slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Përmbajtje PowerPoint Presentation
Download Presentation
Përmbajtje

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Përmbajtje - PowerPoint PPT Presentation


 • 122 Views
 • Uploaded on

Seminar Kombëtar Tiranë, 4 Mars, 2010 Arritjet dhe Sfidat në Mbështetjen e Organizatave të Shoqërisë Civile Shqiptare në Zhvillimin Urban - nga këndveshtrimi i REC- Mihallaq Qirjo Drejtor për Shqipërinë. Përmbajtje. Kontributi në kuadër të SECTOR dhe programeve të tjera të mbështetjes

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Përmbajtje


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Seminar Kombëtar Tiranë, 4 Mars, 2010Arritjet dhe Sfidat në Mbështetjen e Organizatave të Shoqërisë Civile Shqiptare në Zhvillimin Urban- nga këndveshtrimi i REC- Mihallaq Qirjo Drejtor për Shqipërinë

p rmbajtje
Përmbajtje
 • Kontributi në kuadër të SECTOR dhe programeve të tjera të mbështetjes
 • Praktika të mira
 • Mësime dhe reflektime
mb shtetja n kuad r t sector
Mbështetja në kuadër të SECTOR

Ndihmesë për OSHC për mbështetjen e aktiviteteve në mbrojtje të mjedisit; bashkëpunimin dhe partneritetin me autoritetet vendore; rritjen e ndërgjegjësimit për ndikimin ne zhvillimin urban, nxitjen dhe dhënien e alternativave për zhvillimin e qëndrueshëm urban; debate dhe diskutime publike rreth kuadrit ligjor e rregullator; dhe nxitjen për mënyra jetese pro mjedisore

slide4

Environmental impacts (enlarged);

 • Long-terms and sustainable results;
 • Improvement of living conditions in urban areas
 • Approaches and methodology;
 • Involving approaches and tailored to community needs
 • Principles of programme;
 • Co-operation
 • Proposal quality: action plan, budgets
 • Organizational capacities and sustainability

Kriteret e vleresimitteprojekteve

Prioritetetmjedioretevendit ne zhvillimin e urban

Kushtet e jetesesdhendikimimbishendetin e popullates ne zonat urbane

Presioniirritur ne menaxhimin e territoritprejindustrise se ndertimit

Eficienca e ulet e energjise;

Prodhimi ne rritjeimbetjeve urbane dhemenaxhimii tyre

Transportidheproblemet e lidhura me te

 • Ndikimi mjedior;
 • Rezultatet afat gjata dhe qendrueshmeria;
 • Permiresimi I kushtIeve te jeteses ne zonat urbane
 • Perqasja dhe metodologjia;
 • Perfshirja e komunitetit dhe adresimi I nevojave te tij
 • Principet e programit;
 • Bashkepunimi
 • Cilesia e projektit, plani I veprimeve, buxheti
 • Kapacitetet e organizates
rreth aktiviteteve
Rreth aktiviteteve

Ndërhyrjekonkrete:

Ujratëzeza, rehabilitiminfrastrukture, sip gjelbërta, kazanembetjesh; infrastrukturëpushimi

Modelimedhepilotime:

Eficence e energjise, ujëipijshëm

Ndërgjegjësimdhepërfshirjepublike:

Konsumuji; komisioneqytetare; pjesëmarrjepubilkenëcështje urbane dhe transport; monitorimmjedisor

grante rajonale
Grante Rajonale

10 projekte në dy periudha aplikimi

(cdo periudhe me dy faza: projekt ide / projekte të plota)

(5 proj) 185.327 Eur

(5 proj) 174,234 Eur

Bashkëpunime rajonale

fokusi i projekteve t oshcve t rajonit
Fokusi i projekteve të OSHCve të rajonit
 • Tendencë drejt projekteve që adresojnë cështje të përdorimit të territorit dhe rehabilitime (gjelbërime, pastrime venddepozimesh ilegale, etj) dhe projekte edukimi ndergjegjësimi (mbi 50%).
 • Rreth 25 %: projekte avokimi dhe ndikimi në politika e rregullore për të promovuar edhe zgjidhje alternative (kompostime, trajtim ujrash etj).
 • Pjesa e mbetur fokusohet në fushat e energjisë, transportit dhe ujrave, duke tentuar të ndryshojnë sjelljen e qytetarëve drejt kursimit, riciklimit, etj
nd r arritjet edhe p rtej mjedisit
Ndër arritjet ... edhe përtej mjedisit ...
 • Mbështetje e veprimeve të OSHC mjedisore për të adresuar probleme shqetësuesë të zhvillimit urban
 • Perfshirja e aktorëve më të gjerë (bashkëpunimi ndër sektoral në nivel vendor
 • Zgjidhje vendore, bashkëpunim me pushtetin vendor në përmirësimin e kushteve mjedisore
q ndrueshm ria organizative
Qëndrueshmëria organizative
 • Vlerësim mbi zhvillimin organizativ me 58 organizata
 • Hartim i Udhëzuesit mbi Planin e Zhvillimit
 • Asistencë dhe Grant për Zbatimin e Planit të Zhvillimit për 3 shoqata, bazuar në aplikimin e tyre
reflektime dhe m sime
Reflektime dhe mësime
 • Projektet në mbështetje të pushtetit vendor shpesh kanë të paqarta kompetencat dhe detyrat reciproke lidhur me rolin e partnerëve (OSHC dhe PV).
 • Shumë projekte i adresohen komunitetit. Gjatë zbatimit përfshirja e komunitetit mbetet e kufizuar, duke ndikuar edhe mbi imazhin e OSHC në komunitet.
 • Projektet adresojnë cështje të rëndësishme të zhvillimit urban, por OSHC jane ende të drejtuara nga burimi i fondeve / donatorët
 • Trajtimi mediatik shpesh mbetet i kufizuar