivý vítězové poraženými.
strategie v t z v t z
Strategie vítěz – vítěz
 • Základní postoj účastníků je: „Já jsem ok, ty jsi ok.“
 • O rozdílných zájmech se diskutuje.
 • Různé názory se navzájem zvažují.
 • Formuluje se řešení problému a diskutuje se o něm.
 • Dochází k rozhodnutím, ve kterých se každý může „najít“, neboť rozdíly se vyvíjejí v lepší celek.
 • Konstruktivní řešení problému směrem ke konsenzu.
 • Vedou k trvalým výsledkům.
sp n kooperace
Úspěšná kooperace
 • = společné jednání různých osob ve skupině v zájmu společného cíle. Členové skupiny jednotní.
p edpoklady efektivn skupinov pr ce
Předpoklady efektivní skupinové práce
 • Vzájemné akceptování účastníků: „Beru tě takového jaký jsi.“
 • Otevřenost komunikace o obsahu a vztazích: „Klidně řekni, co si myslíš, co tě rozčiluje nebo z čeho máš radost.
 • Všichni se podílejí na hledání cíle a cesty: „Co si o tom myslí ostatní…?“
 • Kolegiální rozdělení práce: „Co mohu udělat já, čeho se ujmeš ty?
charakteristick znaky inn skupinov pr ce
Charakteristické znaky účinné skupinové práce
 • Přesná definice výchozí situace (Kdo jsme? Jak na tom jsme? Co chceme?)
 • Společný popis cíle:
 • cíle realistické, dosažitelné, jasné a časově přehledné
 • Individuální a kolektivní cíle musí být ve vzájemném souladu
 • Mělo by být dosaženo konkrétních výsledků
slide24
Sjednocení na kritériích úspěšnosti
 • Jaká měřítka hodnot platí, jakých postupných cílů se má dosáhnout, kdo hodnotí
 • Sjednocení na společném způsobu řešení (Co kdo může udělat, jaké způsoby řešení existují, jak se bude rozhodovat)
 • Identifikace s rozhodnutími (byli vzaty v úvahu jednotlivé zájmy, může každý dodržet ujednání?
 • Posuzování výsledků (Čeho jsme dosáhli, jsme spokojeni, čeho chceme ještě dosáhnout?)
projevy t mov ho ducha skupiny
Projevy týmového ducha skupiny
 • Jednotlivý účastníci se cítí ve skupině jako doma
 • Všichni se cítí jako příslušníci skupiny, mohou se sami rozvíjet, rozhodují se sami, a tím jsou relativně nezávislí
 • V pracovní skupině existuje věcná odborná spolupráce v uvolněném a radostném skupinovém klimatu
 • Pěstují se také soukromé kontakty
 • Výkonnost jednotlivých účastníků je snahou všech
 • Každý se může uplatnit tak, jak umí, a ostatní mu poskytnou zpětnou vazbu
jak b t dobr m lenem t mu
Jak být dobrým členem týmu?
 • Sdílejte odpovědnost za efektivitu skupiny
 • Připravte se na schůzku
 • Omluvte se, pokud se nemůžete zúčastnit
 • Praktikujte sebedisciplinu
 • Buďte si vědomi svých neverbálních projevů
 • Berte na vědomí názory ostatních
 • Plňte své úkoly
 • Cvičte dobré komunikační schopnosti
 • Nechte si vysvětlit nejasné body
 • Řešte spory na základě rozumu
 • Nezapojujte do debaty osobní otázky
 • Buďte dobrý pozorovatel
skupinov rozhodov n
Skupinové rozhodování
 • Identifikace problému
 • Analýza problému
 • Navržení řešení
 • Implementace rozhodnutí
brainstorming
Brainstorming
 • Vše, co se vysloví je vizualizováno
 • Fantazii se nekladou žádné meze
 • Na začátku (předběžně) rozum a logika nehrají žádnou roli
 • Kvantita místo kvality
 • Kritika je přísně zakázána
 • Nejsou žádná autorská práva
 • Myšlenky se nemají zeširoka vysvětlovat
 • Mluvit zřetelně, ne jeden přes druhého
zp tn vazba
Zpětná vazba
 • Popsat, ale nehodnotit
 • Zprostředkovat vlastní dojem, ale nezevšeobecňovat
 • Popsat konkrétní jednání osoby, ne osobu samotnou
 • Nejdříve zprostředkovat pozitivní ohlasy, poté kritické, na závěr opět pozitivní („metoda sendviče“ +/-/+)
 • „Vážím si Tě!“ – zpětná vazba je nabídka, nikoliv rozsudek
 • Je-li nám poskytována zpětná vazba, neskákejte řečníkovi do řeči
 • Přísná důvěrnost
belbinovy t mov role

implementátor

analytik

formovač

stmelovač

koordinátor

hledač zdrojů

inovátor

dotahovač

Belbinovy týmové role