maatwerk verzekerd l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Maatwerk verzekerd PowerPoint Presentation
Download Presentation
Maatwerk verzekerd

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 60
brandice

Maatwerk verzekerd - PowerPoint PPT Presentation

337 Views
Download Presentation
Maatwerk verzekerd
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Rotterdam, 29 november 2011 Maatwerk verzekerd Margriet de Jong Senior Acceptant Beroeps- en Bedrijfs-aansprakelijkheid

 2. Welkom Margriet de Jong Senior Acceptant Beroeps- en Bedrijfsaansprakelijkheid • Bij HDI-Gerling in dienst sinds: 19 november 2011 • Bij vh. Nassau verzekeringen in dienst sinds: 1 januari 2009 • Ruslandkunde, Universiteit Leiden • Vorige werkgevers: Willis en Marsh

 3. Agenda • Producten • Dekking beroepsaansprakelijkheid • Risico’s (+ beperkingen) • Acceptatie • Schade • Verkoopargumenten • Werknemersschadeverzekering

 4. De Afdeling Beroepen (specialisten) AVB Crisis Management 1 afdelingsmanager 15 risicoanalisten 7 supportmedewerksters

 5. 1. Producten

 6. Beroepsaansprakelijkheid (BA)

 7. Bedrijfsaansprakelijkheid (AVB)

 8. Verzekerd Verweer (i.s.m. DAS)

 9. Werknemersschadeverzekering (WSV)

 10. Crisismanagement Kidnap & Ransom Product Recall

 11. Dekking aansprakelijkheid

 12. 2. Dekking beroepsaansprakelijkheid

 13. Dekking voor beroepsaansprakelijkheid Aansprakelijkheidten opzichte vanderden voor degevolgenvan eenberoepsfout [nalatigheid, vergissing, verzuim, onachtzaamheid e.d.]

 14. Voorbeeld Advocaat die termijn laat verlopen Financieel adviseur die werknemer laat ontslaan Constructeur die een verkeerde sterkteberekening doet

 15. Voorwaarden voor dekking Schade Beroepsfout Aansprakelijkheid Verzekerde wordt aansprakelijk gesteld Polis moet dekking bieden - fout en aanspraak binnen contractstermijn? - uitsluiting van toepassing?

 16. Wat wordt vergoed? Schade Kosten van verweer Expertisekosten Bereddingskosten Wettelijke rente

 17. 3. Risico’s (+ beperkingen)

 18. Risico beperking Riskmanagement Leveringsvoorwaarden Verzekering

 19. Leveringsvoorwaarden Leverings-voorwaarden Eigen vermogen Polis

 20. 4. Acceptatie

 21. Administratief:Accountants, belastingadviseurs, administratiekantoren Juridisch:Advocaten, juridisch adviesbureaus, mediators, bewindvoerders Technische risico’s:Architecten, ingenieurs, bouwkundig adviesbureaus Consultancy en Interim management:Diversen Automatisering: Softwareontwikkeling, ICT advies, webdesign Assurantiebemiddeling: Verzekeringen, hypotheken, e.d. Makelaardij O.Z.: Bemiddeling, taxaties en beheer o.z. Schade-expertisebureaus Detacheringsbureaus: Diversen, maar beperkt tot bovengenoemde risico’s Rentmeesters           Welke risico’s wel?

 22. Jachtmakelaars en jachtarchitecten Tolk- en vertaalburaeus Internetproviders Vermogensbeheerders Reclamebureaus Beleggingsadviseurs Trustkantoren Octrooibureaus Touroperators (Dieren)artsen Projectontwikkelaars            Welke risico’s niet?

 23. Iets voor BBA? Drukkerij Secretaresse Schilder Taxateur van oldtimers Autodealer Installateur

 24. Welke informatie hebben we nodig? Voor premie-indicatie • concrete omschrijving werkzaamheden • omvang onderneming: omzet/kantoorbezetting Voor offerte • aanvraagformulier • zo volledig mogelijke toelichting op de werkzaamheden • curriculum vitae • evt. leveringsvoorwaarden (i.i.g. bij technische risico’s) 

 25. Premiebepalende factoren  Aard van de werkzaamheden  Contractvoorwaarden  Schade-ervaringscijfers / toekomstige schades  Hoogte verzekerd bedrag  Hoogte eigen risico  Polisdekking  Herverzekering

 26. Premie (absolute minimum) Administratief € 400,00 Accountancy (RA) € 920,00 Consultancy / IM € 685,00 Automatisering € 685,00 Architect € 1.125,00 Advocaat € 675,00 Makelaardij o.z. € 950,00

 27. 5. Schade

 28. Schadebehandeling In beginsel voert HDI-Gerling zelf het verweer namens verzekerde. Soms wordt behandeling uitbesteed aan advocaat: Procesmonopolie, specialistische kennis vereist Melding aansprakelijkstelling of omstandigheid: Een feit waaruit een reële dreiging van een aanspraak kan worden afgeleid.

 29. Schades

 30. Schade statistieken Laatste 5 jaar: verzekerd bedrag in 2 gevallen niet toereikend schadefrequentie neemt weer toe 10% stijging schadebedrag per jaar

 31. Schadevoorbeeld assurantietussenpersoon Ontmoeting in de kroeg: Vanwege verbouwing aan de woning verblijft de verzekeringnemer gedurende drie maanden elders: Leegstand Tijdens verbouwing breekt brand uit in de woning.

 32. Schadevoorbeeld assurantietussenpersoon Standpunt verzekeraar: Recht op schadevergoeding is vervallen wegens niet- nakoming van de in de polisvoorwaarden opgenomen mededelingsplicht ter zake van risicoverzwarende omstandigheden.

 33. Schadevoorbeeld assurantietussenpersoon Verzekeringnemer houdt de assurantietussenpersoon aansprakelijk met de stelling dat deze de bestemmingswijziging (leegstand) had moeten melden aan de verzekeraar.

 34. Schadevoorbeeld assurantietussenpersoon Hoge Raad: Redelijk handelend en redelijk bekwaam tussenpersoon dient te waken voor de belangen van de verzekeringnemer. In de verzekeringswereld is algemeen bekend dat leegstand als een verhoogd risico wordt aangemerkt. Tussenpersoon dient erop toe te zien dat door of namens de verzekeringnemer aan de verzekeraar tijdig alle mededelingen worden gedaan, waarvan de tussenpersoon behoort te begrijpen dat die vallen onder de mededelingsplichtin verband metrisicoverzwarende omstandigheden.

 35. Schadevoorbeeld advocaat Civiele recht: Advocaat schakelt deurwaarder in om een hoger beroep dagvaarding uit te brengen. De deurwaarder vergeet de hoger beroep dagvaarding binnen de daartoe gestelde termijn te betekenen.

 36. Schadevoorbeeld advocaat Rechtspraak: Advocaat is aansprakelijk voor de handelingen van derden. Ook al is de keuze van de hulppersoon nog zo zorgvuldig geweest, van een advocaat wordt verwacht dat hij tijdig controleert of deze hulppersoon de opdracht heeft uitgevoerd. De advocaat die een dagvaarding naar de deurwaarder stuurt dient er op toe te zien dat daadwerkelijk tijdige betekening plaatsvindt.

 37. 6. Verkoopargumenten

 38. Algemene verkoopargumenten BA  Bescherming van vermogen, continuïteit van het bedrijf  Verweer door schadebehandelaars en/of externe advocaten  Opdrachtgever eist een verzekering  Professionaliteit  Verzekeringsplicht zoals bij advocaten, accountants en assurantiebemiddelaars

 39. Waarom HDI-Gerling?  Kwaliteit en deskundigheid  Verweer door gespecialiseerde schadebehandelaars  Continuïteit  Maatwerk  Flexibiliteit  Snelheid afhankelijk van input

 40. 7. WSV Werknemersschadeverzekering

 41. Werknemersschadeverzekering Problematiek Juridisch kader Relevante gerechtelijke uitspraken Ons antwoord: de werknemersschadeverzekering (WSV) Dekking (definities en voorwaarden voor dekking) Het product praktisch Productvergelijking met de markt

 42. Problematiek De werkgever draait steeds vaker op voor kosten als gevolg van ongevallen van werknemers die op het eerste gezicht niet direct met het werk te maken hebben. De werkgever wordt geacht te weten welke risico’s werknemers lopen, zodat ongevallen kunnen worden voorkomen. Zo niet, dan draait de werkgever volgens recente gerechtelijke uitspraken in het kader van ‘goed werkgeverschap’ op voor de (soms zeer hoge) schade, waaronder het inkomensverlies, van werknemers. De werkgever is in deze gevallen niet direct aansprakelijk voor de schade van de werknemer, maar heeft wel een zorgplicht om een ‘behoorlijke verzekering’ af te sluiten.

 43. Problematiek Arbeidsongevallen in Nederland naar bedrijfstak (2008) bron: Monitor Arbeidsongevallen in Nederland 2008 TNO Arbeidsongevallen naar bedrijfstak Letsel en verzuim (werknemers)

 44. Problematiek Monitor Arbeidsongevallen 2008 TNO: 230.000 letsel- en verzuimongelukken 2900 verkeersongevallen (excl. woon-werkverkeer) 310 ziekenhuisopnames 12 doden Woon-werkverkeer: 2004: 88.000 verkeersslachtoffers (NL) 62% is privé 7% is arbeidsgerelateerd 31% is woon-werkverkeer (27.280 gevallen) Over 2009 wordt in de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden gemeld dat 2,1% van het opgegeven letsel ontstaat uit woon-werkverkeer In 2009 vonden 850 woon-werkverkeer ongelukken in de bouwsector plaats

 45. Juridisch kader 7:658 BW Klassieke werkgeversaansprakelijkheid voor arbeidsongevallen en beroepsziekten van werknemers die in de uitoefening van de werkzaamheden hebben plaatsgevonden. De werkgever heeft zorgplicht voor veiligheid. 7:611 BW direct Goed werkgeverschap kent een zorgplicht voor de veiligheid van werknemers in situaties die net buiten het bereik van artikel 7:658 BW vallen. Het gaat dan om ongevallen die los staan van de werkzaamheden, maar wel met het werk verband houden, zoals bijvoorbeeld bedrijfsuitjes. 7:611 BW indirect Goed werkgeverschap voorziet in een behoorlijke verzekering voor de gevolgen van een ongeval, ook in situaties waarin de werkgever geen zorgplicht heeft voor de veiligheid van de werknemers, omdat de situaties zich buiten zijn invloedsfeer hebben afgespeeld. Deze vorm van aansprakelijkheid geldt bij bepaalde ongevallen met gemotoriseerde en niet gemotoriseerde voertuigen. In de lagere rechtspraak is dit ook aangenomen voor bepaalde ongevallen buiten het verkeer.

 46. Relevante uitspraken 7:658 BW Aansprakelijkheid voor zaak- en letselschade van de werknemer op grond van schending veiligheidszorgplicht, bij ongevallen tijdens de uitoefening van de werkzaamheden Uitspraak Hof ‘s-Hertogenbosch: Werkgever is aansprakelijk voor de schade van een burn-out die is ontstaan door een werkweek van meer dan 40 uur. Werkgever is tekortgeschoten in zijn zorgplicht en is daarom aansprakelijk voor de door de werkneemster geleden schade.

 47. Voorwaarden voor dekking 7:611 BW direct Aansprakelijkheid voor zaak- en letselschade van de werknemer op grond van schending veiligheidszorgplicht, in gevallen die net buiten het bereik van 7:658 BW vallen Bedrijfsuitje: Communicatie/Van den Brink-Bos “Rollerskate-arrest”

 48. Relevante uitspraken 7:611 BW indirect: Aansprakelijkheid van de werkgever voor vermogensschade van de werknemer doordat er geen behoorlijke verzekering is afgesloten (Bijzonder) verkeersrisico, eenzijdig of meerzijdig, in de uitoefening van de werkzaamheden: Maasman/Akzo, Kooiker/Taxicentrale Nijverdal Maatzorg/Van der Graaf X/Koninklijke TNT Post

 49. Relevante uitspraken 7:611 BW indirect: Aansprakelijkheid van de werkgever voor vermogensschade van de werknemer doordat er geen behoorlijke verzekering is afgesloten Bijzondere gevaren: Rechtbank Rotterdam, 8 mei 2008 Bijzondere beroepen: KLM/De Kuijer Huis-, tuin- en keukengevaren: Laudy/Fair Play (broodmes)

 50. Ons antwoord: De WSV Uitgangspunten:  De WSV is bedoeld als ‘behoorlijke verzekering’ die de werkgever in het kader van ‘goed werkgeverschap’ dient af te sluiten  Vangnet  Zoveel mogelijk inspelend op bestaande rechtspraak  Vooruitlopend op toekomstige rechtspraak (zie broodmes-arrest)  Rekening houdend met eisen in de literatuur  Geen aansprakelijkheidsverzekering!  Brede doelgroep