6.- CONTRASTOS I DESIGUALTATS EN EL MÓN ACTUAL. - PowerPoint PPT Presentation

brandi
6 contrastos i desigualtats en el m n actual n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
6.- CONTRASTOS I DESIGUALTATS EN EL MÓN ACTUAL. PowerPoint Presentation
Download Presentation
6.- CONTRASTOS I DESIGUALTATS EN EL MÓN ACTUAL.

play fullscreen
1 / 5
Download Presentation
146 Views
Download Presentation

6.- CONTRASTOS I DESIGUALTATS EN EL MÓN ACTUAL.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. 6.- CONTRASTOS I DESIGUALTATS EN EL MÓN ACTUAL. • El món actual es caracteritza per les desigualtats extremes entre els països desenvolupats i els subdesenvolupats. 6.1.- Contrastos demogràfics. 6.2.- Indicadors del desenvolupament. 6.3.- L’accés desigual a la riquesa. 6.4.- La dimensió social del subdesenvolupament. 6.5.- La magnitud del deute al Tercer Món. 6.6.- Possibles solucions al problema de la pobresa.

  2. 6.1.- Contrastos demogràfics. Creixement vegetatiu nul o escàs als països rics i gran als països pobres Natalitat, mortalitat i mortalitat infantil són baixes als països rics i altes als pobres Esperança de vida: molt alta als països rics (80 anys) i baixa als pobres (60 anys) Envelliment de la població als països rics i majoria de població jove als pobres L’augment de la població és un problema per als països pobres: no hi ha suficients recursos alimentaris (ni aigua potable) per a tots Pàg. 319 Doc. 6 Moviments migratoris: la gent emigra, fugint de la pobresa, dels països pobres cap als rics

  3. 6.2.- Indicadors del desenvolupament. PIB per càpita: resultat de dividir la riquesa d’un país pel nombre d’habitants Línia de pobresa humana: proporció de població que viu per baix del nivell de pobresa Index de Desenvolupament Humà (IDH): index que barreja indicadors econòmics (PIB per càpita), demogràfics (esperança de vida) i socioeducatius Altres: nivell d’estudis, percentatge d’escolaritzats, metges cada mil habitants, alfabetització, esperança de vida, calòries diàries per habitant, diferències de renda, diferències en diferents indicadors segons el gènere o sexe,...

  4. 6.3.- L’accés desigual a la riquesa. Els països rics tenen la riquesa, el poder i les multinacionals, mentre els pobres no arriben a mil dòlars per habitant i any, els lleven els recursos i no poden decidir Els països pobres sí que tenen riquesa i recursos naturals (petroli, minerals,...), però estan controlats per les multinacionals dels països rics, que s’emporten els beneficis Les multinacionals instal·len fàbriques que necessiten mà d’obra barata, abundant i poc qualificada als països pobres, pagant salaris de misèria Els centres d’investigació i disseny (més valor i mà d’obra qualificada) es queden als països rics (com els beneficis), i la fabricació es trasllada als pobres

  5. 6.4.- La dimensió social del subdesenvolupament. No poden estalviar No poden invertir Població pobra CERCLE DE LA POBRESA No poden produir més béns Als països pobres la majoria viu en condicions properes a la subsistència Altes taxes d’analfabetisme que dificulten el desenvolupament social (especialment greu en les dones) i l’aplicació de les innovacions tecnològiques La situació de les dones és especialment greu: més pobres, més dificultats per accedir a l’educació, discriminació social i jurídica, abusos,... Pàg. 321 Doc. 11