slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
การธนาคาร PowerPoint Presentation
Download Presentation
การธนาคาร

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

การธนาคาร - PowerPoint PPT Presentation


  • 119 Views
  • Uploaded on

การธนาคาร. ประเภทธนาคาร. 1. ธนาคาร กลาง คือ ธนาคารแห่งประเทศไทย ทำหน้าที่ควบคุมนโยบายและปริมาณเงินภายในประเทศ เป็นนายธนาคารกลางของธนาคารพาณิชย์ ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ รักษาทุนสำรองระหว่างประเทศ และออก พันธบัตร. เป็นการศึกษาบทบาทของธนาคาร.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

การธนาคาร


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

การธนาคาร

ประเภทธนาคาร

1. ธนาคารกลางคือ ธนาคารแห่งประเทศไทย ทำหน้าที่ควบคุมนโยบายและปริมาณเงินภายในประเทศ เป็นนายธนาคารกลางของธนาคารพาณิชย์ ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ รักษาทุนสำรองระหว่างประเทศ และออกพันธบัตร

เป็นการศึกษาบทบาทของธนาคาร

slide2

2. ธนาคารพาณิชย์ ทำหน้าที่รับฝากเงิน ให้บริการ

โอนเงิน ให้เช่าตู้นิรภัย

3.ธนาคารพิเศษ เช่น

- ธนาคารออมสิน เช่น ส่งเสริมการออมทรัพย์ รับฝาก

เงินจากประชาชน ให้รัฐกู้ไปใช้

- ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส่งเสริมการปลูกสร้างที่อยู่

อาศัย

slide3

4. สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร เช่น

1)บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นสถาบันการเงินเอกชน มีฐานะเป็นบริษัทจำกัด โดย ธ.พาณิชย์และสถาบันการเงินอื่นๆถือหุ้น

จุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาอุตสาหกรรมประเทศไทย โดยเอกชนกู้ยืมเงินไปลงทุน

ผู้ดูแล กระทรวงการคลังและกระทรวงอุตสาหกรรม

- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ส่งเสริม

การพัฒนาการเกษตร ให้เกษตรกู้ยืม

slide4

4. สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร เช่น

2) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นสถาบันการเงินทำหน้าที่ซื้อหุ้น ขายหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ์ และหุ้นกู้ มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ

1.หุ้นสามัญ เป็นตราสารที่แสดงความเป็นเจ้าของเวลาประชุมหรือหารือเรื่องต่างๆคุณจะมีสิทออกปากออกเสียง ตามที่กำหนดไว้ว่าต้องถือกี่หุ้น2.หุ้นบุริมสิทธิ์ คล้ายหุ้นสามัญ แต่ ไม่มีสิทธิออกปากเสียง และ สภาพคล่องตัวต่ำ 3.หุ้นกู้ มันคือตราสารหนี้ที่ออกโดยเอกชน เป็นตราสารแสดงความเป็นเจ้าหนี้โดยมีดอกเบี้ยเป็นผลตอบแทน ผู้ดูแลกระทรวงการคลัง

slide5

4. สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร เช่น

3) บริษัทเงินทุนเป็นสถาบันการเงินเอกชน มีจุดมุ่งหมายเพื่อระดมเงินฝากจากประชาชน โดยขายตั๋วสัญญาไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท แล้วนำเงินไปให้เอกชนกู้ยืมลงทุน โดยดอกเบี้ยสูงกว่าธนาคารทั่วไป

ลักษณะคล้าย ธ.พาณิชย์ แต่กฎหมายห้ามมิให้ซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและออกหนังสือค้ำประกัน

ผู้ดูแล กระทรวงพาณิชย์

slide6

4. สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร เช่น

4) บริษัทหลักทรัพย์ เป็นสถาบันการเงินเอกชนทำหน้าที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ได้แก่หุ้น พันธบัตร ตั๋วเงิน

ผู้ดูแล ธนาคารแห่งประเทศไทย

slide7

4. สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร เช่น

5) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์(Credit Foncier) เป็นสถาบันการเงินเอกชนทำหน้าที่ระดมเงินฝากจากประชาชนและนำไปให้สมาชิกกู้ยืมในการซื้อที่ดินหรือปลูกอาคาร ที่อยู่อาศัย

ผู้ดูแล ธนาคารแห่งประเทศไทย

slide8

4. สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร เช่น

6) บริษัทประกันภัย(Insurance) เป็นสถาบันการเงินเอกชน ทำหน้าที่รวบรวมเงินทุน โดยมีผลตอบแทนให้แก่ผู้เอาประกันตามสัญญาที่ระบุไว้

ประเภทประกันภัย คือประกันชีวิต และประกันวินาศภัย

สัญญาประกันภัย เรียกว่า กรมธรรฒ์ประกันภัย

ผู้ดูแล ธนาคารแห่งประเทศไทย

slide9

4. สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร เช่น

7) สหกรณ์การเกษตร เป็นสถาบันการเงินการเงินในท้องถิ่นจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพการเกษตร เช่นจัดหาทุนและรับซื้อผลผลิตราคายุติธรรม

ผู้ดูแล กระทรวงการเกษตรและสหกรณ์

slide10

4. สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร เช่น

8) สหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นสถาบันการเงินเอกชนหรือรัฐ จุดมุ่งหมายรับฝากเงินสมาชิกและให้กู้ยืม โดยคิดอัตราดอกเบี้ยต่ำและนำผลกำไรมาแบ่งปันสมาชิกตามมูลค่าหุ้นที่ถือและมูลค่าเงินที่กู้ไป

ผู้ดูแล กระทรวงการเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงศึกษาธิการ

slide11

4. สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร เช่น

9) โรงรับจำนำ เป็นสถาบันการเงินของรัฐ (สถานธนานุเคราะห์ หรือสถาน ธนานุบาล) หรือเอกชน จุดมุ่งหมายให้ประชาชนกู้ยืมเงินโดยนำสิ่งของเครื่องใช้มาจำนำ

ผู้ดูแล กระทรวงมหาดไทย