1 / 13

BÀI TẬP QUANG HỌC ĐẠI CƯƠNG

BÀI TẬP QUANG HỌC ĐẠI CƯƠNG. Cô Nguyễn Thị Hảo. GiỚI THIỆU MÔN HỌC. KHOA VẬT LÍ – TỔ VẬT LÍ ĐẠI CƯƠNG – HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2012-2013 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM. Thời gian học: 18/2-31/5/2013.  Lí thuyết: Giáo trình chính: “Quang học” , Nguyễn Trần Trác-Diệp Ngọc Anh,NXB ĐH Quốc Gia

brandy
Download Presentation

BÀI TẬP QUANG HỌC ĐẠI CƯƠNG

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. BÀI TẬP QUANG HỌC ĐẠI CƯƠNG Cô Nguyễn Thị Hảo GiỚI THIỆU MÔN HỌC KHOA VẬT LÍ – TỔ VẬT LÍ ĐẠI CƯƠNG – HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2012-2013 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM

  2. Thời gian học: 18/2-31/5/2013

  3.  Lí thuyết: • Giáo trình chính: “Quang học” , Nguyễn Trần Trác-Diệp Ngọc Anh,NXB ĐH Quốc Gia • “Vật lí đại cương” , Lương Duyên Bình, Tập 3, NXB Giáo dục • “Cơ sở Vật lí”, David Haliday, Tập 6, NXB Giáo dục • “Vật lí đại cương – các nguyên lí và ứng dụng”, Trần Ngọc Hợi, Tập 3, NXB Giáo dục • Bài tập: • 1. Giáo trình “Toán Quang học”, Nguyễn Trần Trác, Tập 1, 2, Khoa Vật lí • 2.Giáo trình “Bài tập Vật lí đại cương”, Lương Duyên Bình, Tập 3, NXB Giáo dục • 3.“Giải bài tập và bài toán Cơ sở Vật lí”, Lương Duyên Bình, Tập 5, NXB Giáo dục • 4.“Bài tập và lời giảng Quang học”, Yung-Kuo Lim, NXB Giáo dục • 5.Giáo trình “Bài tập Vật lí đại cương”, Vũ Thanh Khiết, Tập 3, NXB Đại học Sư Phạm Tp.Hồ Chí Minh • 6. Giáo trình “Bài tập Vật lí đại cương”, Nguyễn Công Nghênh, Tập 2, NXB Giáo dục 1982

  4. Giáo trình chính

  5. - Kiểm tra giữa kì diễn ra vào tuần thứ 9 của chương trình học, ngày 15-20/4/2013 • Tại lớp • Các lớp đề khác nhau. • Nội dung: Lí thuyết + Bài tập chương Giao thoa, Nhiễu xạ. • Lí thuyết: Gồm lí thuyết giảng trên lớp + Phần đọc tự học GV đã giao • Bài tập: Tất cả dạng BT của chương Giao thoa, Nhiễu xạ • Cấu trúc đề gồm 2 phần: • Phần 1: Trắc nghiệm • Phần 2: Tự luận • - Thời gian: 80 phút • Bài thi trả trong vòng 2 tuần sau khi thi, có sửa bài kiểm tra + giải đáp thắc mắc điểm chấm

  6. - Kiểm tra cuối kì vào tháng 6 chung với lịch trường • - Thời gian: Dao động 90 – 120 phút • Đề chung cho tất cả các lớp • Hình thức: tự luận • Nội dung: Thông báo gần cuối HK

  7.  ĐI HỌC ĐÚNG GiỜ, ĐÚNG CA • ĐIỂM DANH HẰNG NGÀY ( Lớptrưởngphụtrách) • CHUẨN BỊ MÁY CHIẾU, PHẤN, GIẺ LAU • LÀM BÀI TẬP Ở NHÀ (1 lầnkhônglàm BT bịtrừđiểm) • SV KHÓA TRÊN HỌC LẠI ( ĐĂNG KÍ Ở PHÒNG ĐÀO TẠO, BÁO GV BIẾT)

  8. Phân loại giao thoa ánh sáng (Interference of light) • Các loại giao thoa kế (Interferometers) • Nhiễu xạ tia X bởi các tinh thể (X-ray diffraction) • Ứng dụng của hiện tượng phân cực ánh sáng (Applications of polarization) • Hiệu ứng Quang điện (Photoelectric effect) • Hiệu ứng Compton (Compton effect) • Laser • Mặt cầu khúc xạ - quang hệ đồng trục • ( Lưu ý: sẽ có bổ sung thêm đề tài)

  9. Gồm 2 phần: Cuốn tiểu luận + Powerpoint trình chiếu • Từ 13/5 – 18/5 nhóm nộp cuốn tiểu luận + PP cho GV • Nhóm điểm cao nhất của lớp sẽ dự thi chung kết cuộc thi “Bài seminar quang học của tôi – lần 2” giữa các lớp ngày 26/5

  10. Cuốn tiểu luận: • Trang bìa • Lời mở đầu • Mục lục • Nội dung • Kết luận • Tài liệu tham khảo • Giới hạn: • 10-15 trang nội dung 2. Bài báo cáo chung kết: - Báo cáo - Vấn đáp của GV + nhóm khác Giới hạn thời gian: - Báo cáo: 10phút - Vấn đáp: 5phút

More Related