การเขียนบทความทางวิชาการ
Download
1 / 33

???????????????????????? : ?????????????????????????????????????????? - PowerPoint PPT Presentation


 • 119 Views
 • Uploaded on

การเขียนบทความทางวิชาการ : วิธีการเขียนงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ. รศ.ดร.โยธิน แสวงดี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล. โครงสร้างของต้นฉบับบทความที่มาตรฐานและใช้ทั่วไป. ชื่อ เรื่อง (Title) ชื่อ ผู้เขียน (Authors) บทนำ ( ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา ) (Introduction)(2ps)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '???????????????????????? : ??????????????????????????????????????????' - bree-brewer


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

การเขียนบทความทางวิชาการการเขียนบทความทางวิชาการ:วิธีการเขียนงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

รศ.ดร.โยธิน แสวงดี

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

มหาวิทยาลัยมหิดล


โครงสร้างของต้นฉบับบทความที่มาตรฐานและใช้ทั่วไปโครงสร้างของต้นฉบับบทความที่มาตรฐานและใช้ทั่วไป

 • ชื่อ เรื่อง (Title)

 • ชื่อ ผู้เขียน (Authors)

 • บทนำ (ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา) (Introduction)(2ps)

 • แนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Theoretical background)(2ps)

 • พื้นที่ศึกษา ข้อมูลและระเบียบวิธีการวิจัย (Study site, data and research methodology: Data and Method)(2ps)

 • ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและอภิปรายผล (Results and discussion)(10-13ps)

 • สรุปและข้อเสนอแนะ (Conclusion)(1.5ps)

 • จำนวนหน้าระหว่าง 15 – 25 หน้า


โครงสร้างของแต่ละหน้าโครงสร้างของแต่ละหน้า

 • ต้องมีย่อหน้า ประมาณ สอง หรือ สามย่อหน้าต่อหนึ่งหน้า

 • ควรอ้างอิงประมาณ ย่อหน้าละ สอง หรือ สาม แห่ง

 • เขียนด้วยสำนวนภาษาสารคดี

 • สรุปและข้อเสนอแนะ ควรเขียนแบบร้อยแก้ว มีนิยมแยกเป็นข้อๆ (แต่ขึ้นอยู่กับรูปแบบของวารสาร)


วิธีการที่ควรตระหนักอยู่เสมอเกี่ยวกับแต่ละหน้าที่เขียนวิธีการที่ควรตระหนักอยู่เสมอเกี่ยวกับแต่ละหน้าที่เขียน

 • หนึ่งหน้าควรมีประมาณ 2 หรือ 3 ย่อหน้าเท่านั้น

 • ในแต่ละย่อหน้าควรมีอ้างอิง ปรากฎประมาณ 2 – 4 แห่ง เพราะชี้ให้เห็นว่าเรามีความรู้ที่อ้างอิงได้ในประเด็นที่เราเขียน เป็นผลดีต่อเราที่แสดงถึงการเป็นผู้มีความรู้ มิใช่เขียนตามจินตนาการเอง

 • การอ้างอิงไม่ควรซ้ำในหน้าเดียวกัน

 • หากเป็นทฤษฎีที่อมตะ หรือ แนวคิดอมตะ ปีโบราณได้

 • หากเป็นงานวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทางสังคมศาสตร์จะนิยมอ้างภายในหนึ่งทศวรรษ หรือ 10 ปี

 • ให้ใช้สำนวนภาษาสารคดี


หลักการสำคัญวิธีการที่ควรตระหนักอยู่เสมอเกี่ยวกับแต่ละหน้าที่เขียน

 • เราสื่อความหมายกับคน 3 คน คน 3 คนนี้เป็นผู้กำหนดชะตาในการเผยแพร่

 • คนแรกสำคัญที่สุด อ่านบทความของเราก่อนส่งให้กัลยาณมิตรในศาสตร์เดียวกับเราตรวจสอบเนื้อหา ความครอบคลุม ความถูกต้อง ฯลฯ หรือ โยนลงตะกร้า คือ บรรณาธิการของวารสาร

 • คนที่สองคือ กัลยาณมิตรที่เป็นผู้อ่านนิรนามซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์นั้นๆและทำการวิจัยในเรื่องที่เราจะส่งไป ส่วนมากจะ 4 คน

 • คนที่สามคือ ผู้อ่านที่เป็นนักวิชาการ นักวิจัย ในศาสตร์และ/หรือทำวิจัยในประเด็นที่เราชำนาญ เชี่ยวชาญ ผู้ซึ่งถือว่าเป็นคู่แข่งของเรา และเราเชื่อว่าเขาต้องอ่าน พร้อมกับนำงานของเราไปอ้างอิง หรือ ทำวิจัยต่อยอด


หลักการสำคัญวิธีการที่ควรตระหนักอยู่เสมอเกี่ยวกับแต่ละหน้าที่เขียน

 • เลือกความชำนาญให้กับตนเอง โดยการพิจารณาวารสาร วารสารจะเป็นสิ่งที่ชี้ให้เราทราบว่าผู้อ่านเป็นใคร บรรณาธิการคือใคร “เราจะสื่อให้คนที่คัดสรรอ่าน เราต้องสื่ออย่างไร” เราคือนักขาย นักสื่อความหมายทางวิชาการ

 • เลือกวารสาร โดยการกำหนด อันดับของ Impact Factor

 • Impact Factor อาจแบ่งเป็น อันดับ เช่น ก. ข. ค. ฯลฯ


หลักการสำคัญวิธีการที่ควรตระหนักอยู่เสมอเกี่ยวกับแต่ละหน้าที่เขียน

 • Impact Factor คือ การยอมรับอ้างอิงของผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น หากเป็นด้านการแพทย์ วิทยาศาสตร์ จะมีผลไปสู่การประดิษฐ์และพัฒนานวตกรรม/เทคโนโลยี

 • ทำการศึกษาในประเด็นที่เราชำนาญที่สุด เชี่ยวชาญที่สุด รู้และเข้าใจอย่างลึกซึ้งในทฤษฎี ตลอดจนทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ทำการวิเคราะห์


หลักสำคัญในการเลือกเรื่องและประเด็นที่จะเขียนหลักสำคัญในการเลือกเรื่องและประเด็นที่จะเขียน

 • เมื่อเราชำนาญในเรื่องนั้น ติดตามวารสารเฉพาะทางมาตลอด เราจะทราบว่าประเด็นใดและเรื่องใด กำลังเป็นที่สนใจ (Hot Issue) จึงควรเลือกทำวิจัยและเขียนบทความเพื่อส่งตีพิมพ์ บทความของเรื่องที่ทันสมัยจะมีโอกาสได้รับการตีพิมพ์สูง

 • “หากอ่านวารสารนั้นประจำ เราจะทราบวิธีการสื่อความหมาย รูปแบบการเขียน ขั้นตอนการเรียงลำดับหัวข้อและประเด็นที่จะนำเสนอ คำหลัก ภาษาเฉพาะทาง ฯลฯ ลีลาการเขียนจะซึมซับจากการอ่าน”


หลักสำคัญในการเลือกเรื่องและประเด็นที่จะเขียนหลักสำคัญในการเลือกเรื่องและประเด็นที่จะเขียน

 • ทุกวารสารจะกำหนดกรอบประเด็นเรื่อง (Theme) เอาไว้ เราควรใช้หลักการนี้เป็นพื้นฐานในการกำหนดประเด็นวิจัย และคำถามวิจัย “ก่อนเขียนต้องกำหนดวารสารไว้ล่วงหน้า”

 • ควรกำหนดวารสารที่จะส่งบทความไปตีพิมพ์ไว้ล่วงหน้าก่อนทำวิจัย ยกตัวอย่างเช่น เราจะทำเรื่อง “ผลสะท้อนของการย้ายถิ่นออกจากชนบทสู่เมืองกับการใช้ที่ดิน ณ. ถิ่นต้นทาง” เราต้องเตรียมไว้แล้วว่าจะส่งประเด็นอะไร มีคำถามวิจัยอย่างไร ไปตีพิมพ์ที่ไหน และภายในช่วงเวลาใด


การเริ่มต้นในการวางประเด็นสำคัญของเนื้อหาการเริ่มต้นในการวางประเด็นสำคัญของเนื้อหา

 • พิจารณาถึงจุดเด่นของงานที่เราต้องการตีพิมพ์ เช่น ผลของการค้นพบที่ไม่เคยพบมาก่อน หรือ เราตรวจสอบ พิสูจน์ ทดลอง ค้นหาความจริงที่เป็นองค์ความรู้ (State of The Arts) ประเด็นที่เป็นที่โต้แย้งในขณะนั้น

 • หรือ เราใช้วิธีวิทยาการวิจัยที่ใหม่กว่า (ที่ถูกต้องกระบวนการวิจัยตามระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์-Sciencetifics Method) ทั้งในด้านที่ไม่ยุ่งยากแต่ให้ผลลัพธ์ที่น่าเชื่อถือสูง บรรณาธิการวารสารอ่านแล้วเข้าใจ ผู้อ่านนิรนามอ่านต้องเข้าใจ

 • ใช้ดัชนีวัด (Index) ในประเด็นที่คนอื่นๆเคยตีพิมพ์ได้ถูกต้องมากกว่า เป็นตัวชี้วัดสากล วิธีการสร้างดัชนีมีความน่าเชื่อถือ มีข้อมูลครบ ไม่มีข้อจำกัดใดๆ


การเริ่มต้นวางประเด็นสำคัญของเนื้อหา

 • ได้ผลการวิจัยที่ต่างจากเดิมอย่างเชื่อถือได้ (แม้ว่าจะใช้วิธีวิทยาการวิจัยแบบเดียวกัน) แต่ผลการตรวจสอบ พิสูจน์ ค้นคว้า และวิเคราะห์มีจุดโดดเด่นมาก คือ ทันสมัยมากกว่า สอดคล้องกับสถานการณ์ในยุคนั้น

 • ใช้ข้อมูลที่ทันสมัยกว่า หากเป็นการวิจัยในเชิงปริมาณที่ใช้ข้อมูลปฐมภูมิจากการสำรวจต้องมีการเป็นตัวแทนที่เชื่อถือได้มากกว่า

 • วิธีการประมาณค่าถูกต้องตามหลักวิชาการ การตีความและอภิปรายผลถูกต้องตามหลักการในศาสตร์นั้นๆ


การเริ่มต้นวางประเด็นสำคัญของเนื้อหาการเริ่มต้นวางประเด็นสำคัญของเนื้อหา

 • หากเป็นการวิจัยในเชิงคุณภาพ หน่วยสังคมที่ศึกษา (ชุมชนหรือคน) ต้องมีลักษณะโดดเด่นที่สุดที่สามารถนำไปสู่การตอบคำถามวิจัย ผู้รู้ที่เป็นผู้ให้ข้อมูล(ชุมชนหรือคน) ต้องเป็นผู้ที่รู้จริงในสิ่งที่งานวิจัยในเชิงคุณภาพนั้นอยากจะรู้

 • ข้อค้นพบขัดแย้งกับทฤษฎีในศาสตร์นั้น หรือ ผลการวิจัยของนักวิชาการที่มีชื่อเสียงในสาขาฯ แต่ของเราดีกว่า ทั้งวิธีวิทยาและข้อมูล (ต้องกล้าเขียนประเด็นนี้ลงในบทความ)


ขั้นตอนการกำหนดจุดเด่นของงานขั้นตอนการกำหนดจุดเด่นของงาน

 • แตกออกเป็นหัวข้อย่อยที่โดดเด่นจริงๆ ไม่ควรเกิน 3 ข้อ เช่น ข้อค้นพบ วิธีวิทยาการวิจัย ฯลฯ แล้วเลือกออกมาเพียง 2 ข้อ ที่เราคิดว่าเด่นที่สุดและพร้อมที่จะขายผ่านกระบวนการสื่อสารให้เพื่อนในวงวิชาการที่อยู่ในศาสตร์เดียวกันกับเราได้ทราบ จุดโดดเด่นนี้มักนิยมเอามาตั้งเป็นหัวข้อบทความ “ชื่อเรื่อง” เช่น “อิทธิพลโครงข่ายสังคมของวัยรุ่นต่อการลดโอกาสมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร”

 • หากเป็นเชิงปริมาณ ได้แก่ ข้อค้นพบใหม่ การออกแบบวิจัย วิธีการพิสูจน์และการประมาณค่า & สถิติที่ใช้ ฯลฯ


ขั้นตอนการกำหนดจุดเด่นของงานขั้นตอนการกำหนดจุดเด่นของงาน

 • หากเป็นเชิงคุณภาพ ได้แก่ ข้อค้นพบใหม่ที่ให้รายละเอียดสามารถขยายองค์ความรู้ในเรื่องที่ศึกษาได้ชัดเจนและลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น บริบทสังคม วัฒนธรรมเด่นเฉพาะ วัฒนธรรมกลุ่มย่อย ขนบธรรมเนียม & ประเพณี ที่มีอัตลักษณ์ผู้อื่นยังค้นหาไม่พบ

 • วางแนวทางว่าจะนำเสนอจุดเด่นนั้นๆอย่างไร เช่น หากเป็นเชิงปริมาณต้องคิดก่อนในเรื่องการทำตาราง จะใช้กี่ตาราง ต้องสอดคล้องกับวารสาร การเสนอด้วยกราฟ จะใช้กราฟแบบใดบ้าง กี่กราฟ ต้องมีแผนผัง (Diagram) หรือไม่

 • หากเป็นเชิงคุณภาพต้อง กำหนดประเด็นที่จะเสนอ เช่น คำตอบที่เป็นคำอธิบายอย่างละเอียด ประโยค วลี (Quotations) กี่ครั้งรูปภาพ แผนที่ แผนผัง ฯลฯ กี่รูป กี่แผนผัง


ขั้นตอนการกำหนดจุดเด่นของงานขั้นตอนการกำหนดจุดเด่นของงาน

 • กำหนดประเด็นสำคัญให้ชัดเจนว่า ในแต่ละตาราง กราฟ รูปภาพ แผนผัง ฯลฯ จะอธิบายอะไรเพื่อให้บรรณาธิการ ผู้อ่านนิรนาม และผู้อ่านในศาสตร์ของเราได้เข้าใจ

 • ข้อค้นพบที่แสดงในตาราง กราฟ หรือ รูปภาพ สอดคล้องกับทฤษฎี วรรณกรรม ที่ผ่านมาอย่างไร หากขัดแย้ง ชี้ให้เห็นถึงประเด็นที่ขัดแย้งนั้นๆอย่างชัดเจน

 • กำหนดบทความอ้างอิงเอาไว้ใต้ร่างของ ตาราง กราฟ หรือ รูปภาพ แผนผัง ฯลฯ ที่เราจะนำเสนอ ทั้งในด้านที่คล้ายกัน และด้านที่โต้แย้ง


การกำหนดจุดเด่นข้อค้นพบการกำหนดจุดเด่นข้อค้นพบ

 • ในประเด็นของความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาต้องหาพื้นที่เพื่อระบุว่างานของเราเป็นหนึ่งงานที่กำลังเป็นที่นิยมในขณะนี้ อ้างอิง งานคนอื่นๆที่เคยตีพิมพ์ในช่วงระยะหนึ่ง หรือ สองปี ที่ผ่านมา

 • เน้นความจำเป็นที่ต้องทำการวิจัยเรื่องนี้ให้ชัดเจน ประเด็นนี้ไม่ใช่ประโยชน์ของงาน แต่เป็นความจำเป็นที่ต้องค้นคว้าเพราะยังมีข้อค้นพบที่โต้แย้งในหลายบริบทที่ต่างกัน หรือ มีการค้นคว้าในประเด็นนี้น้อย หรือต้องการพัฒนาสิ่งใหม่ๆขึ้นมาฯลฯ

 • ตรวจสอบว่าประเด็นที่เราค้นคว้ามีคนทำวิจัยในช่วง ห้า หรือ สิบปีมานี้ไม่มากนักแต่สังคมมีพลวัตร จึงควรมีการตรวจสอบและวิเคราะห์เพื่อติดตาม พร้อมกับอธิบายถึงประโยชน์ของข้อค้นพบทั้งในด้านการวิจัยบริสุทธิ์(R&D หรือ R for D) การวิจัยประยุกต์ การทดลอง ที่มั่นใจว่าผลการวิจัยจะมีผลต่อการออกมาตรการทางสังคม กฎหมาย ฯลฯ


การเริ่มต้นในการเขียนบทความการเริ่มต้นในการเขียนบทความ

 • หากเขียนจากการย่อรายงานวิจัยที่ทำเสร็จแล้ว ให้เริ่มต้นดังนี้ (หากตั้งใจจะเขียนก่อนวิเคราะห์ข้อมูลให้เริ่มต้นจากบทนำหรือความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาก่อน)

 • เขียนบทสรุปและการอภิปรายผล เป็นอันดับแรก หากเป็นเชิงปริมาณควรเน้นที่ ขนาดของความสัมพันธ์ (Effect size) ที่สอดคล้อง คล้ายกับ เหมือนกับ หรือ โต้แย้งจากของผู้อื่น ต้องมีอ้างอิงเสมอ ยิ่งใหม่ หรือ มีคนทำน้อยยิ่งดี ต้องนำทฤษฎีวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาร้อย & มาผูก ในเนื้อหาส่วนนี้ด้วย

 • ในการอ้างอิง ควรเรียงปีที่ตีพิมพ์จากน้อยไปหามาก เช่น (Entwisle 2005; Knodel 1978; Rindfuss 1960; Sawangdee 1997) เพราะต้องชี้ให้เห็นถึงความก้าวหน้าของประเด็นนั้นๆอย่างต่อเนื่อง


การเริ่มต้นในการเขียนบทความการเริ่มต้นในการเขียนบทความ

 • หากเป็นเชิงคุณภาพ ควรเน้นในข้อค้นพบที่เด่นที่สุด เช่น บริบทของสังคม วัฒนธรรมหลัก วัฒนธรรมกลุ่มย่อย ผลของโครงสร้างสังคมต่อพฤติกรรมที่เราศึกษา ตรวจสอบ วิเคราะห์ ฯลฯ ต้องมีอ้างอิงเสมอ ยิ่งใหม่ หรือ มีคนทำน้อยยิ่งดี ต้องนำทฤษฎีวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาร้อย & มาผูก ในเนื้อหาส่วนนี้ด้วย

 • ในการอ้างอิง ควรเรียงปีที่ตีพิมพ์จากน้อยไปหามาก เช่น (Entwisle 2005; Knodel 1978; Rindfuss 1960; Sawangdee 1997) เพราะต้องชี้ให้เห็นถึงความก้าวหน้าของประเด็นนั้นๆอย่างต่อเนื่อง ไม่ควรอ้างแบบ “อ้างใน..........”


การเริ่มต้นในการเขียนบทความการเริ่มต้นในการเขียนบทความ

 • เขียนบทคัดย่อเป็นลำดับที่สอง ใช้หลักการเช่นเดียวกันกับที่กำหนดไว้ในวารสารที่เราเลือก เขียนให้ครบทุกประเด็นเด่นที่เราต้องการนำเสนอ

 • บทคัดย่อจะเขียนเพื่อเน้นเฉพาะผลการวิจัยที่ค้นพบเท่านั้น จะไม่เน้นวิธีวิจัย

 • ส่วนมากจะเริ่มต้นแบบนี้: การวิจัยนี้ตรวจสอบ..ค้นหา..พิสูจน์..อะไร...ด้วยข้อมูลแบบไหน..เมื่อไหร่..ผลการวิจัยพบว่า ....ประเด็นตรงนี้หากเป็นเชิงปริมาณควรเน้นผลที่เด่นที่สุดที่ได้จากการประมาณค่า ต้องเป็นประเด็นที่สื่อถึงหัวข้อบทความเพราะถือว่าเป็นจุดขาย จุดโดดเด่นที่สุด ไม่ควรนำเสนอสถิติเชิงพรรณา หากเป็นเชิงคุณภาพ ต้องเน้นผลการวิจัยที่เด่นเช่นกันและต้องเป็นประเด็นที่สื่อถึงชื่อบทความเช่นกัน

 • ในบทคัดย่อต้องมีคำหลักๆในเรื่องที่ค้นคว้าปรากฏด้วย


การเริ่มต้นในการเขียนบทความการเริ่มต้นในการเขียนบทความ

 • เขียนบทนำ หรือ ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา รวมทั้งวัตถุประสงค์และตามด้วยแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเป็นลำดับที่สาม ส่วนนี้ต้องเกริ่นถึงทฤษฎีหลักที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อด้วย ร้อยเข้ากับคำถามวิจัย (โจทย์วิจัย) ต้องระบุความจำเป็นที่ต้องทำให้ชัดเจน อาจจะเน้นประเด็นด้านความคลุมเครือของข้อค้นพบที่ผ่านมา เพราะข้อมูล การสร้างตัวชี้วัดไม่ถูกที่สุด ข้อโต้แย้ง ฯลฯ ตรงนี้อาจนำตารางข้อมูล หรือ กราฟมาช่วย เพื่อให้เห็นความรุนแรงของปัญหา หรือการเปลี่ยนแปลงตามเวลา แล้วโยนต่อไปถึงวัตถุประสงค์การวิจัย

 • วัตถุประสงค์การวิจัย ต้องชัดเจนว่า ตรวจสอบ พิสูจน์ ค้นหา วิเคราะห์ อะไร


การเริ่มต้นในการเขียนบทความการเริ่มต้นในการเขียนบทความ

 • เขียนวิธีวิทยาการวิจัย เป็นอันดับที่สี่ หากเป็นการวิจัยในเชิงปริมาณต้องเน้นแหล่งข้อมูล ลักษณะข้อมูล ขนาดตัวอย่างและการเป็นตัวแทน วิธีการสร้างตัวชี้วัด พร้อมกับการอธิบายถึงระดับการวัดของตัวแปร ฯลฯ จะเขียนถึงประเด็นใดบ้างต้องดูจากบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารนั้นมาก่อน ดูจากฉบับล่าสุด

 • การจัดทำบรรณานุกรม เป็นอันดับที่ห้า ต้องสอดคล้องกับที่กำหนดในวารสาร และต้องมีครบตามที่อ้างไว้ในเนื้อความและกล่าวถึง

 • การเขียนกิตติกรรมประกาศ เขียนหลังสุด

 • การจัดตาราง กราฟ รูปภาพ ให้กลมกลืนกับการนำเสนอในแต่ละประเด็น


การกำหนดชื่อตาราง กราฟ รูปภาพ

 • พิจารณาตามบทความที่ผู้อื่นเคยตีพิมพ์ในวารสารนี้ล่าสุด หรือหากมีการกำหนดตัวอย่างไว้ให้นำเสนอตามนั้น

 • วิธีการสร้างดัชนี ต้องแสดงสูตรให้ชัดเจน จำแนกย่อยออกเป็นรายตัว ให้สอดคล้องกับตัวแปรทุกตัวที่ใช้ในการวิเคราะห์


ขั้นตอนการวางผังการเขียนบทวิเคราะห์และอภิปรายผลขั้นตอนการวางผังการเขียนบทวิเคราะห์และอภิปรายผล

 • กำหนดเป็นประเด็นรายหัวข้อ ตามคำถามวิจัย ที่ชี้ให้เห็นประเด่นของหัวข้อนั้นแบบตรงๆโดย ไม่ต้องไส่เลขหัวข้อ เพราะไม่นิยม แต่จะเน้น เป็น ตัวดำโตเช่น:

  ผลของโครงสร้างครอบครัวต่อการย้ายถิ่น พรรณาประเด็นนี้ให้กระชับหลังจากนั้นกำหนดเป็นหัวข้อรองลงไปในหมวดนี้ เช่น

  โครงสร้างครอบครัวขยาย ...................................................................

  .............................................................................

  โครงสร้างครอบครัวเดี่ยว ....................................................................

  .............................................................................

  เครือข่ายสังคมกับการเลือกถิ่นปลายทาง ........................................................

  ......................................................................

  ..................................................................................

 • กำหนดตารางผลทางสถิติ กราฟ รูปภาพ แล้วอภิปรายผล เช่น อาจใช้หลักการทางเศรษฐมิติ ที่พิจารณาความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม ในด้าน ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Cause and consequence model: causal relationship) การเพิ่มขึ้น ลดลง หรือ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้น


การร่างประเด็นสำคัญในการอภิปรายผลการร่างประเด็นสำคัญในการอภิปรายผล

 • ควรเสนอผลในลักษณะการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับผลการค้นพบที่เคยตีพิมพ์มาก่อน

 • สอดคล้อง ขัดแย้ง ฯลฯ

 • ขัดแย้งกับ (อ้างอิง ชื่อ ปีที่พิมพ์) เพราะ ข้อมูล วิธีคำนวณ เหตุการณ์มีพลวัตร โดยควรแตกประเด็นโต้แย้งและเปรียบเทียบเป็นรายข้อ อาทิ 1……… 2………. 3…………. 4……...


วิธีการวิเคราะห์และตีความพร้อมอภิปรายผลวิธีการวิเคราะห์และตีความพร้อมอภิปรายผล

 • หากเป็นเชิงปริมาณต้องอ่านตาราง หรือดูกราฟที่สร้างขึ้นมาด้วยการใส่ใจมากๆในการคิด แล้ววิเคราะห์ แยกแยะ ตามความรู้ที่เคยอ่านพบในทฤษฎีและวรรณกรรมที่ผ่านมาก่อน ค้นหาคุณค่าให้เจอ เขียนความเห็นของเราลงไปก่อนว่าเราพบอะไรบ้างเมื่ออ่านจากตารางนี้หรือจากกราฟ จาก รูปนี้ จะนิยมเขียนไว้ใต้ตาราง หรือ ใต้กราฟ ใต้รูปไว้ก่อน หากเป็นเชิงคุณภาพต้องตีความปรากฏการณ์และหลักฐานที่นำทฤษฎีมาเทียบออกมาให้ได้

 • หลังจากนั้นพิจารณาด้วยการคิด วิเคราะห์ในใจอีกครั้งว่า ปรากฏการณ์ที่เห็นจากตารางนี้ จากกราฟนี้ หรือจากรูปนี้ เหมือน หรือคล้าย หรือ สอดคล้องกับผลงานวิจัยที่ผ่านๆมาในบทวรรณกรรมที่เราเขียนไว้ของใครบ้าง แล้วเขียนบรรยายไว้อีกโดยนำอ้างอิงมาใส่ไว้ด้วยทุกบทความที่สอดคล้อง

 • แล้วพิจารณาอีกว่าแตกต่าง ขัดแย้ง ไม่สอดคล้องกับใครบ้าง เพราะอะไร หาความต่างให้พบแล้วเขียนบรรยายพร้อมอ้างอิงคนที่ต่าง

 • จากนั้นค่อยเขียนเรียบเรียงด้วยภาษาสารคดีให้สื่ออย่างเข้าใจ


วิธีการเขียนเพื่อบรรยายตารางวิธีการเขียนเพื่อบรรยายตาราง

 • ให้เขียนแบบจัดตารางไว้ตรงกลางหน้า (Sandwich)

 • เขียนบรรยายมาก่อนแล้วระบุตารางต่อไปนี้

 • แล้วอธิบายต่อว่า จากตารางข้างต้น พบปรากฏการณ์อะไรอีกบ้าง

 • ในหนึ่งหน้า ไม่ควรมีตารางมากเกินสองตาราง

 • ในหนึ่งหน้าไม่ควรมีกราฟ หรือรูป เกิน สอง กราฟ หรือ รูป


การเสนอผลโดยมีกราฟประกอบการเสนอผลโดยมีกราฟประกอบ

 • ปัจจุบันนิยมมาก

 • การใช้กราฟแท่ง เพื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม ให้เห็นระดับสูง & ต่ำ ตีความตามความต่างระหว่างแท่งที่เปรียบเทียบ

 • กราฟวงกลมต้องการเน้น Segment การ Share

 • การใช้กราฟเส้นเพื่อชี้ให้เห็นแนวโน้มของการเคลื่อนไหว (Trend) ที่เน้นแบบแผน (Pattern) ทิศทาง ของการเพิ่มขึ้น หรือ ลดลง ของตัวแปรตาม เมื่อตัวแปรอิสระเปลี่ยนไป หรือ เวลาเพิ่มขึ้น

 • การใช้กราฟเส้นควรเน้นที่การเปรียบเทียบสองเส้น พิจารณาที่ความห่าง ความชัน ความแคบ ความเหมือน ความเร็ว

 • ไม่ควรแสดงเกินสามเส้น หากมากจะมั่วทำให้เข้าใจยาก บรรณาธิการบางฉบับจะไม่อ่านเลยเมื่อพลิกดูและเห็นกราฟมั่ว โยนทิ้งทันที


การนำเสนอโดยใช้กราฟประกอบการนำเสนอโดยใช้กราฟประกอบ

 • กราฟเส้นทุกเส้นต้องมี สัญลักษณ์ย่อ แสดงไว้ ต้องสอดคล้องกับรูปแบบที่วารสารกำหนดไว้

 • กราฟวงกลม นิยมใช้น้อยมาก

 • ปัจจุบันการวิจัยในเชิงปริมาณที่เน้นการประมาณค่า นิยมเสนอผลการจำลองเหตุการณ์ (Simulation) โดยใช้กราฟแท่ง และ กราฟเส้น


หลักการเขียนวิเคราะห์เพื่อเชื่อมโยงข้ามประเด็นหลักการเขียนวิเคราะห์เพื่อเชื่อมโยงข้ามประเด็น

 • ควรเชื่อมโยงจากประเด็นหนึ่ง ไปอีกประเด็นหนึ่งให้สอดคล้องกัน ไม่ควรข้าม หรือ วนไปวนมา อธิบายให้จบในประเด็นนั้นๆ เพราะจะเป็นการเพิ่มความสำคัญว่าทุกประเด็นที่อภิปรายมีความสำคัญสอดคล้องซึ่งกันและกัน ต้องมีอ้างอิงเสมอ


การตั้งชื่อบทความหลักการเขียนวิเคราะห์เพื่อเชื่อมโยงข้ามประเด็น

 • เน้นผลการวิจัยที่เด่นที่สุด ในตัวบทวิเคราะห์ เพราะเป็นจุดดึงดูดความสนใจ ของบรรณาธิการ ผู้อ่านนิรนาม และผู้อ่านบทความ

 • เช่น ความต่างของความมั่งคั่งกับโอกาสด้อยพัฒนาทางปัญญา

 • หรือ ผลทางลบของการไม่ฝากครรภ์ต่อโอกาสการตายของทารก

 • หรือ เน้นที่วิธีวิทยาการวิจัย เช่น สมการโครงสร้างของพลวัตรครอบครัวต่อวิกฤติทางการศึกษาของเด็กพิการ


การเข้าใจรูปแบบของวารสารการเข้าใจรูปแบบของวารสาร

 • วิธีการเขียนอ้างอิง et al ตัวย่อ การวางตาราง การวางกราฟ รูปภาพ

 • วิธีการเขียนบรรณานุกรม

 • รูปแบบการส่งต้นฉบับ มีแสดงไว้ในเล่มวารสาร แต่ละวารสาร มีรูปแบบต่างกัน

 • การใช้สัญลักษณ์ เช่น : ; ‘ } ) *** ] ฯลฯ ต้องสอดคล้องกับที่วารสารวางหลักเกณฑ์ไว้

 • ขนาดอักษร ขนาดกระดาษ ฯลฯ ต้องตามวารสารกำหนด


การตอบโต้ข้อคิดเห็นของผู้อ่านนิรนามการตอบโต้ข้อคิดเห็นของผู้อ่านนิรนาม

 • ตอบโต้เป็นรายข้อตามที่แต่ละคนให้ความเห็น ส่วนใหญ่จะ4 คน ต้องแยกตอบทีละคน คนละแผ่น หากแก้ตามที่แนะนำ ต้องเขียนว่าแก้เป็นอย่างไร ปรากฏอยู่ในหน้าใดในต้นฉบับที่ส่งมาใหม่

 • ไม่จำเป็นต้องแก้ตามเสมอไป แต่เราต้องมีเหตุผล หรือ มีอ้างอิงที่สามารถยืนยันได้ อาจยอม หรือ ไม่ยอมก็ได้ขึ้นอยู่กับความรู้แจ้งของเรา สิ่งสำคัญคือเหตุผล

 • การตอบโต้ให้ระบุตามประเด็น หรือ หัวข้อ แล้วแก้ลงในบทความ ระบุบรรทัดที่แก้ใข ระบุหน้าที่ปรากฏใหม่ในต้นฉบับที่แก้ไขแล้วและส่งไปใหม่

 • ให้ตระหนักว่าอธิบายให้ผู้เชี่ยวชาญในประเด็นที่เขาสั่งให้เราแก้ไขฟัง โดยผ่านบรรณาธิการวารสารที่เป็นคนกลาง โดยมารยาทบรรณาธิการจะชื่อผู้อ่านนิรนาม


ลักษณะตารางที่นิยมใช้เพื่อตอบผู้อ่านนิรนามลักษณะตารางที่นิยมใช้เพื่อตอบผู้อ่านนิรนาม

ผู้อ่านนิรนามคนที่ ........


ad