slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Gelukkig ben jij als je zo’n dorst hebt naar God PowerPoint Presentation
Download Presentation
Gelukkig ben jij als je zo’n dorst hebt naar God

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 34
brady-sosa

Gelukkig ben jij als je zo’n dorst hebt naar God - PowerPoint PPT Presentation

108 Views
Download Presentation
Gelukkig ben jij als je zo’n dorst hebt naar God
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. “Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot U, o God! Mijn ziel dorst naar God, naar den levenden God.” (Psalm 42:1-2)

 2. Gelukkig ben jij als je zo’n dorst hebt naar God

 3. Johannes 7:28-44

 4. “Jezus heeft nog wel vele andere tekenen voor de ogen zijner discipelen gedaan, die niet beschreven zijn in dit boek, maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft, dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, en opdat gij, gelovende, het leven hebt in zijn naam.” (Joh.20:30-31).

 5. Het badwater van Siloam

 6. “Dan zult gij met vreugde water scheppen uit de bronnen des heils.” (Jesaja 12:3)

 7. “Och Here, geef toch heil, och Here, geef toch voorspoed!” (Psalm 118:25)

 8. Komen tot Jezus • De oproep om te komen tot Jezus • De voorwaarde voor het komen tot Jezus • De noodzaak tot het komen tot Jezus • Het gevolg van het komen tot Jezus

 9. Komen tot Jezus • De oproep om te komen tot Jezus • De voorwaarde voor het komen tot Jezus • De noodzaak tot het komen tot Jezus • Het gevolg van het komen tot Jezus

 10. De oproep om te komen tot Jezus • Het belang van de oproep: • Jezus stond en riep

 11. “Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt, en velen zijn er die daardoor naar binnen gaan;maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden.” (Mattheüs 7:13-14)

 12. Komen tot Jezus • De oproep om te komen tot Jezus • De voorwaarde voor het komen tot Jezus • De noodzaak tot het komen tot Jezus • Het gevolg van het komen tot Jezus

 13. De voorwaarde voor het komen tot Jezus • “Indien iemand dorst heeft”

 14. MasadaSlangenpad

 15. “Wij zijn allen geworden als een onreine, al onze gerechtigheden als een bezoedeld kleed.” (Jesaja 64:6)

 16. “Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.” (Mattheüs 5:6)

 17. Komen tot Jezus • De oproep om te komen tot Jezus • De voorwaarde voor het komen tot Jezus • De noodzaak tot het komen tot Jezus • Het gevolg van het komen tot Jezus

 18. De noodzaak tot het komen tot Jezus • “Hij kome tot Mij” • “Jezus neemt de zondaars aan; roep dit troostwoord toe aan allen.”

 19. “En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En wie het hoort, zegge: Kom! En wie dorst heeft, kome, en wie wil, neme het water des levens om niet.” (Op.22:17).

 20. De noodzaak tot het komen tot Jezus • “Hij kome tot Mij” • “Jezus neemt de zondaars aan; roep dit troostwoord toe aan allen.” • “En drinke”

 21. MaartenLuther O God, mijn zonden, mijn zonden

 22. De rechtvaardige zal uit geloof leven

 23. De noodzaak tot het komen tot Jezus • “Indien iemand dorst heeft” • “Hij kome tot Mij” • “En drinke” • “Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt” • Geloven in Jezus als de Zoon van God • Erkennen van Jezus als Heer van je leven

 24. Komen tot Jezus • De oproep om te komen tot Jezus • De voorwaarde voor het komen tot Jezus • De noodzaak tot het komen tot Jezus • Het gevolg van het komen tot Jezus

 25. Het gevolg van het komen tot Jezus • Stromen van levend water • Niet éénmalig, maar steeds opnieuw

 26. Gezegend ben je als je dorst hebt, tot Jezus komt en drinkt en in Hem gelooft.