Download
speelveld aantal mensen met een handicap indicatie verdeling verblijf in intramurale instelling n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Speelveld: aantal mensen met een handicap Indicatie verdeling & verblijf in intramurale instelling PowerPoint Presentation
Download Presentation
Speelveld: aantal mensen met een handicap Indicatie verdeling & verblijf in intramurale instelling

Speelveld: aantal mensen met een handicap Indicatie verdeling & verblijf in intramurale instelling

128 Views Download Presentation
Download Presentation

Speelveld: aantal mensen met een handicap Indicatie verdeling & verblijf in intramurale instelling

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Speelveld: aantal mensen met een handicapIndicatie verdeling & verblijf in intramurale instelling Gehandicaptenzorg in instelling 75.000 mensen - 54% verstandelijke handicap - 2% lichamelijke handicap - 2% zintuiglijke handicap - 42% combinatie van handicaps Geestelijke gezondheidszorg 46.040 cliënten Verpleging en Verzorging 200.140 cliënten Speciaal onderwijs 176.600 leerlingen Dagbesteding Gehandicaptenzorg 33.000 GGZ 10.000 *Mensen met een lichamelijke handicap betreft 12-79 jaar. **Mensen met een verstandelijke handicap betreft de gehele bevolking

  2. Urgentie: beweegachterstand en aantal mensen met een lichamelijke handicapCijfers Nationale Norm Gezond Bewegen (NNGB), wekelijkse sportdeelname en afwijkingen tov mensen zonder lichamelijke handicap Bron: (on)beperkt sportief 2013. Bewerking door Stichting Onbeperkt Sportief. *betreft afwijking ten opzichte van mensen zonder lichamelijke handicap. Zo sporten mensen zonder een lichamelijke handicap 2 keer zo vaak als mensen met een matige/ernstige motorische handicap. NB. Sportdeelname betreft wekelijkse sportdeelname.

  3. Ambitie • Gezamenlijke ambitie Meer mensen met een handicap brengen tot sport en bewegen • Doelen • Bekendheid / kennis / bewustwording • Aansluiting en toeleiding vraag en aanbod • Kwaliteit beleid en randvoorwaarden

  4. Rol Onbeperkt Sportief • Kennis- en handelingsimplementatie • ‘’Smeerolie’’ tussen sectoren (horizontale verbinding) en sectoren en kennisleveranciers (verticale verbinding) • Sectoroverstijgend (vraag & aanbodzijde) • Beweegsegment • Hoofdtaak: sport & bewegen & handicap

  5. OnderwijsAfnemers/diensten & producten/partners • Sector onderwijs • Afnemer = 273 scholen cluster 1,2,3,4 • Product/dienst = • Implementeren Special Heroes • Lokale samenwerking • Kengetallen/sturingsinformatie • Wervingsstrategie • Borgingsstrategie • Partners: PO-raad / NOC*NSF

  6. RevalidatieAfnemers/diensten & producten/partners • Sector revalidatie • Afnemer = 18 revalidatie-instellingen • Product/dienst = • Implementeren Revalidatie, sport en bewegen • Lokale samenwerking • Wetenschappelijk onderzoek • Kengetallen/sturingsinformatie • Borgingsstrategie • Partners: RN / VRA/ NOC*NSF

  7. ZorgAfnemers/diensten & producten/partners • Sector zorg • Afnemer = woonvoorzieningen • Product/dienst = • Implementeren Zo kan het ook! • Bijeenkomsten kennisdeling Zo kan het ook! • Kengetallen/sturingsinformatie • Quickscan • Borgingsadvies • Partners: VGN en NISB (ouderen)

  8. OverheidAfnemers/diensten & producten/partners • Sector overheid • Afnemer = gemeenten • Product/dienst = • WMO advies • Sportmatch • Kengetallen/sturingsinformatie • Lokale coalities (inclusief sportbuurtcoaches) • Kennisdeling stimuleringsprogramma’s • Richtlijnen toegankelijkheid/toegankelijkheidstoets • Partners: VSG en provincies

  9. SportAfnemers/diensten & producten/partners • Sector sport • Afnemer = sport- en beweegaanbieders en sportbonden en NOC*NSF • Product/dienst = • Opleidingen • Kengetallen/sturingsinformatie • Advies en ondersteuning via programma’s • Partners: Opleidingsinstituten / NOC*NSF

  10. Uitdagingen • Doelgroepen binnen de zorg nog niet bereikt en geactiveerd • Rol gemeenten t.b.v. bereiken en activering thuiswonenden onderbelicht en onvoldoende bekend • Relatie bewegen vanuit werksituatie en dagbesteding nauwelijks aanwezig • Grote groep revalidanten en scholieren nog niet bereikt en geactiveerd