slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ZAŁOŻENIA OSI PRIORYTETOWEJ 4 PowerPoint Presentation
Download Presentation
ZAŁOŻENIA OSI PRIORYTETOWEJ 4

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

ZAŁOŻENIA OSI PRIORYTETOWEJ 4 - PowerPoint PPT Presentation


 • 130 Views
 • Uploaded on

ZAŁOŻENIA OSI PRIORYTETOWEJ 4. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW ZALEŻNYCH OD RYBACTWA Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” Listopad, 2009. NABÓR WNIOSKÓW NA WYBÓR STOWARZYSZENIA DO REALIZACJI LSROR. Termin:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ZAŁOŻENIA OSI PRIORYTETOWEJ 4' - brandice


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
za o enia osi priorytetowej 4
ZAŁOŻENIA OSI PRIORYTETOWEJ 4

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW

ZALEŻNYCH

OD RYBACTWA

Programu Operacyjnego

„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”

Listopad, 2009

nab r wniosk w na wyb r stowarzyszenia do realizacji lsror
NABÓR WNIOSKÓW NA WYBÓR STOWARZYSZENIA DO REALIZACJI LSROR
 • Termin:

od 30 października 2009 r. do 31 stycznia 2010 r.

 • Wysokość dostępnych środków przeznaczonych na realizację lokalnych strategii rozwoju obszarów rybackich:

798 692 720 złotych

 • Miejsce składania wniosków:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

(ul. Wspólna 30 w Warszawie – Biuro Podawcze)

wymogi jakie musz spe ni stowarzyszenia by zosta wybrane do realizacji lsror
Wymogi, jakie muszą spełnić stowarzyszenia by zostać wybrane do realizacji LSROR

1. Odpowiedni skład stowarzyszenia

 • członkami są wszystkie gminy objęte LSROR
 • gminy nie mogą być członkami innych stowarzyszeń ubiegających się o wybór
 • Stowarzyszenie zrzesza przedstawicieli trzech sektorów (społeczny, gospodarczy, publiczny)

2. Odpowiedni zakres i treść LSROR

 • odpowiednia kwota na LSROR i w ramach tej kwoty odpowiedni podział na pewne kategorie wydatków
 • opracowana LSROR spełnia kryteria określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia
wymogi jakie musz spe ni stowarzyszenia by zosta wybrane do realizacji lsror1
Wymogi, jakie muszą spełnić stowarzyszenia by zostać wybrane do realizacji LSROR

3. Odpowiednie procedury opracowane przez stowarzyszenie

 • stowarzyszenie posiada kryteria wyboru operacji przez komitet
 • stowarzyszenie posiada szczegółowe zasady i procedury funkcjonowania komitetu

4. Odpowiedni obszar objęty LSROR

 • gminy objęte LSROR muszą tworzyć spójny geograficznie obszar
 • Obszar objęty LSROR musi posiadać odpowiedni współczynnik rybackości (co najmniej 0,5)

Współczynnik rybackości – stosunek liczby określonych w rozporządzeniu podmiotów przypadających na 1000 mieszkańców

osoby brane pod uwag przy obliczaniu wsp czynnika
Osoby brane pod uwagę przy obliczaniu współczynnika
 • uprawnieni do rybactwa,
 • domownicy i pracownicy (umowa o pracę) uprawnionych do rybactwa,
 • podmioty, które nie są uprawnione do rybactwa, ale wykonują zadania związane z chowem, hodowlą, połowem ryb na podstawie umowy z uprawnionym do rybactwa oraz pracownicy takich podmiotów nieuprawnionych do rybactwa,
 • podmioty prowadzące działalność w zakresie rybołówstwa morskiego i ich pracownicy (umowa o pracę),
 • pracownicy (umowa o pracę) organizacji społecznych zajmujących się organizacją i promocją połowu, chowu i hodowli ryb,
 • podmioty prowadzący działalność w zakresie przetwórstwa ryb
ocena stowarzysze i lsror
OCENA STOWARZYSZEŃ i LSROR

Do realizacji LSROR zostaną wybrane tylko takie stowarzyszenia, które:

1.Uzyskają co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów w ramach oceny LGR. Ocenia się:

 • strukturę LGR (liczba członków stowarzyszenia, w tym liczba gmin i liczba rybaków będących jego członkami.
 • obszar na którym będzie działać stowarzyszenie (liczba mieszkańców, liczba rybaków, gęstość zaludnienia)
 • komitet (reprezentatywność składu, udokumentowana wiedza członków, procedury funkcjonowania komitetu, kryteria wyboru operacji *)
ocena stowarzysze i lsror1
OCENA STOWARZYSZEŃ i LSROR
 • W ramach oceny LGR stowarzyszenie musi dodatkowootrzymać co najmniej:
  • 50 % maksymalnej liczby punktów za procedury funkcjonowania komitetu,
  • 50 % maksymalnej liczby punktów za kryteria wyboru operacji
ocena stowarzysze i lsror2
OCENA STOWARZYSZEŃ i LSROR

2. Uzyskają co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów w ramach oceny LSROR.

Ocenia się:

 • cele LSROR i środki służące do ich osiągnięcia,
 • operacje planowane do wsparcia w ramach LSROR,
 • udział społeczności lokalnej w przygotowaniu LSROR,
 • opis procesu wdrażania LSROR,
 • metodologia oceny własnej funkcjonowania LGR i oceny procesu wdrażania LSROR,
 • komplementarność LSROR w stosunku do działań i operacji planowanych do realizacji na obszarze objętym LSROR w ramach innych programów i strategii.
schemat przyznawania pomocy finansowej w ramach osi priorytetowej 4
SCHEMATPRZYZNAWANIA POMOCY FINANSOWEJ W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ 4

Stowarzyszenie zarejestrowane w KSR

Stowarzyszenia przygotowują LSROR

Składanie wniosków do Instytucji Zarządzającej

Podpisanie z Instytucją Zarządzającą umowy na realizację LSROR

Stowarzyszenie staje się LGR

schemat przyznawania pomocy finansowej w ramach osi priorytetowej 4 cd
SCHEMATPRZYZNAWANIA POMOCY FINANSOWEJ W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ 4 CD...

LGR

Wnioski o dofinansowanie

Samorządy województw

Podpisywanie umowy o dofinansowanie

Samorządy województw

schemat przyznawania pomocy finansowej w ramach osi priorytetowej 4 cd1
SCHEMATPRZYZNAWANIA POMOCY FINANSOWEJ W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ 4 CD...

Samorządy województw

Wnioski o płatność

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

WYPŁATA BENEFICJENTOM

ochrona rodowiska i dziedzictwa przyrodniczego
OCHRONA ŚRODOWISKA I DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO
 • działania edukacyjne na temat ochrony środowiska oraz problemów z tym związanych w regionie
 • racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi
 • zachowanie różnorodności biologicznej i chronionych gatunków ryb lub innych organizmów wodnych
 • inne działania mające na celu poprawę jakości wód w jeziorach oraz rzekach oraz wszelkie działania przyczyniające się do poprawy stanu środowiska naturalnego
 • zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody

ZWROT KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH DO 100%

wzmocnienie konkurencyjno ci i utrzymanie atrakcyjno ci oz
WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI I UTRZYMANIE ATRAKCYJNOŚCI OZ
 • inwestycje o charakterze turystyczno – rekreacyjnym: budowa, modernizacja np. kej rybackich, przystani, punktów widokowych, łowisk itp.
 • dostosowanie obiektów turystycznych i rekreacyjno – sportowych do potrzeb osób niepełnosprawnych
 • tworzenie muzeów, skansenów
 • podejmowanie inicjatywy mających na celu edukację, kultywowanie lokalnych tradycji związanych z rybactwem dotyczących sztuki, obyczajów, rzemiosła
 • rewitalizacja miejscowości w tym remont chodników, parkingów, placów, ścieżek rowerowych ipt.

ZWROT KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH DO 85%

podnoszenie warto ci produkt w rybactwa rozwuj us ug na rzecz spo eczno ci zamieszkujacej oz
PODNOSZENIE WARTOŚCI PRODUKTÓW RYBACTWA ROZWUJ USŁUG NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI ZAMIESZKUJACEJ OZ
 • podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej
 • tworzenie i rozwój systemów sprzedaży bezpośredniej produktów rybactwa

ZWROT KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH DO 60%

restrukturyzacja dzia alanosci gospodarczej dywersifikacja zatrudnienia
RESTRUKTURYZACJA DZIAŁALANOSCI GOSPODARCZEJ, DYWERSIFIKACJA ZATRUDNIENIA
 • zagospodarowanie terenu, na którym ma być prowadzona działalność gospodarcza
 • remont i adaptacja statku rybackiego do prowadzenia działalności gospodarczej
 • udział w kursach, szkoleniach, stażach i innych formach
 • budowa, przebudowa lub rozbiórka obiektów w których ma być lub jest prowadzona działalność gospodarcza

ZWROT KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH DO 60%

funkcjonowanie lgr aktywizacja lokalnych spo eczno ci
FUNKCJONOWANIE LGR, AKTYWIZACJA LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI
 • działania informacyjne dotyczące przygotowania lub realizacji LSROR
 • realizacja wydarzeń promocyjnych lub kulturalnych związanych z obszarem objętym LSROR lub działalnością LGR
 • działania aktywizujące lokalne społeczności
 • badania dotyczące obszaru objętego LSROR

ZWROT KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH DO 100%

Zwrot kosztów kwalifikowalnych przygotowania LSROR

do 50.000 zł

wsp praca mi dzyregionalna lub mi dzynarodowa
WSPÓŁPRACA MIĘDZYREGIONALNA LUB MIĘDZYNARODOWA
 • organizacja spotkań, szkoleń, konferencji
 • działania mające na celu promocje i rozwój OZ
 • wymiana informacji, doświadczeń, wspólne przedsięwzięcia

ZWROT KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH DO 100%

z o enie wniosku kilka praktycznych rad
ZŁOŻENIE WNIOSKU – KILKA PRAKTYCZNYCH RAD
 • Przed złożeniem wniosku należy upewnić się czy:
 • wniosek został podpisany w wyznaczonym do tego miejscu przez osoby reprezentujące stowarzyszenie – potencjalną LGR;
 • wypełnione zostały wszystkie wymagane pola wniosku;
 • załączone zostały wszystkie wymagane dokumenty.
z o enie wniosku kilka praktycznych rad cd
ZŁOŻENIE WNIOSKU – KILKA PRAKTYCZNYCH RADCD
 • Wniosek wraz z załącznikami spiętymi w segregatory, składa się bezpośrednio w siedzibie MRiRW na Biurze Podawczym.
 • Złożenie wniosku potwierdza pracownik MRiRW na kopii pierwszej strony wniosku pieczęcią MRiRW, datą wpływu oraz własnoręcznym podpisem.
 • Stowarzyszenie informuje MRiRW o wszelkich zmianach w zakresie danych objętych wnioskiem niezwłocznie po ich wystąpieniu.
za czniki 11a 11k czyli jak potwierdza rybacko
ZAŁĄCZNIKI 11a – 11k czyli jak potwierdzać „rybackość”?

1. W przypadku uprawnionych do rybactwa, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 750, z późn. zm.), z wyłączeniem organu administracji publicznej wykonującego uprawnienia właściciela wody w zakresie rybactwa śródlądowego, jeżeli na obszarze objętym LSROR nie mniejszym, niż 1 ha prowadzą chów, hodowlę lub połowy ryb, skorupiaków, mięczaków lub innych organizmów żyjących w wodzie lub na obszarze objętym LSROR uzyskują z rocznego chowu lub hodowli ryb łososiowatych nie mniej niż 5 ton tych ryb:

a) kopia decyzji powiatowego lekarza weterynarii, albo decyzja, o której mowa w art. 5 ust. 9 tej ustawy w odniesieniu do działalności w zakresie, o którym mowa w art. 1 pkt 1 lit. i lub p tej ustawy – w przypadku uprawnionych do rybactwa, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o rybactwie śródlądowym, albo zaświadczenie wydane przez organ, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 tej ustawy, potwierdzające władanie obwodem rybackim oraz powierzchnię tego obwodu - w przypadku uprawnionych do rybactwa, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 (Zał. 11c albo Zał. 11k);

b) dane z ewidencji gruntów i budynków dotyczące powierzchni gruntów pod wodami, gruntów pod stawami rybnymi, gruntów pod innymi urządzeniami w gospodarstwie rolnym przeznaczonymi do chowu lub hodowli ryb lub gruntów pod sztucznymi zbiornikami wodnymi albo kopię pozwolenia wodnoprawnego uprawnionego do rybactwa, zawierającą informację o powierzchni takich gruntów lub kopie faktur lub rachunków dokumentujących roczną produkcję ryb łososiowatych nie mniejszą niż 5 ton, lub kopię formularza statystycznego RRW-22, wraz z potwierdzeniem jego złożenia, w którym podano taką roczną produkcję ryb łososiowatych (Zał. 11f lub Zał. 11 d lub Zał. 11 e).

slide22

2. W przypadku domowników uprawnionych do rybactwa, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 750, z późn. zm.), z wyłączeniem organu administracji publicznej wykonującego uprawnienia właściciela wody w zakresie rybactwa śródlądowego, jeżeli na obszarze objętym LSROR nie mniejszym, niż 1 ha prowadzą chów, hodowlę lub połowy ryb, skorupiaków, mięczaków lub innych organizmów żyjących w wodzie lub na obszarze objętym LSROR uzyskują z rocznego chowu lub hodowli ryb łososiowatych nie mniej niż 5 ton tych ryb:

 • zaświadczenie o ubezpieczeniu w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w pełnym zakresie (Zał. 11 i),
 • dokumenty, o których mowa w pkt 1.
slide23

3. W przypadku pracowników uprawnionych do rybactwa, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 750, z późn. zm.), z wyłączeniem organu administracji publicznej wykonującego uprawnienia właściciela wody w zakresie rybactwa śródlądowego, jeżeli na obszarze objętym LSROR nie mniejszym, niż 1 ha prowadzą chów, hodowlę lub połowy ryb, skorupiaków, mięczaków lub innych organizmów żyjących w wodzie lub na obszarze objętym LSROR uzyskują z rocznego chowu lub hodowli ryb łososiowatych nie mniej niż 5 ton tych ryb:

a) oświadczenie pracodawcy według wzoru przygotowanego przez instytucję zarządzającą o liczbie zatrudnionych pracowników odpowiadającej liczbie rocznych jednostek roboczych (RJR) oraz (jeśli dotyczy) o zatrudnieniu pracowników w miejscu innym niż jest zarejestrowana działalność pracodawcy (Zał. 11j),

b) dokumenty, o których mowa w pkt 1.

slide24

4. W przypadku podmiotów, których siedziba albo miejsce zamieszkania znajduje się na obszarze objętym LSROR, prowadzących działalność w zakresie wykonywania rybołówstwa morskiego:

a). aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wskazujące na przedmiot działalności (Zał. 11a);

slide25

5. W przypadku osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę przez podmioty, których siedziba albo miejsce zamieszkania znajduje się na obszarze objętym LSROR, prowadzące działalność w zakresie wykonywania rybołówstwa morskiego:

a) oświadczenie pracodawcy według wzoru przygotowanego przez instytucję zarządzającą o liczbie zatrudnionych pracowników odpowiadającej liczbie rocznych jednostek roboczych (RJR) oraz (jeśli dotyczy) o zatrudnieniu pracowników w miejscu innym niż jest zarejestrowana działalność pracodawcy (Zał. 11j),

b) aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wskazujące na przedmiot działalności (Zał. 11a);

slide26

6. W przypadku osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę przez stowarzyszenie, fundację lub inną organizację społeczną, jeśli świadczy pracę na obszarze objętym LSROR:

a) oświadczenie pracodawcy według wzoru przygotowanego przez instytucję zarządzającą o liczbie zatrudnionych pracowników odpowiadającej liczbie rocznych jednostek roboczych (RJR) oraz (jeśli dotyczy) o zatrudnieniu pracowników w miejscu innym niż jest zarejestrowana działalność pracodawcy (Zał. 11 j)

b) aktualny odpis z KRS dotyczący stowarzyszenia, fundacji lub innej organizacji społecznej będącej pracodawcą danej osoby wskazujący, że wśród celów statutowych tej organizacji jest organizowanie i promowanie połowu, chowu lub hodowli ryb, skorupiaków, mięczaków lub innych organizmów żyjących w wodzie (Zał. 11 a) .

slide27

7. W przypadku podmiotów, które na obszarze objętym LSROR, na podstawie umowy z uprawnionym do rybactwa, wykonują zadania związane z połowem, chowem lub hodowlą ryb, skorupiaków, mięczaków lub innych organizmów żyjących w wodzie:

a) kopia umowy z uprawnionym do rybactwa, na podstawie której są wykonywane zadania związane z połowem, chowem lub hodowlą ryb, skorupiaków, mięczaków lub innych organizmów żyjących w wodzie (Zał. 11h)

b) kopia decyzji powiatowego lekarza weterynarii, albo decyzja, o której mowa w art. 5 ust. 9 tej ustawy w odniesieniu do działalności w zakresie, o którym mowa w art. 1 pkt 1 lit. i lub p tej ustawy – w przypadku uprawnionych do rybactwa, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o rybactwie śródlądowym, albo zaświadczenie wydane przez organ, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 tej ustawy, potwierdzające władanie obwodem rybackim oraz powierzchnię tego obwodu - w przypadku uprawnionych do rybactwa, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 (Zał. 11c albo Zał. 11k);

slide28

8. W przypadku osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę przez podmioty, które na obszarze objętym LSROR, na podstawie umowy z uprawnionym do rybactwa, wykonują zadania związane z połowem, chowem lub hodowlą ryb, skorupiaków, mięczaków lub innych organizmów żyjących w wodzie:

a) oświadczenie pracodawcy według wzoru przygotowanego przez instytucję zarządzającą o liczbie zatrudnionych pracowników odpowiadającej liczbie rocznych jednostek roboczych (RJR) oraz (jeśli dotyczy) o zatrudnieniu pracowników w miejscu innym niż jest zarejestrowana działalność pracodawcy (Zał. 11j),

b) kopia umowy z uprawnionym do rybactwa, na podstawie której są wykonywane zadania związane z połowem, chowem lub hodowlą ryb, skorupiaków, mięczaków lub innych organizmów żyjących w wodzie (Zał. 11h),

c) kopia decyzji powiatowego lekarza weterynarii, albo decyzja, o której mowa w art. 5 ust. 9 tej ustawy w odniesieniu do działalności w zakresie, o którym mowa w art. 1 pkt 1 lit. i lub p tej ustawy – w przypadku uprawnionych do rybactwa, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o rybactwie śródlądowym, albo zaświadczenie wydane przez organ, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 tej ustawy, potwierdzające władanie obwodem rybackim oraz powierzchnię tego obwodu - w przypadku uprawnionych do rybactwa, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 (Zał. 11c albo Zał. 11k).

slide29

9. W przypadku podmiotów prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa ryb, skorupiaków, mięczaków i innych organizmów żyjących w wodzie, jeżeli siedziba albo miejsce zamieszkania tych podmiotów znajduje się na obszarze objętym LSROR:

a) aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wskazujące na przedmiot działalności (Zał. 11a);

b) kopia decyzji powiatowego lekarza weterynarii, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, albo decyzja, o której mowa w art. 5 ust. 9 tej ustawy w odniesieniu do działalności w zakresie, o którym mowa w art. 1 pkt 1 lit. i lub p tej ustawy (Zał. 11c).

slide30

PO RYBY

DLA WSZYSTKICH