slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Ewa Janczar BIURO GEODETY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Ewa Janczar BIURO GEODETY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO - PowerPoint PPT Presentation


 • 123 Views
 • Uploaded on

ZASADY WDRAŻANIA, ROZLICZANIA I PROWADZENIA PROJEKTU „Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną”. Ewa Janczar

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ewa Janczar BIURO GEODETY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO' - brandi


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

ZASADY WDRAŻANIA, ROZLICZANIA I PROWADZENIA PROJEKTU„Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metodintegracji danych katastralnych, mapy zasadniczeji Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacjausług publicznych świadczonychprzez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną”

Ewa Janczar

BIURO GEODETYWOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Wsparcie udzielone przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

slide2

WDROŻENIE ZASAD - INTEROPERACYJNOŚĆ

Stworzenie uniwersalnej koncepcji baz danychw aspekcie technicznym i semantycznym.

Stworzenie procedur organizacyjnych dla wymiany danychmiędzy poszczególnymi podmiotami.

Stworzenie odpowiednich uregulowań legislacyjnych.

Uwzględnianie efektów merytorycznych i technicznych zrealizowanych i realizowanych przedsięwzięć.

Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Financial Mechanism

produkty pa stwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
produkty państwowego zasobugeodezyjnego i kartograficznego

SYSTEM BAZ DANYCH GEOREFERENCYJNYCH

system baz danychgeoreferencyjnych

zintregorowane środowisko systemów informatycznych

pojedyncze wdrożenia informatyczne w zakresie udostępniania danych

Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Financial Mechanism

slide4

Główne cele Projektu

IDEOGRAM OF GEOREFERENCE SPATIAL DATABASES SYSTEM

g wne dzia ania projektowe
GŁÓWNE DZIAŁANIA PROJEKTOWE

Prace badawcze

Opracowanie modelu danych w tym rekomendacjido zmiany aktów prawnych

Konwersja materiałów analogowych

Stworzenie i wdrożenie narzędzi informatycznychdo zarządzania i udostępniania baz danych

Opracowanie i wdrożenie mechanizmóworganizacyjnych, logistycznych i formalnych

Szkolenia

Promocja i informacja o projekcie

Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Financial Mechanism

struktura zarz dzania projektem
STRUKTURA ZARZĄDZANIA PROJEKTEM

RADA PROJEKTU

KOMITET STERUJĄCY

RADY EKSPERTÓW

Powoływane w celu merytorycznego wsparcia poszczególnych przedsięwzięć wymagającymi specjalistycznej wiedzy

Kierownik Projektu

struktura zarz dzania projektem1
STRUKTURA ZARZĄDZANIA PROJEKTEM
 • RADA PROJEKTU
 • Marszałek Województwa Mazowieckiego -Przewodniczący
 • Przedstawiciele Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
 • Prezydent Miasta Płocka
 • Starosta Piaseczyński
 • Geodeta Województwa Mazowieckiego
 • Geodeta Miasta Płocka
 • Geodeta Powiatu Piaseczyńskiego
 • Określa cele strategiczne
 • Powołuje Komitet Sterujący
 • Koordynuje działania związane z zarządzaniem produktami Projektu po jego zakończeniu
 • Powołuje Kierownika Projektu
 • Pełni nadzór wewnętrzny (czy produkty są zgodne z założeniami?)
 • Podejmuje decyzje, w tym decyzje o zmianach
 • Akceptuje propozycje Kierownika Projektu
 • Wyznacza nadzór konkretnych przedsięwzięć
 • KOMITET STERUJĄCY
 • Przewodniczący
 • Wiceprezes Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
 • Członkowie:
 • Geodeta Województwa Mazowieckiego
 • przedstawiciele BGWM,
 • Geodeta Miasta Płocka
 • Geodeta Powiatu Piaseczyńskiego
 • przedstawiciele Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
 • Planowanie harmonogramu, budżetu, narzędzi realizacji Projektu
 • Bieżąca realizacja Projektu (prowadzenie przetargów, współpraca z Wykonawcami, koordynacja działań projektowych)
 • Przedstawianie propozycji oraz raportów Komitetowi Sterującemu, wnioskowanie o zmiany
 • Raportowanie do Biura Mechanizmów Finansowych

Kierownik Projektu(Geodeta Województwa Mazowieckiego) i Zastępca Kierownika Projektu

komunikacja z darczy cami
KOMUNIKACJA Z DARCZYŃCAMI

Beneficjent

Instytucja Pośrednicząca (UKIE)

Krajowy Punkt Kontaktowy (MRR)

Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli

umowa finansowa
UMOWA FINANSOWA

Całkowity szacunkowy koszt realizacji projektu:

5 494 880 EUR

Całkowite szacunkowe koszty kwalifikowane:

5 442 880 EUR

Maksymalna kwota przyznanego dofinansowania:

4 626 448 EUR

Poziom dofinansowania:

85% kosztów kwalifikowanych

Okres kwalifikowalności wydatków:

16 listopada 2006 r. - 30 kwietnia 2011 r.

Możliwość dokonywania przesunięć finansowych pomiędzy działaniami

Wsparcie udzielone przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

rodzaje anga owanych rodk w finansowych
RODZAJE ANGAŻOWANYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH
 • Budżet Województwa
 • WFGZGIK
 • Budżet GGK (CFGZGIK)
 • Budżety Partnerów (samorząd, PFGZGIK)

Wsparcie udzielone przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

podstawowe dokumenty finansowe
PODSTAWOWE DOKUMENTY FINANSOWE
 • Harmonogram rzeczowo-finansowy Projektu
 • Budżet Województwa Mazowieckiego
 • Budżety Partnerów Projektu
 • Umowa Finansowa - Plan Wdrażania Projektu
 • Porozumienie o współpracy przy realizacji Projektu
 • Dokumenty regulujące przepływy finansowe pomiędzy Partnerami

Wsparcie udzielone przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

slide12

Wsparcie udzielone przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

przesuni cia finansowe pomi dzy dzia aniami projektowymi
PRZESUNIĘCIA FINANSOWE POMIĘDZY DZIAŁANIAMI PROJEKTOWYMI

Przesunięcia powyżej 15% kwoty wskazanej na daną pozycję budżetową lub na dane działanie projektowe wymagają wcześniejszej pisemnej zgody BMF.

Przesunięcia do 15 % kwoty wskazanej na daną pozycję budżetową lub na dane działanie projektowe wymagają wcześniejszej pisemnej zgody Instytucji Pośredniczącej

Każdorazowo – zmiana i akceptacja PWP

Wsparcie udzielone przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

zmiana pwp
ZMIANA PWP

Powyżej 15%

Beneficjent Instytucja Pośrednicząca

Krajowy Punkt Kontaktowy Biuro Mechanizmów Finansowych.

Czas reakcji BMF - do 72 dni.

Do 15%

Beneficjent Instytucja Pośrednicząca.

Czas reakcji - kilkanaście dni.

Wsparcie udzielone przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

slide15

Harmonogram – PWP – Budżet

Wsparcie udzielone przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

rozliczenia projektu a kurs walut
ROZLICZENIA PROJEKTU A KURS WALUT
 • Kurs EUR z wniosku: 4,0 zł
 • Kurs obowiązujący we wnioskach o płatność (EUR): kurs wymiany z dnia poprzedzającego ostatni dzień roboczy miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym odnotowano wydatek (wg Serii C Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich) – publikowany na www.eog.gov.pl w zakładce > Realizacja projektów > Refundacja kosztów
 • Kurs dokonania płatności na rzecz Beneficjenta (PLN): kurs wymiany z dnia poprzedzającego dzień dokonania płatności wg NBP

Wsparcie udzielone przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

slide17

ROZLICZENIA PROJEKTU A KURS WALUT

Beneficjent otrzymuje od IP specjalnie wygenerowany wniosek o płatność przed końcem okresu, którego będzie on dotyczył (określane na podstawie PWP)

Kurs do wniosku: z dnia poprzedzającego ostatni dzień roboczy miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym poniesiono wydatek

ZŁOŻENIE

WNIOSKU O PŁATNOŚĆ

REFUNDACJA

Wg kursu kupna NBP z dnia poprzedniego

Max 10 dni

WYDATEK

Okres weryfikacji Wniosku o płatność przez kolejne instytucje i dokonania refundacji.

Nie dłuższy niż 2 miesiące.

Okres objęty wnioskiem o płatność:

określony w PWP, od 3 do 12 miesięcy

Co w praktyce oznacza „kurs z dnia poprzedzającego ostatni dzień roboczy miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym poniesiono wydatek”? Np.: wydatek poniesiono 19 listopada 2008 roku, poprzedni miesiąc to październik, ostatni dzień roboczy to piątek, 31, a więc należy zastosować kurs z czwartku, 30 października.

UWAGA! W Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich kurs ten publikowany jest naturalnie z jednodniowym opóźnieniem, czy w przykładzie: 31 października. Korzystając z Dziennika (np. pod adresem: http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=pl )należy zatem właściwego kursu szukać w ostatnim opublikowanym w danym miesiącu wydaniu

slide18

ROZLICZENIA PROJEKTU A KURS WALUT

Zależność wysokości Wniosku o płatność w EUR od wahań kursu: jeżeli kurs EUR spada w stosunku do Umowy Finansowej (i PWP), to wysokość Wniosku relatywnie rośnie (a więc pozostaje w puli do wykorzystania mniej EUR na przyszłe wnioski), jeżeli jest wyższy – wysokość Wniosku relatywnie spada (a więc zostaje „zapas” do wykorzystania w kolejnych Wnioskach).

W przykładzie: wartość projektu w przeliczeniu na EUR wg PWP to 25 000 EUR, dokonano wydatku w wysokości 1200 zł, według kursu z PWP jest to równowartość 300 EUR i do wykorzystania w projekcie pozostałoby jeszcze 24 700 EUR, ale jeżeli kurs EUR spadnie, to wydatek 1 200 zł będzie równowartością np. 400 EUR, a więc w projekcie zostanie tylko 24 600 EUR (o 100 EUR mniej).

Zależność wysokości refundacji dokonywanej w PLN od wahań kursu: jeżeli w okresie pomiędzy złożeniem Wniosku o płatność a dokonaniem refundacji kurs EUR spada, to Beneficjent otrzyma po przeliczeniu na złotówki kwotę mniejszą niż wydał, w sytuacji odwrotnej – kwota zwrotu będzie wyższa niż poniesiony wydatek.

W przykładzie: przy wydatku 1 200 zł i wg kursu 3zł = 1EUR wartość Wniosku o płatność wynosi 400 EUR, jeżeli do czasu dokonania refundacji kurs EUR ulegnie obniżeniu do 2,5 zł, to na konto Beneficjenta nie wpłynie 1 200 zł, jakby to miało miejsce, gdyby kurs pozostał na poziomie 3 zł, ale tylko 1 000 zł, a więc o 200 zł mniej niż wysokość wydatku.

Sytuacja najbardziej niekorzystna dla Beneficjenta: ciągły spadek kursu EUR – wówczas szybciej „zużywa się” przyznana przez BMF pula EUR, a jednocześnie kwoty refundacji są niższe niż wydatki.

slide19

ROZLICZENIA PROJEKTU A KURS WALUT

Zapłacono 9 760 zł tj

według kursu z wniosku 2 440 euro

Różnica minus 236 euro

Wsparcie udzielone przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

slide20

ROZLICZENIA PROJEKTU A KURS WALUT

Zapłacono 27 533,50 zł

tj. 6 883,38 euro

Różnica minus 684,62 euro

Wsparcie udzielone przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

rozliczenia i relacje pomi dzy partnerami
ROZLICZENIA I RELACJE POMIĘDZY PARTNERAMI

UMOWA PARTNERSKA

 • Czterostronna umowa zawarta pomiędzy wszystkimi Partnerami w formie porozumienia o współpracy przy budowie Projektu
 • Określa podstawowe zasady współpracy przy tworzeniu Projektu i jego finansowania
 • Definiuje cele, zadania, zakres i termin realizacji Projektu
 • Określa wysokość wkładu finansowego każdego z Partnerów
 • Wskazuje Samorząd Województwa Mazowieckiego jako Lidera Projektu i określa jego najważniejsze zadania, takie jak:
  • zawarcie umowy finansowej
  • prowadzenie obsługi finansowo-księgowej Projektu
  • prowadzenie sprawozdawczości dla Biura Mechanizmów Finansowych
 • Zawiera zobowiązanie Partnerów do zapewnienia ciągłości zarządzania i finansowania bieżącej eksploatacji produktów Projektu po jego zakończeniu
rozliczenia i relacje pomi dzy partnerami1
ROZLICZENIA I RELACJE POMIĘDZY PARTNERAMI

UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

 • umowy dwustronne zawierane pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego – Liderem – a każdym z pozostałych Partnerów Projektu;
 • zawierane na okres jednego roku;
 • precyzują wysokość wkładu finansowego danego Partnera w danym roku przy zachowaniu ogólnej kwoty dofinansowania określonej na poziomie Umowy Partnerskiej;
 • określają szczegóły niezbędne do efektywnego przekazania środków finansowych, takie jak:
  • paragrafy klasyfikacji budżetowej, z których i na które będą przekazywane środki,
  • numer rachunku bankowego,
  • termin przekazania środków,
  • zadania, które mogą być finansowane z przekazanych środków,
  • warunki zwrotu niewykorzystanej w danym roku części dotacji,
zam wienia publiczne
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • przygotowanie projektu Warunków Technicznych i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przez Kierownika Projektu z zespołem;
 • zatwierdzenie WT i SIWZ przez Komitet Sterujący;
 • przekazanie upoważnienia dla Samorządu Województwa Mazowieckiego do występowania jako Zamawiający w imieniu Partnerów Projektu i przeprowadzenia procedury postępowania o zamówienie publiczne;
 • przyjęcie Uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego wyrażającej zgodę na wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne i rezerwującej niezbędne środki na ten cel, określone przez Kierownika Projektu i zaakceptowane przez Komitet Sterujący zgodnie z budżetem projektu;
 • przeprowadzenie postępowanie zgodnie z Ustawą prawo zamówień publicznych, przedstawienie propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty przez Komisję Przetargową;
 • przyjęcie Uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego wybierającej najkorzystniejszą ofertę zgodnie z ustaleniami Komisji Przetargowej i wyrażającej zgodę na wydatkowanie określonych środków finansowych;
 • realizacja przedmiotu Umowy przez Wykonawcę;
 • odbiór przedmiotu umowy przez Komisję Odbioru.
slide24

SPRAWOZDAWCZOŚĆ

Umowa Finansowa

i Plan Wdrażania Projektu

Sprawozdanie Okresowe Wniosek o Płatność

Wniosek Aplikacyjny

Sprawozdanie Końcowe

Sprawozdanie Kwartalne

Sprawozdanie Roczne

 • Struktura planowania i sprawozdawczości:
 • na podstawie przyjętego wniosku aplikacyjnego Biuro Mechanizmów Finansowych generuje Plan Wdrażania Projektu wypełniony o podstawowe informacje i przekazuje go do dalszego wypełnienia Beneficjentowi
 • zgodnie z okresami sprawozdawczymi wskazanymi przez Beneficjenta w PWP (nie częstszymi niż raz na trzy miesiące i nie rzadszymi niż raz w roku) wypełnia on sprawozdanie okresowe (zazwyczaj kwartalne/półroczne/roczne), zaś Biuro Mechanizmów Finansowych generuje Wniosek o Płatność i przekazuje Beneficjentowi do wypełnienia
 • Ścieżka sprawozdawczości:
 • Beneficjent Instytucja Pośrednicząca Krajowy Punkt Kontaktowy Biuro Mechanizmów Finansowych
 • Takimi ścieżkami następuje przepływ wszelkich informacji pomiędzy BMF a Beneficjentem, w tym dokumentów i decyzji odnośnie ewentualnych zmian w Projekcie.
 • Szczegółowe zasady sprawozdawczości sprecyzowane są w wytycznych Państw Darczyńców
dzi kuj za uwag
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Ewa Janczar

ewa.janczar@bgwm.pl

Wsparcie udzielone przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego