prezentacja 96 41 mp g1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Prezentacja 96/41_mp_g1 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Prezentacja 96/41_mp_g1

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 37

Prezentacja 96/41_mp_g1 - PowerPoint PPT Presentation


 • 266 Views
 • Uploaded on

Prezentacja 96/41_mp_g1. Projekt „ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA. BUDOWA CZĄSTECZKOWA MATERII. Nazwa szkoły:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Prezentacja 96/41_mp_g1' - bracha


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
prezentacja 96 41 mp g1
Prezentacja 96/41_mp_g1

Projekt „ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

budowa cz steczkowa materii
BUDOWA CZĄSTECZKOWA MATERII
 • Nazwa szkoły:
   • Zespół Szkół w Rychlikach-Gimnazjum
 • Id szkoły:
   • 96/41
 • Kompetencja:
   • Matematyczno-przyrodnicza
 • Temat projektowy:
   • Budowa cząsteczkowa materii
 • Semestr/rok szkolny
   • I/2009/2010
john dalton 1766 1844 g wny tw rca teorii atomistycznej budowy materii

John Dalton (1766-1844) – główny twórca teorii atomistycznej budowy materii

Materia złożona jest z niewidzialnych atomów

Wszystkie atomy jednego pierwiastka mają identyczną masę i pozostałe właściwości

Każdy pierwiastek zbudowany jest z niepowtarzalnych atomów, różniących się od innych masą

Atomy są niezniszczalne i nie podlegają przemianom podczas reakcji chemicznych, zmienia się tylko ich wzajemne ułożenie i powiązanie

Cząsteczka związku chemicznego składa się ze skończonej i niewielkiej liczby atomów różnych pierwiastków

tw rcy cz steczkowej budowy materii
TWÓRCY CZĄSTECZKOWEJ BUDOWY MATERII
 • DEMOKRYT {filozof grecki} -> obserwował kształty i stwierdził, że materia musi być zbudowana z niepodzielnych cząstek
 • ROBERT BOYLE {angielski fizyk, chemik i filozof } -> wprowadził podział substancji na pierwiastki i związki chemiczne
 • JOSEPH L. PROUST {francuski chemik} -> sformułował prawo stałości składu związku chemicznego[stosunek mas w związku chemicznym jest wielkością stałą]
 • A. LAVOISIER {franc. chemik}, MICHAŁ ŁOMONOSOW {ros. przyrodnik} -> prawo zachowania masy [masa substratów wziętych do reakcji, jest równa masie produktów otrzymanych w tej reakcji ]
 • JOSEPH J. THOMSON -> odkrycie elektronu (promieniowanie katodowe)
 • ERNEST RUTHERFORD -> odkrycie jądra atomowego[masa całego atomu jest skupiona w bardzo małym, dodatnio naładowanym jądrze], planetarny model budowy atomu
 • JAMES CHADWICK -> odkrycie neutronów
 • HENRY MOSLEY -> wyznaczenie liczby atomowej Z
 • ROBERT BROWN, ALBERT EINSTEIN I MARIAN SMOLUCHOWSKI Autorzy teorii ruchów Browna
dalsze badania budowy materii prowadzili
DALSZE BADANIA BUDOWY MATERII PROWADZILI.
 • Becquerel Antoine Henri odkrył w 1896r. zjawisko promieniotwórczości
 • Bohr Niels Henrikopracował w roku 1913 teorię budowy atomu wodoru
 • Skłodowska-Curie Mariabadała promieniotwórczość i doprowadziła do odkrycia polonu i radu
 • Soddy Frederick odkrył, że energia promieniotwórcza stanowi energię wewnętrzną atomu
 • oraz wielu innych
slide9
GAZYStan skupienia materii, w którym ciało fizyczne łatwo zmienia kształt i zajmuje całą dostępną mu przestrzeń.
 • GAZYStan skupienia materii, w którym ciało fizyczne łatwo zmienia kształt i zajmuje całą dostępną mu przestrzeń.
 • Cząsteczki w fazie gazowej mają pełną swobodę ruchu.
 • Cały czas przemieszczają się w przestrzeni zajmowanej przez gaz i nie zatrzymują się w jednym miejscu.
 • Przemieszczają się z różną prędkością, zależną od ich masy i temperatury.
 • Podczas obniżania temperatury gazu maleje średnia szybkość cząsteczek, a zwiększanie ciśnienia powoduje zmniejszenie średniej odległości.
slide10

CIECZEStan skupienia materii, w którym ciało trudno zmienia objętość ,a łatwo zmienia kształt . Przyjmuje ona kształt naczynia, w którym się znajduje, ale nie wypełnia go całego.

 • Cząsteczki cieczy ułożone są chaotycznie, słabo na siebie oddziałują i mogą przemieszczać się swobodnie, ale tylko w objętości zajmowanej przez ciecz.
 • Naturalna skłonność powierzchni do kurczenia się, spowodowana siłami wciągającymi cząsteczki powierzchniowe do wnętrza wytwarza napięcie powierzchniowe panujące na granicy ośrodka gazowego i cieczy.
 • Ciecze ulegają procesom:
 • Krzepnięcia - proces przechodzenia ciała ze stanu ciekłego w stan stały, w ściśle określonej temperaturze dla danej substancji (topnienie- proces odwrotny).
 • Parowania(ewaporacja) - proces zmiany stanu skupienia, przechodzenia z fazy ciekłej danej substancji w fazę gazową (parę) zachodzący z reguły na powierzchni cieczy. Może odbywać się w całym zakresie ciśnień i temperatur, w których mogą współistnieć z sobą obie fazy.
 • Wrzenia- gwałtowne parowanie całą objętością, zachodzi w ściśle określonej temperaturze dla danej substancji.
slide11
Obserwujemy samoistne rozprzestrzenianie się barwnika w wodzie -zjawisko dyfuzji potwierdzające ciągły ruch cząsteczek w cieczach.
slide12

CIAŁA STAŁECiała stałe wyróżniają się uporządkowanym układem atomów (cząsteczek), które tworzą trwałą strukturę, zwaną siecią krystaliczną. Kawałek ciała stałego można zginać lub rozciągać, jednak nie może ono zbytnio zmienić swej postaci. Ciała stałe mają swój określony kształt. W ciałach stałych cząsteczki (atomy lub jony) dzięki siłom wzajemnego przyciągania i niewielkiej energii kinetycznej mogą wykonywać tylko drgania wokół stałych położeń i dzięki temu tworzą stosunkowo sztywny układ (trudno zmieniają kształt i objętość).

w a ciwo ci cia sta ych
Właściwości ciał stałych:
 • Kruchość: po przekroczeniu pewnej granicy działając siłą na ciało zniszczymy jego kształt
 • Sprężystość: Pod wpływem wywieranej siły zmienia kształt, ale po przestaniu wywierania siły wraca do pierwotnego kształtu
 • Plastyczność: używając siły można odkształcić ciało trwale .
krucho cia wykorzystujemy
Kruchość ciał wykorzystujemy:

Rysując kredą po tablicy

Rzeźbiąc w marmurze

plastyczno cia wykorzystujemy
Plastyczność ciał wykorzystujemy:

W produkcji spinaczy biurowych

Tworząc takie dzieła, za pomocą plastycznej obróbki stali w podwyższonej temperaturze

spr ysto cia ma zastosowanie
Sprężystość ciał ma zastosowanie:

W produkcji materaców ze sprężynami.

W produkcji opon samochodowych.

cia a amorficzne bezpostaciowe
Ciała amorficzne (bezpostaciowe)

Ciała, które tak jakby "nie mogąc się zdecydować" czy wejść w stan stały czy ciekły pozostały "pośrodku" jako bezpostaciowe.

Opale:

Nazywamy je również " stałymi, wychłodzonymi cieczami", które są na tyle lepkie, że nie płyną. W swojej budowie charakteryzują się brakiem uporządkowania atomów i cząsteczek, Tak jakby "ktoś zaczął w nich robić porządek, aby się nadawały na ciała stale, ale nie skończył zamierzonej pracy".

procesy powoduj ce zmiany stanu skupienia cia fizycznych
Procesy powodujące zmiany stanu skupienia ciał fizycznych

Strzałkiprzedstawiająprzemianyfazowe:

S-sublimacja–– przejście od fazy krystalicznej do gazowej.

R –resublimacja– przejście od fazy gazowej do krystalicznej.

T –topnienie– przejście z fazy krystalicznej (lubamorficznej) do fazy ciekłej.

K –krzepnięcie– przejście od fazy ciekłej do fazy krystalicznejlubamorficznej.

P –parowanie, wrzenie– przejście od fazy ciekłej do gazowej.

co stanie si z g bk i li ciem pora zanurzonymi delikatnie w zabarwionej wodzie
Co stanie się z gąbką i liściem pora zanurzonymi delikatnie w zabarwionej wodzie?

Woda wspina się powyżej powierzchni swobodnej wody w naczyniu.

W liściu pora istnieją rurki włoskowate i woda wspina się ponad poziom wody w naczyniu.

jak wyt umaczy to zjawisko
Jak wytłumaczyć to zjawisko?
 • Bardzo wąskie rurki, których średnica jest rzędu jednego milimetra lub mniejsza, nazywamy włoskowatymi lub kapilarnymi . Jeśli taką rurkę zanurzymy w cieczy, która ją zwilża (na przykład rurkę szklaną w wodzie), to tworzy się menisk wklęsły. Powstaje wtedy ciśnienie powierzchniowe, które powoduje podnoszenie się cieczy powyżej powierzchni swobodnej cieczy w danym naczyniu . Im mniejsza jest średnica rurki tym wysokość na jaką podnosi się woda jest większa.
co stanie si z kred zanurzon cz ciowo w wodzie zabarwionej nadmanganianem potasu
Co stanie się z kredą zanurzoną częściowo w wodzie zabarwionej nadmanganianem potasu?

Kreda ma właściwości higroskopijne

substancje mog si ze sob miesza tworz c mieszaniny
Substancje mogą się ze sobą mieszać ,tworząc mieszaniny :
 • Jednorodne: których składników nie można zobaczyć gołym okiem lub za pomocą przyrządów optycznych.
 • Np.: powietrze, stopy metali, roztwory.
substancje mog si ze sob miesza tworz c mieszaniny25
Substancje mogą się ze sobą mieszać ,tworząc mieszaniny :
 • Niejednorodne: których składniki można zobaczyć gołym okiem lub za pomocą przyrządów optycznych.
 • Np.: woda z olejem, opiłki żelaza z solą.
mieszanina niejednorodna
Mieszanina niejednorodna:
 • Piasek i cukier.
 • Można je rozdzielić rozpuszczając cukier w wodzie i zlewając, piasek zostanie na dnie.
mieszaniny niejednorodne
Mieszaniny niejednorodne:
 • Emulsja - powstaje w wyniku zmieszania dwóch nierozpuszczalnych wzajemnie cieczy, z których jedna jest rozproszona w drugiej
 • Piana - składa się z pęcherzyków gazu rozproszonych w cieczy lub ciele stałym
 • Dym - zawiera drobiny ciał stałych rozproszone w fazie gazowej (powietrze)
 • Mgła - zawiesina bardzo małych kropel wody lub lodu w powietrzu
slide28

Metody pozwalające rozdzielić mieszaniny na składniki polegają na wykorzystaniu różnic we właściwościach fizycznych tych składników, np.: gęstości, temperatury topnienia, rozpuszczalności w wodzie itp.

 • Sedymentacja jest to opadanie na dno naczynia cząsteczek ciała stałego w cieczy pod wpływem siły ciężkości (np. w wypadku wody z kredą).
 • Dekantacja polega na oddzieleniu ciała stałego od cieczy poprzez zlanie cieczy klarownej znad osadu.
 • Wirowanie pozwala nam rozdzielić ciała stałe od cieczy. Wirowanie odbywa sie w wirówkach. W wyniku oddziaływania siły odśrodkowej zawiesina kredy zostaje przemieszczona w kierunku dna naczynia, gdzie gromadzi się. Po odwirowaniu, ciecz zlewamy a osad usuwamy z naczynia.
slide29

Metody pozwalające rozdzielić mieszaniny na składniki polegają na wykorzystaniu różnic we właściwościach fizycznych tych składników, np.: gęstości, temperatury topnienia, rozpuszczalności w wodzie itp.

 • Za pomocą magnesu: rozdzielenie opiłków żelaza z mąką
 • Ogrzewanie aż do odparowania jednej z substancji.
 • Metody mechanicznepolegają na mechanicznym rozdzieleniu składników mieszanin niejednorodnych, np. przy użyciu sita.
 • Sączenie (filtracja) polega na przelewaniu mieszaniny cieczy z ciałem stałym przez sączek z bibuły umieszczony na lejku. W oczyszczalniach ścieków i przemyśle stosuje się w tym celu filtry.
slide30

Metody pozwalające rozdzielić mieszaniny na składniki polegają na wykorzystaniu różnic we właściwościach fizycznych tych składników, np.: gęstości, temperatury topnienia, rozpuszczalności w wodzie itp.

 • Użycie rozdzielacza jest możliwe wtedy, gdy dwie ciecze nie mieszają się ze sobą, tworząc mieszaninę ciekłą niejednorodną i wyraźną granicę między nimi.
rozdzielanie mieszanin jednorodnych
Rozdzielanie mieszanin jednorodnych
 • Destylacja polega na rozdzieleniu składników mieszaniny ciekłej jednorodnej, wykorzystując różnice w temperaturach wrzenia. Składniki mieszaniny kolejno, w miarę zwrostu temperatury, zostaną odparowane, a ich pary skroplą się w chłodnicy i ściekną do podstawionego naczynia.

kolba destylacyjna

nasadka destylacyjna

chłodnica

przedłużacz

odbieralnik

termometr

rozdzielanie mieszanin jednorodnych32
Rozdzielanie mieszanin jednorodnych
 • Krystalizacja polega na wydzieleniu się substancji w postaci kryształków z roztwory na wskutek np. odparowania roztworu.
ziemia i jej atmosfera
Ziemia i jej atmosfera:
 • Skład chemiczny planety
 • 34.6% Fe -żelazo
 • 29.5% O-tlen
 • 15.2% Si -krzem
 • 12.7% Mg-magnez
 • 2.4% Ni -nikiel
 • 1.9% S-siarka
 • 0.05% Ti-tytan
 • inne
 • Skład chemiczny atmosfery
 • 78.09% N -azot
 • 20.95% O -tlen
 • 0.93% Ar -argon
 • 0.03% C-węgiel
 • inne
slide36
W prezentacji wykorzystaliśmy nasze doświadczenia i zdjęcia oraz informację i grafikę z zasobów Internetu
prezentacja 96 41 mp g137
Prezentacja 96/41_mp_g1

Projekt „ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA