opleiding voor schoolsecretariaten 2009 2010
Download
Skip this Video
Download Presentation
Opleiding voor schoolsecretariaten 2009 - 2010

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 53

Opleiding voor schoolsecretariaten 2009 - 2010 - PowerPoint PPT Presentation


 • 92 Views
 • Uploaded on

Opleiding voor schoolsecretariaten 2009 - 2010. Overzicht programma. Schoollisting en salarisberekening: Inleiding Reglementering De schoollisting De salarisberekening De totale loonkost Brutowedde en H/S Nettowedde BBSZ / Werkbonus / Vlaamse Korting. Inleiding.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Opleiding voor schoolsecretariaten 2009 - 2010' - brady-oliver


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
overzicht programma
Overzicht programma

Schoollisting en salarisberekening:

 • Inleiding
 • Reglementering
 • De schoollisting
 • De salarisberekening
  • De totale loonkost
  • Brutowedde en H/S
  • Nettowedde
  • BBSZ / Werkbonus / Vlaamse Korting

opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010

inleiding
Inleiding
 • Waarom organiseren we deze cursus ?
  • Elk personeelslid heeft recht op een correct berekend salaris voor de geleverde prestaties
  • Het salaris = de geldelijke uitwerking van de personeelsinformatie via elektronische zendingen / via papier
  • Inzicht krijgen in de basisprincipes van de salarisberekening
  • De structuur en de meest voorkomende codes van de schoollisting leren kennen

opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010

inleiding1
Inleiding
 • Hoe is deze cursus opgebouwd ?
  • op basis van de schoollisting
  • via een overzicht van de meest voorkomende codes
  • via een overzicht van de basisregels van de salarisberekening
  • aan de hand van praktische voorbeelden

opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010

reglementering info
Reglementering & info
 • KB van 15 april 1958
 • KB van 1 december 1970
 • Omzendbrief van 01/10/2003 kenmerk : Pers/2003/16 (13AC)
 • Nuttige informatie via www.ond.vlaanderen.be
  • Wedde-info onderwijspersoneel
  • Wetwijs
  • Cursus schoolsecretariaten

opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010

de schoollisting
De schoollisting
 • Het Agentschap voor Onderwijsdiensten zendt na afsluiting (maand)betaling een schoollisting naar de schoolsecretariaten
 • De schoollisting = lijst met detail salarisberekeningen personeelsleden van de school

opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010

schoollisting
Schoollisting

Nut schoollisting

 • Schoollisting = instrument van controle
  • schoollisting is verwerking van de elektronische zendingen van de personeelsgegevens m.b.t. salaris
  • controle schoollisting helpt om fouten te detecteren en te signaleren
 • Schoollisting = bron van informatie
  • voor beantwoorden van vragen van personeelsleden over salaris
  • voor invullen / opmaken van attesten (ziekenfonds, R.V.A.,...)

Schoollisting

Voorbeeld 1

opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010

verklaring rubrieken afkortingen en codes schoollisting
Verklaring rubrieken / afkortingen en codes schoollisting

KC/RW (kaartcode/ regularisatie wedde)

 • KC 05:
  • betaling lopend maandsalaris
  • achterstallig salaris voor periodes uit het verleden
  • voorbeeld 1
 • KC 06:
  • bevat het “ten onrechte ontvangen bedrag” voor een

periode uit het verleden

  • voorbeeld 2
 • RW  salarisherzieningen voor periodes uit het verleden  combinatie KC 05/KC 06:
  • KC 05 : bevat het “recht op”
  • KC 06 : bevat het “vroeger ontvangen” bedrag

opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010

verklaring rubrieken afkortingen en codes schoollisting1
Verklaring rubrieken / afkortingen en codes schoollisting

Salarisherzieningen kunnen uitmonden in een positief of negatief saldo:

 • Bij positief saldo  bedrag wordt uitbetaald samen met het maandsalaris
 • Bij negatief saldo  3 mogelijkheden om bedrag te recupereren:
  • schuld wordt volledig gerecupereerd op het maandsalaris
  • schuld wordt in schijven gerecupereerd op het salaris

 bijkomende KC 55/7 en 65/7

  • schuld kan niet worden gerecupereerd op salaris (geen maandsalaris of het maandsalaris is ontoereikend)  bijkomende KC 55/8  schuld wordt gerecupereerd door middel van een terugvorderingsbrief

opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010

voorbeelden
Voorbeelden
 • voorbeeld 3: bijzondere bijdrage sociale zekerheid
 • voorbeeld 4: Vlaamse korting en werkbonus
 • voorbeeld 5: rubrieken betaallijn

opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010

verklaring rubrieken afkortingen en codes schoollisting2
Verklaring rubrieken / afkortingen en codes schoollisting

De opdracht:

De onderwijsopdracht wordt uitgedrukt in een opdrachtbreuk (xxx.x/xxxx)

 • xxx.x = teller opdrachtbreuk = aantal gepresteerde uren/lestijden per week (zending school)
 • xxxx = de noemer van de opdrachtbreuk. De noemerbepaling gebeurt bij het Agentschap
 • noemer is afhankelijk van ambt
 • noemer = minimum aantal uren of lestijden per week dat voor het ambt met voltijdse prestaties vereist is
  • vb:8 lestijden onderwijzer  8/24  008.0/0024
  • vb: 8,5 lestijden onderwijzer ASV  8,5/22  008.4/0022

opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010

verklaring rubrieken afkortingen en codes schoollisting3
Verklaring rubrieken / afkortingen en codes schoollisting

SC = sociale code

 Heeft betrekking op de betaalwijze en de toe te passen sociale afhoudingen

 • RSZ = Rijkssociale Zekerheid
 • FOP = Fonds voor Overlevingspensioenen
 • VGZ = Verzekering Geneeskundige Zorgen
 • UB = Uitgestelde bezoldiging (verloning tijdens zomervakantie)

opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010

verklaring rubrieken afkortingen en codes schoollisting4
Verklaring rubrieken / afkortingen en codes schoollisting

F = Functie

 • 1 = hoofdambt  tijdelijken aangesteld onvolledig schooljaar + UB
  • betaling per kalenderdag
 • 2 = hoofdambt  tijdelijken aangesteld volledig schooljaar + UB
  • maandsalaris = 1/12 jaarsalaris
 • 2 = hoofdambt  tijdelijken zonder UB
  • maandsalaris = 1/12 jaarsalaris
 • 4 = hoofdambt  vastbenoemd
  • maandsalaris = 1/12 jaarsalaris

opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010

verklaring rubrieken afkortingen en codes schoollisting5
Verklaring rubrieken / afkortingen en codes schoollisting

PTL – B (= personen fiscaal ten laste – burgerlijke staat)

 • Burgerlijke staat :
  • 0 = ongehuwd met haardtoelage
  • 1 = ongehuwd
  • 2 = gehuwd of wettelijk samenwonend
  • 3 = niet hertrouwde weduwe/weduwnaar
  • 4 = gescheiden
  • 5 = feitelijk gescheiden
  • 9 = gehuwd of wettelijk samenwonend met haardtoelage

voorbeeld 7

opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010

verklaring rubrieken afkortingen en codes schoollisting6
Verklaring rubrieken / afkortingen en codes schoollisting
 • Personen fiscaal ten laste = PTL
  • bestaat uit 2 posities:
   • 1ste positie = informatie personeelslid / partner
   • 2de positie = informatie aantal kinderen ten laste
  • Opmerking:
   • partner = gehuwd of wettelijk samenwonende partner

opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010

weerslag ptl b op de bedrijfsvoorheffing
Weerslag PTL-B op de bedrijfsvoorheffing
 • Omzendbrief van 14/12/2005 - kenmerk PERS/2005/24 Toepassing van de bedrijfsvoorheffing - verminderingen wegens gezinslasten
  • punt 5 a + b
 • Omzendbrief van 01/10/2003 - kenmerk PERS/2003/16 Verklaring schoollisting
  • punt 3 bijlage  overzicht codering combinatie van de parameters B en PTL

voorbeeld 7

opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010

verklaring rubrieken afkortingen en codes schoollisting7
Verklaring rubrieken / afkortingen en codes schoollisting

ANC = geldelijke anciënniteit (GA)

 • GA wordt bepaald in functie van:
  • salarisschaal
  • de reeds gepresteerde diensten
 • GA wordt vastgesteld op de 1ste van de maand
 • De in aanmerking komende diensten worden gerekend vanaf de minimumleeftijd verbonden aan de salarisschaal (vb: salarisschaal 141  minimumleeftijd 22 jaar)
 • de verworven GA wordt uitgedrukt in jaren en maanden
 • GA kan verschillen bij meerdere barema’s
 • Opgelet: geldelijke anciënniteit niet verwarren met andere anciënniteiten (dienstanciënniteit / sociale anciënniteit / pensioenanciënniteit…..)

voorbeeld 8

voorbeeld 9

opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010

verklaring rubrieken afkortingen en codes schoollisting8
Verklaring rubrieken / afkortingen en codes schoollisting

Soort ambt

 • Gewoon hoofdambt (term wordt niet vermeld)
 • Speciaal hoofdambt
 • Overwerk
 • Bijbetrekking

Kenmerk

 • 01 = bedreiging beroepsziekte  bezoldiging 90 %

voorbeeld10

opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010

geldelijke uitwerking
Geldelijke uitwerking

Inhoud

 • Berekening van de loonkost
 • Brutowedde en H/S
 • Nettowedde
 • BBSZ / Werkbonus / Vlaamse korting
 • WOP

opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010

berekenen van de loonkost
Berekenen van de loonkost

Goed om weten vooraf: sociale bijdrage werkgever

 • Werkgeversaandeel (patronale bijdrage)
 • Personeelslid ondervindt hier niets van
 • Werkgever (Agodi) stort bedrag aan RSZ
 • Totale loonkost = bruto geïndexeerde jaarwedde + VG + EJT + patronale bijdrage

opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010

berekenen van de brutowedde
Berekenen van de brutowedde

Niet-geïndexeerde jaarwedde:

 • Vier parameters:
  • hoofdambt
  • geldelijke anciënniteit
  • salarisschaal
  • opdrachtbreuk
 • Bepalen van de jaarwedde:
  • fulltime op jaarbasis niet-geïndexeerd

opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010

berekenen van de brutowedde1
Berekenen van de brutowedde

Geïndexeerde jaarwedde:

 • Jaarwedde aan 100% is gekend
 • De indexcoëfficiënt (spilindex)
  • index 1,4859
  • principe van de indexering
 • Jaarwedde 100% X indexcoëfficiënt = geïndexeerde jaarwedde

opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010

berekenen van de brutowedde2
Berekenen van de brutowedde

Bruto geïndexeerde maandwedde:

 • Geïndexeerde jaarwedde is gekend
 • Jaarwedde / 12 = bruto geïndexeerde maandwedde

 is gelijk voor vastbenoemden of tijdelijken (volledig schooljaar)

opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010

haard of standplaatstoelage
Haard – of standplaatstoelage
 • Reglementering K.B. 26/11/1997
 • Voorwaarden:
  • inkomensgrens
  • haardtoelage
   • gehuwd of samenwonend personeelslid, tenzij toegekend aan echtgenoot / partner
   • alleenstaand personeelslid met minstens 1 kind ten laste / kinderbijslag
   • aan te vragen
  • standplaatstoelage
   • personeelslid voldoet niet aan de voorwaarden haardtoelage
   • automatisch toegekend

opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010

berekenen van de brutowedde3
Berekenen van de brutowedde

Deeltijdse prestaties:

 • Geïndexeerde maandwedde X opdrachtbreuk
 • Geïndexeerde H/S X opdrachtbreuk

opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010

berekenen van de brutowedde4
Berekenen van de brutowedde

Tijdelijk voor onvolledig schooljaar

 • < 300 bezoldigde dagen
 • maandwedde = X/360 van geïndexeerde jaarwedde
 • X = het aantal gepresteerde dagen voor die bepaalde maand

opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010

berekenen van de brutowedde5
Berekenen van de brutowedde

Tijdelijk voor volledig schooljaar of vast

 • maandwedde = 1/12 van geïndexeerde jaarwedde
 • indien een onvolledige maand:
  • aantal gepresteerde dagen is ≤ 15

 te betalen: X/30 waarbij X = aantal gepresteerde dagen

  • aantal gepresteerde dagen > 15

 te betalen : X/30 waarbij X = 30 min aantal niet gepresteerde dagen

opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010

berekenen van de brutowedde6
Berekenen van de brutowedde

Voorbeeld: vastbenoemd personeelslid neemt volledig ouderschapsverlof.

 • Indien ingangsdatum 04/01:
  • gepresteerde dagen = 3 (van 01/01 tem 03/01)
  • 3 < 15
  •  3/30
 • Indien ingangsdatum 20/01:
  • gepresteerde dagen = 19 (van 01/01 tem 19/01)
  • 19 > 15
  • niet gepresteerde dagen = 12 (van 20/01 tem 31/01)
  • 30 – 12 dagen = 18 dagen
  •  18/30

opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010

berekenen van de bruto belastbare wedde
Berekenen van de bruto belastbare wedde

Sociale afhoudingen:

 • Werknemersaandeel tijdelijken (RSZ)

= 13,07% van de bruto geïndexeerde maandwedde + H/S

opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010

berekenen van de bruto belastbare wedde1
Berekenen van de bruto belastbare wedde

Sociale afhoudingen:

 • Werknemersaandeel vastbenoemden
  • 7,5% FOP (fonds overlevingspensioen) v/d bruto geïndexeerde maandwedde
  • 3,55% VGZ (verzekering geneeskundige zorgen) v/d bruto geïndexeerde maandwedde

opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010

berekenen van de bruto belastbare wedde2
Berekenen van de bruto belastbare wedde
 • Bruto belastbare maandwedde =
  • bruto geïndexeerde maandwedde
  • + H/S
  • – sociale afhoudingen

Ter info :

code 250 op attest 281.10(taksfiche)

opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010

berekenen van de nettowedde
Berekenen van de nettowedde

Fiscale afhoudingen:

 • Afhouden van belastbare maandwedde
 • Bedrijfsvoorheffing: belasting vooraf
 • Code 286 op attest 281.10
 • Bedrag afhankelijk van :
  • grootte van de belastbare maandwedde
  • persoonlijke fiscale situatie (BS + PTL)

Opgelet: bij EJT,VG en achterstallen

opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010

berekenen van de nettowedde1
Berekenen van de nettowedde
 • Nettowedde =
  • bruto belastbare maandwedde
  • - bedrijfsvoorheffing

Ter info:

Komt niet op de taksfiche (attest 281.10)

opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010

bijzondere bijdrage sociale zekerheid
Bijzondere bijdrage sociale zekerheid

Algemeen:

 • BBSZ vanaf 1 april 1994
 • Code 287 op attest 281.10
 • BBSZ wordt afgetrokken van nettowedde
 • Voorbeeld tijdelijk personeelslid:
  • opdracht start op 1/09: geen BBSZ want per kwartaal en juli en augustus UB
  • vanaf wedde oktober: wel BBSZ want is eerste maandwedde 4de kwartaal

opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010

extra s
Extra’s
 • Werkbonus:
  • Bij openbare sector vanaf 01/07/2000
  • Enkel voor tijdelijken (RSZ-plichtigen)
  • Doel: verschil met werkloosheid vergroten
  • Wordt opgeteld bij het netto-BBSZ

opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010

extra s1
Extra’s
 • Vlaamse korting:
  • Forfaitaire vermindering van de bedrijfsvoorheffing met 10,40 €
  • Voorwaarden: wonen in Vlaams gewest en inkomen tussen 6.980,00 € en 20.765,00 € op jaarbasis
  • Vanaf januari 2010 (opnieuw maandelijks)

opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010

berekenen van de nettowedde2
Berekenen van de nettowedde

Algemeen :

Bruto geïndexeerde maandwedde + H/S

- Sociale afhouding(en)

Bruto belastbare maandwedde

- Fiscale afhouding (bedrijfsvoorheffing)

Nettowedde

- BBSZ + werkbonus + Vlaamse korting

Effectief uit te betalen bedrag

opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010

voorbeeld 1 vastbenoemde leerkracht
Voorbeeld 1 : Vastbenoemde leerkracht
 • Anc : 18j 02 maand
 • Jaarwedde : 25.561,00
 • Geïndexeerde jaarwedde : 25.561,00 x 1,4859 = 37.981,09
 • Geïndexeerde maandwedde : 37.981,09 / 12 = 3.165,09
 • FOP : 3.165,09 * 7,5% = 237,38
 • VGZ : 3.165,09 * 3,55 % = 112,36
 • Bruto belastbaar : 3.165,09 – 237,38 – 112,36 = 2.815,35
 • Bedrijfsvoorheffing : 922,00 (zie simulatie bedrijfsvoorheffing)
 • Netto : 2.815,35 – 922,00 = 1.893,35
voorbeeld 2 tijdelijke leerkracht aangesteld voor volledig schooljaar met standplaatstoelage
Voorbeeld 2 : tijdelijke leerkracht aangesteld voor volledig schooljaar met standplaatstoelage
 • Anc : 01j 0m
 • Jaarwedde : 17.914,65
 • Geïndexeerde jaarwedde : 17.914,65 * 1,4859 = 26.619,38
 • Geïndexeerde standplaatstoelage : 179,98 x 1,4859 = 267,43
 • Geïndexeerde maandwedde : 26.619,38 /12 = 2.218,29
 • Geïndexeerde standplaatstoelage per maand : 267,43 / 12 = 22,27
 • RSZ – bijdrage : 2.218,28 + 22,27 = 2.240,56 * 13,07 % = 292,83
 • Bruto – belastbaar : 2.240,56 - 292,83 = 1.947,73
 • Bedrijfsvoorheffing : 487,87 ( zie simulatie bedrijfsvoorheffing)
 • Netto : 1.947,73 – 487,87 = 1.459,86
slide40
Vragen?

opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010

slide41
Schoollisting en salarisberekening

Voorbeelden

opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010

voorbeeld 1
Voorbeeld 1

Soort instelling

Soort inrichtende macht

Naam + Voornaam

voorbeeld 11
Voorbeeld 1

Naam + Voornaam

ad