samarbeid og medbestemmelse generelt om regelverket og noen overordnede prinsipper n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Samarbeid og medbestemmelse Generelt om regelverket og noen overordnede prinsipper PowerPoint Presentation
Download Presentation
Samarbeid og medbestemmelse Generelt om regelverket og noen overordnede prinsipper

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

Samarbeid og medbestemmelse Generelt om regelverket og noen overordnede prinsipper - PowerPoint PPT Presentation


 • 192 Views
 • Uploaded on

Samarbeid og medbestemmelse Generelt om regelverket og noen overordnede prinsipper. Medbestemmelsesrett. Det prinsipielle utgangspunkt i Grl § 110. ”Nærmere Bestemmelser om Ansattes Medbestemmelsesret paa sin arbeidsplads, fastsættes ved Lov ”

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Samarbeid og medbestemmelse Generelt om regelverket og noen overordnede prinsipper


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
medbestemmelsesrett det prinsipielle utgangspunkt i grl 110
Medbestemmelsesrett. Det prinsipielle utgangspunkt i Grl § 110

”Nærmere Bestemmelser om Ansattes Medbestemmelsesret paa sin arbeidsplads, fastsættes ved Lov”

(Ikke til hinder for at dette fastsettes ved f.eks tariffavtale)

medvirkningssystemer i staten
Medvirkningssystemer i staten

Lønn

(tvl + HA

del 3)

Medbest.

(hovedavt)

Rekruttering,

oppsigelse m.v.

(tml)

Arb.miljø

(AML)

I tillegg kommer forvaltningslov og offentlighetslov m/forskrifter,

som særlig tjenestemannsloven må suppleres med.

Partsforhold og prosedyre er forskjellig i de forskjellige systemene.

medvirkningssystemer i staten1
Medvirkningssystemer i staten

Lønn

(tvl + HA

del 3)

Medbest.

(hovedavt)

Hovedavtalen er på en måte både overordnet og underordnet Hovedtariffavtalen

medvirkningssystemer i staten2
Medvirkningssystemer i staten

HA § 1

+ del 2 og 3

(forholdet

mellom

partene)

”Overordnet” fordi den harbestemmelser som regulerer forholdet mellom partene ved alle typer forhandlingerog drøftinger (både lønns-og arbeidsvilkår (HTA) og andre arbeidsforhold (HA))

Lønns- og arbeidsvilkår (HTA+Tvl)

medvirkningssystemer i staten3
Medvirkningssystemer i staten

HTA

”Underordnet” fordi Hovedavtalen teknisk sett er en særavtale. Ved HTA-forhandlinger kan partene derfor (i teorien) endre HA

HA er som ”særavtale” underordnet HTA

stat kommune og privat
STATKOMMUNE(og privat)

Ulike regler i stat, kommune og privat pga ulike lover, tariffavtaler og interne administrative bestemmelser

Lovverket i staten skiller seg fra det som gjelder i resten av arbeidslivet

stat kommune og privat1
STATKOMMUNE(og privat)

TVL

ATVL

KOLLEKTIVRETTSLIG

A M L

FOR STATEN

unntak i kap

14, 15 og 17

INDIVIDUALRETTSLIG

TML

FVL

supplerer

tillitsvalgtes medbestemmelse i arbeidsmilj loven1
Tillitsvalgtes medbestemmelse i Arbeidsmiljøloven
 • Generelt ominformasjon og drøfting - kap 8
 • I arbeidstidsbestemmelsene – kap 10
 • Ved masseoppsigelse - § 15-2
 • Ved virksomhetsoverdragelse - § 16-5
 • (Opplistingen ovenfor er ikke uttømmende)
informasjon og dr fting
Informasjon og drøfting
 • Plikten omfatter forventet utvikling, øko-nomi og bemanningssituasjon.
 • Beslutninger som kan føre til vesentlige endringer i arbeidsorganisering eller anset-telsesforhold skal drøftes med ”sikte på å oppnå en avtale”
 • Bestemmelsene kan fravikes ved tariffavtale
 • Unntak for fortrolige opplysninger
arbeidstidsbestemmelsene
Arbeidstidsbestemmelsene
 • De tillitsvalge har en rolle i de fleste av bestemmelsene om arbeidstid i kap 10. Dette gjelder, som tidligere, særlig når det er nødvendig å gjøre unntak fra de rammene som er lagt i den enkelte bestemmelse (f.eks ved utarbeidelse arbeidsplan, ved overtids-, natt- eller søndagsarbeid)
masseoppsigelse
Masseoppsigelse
 • M=minst 10 oppsagte i løpet av 30 dager
 • Drøfte ”med sikte på å komme fram til en avtalefor å unngå M eller redusere antallet”
 • Drøfte sosiale tiltak og støtte til omplasser-ing eller omskolering
 • Tillitsvalgte krav på ”alle relevante opplysninger” (se opplisting i § 15-2 tredje ledd a-h)
 • (Gjelder ikke (direkte) i staten)
virksomhetsoverdragelse
Virksomhetsoverdragelse
 • Både tidligere og ny arbeidsgiver skal gi informasjon og drøfte overdragelsen så tidlig som mulig (§ 16-5 første ledd)
 • Særskilt info om grunnen til overdragelsen, tidspunkt, følger, planlagte tiltak m.v. (§ 16-5 annet ledd a-f)
 • Planlagte tiltak overfor arb.takerne, drøftes ”med sikte på å oppnå en avtale” (§ 16-5 tredje ledd)
tjenestemenn forholdet til aml
Tjenestemenn – forholdet til AML

Ansettelse, stillingsvern, fortrinnsrett

TML

AML

Tjenestemenn

hovedavtalen forholdet til aml
Hovedavtalen – forholdet til AML

Hovedavtalen

AML

AML utfyller Hovedavtalen.

AML går ellers alltid foran ved eventuell kollisjon mellom reglene

stat kommune og privat2
STATKOMMUNE(og privat)

TVL

ATVL

KOLLEKTIVRETTSLIG

 • Det rettslige grunnlagetfor den kollektive arbeidsretten er trukket opp i
 • arbeidstvistloven av 5. mai 1927 (atvl) og
 • tjenestetvistloven av 18. juni 1958 (tvl)
 • Tvl gjelder bare for staten, atvl for resten av arbeidslivet.
 • Tvl bygger på atvl.
noen spesialregler i tvl
Noen spesialregler i tvl
 • Gjensidig forhandlingsrett/-plikt(tvl § 2)
 • Forhandlingsrett for bestemte organisasjoner(tvl §§ 3 og 4)
 • Skille hovedtariffavtale/særavtale(tvl § 11)
 • Tvungen megling og spesielle frister for megling(tvl §§ 14 og 17)
 • Lovfestede tvisteløsningsorganer(særskilt nemnd (§ 27)og statens lønnsutvalg (§§ 28 og 29)
 • Permanent tvungen voldgift for embetsmenn og militære tjenestemenn, tidl. også politiet(tvl § 26a)
utfyllende normer
Utfyllende normer
 • Det forutsettes enhelhetligreguleringav avtaleforholdet
 • Arbeidsgiver har styringsretten
 • Tariffavtalens ufravikelighet(atvl § 3 nr 3, tvl § 13 første ledd. I tillegg ulovfestet prinsipp)
 • Tariffavtalen binder de som er medlemmer ved inngåelsen (tariffbundethet), jfatvl § 3 nr 4, tvl § 13 annet ledd)
 • Det gjelder fredsplikt i tariffperioden
om aksjoner

Hoved (tariff)-

oppgjør

Om Aksjoner

Mellomoppgjør

2 år

FREDSPLIKT

Forhandling

(Alle typer aksjoner ulovlig

i tariffperioden)

Megling

UNNTAK:

Sympatiaksjoner

(dvs aksjoner til støtte for streikende i en annen virksomhet/bedrift)

- Hovedkonflikten må være lovlig

- Forhandlingsplikt

- Plassoppsigelse som ved tariffstreik

Demonstrasjonsaksjoner

(ofte upresist kalt “politisk streik”)

- Ingen forhandlings- eller varslingsplikt, men ansett å være korrekt fremgangsmåte å varsle arbeidsgiver om grunnen, omfanget og varigheten

Lovlig streik

(eller “annen

arbeidskamp”)

arbeidsgivers styringsrett
Arbeidsgivers styringsrett
 • er en følge av arbeidsgivers alminnelige organiserings- og instruksjons-myndighet og er stort sett den samme i statlig, kommunal og privat sektor.
arbeidsgivers styringsrett1
Arbeidsgivers styringsrett

er arbeidsgivers rett til

 • åtilsetteogsi opparbeidstakere, samt å
 • organisere, lede, kontrollereogfordelearbeidet (dvs. hvem gjør hva når og hvordan)
arbeidsgivers styringsrett2
Arbeidsgivers styringsrett

er arbeidsgivers rett til

 • åtilsetteogsi opparbeidstakere, samt å
 • organisere, lede, kontrollereogfordelearbeidet (dvs. hvem gjør hva når og hvordan)

Styringsretten er hel hvis ikke noe annet er sagt. Begrensninger - se neste bilde

styringsrett begrensninger
Styringsrett. Begrensninger

Det er flere forhold som griper inn i, og begrenser, arbeidsgivers styringsrett

styringsrett begrensninger1
Styringsrett. Begrensninger

Lov

Avtale

(Ikke

lovstridig)

(Ikke

tariffstridig)

Saklighet Etikk Politikk Proporsjonalitet

restkompetanse
”Restkompetanse”

Lov

Avtale

(Ikke

lovstridig)

(Ikke

tariffstridig)

Saklighet Etikk Politikk Proporsjonalitet

slide27

FORH.

“Likeverd”

Protokoll

(avtale)

DRØFT.

Styringsrett

Referat

Begrenses av

lov eller avtale

Kan få brudd

TVIST

(som noen må løse)

Rettstvist

(“tolkn.tvist”)

Hva som ER rett

ARBEIDSRETTEN

(hvis ikke noe annet

blir avtalt)

Interessetvist

Hva som skal BLI

rett

VOLDGIFT

grader av dr fting og forhandling
Grader av drøfting og forhandling

Ren

drøfting

Drøfting

m/anke

Forhandl.

u/tvistel.

Ren

forhandling

Ex HA § 12

Ex HA § 18 nr 2

Ex HA § 8 nr 2

Ex HA § 13 b

Styringsrett

Referat lages

Styringsrett

Referat lages

Styringsr. v/tvist

Protokollellers

Tvisteløsning

Protokoll