Reklama i jej prawne aspekty
Download
1 / 17

REKLAMA I JEJ PRAWNE ASPEKTY - PowerPoint PPT Presentation


 • 137 Views
 • Uploaded on

REKLAMA I JEJ PRAWNE ASPEKTY. Istota reklamy Główne powody działalności reklamowej Rodzaje reklamy Wizualne środki reklamy i ich planowanie Unormowanie Kodeksu Etycznego Marketingu Kodeks ESOMARU. POJĘCIE REKLAMY.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' REKLAMA I JEJ PRAWNE ASPEKTY' - breanna-hampson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Reklama i jej prawne aspekty
REKLAMA I JEJ PRAWNE ASPEKTY

 • Istota reklamy

 • Główne powody działalności reklamowej

 • Rodzaje reklamy

 • Wizualne środki reklamy i ich planowanie

 • Unormowanie Kodeksu Etycznego Marketingu

 • Kodeks ESOMARU


Poj cie reklamy
POJĘCIE REKLAMY

Wg Amerykańskiego Stowarzyszenia Marketingu reklama jest wszelką płatną formą nieosobowego przedstawienia i popierania, produktów, usług oraz idei przez określonego nadawcę. Reklama to m. in.

 • płatny przekaz informacji,

 • nieosobowy,

 • posługujący się masowymi sposobami komunikowania,

 • ma na celu pozyskanie przychylności nabywcy,

 • kierowana do adresatów, odbiorców, publiczności.


Reklama i jej prawne aspekty

Reklama jako składnik promocji polega na przekazaniu do adresatów informacji związanych z koncepcją produktu lub usługi - w celu wywołania przychylności odbiorcy i spowodowania działań zgodnych z zamierzeniami reklamodawcy.

Reklama ma za zadanie utrwalić w świadomości odbiorcy obraz i markę produktu.

Reklama buduje trwałe image produktu - a także jego współtwórcy, dystrybutora i sprzedawcy.


Do g wnych powod w dzia alno ci reklamowej nale y zaliczy m in
Do głównych powodów działalności adresatów informacji związanych z koncepcją produktu lub usługi - w celu wywołania przychylności odbiorcy i spowodowania działań zgodnych z zamierzeniami reklamodawcy.reklamowej należy zaliczyć m. in.:

 • zapewnienie dobrej pozycji przedsiębiorstwa, jego produktom i usługom,

 • dorównanie pozycji zajmowanej przez konkurentów ich produktom, usługom,

 • tworzenie, wzmacnianie i utrzymanie pozytywnego image, prestiżu i pozycji lidera,

 • zmiana percepcji klientów, usunięcie uprzedzeń,

 • uzyskanie przewagi nad konkurencją,


Reklama i jej prawne aspekty

Główne powody działalności reklamowej – cd. adresatów informacji związanych z koncepcją produktu lub usługi - w celu wywołania przychylności odbiorcy i spowodowania działań zgodnych z zamierzeniami reklamodawcy.

6. bezpośrednie informowanie uczestników rynku o ofercie,

7. utrzymanie sprawnej komunikacji z otoczeniem,

8. wzmocnienie procesu sprzedaży osobistej,

9. poprawa utargu z realizowanej sprzedaży,

10. promowanie usług przed- i posprzedażowych.


Do g wnych rodzaj w reklamy zaliczamy reklam
Do głównych rodzajów reklamy zaliczamy reklamę: adresatów informacji związanych z koncepcją produktu lub usługi - w celu wywołania przychylności odbiorcy i spowodowania działań zgodnych z zamierzeniami reklamodawcy.

1. informacyjną - zwracającą uwagę nabywców na korzyści kupując produkt „x”,

2. przypominającą - tj. powiadomienie, że produkt (usługa) nadal na rynku się znajduje,

3. konkurencyjną - korzyści produktu „x” w stosunku do wyrobów „y”, „z”,

4. defensywną - która dąży do przeciwstawienia się reklamie konkurentów,

5. prestiżową - tj. podkreślanie szczególnego znaczenia firmy, jej pozycji rynkowej i uwypuklenie unikatowego charakteru.


Wizualne rodki reklamy
Wizualne środki reklamy adresatów informacji związanych z koncepcją produktu lub usługi - w celu wywołania przychylności odbiorcy i spowodowania działań zgodnych z zamierzeniami reklamodawcy.

 • prasa: gazety codzienne, miesięczniki, czasopisma, publikacje fachowe,

 • środki audiowizualne, a w tym:

  • reklama radiowa

  • reklama w kinach, teatrach,

  • reklama TV (filmy, recenzje, programy reklamowe)

 • drogowa, miejska i lokalna- tj. plakaty, afisze, w środkach komunikacji miejskiej, słupy reklamowe obok dróg, autostrad, boiska,

 • reklama w obiektach handlowych- witryny sklepowe, gabloty, stelaże, markizy

 • reklama drukowana - ogłoszenia, prospekty, ulotki, broszury, foldery, listy reklamowe

 • towary w sklepach- próbki towarów, degustacje, etykiety.


 • Plan dzia alno ci reklamowej powinien zawiera
  Plan działalności reklamowej powinien zawierać: adresatów informacji związanych z koncepcją produktu lub usługi - w celu wywołania przychylności odbiorcy i spowodowania działań zgodnych z zamierzeniami reklamodawcy.

  • analizę sytuacji rynkowej i wskazanie problemu który ma rozwiązać reklama,

  • kluczowe decyzje dotyczące:

   • celów reklamy, i jej odbiorców,

   • sposobów uzyskania przewagi konkurencyjnej,

   • cechy indywidualizujące przekaz reklamowy,

   • dostosowania sposobu reklamy do pozycji rynkowej produktów,


  Reklama i jej prawne aspekty

  Plan działalności reklamowej – cd. adresatów informacji związanych z koncepcją produktu lub usługi - w celu wywołania przychylności odbiorcy i spowodowania działań zgodnych z zamierzeniami reklamodawcy.

  3. kreatywność reklamy a w tym:

  - główny pomysł reklamowy,

  - koncepcja kampanii reklamowej,

  - promotion-mix,

  4. plan środków przekazu: wybór konkretnego nośnika reklamowego,

  5. plan kosztów reklamy,

  6. analiza i ocena skuteczności oraz przewidywana efektywność reklamy.


  Po wybraniu konkretnego no nika reklamowego nale y
  Po wybraniu konkretnego nośnika reklamowego należy: adresatów informacji związanych z koncepcją produktu lub usługi - w celu wywołania przychylności odbiorcy i spowodowania działań zgodnych z zamierzeniami reklamodawcy.

  Określić zasięg reklamy - odbiorców, ich zasięg, zróżnicowanie,

  • punktową ocenę wartości środka przekazu - stanowią ją 15 %całej grupy adresatów (1 pkt = 1 %),

  • częstotliwość reklamy - średnia liczba pojawiania się np. spotu reklamowego w czasie trwania kampanii,

  • punktowy pomiar efektywności reklamy(GRP) - jest to 1% całej populacji odbiorców. Jest to iloczyn zasięgu i częstotliwości np.:

   przykład: GRP = 80 % x 10 = 800

  • koszt osiągnięcia jednego punktu środka przekazu np. (koszt 60 sekund reklamy = 8 mln zł, przeciętna ocena środka przekazu dla radia = 2, to koszt punktu środka przekazu = 8 : 2 = 4).


  Reklama i jej prawne aspekty
  „Członkowie Amerykańskiego Towarzystwa Marketingu (AMA) są zobowiązani do etycznego postępowania w sprawach zawodowych.

  Kodeks Etyczny Marketingu składa się z 4-ch części:

  • Odpowiedzialność uczestników rynku

  • Pojęcie uczciwości i moralności

  • Prawa i obowiązki stron

  • Wzajemne stosunki organizacyjne


  I odpowiedzialno ci uczestnik w rynku
  I. Odpowiedzialności uczestników rynku są zobowiązani do etycznego postępowania w sprawach zawodowych.

  Uczestnicy rynku muszą brać na siebie odpowiedzialność za konsekwencje swojej działalności oraz dokładać starań, aby znaleźć, obsłużyć i zaspokoić potrzeby wszystkich zainteresowanych: klientów, organizacje i społeczeństwo.

  Postępowanie uczestników rynku musi być oparte na:

  • Podstawowej zasadzie etyki zawodowej: nie przynosić szkody w sposób rozmyślny.

  • Przestrzeganiu wszystkich mających zastosowanie ustaw i przepisów.

  • Dokładnym przenoszeniu na język praktyki ich wykształcenia, przygotowania zawodowego i doświadczenia.

  • Aktywnym wspieraniu, stosowaniu i promowaniu niniejszego kodeksu etycznego.


  Ii poj cie uczciwo ci i rzetelno ci
  II. Pojęcie uczciwości i rzetelności są zobowiązani do etycznego postępowania w sprawach zawodowych.

  Uczestnicy rynku winni podtrzymywać i rozwijać uczciwość, honor i godność zawodu osób związanych z marketingiem poprzez:

  • Uczciwość w obsłudze konsumentów, klientów, pracowników, dostawców, pracowników sprzedaży i ogółu ludności.

  • Nieuczestniczenie w sposób rozmyślny w sytuacjach związanych z konfliktem interesów bez uprzedniego zawiadomienia wszystkich zainteresowanych stron.

  • Ustalanie godziwych taryf i opłat włączając w to wypłacenie lub otrzymywanie normalnych, zwyczajowych i/lub prawnie uzasadnionych rekompensat za usługi reklamowe.


  Iii prawa i obowi zki stron w procesie wymiany marketingowej
  III. Prawa i obowiązki stron w procesie wymiany marketingowej

  Uczestnicy procesu wymiany marketingowej powinni oczekiwać, że:

  • Oferowane produkty i usługi są bezpieczne i odpowiadają zamierzonym sposobom ich wykorzystania.

  • Informacje na temat oferowanych produktów i usług nie są oszukańcze.

  • Wszystkie strony zamierzają realizować swoje zobowiązania finansowe i inne w dobrej wierze.

  • Istnieją odpowiednie wewnętrzne metody sprawiedliwego uregulowania i wynagradzania krzywd związanych z zakupami


  Iv wzajemne stosunki organizacyjne
  IV. Wzajemne stosunki organizacyjne marketingowej

  Uczestnicy rynku powinni:

  • Stosować zasadę poufności i anonimowości we wzajemnych kontaktach zawodowych w odniesieniu do uprzywilejowanej informacji.

  • Realizować swe zobowiązania i ponosić odpowiedzialność w kontraktach i umowach we właściwym czasie.

  • Unikać brania pracy innych - w całości lub części i przedstawiać ją jako własną lub odnosić z tego bezpośrednie korzyści bez rekompensaty lub bez zgody autora lub właściciela.

  • Unikać manipulacji w celu wykorzystania sytuacji dla maksymalizowania osobistych korzyści w sposób, który nieuczciwie pozbawia korzyści inne osoby.

   W przypadku niezastosowania się do powyższych Zasad Kodeksu Etycznego Marketingu - członkostwo może być zawieszone lub odwołane”.


  Odbiory uczestnicy procesu marketingowego maj prawo oczekiwa e
  Odbiory (uczestnicy) procesu marketingowejmarketingowego mają prawo oczekiwać, że:

  • Produkty i usługi oferowane są bezpieczne i odpowiadają przeznaczeniu;

  • Informacje o produktach i usługach nie wprowadzają w błąd;

  • Wszystkie strony wywiązują się ze swoich zobowiązań finansowych i innych w dobrej wierze;

  • Istnieją odpowiednie sposoby uwzględnienia słusznych reklamacji.

  • Istnieje pełna odpowiedzialność za działania marketingowe w długim okresie (odpowiedzialność za skutki).

  • Podejmowane są wszelkie wysiłki w celu usatysfakcjonowania klientów, organizacji i społeczeństwa.


  Kodeks esomar u
  Kodeks ESOMAR-U marketingowej

  • zgoda i dobrowolność,

  • zachowanie anonimowości,

  • respondenta trzeba poinformować o celu i przeznaczeniu zebranych informacji,

  • „badacz” powinien chronić dobra osobiste,

  • na badanie dzieci i młodocianych potrzebna jest zgoda rodziców,

  • respondentów należy poinformować o sposobach zapisu informacji,

  • respondenci powinni mieć nieskrępowany dostęp do wyników badań.