gip gestor d informaci parroquial
Download
Skip this Video
Download Presentation
GIP: Gestor d’Informació Parroquial

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

GIP: Gestor d’Informació Parroquial - PowerPoint PPT Presentation


 • 111 Views
 • Uploaded on

GIP: Gestor d’Informació Parroquial. Disseny, arquitectura i implementació del prototip. Índex. Introducció GIP Objectius del projecte Arquitectura y Tecnologia del sistema Evaluació i Comparativa de la Arquitectura. GIP: Gestor d’informació parroquial.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'GIP: Gestor d’Informació Parroquial' - braith


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
gip gestor d informaci parroquial

GIP: Gestor d’Informació Parroquial

Disseny, arquitectura i implementació del prototip

slide2
Índex
 • Introducció
 • GIP
 • Objectius del projecte
 • Arquitectura y Tecnologia del sistema
 • Evaluació i Comparativa de la Arquitectura
gip gestor d informaci parroquial1
GIP: Gestor d’informació parroquial
 • El gestor d’informació parroquial pretén informatitzar la gestió de fitxes personals que s’emmagatzemen a les parròquies:
  • Major agilitat per consultar i actualitzar dades
  • Modernització de les parròquies
  • Major seguretat ja que es podrà disposar de varies còpies de seguretat
tecnologies utilitzades en el desenvolupament
Tecnologies utilitzades en el desenvolupament
 • Java (jdk 1.6)
 • Eclipse Helios
  • Plugins Eclipse: Hibernate Tools,
 • Tomcat 7.0
 • MySql 5.1
 • Hibernate 3.2.6
 • jQuery
 • Apache Tiles
arquitectura i tecnologia utilitzada
Arquitectura i tecnologia utilitzada

Spring Security

Spring Web MVC

Hibernate

MySQL

spring mvc
SPRING MVC
 • Permetal desenvolupador centrar-se en la lògicade negociutilitzantbonsprincipisde dissenyorientatssa objectes.
 • Fa úsde la inversióde control (codimés net).
 • Ofereix un soportcompleta formularis.
 • Integracióambmúltiples tecnologiesen la vista (view).
 • Té una llibreriade etiquetes pròpia per a JSP (Tag Library)
spring vs struts
Spring VS Struts

Objectiua comparar

Spring MVC

Struts

Divisióclara entre Controllers, Models (JavaBeans) y Views.

Divisiómenysclara entre capes. No té una interfície ben definida per a la capa de negoci.

Capes MVC

Molt flexible. Implementa toda la sevaestructura mitjantinterfaces. Totes les partsdel frameworksónconfigurables vía plugin. Méstestejable.

Obliga a heretarde classes concretes tanten les Actions como en elsForms. Menystestejable.

Flexibilitaten la implementació

Integracióambcasi qualseboltecnologia, no té porqué ser jsp.

Obliga a que la vista siguijsp´s.

Implementacióvista

Molt madura i abundantdocumentacióy exemples.

Tecnologiamés nova, mennysdocumentació.

Maduresay documentació

hibernate
Hibernate
 • Es un motor de persistència de codiobert.
 • Permetestablirrelacions entre classes Java y taulesd’una base de dadesfent simple anotacions a la classe Java.
 • Permetdesenvoluparclassespersistents a partir de classes comunes, incluintassociació, herència, polimorfisme, composicióicoleccionsd’objectes.
hibernate vs ejb
Hibernate VS EJB

Objectiua comparar

Hibernate

EJB3

Curva d’aprentatge,

simplicitaty maduresa

Molt curta, fàcild’aprendre.

Senzilld’utilizar.

Mésmadur.

Similar a Hibernate. En versionsanteriorsa EJB3 la comparacióafavoriaa Hibernate.

Hibernates’encarregaúnicamentde la capa de persistència.

Una implementacióde la especificacióEJB3 cobtreixtotselsaspectesdel desenvolupamentde una aplicacióJEE.

Dependènciad’altresprojectes

Comparativesde rendiment

Davantversionsanteriorsde EJB, era sensdubtemillorHibernate. Ara estanigualats

EJB3 neixambJEE 5.0 el mateixque ve optimitzat i ésun 60% más ràpid i eficientque JDK 1.4.

Soportadesmitjançantextensionsde Hibernate y mitjançantl’úsd’altresframeworkscomSpring

Soportadesnativamentcom a partde l’especificació.

Maneig de transaccions

apache tiles
ApacheTiles
 • Tiles ésun componentque milloraifacilita la creacióiel mantenimentdel disseny(layout) d’unaaplicacióweb.
 • Mitjançantla configuraciód’unfitxerxmli la unió de variespàginesaconsegueixcrear un layout.
 • Potutilitzarpàginasjsp, html o actionsper a construir elslayouts.
 • El puntfortde Tiles és la sevaalta reusabilitat, jaque la idea en que se basa Tiles consistenteixen separar en el major nombre de partspossibleel contingutque es mostraen una pàgina, permetentuna alta reutilizaciódel codi.
 • Una página ambTiles, éscomsi fosun mosaicicada un delsfragmentsque composenel mosaico, un componentfetambTiles.
jquery
jQuery
 • La corbad'aprenentatgeés menor que al delsseussimilars.
 • Éslleuger en comparacióambaltresmarcs de javascript.
 • Té una àmplia gamma de connectors disponibles per a les diversesnecessitatsespecífiques.
 • Estalviamolteslínies de codi.
 • Fatransparent el suport de la nostraaplicació per alsnavegadorsprincipals.
 • Proveeixd'unmecanisme per a la capturad'esdeveniments.
 • Proveeix un conjunt de funcions per animar el contingutde la pàgina en forma moltsenzilla.
 • Per defecte integra funcionalitats per treballaramb AJAX.
 • Moltsplugins i bon suport.
avantatges de la arquitectura utilitzada
Avantatges de la arquitectura utilitzada
 • MVC si es desitgencanviarelementsd’unacapa tan sols serien necessariscanvisen aquestacapa reduintal mínimpossible les dependènciesentre capes.
 • Hibernatefa el mapeigobjecte-relacional i la connexiód’unamanera transparentreduint-se a unes poqueslíniesde codi.
 • No enshem de preocupar d’obrir i tancarconnexionsa Base de dades.
 • Spring facilita la integracióambaltresframeworksambel fi d’obtenirelsbeneficisque el desenvolupadordesitja de cada un d’ells.
 • Spring esta dissenyatamb interfaces promoguentaixíla reutilitzacióde codi i un estàndarddel paradigma orientata objectes.
 • Springofereixsimplificaciódel desenvolupament, consistència i estructuració.
 • SpringSecuritygaranteix i ofereix totes les funcionalitatsnecessaries per a no posar en riscla seguretatdel sistema.
desventatges de l arquitectura utilitzada
Desventatges de l’arquitectura utilitzada
 • Moltsfitxers XML de configuraciódel projecte.
 • Excésde frameworks.
ad