tulevaisuusfoorumin skenaariot ja amo ty n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tulevaisuusfoorumin skenaariot ja AMO-työ PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tulevaisuusfoorumin skenaariot ja AMO-työ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Tulevaisuusfoorumin skenaariot ja AMO-työ - PowerPoint PPT Presentation


 • 140 Views
 • Uploaded on

Tulevaisuusfoorumin skenaariot ja AMO-työ. Anssi Niskanen Metsäalan tulevaisuusfoorumi Oulun seudun AMK, Luonnonvara-alan yksikkö 14.3.2008. Sisältö. Metsäalan globaali toimintaympäristö 2006-2020: 4 skenaariota Metsäalan tulevaisuus eri skenaarioissa Näkökulmia AMO-työhön.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Tulevaisuusfoorumin skenaariot ja AMO-työ' - brac


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
tulevaisuusfoorumin skenaariot ja amo ty

Tulevaisuusfoorumin skenaariot ja AMO-työ

Anssi Niskanen

Metsäalan tulevaisuusfoorumi

Oulun seudun AMK, Luonnonvara-alan yksikkö 14.3.2008

sis lt
Sisältö
 • Metsäalan globaali toimintaympäristö 2006-2020: 4 skenaariota
 • Metsäalan tulevaisuus eri skenaarioissa
 • Näkökulmia AMO-työhön
skenaario menetelm
Skenaario-menetelmä
 • Laaditaan ”skenaarioita” / ”tulevaisuuskuvia”
 • Skenaariot keino hahmottaa mahdollisia tulevaisuuksia, joita vasten omaa toimintaa kehitetään
 • Yleisesti käytetty menetelmä strategisessa johtamisessa
 • Yksi keino välttää trendiajattelun riskejä
 • - totutut tulevaisuuskäsitykset
 • - ”me-henkiset” päätöksentekotilanteet
slide4

Finland’s National Forest Programme 2010

THE ROLE OF “FILTERS” IN TRANSFERRING

SIGNALS OF CHANGE INTO ACTION*

Environment

Surveillance

filter

Cognitivity/

mentality

filter

Signals of

change.

Data

Power

filter

Perception

Only part of the signals

are more closely

considered.

Information

Action

Is the signal relevant

for the process in question?

Risk that only those signals

supporting existing views

survive.

The role of power

in deciding which

signals are finally

accepted.

Change of

action.

* Ansoff (1984)

slide6

1) Nykytilan kuvaus

Kulttuuriyhteydet tiheitä

2) Tulevaisuusnelikenttä, esim:

A) Hierarkkinen universalismi:

kulttuuriset muutokset

määräytyvät globaaleissa

valtakeskuksissa

B) Kulttuurirelativismi:

demokraattisen maailmankylän

ihanne

Salliva

asenne

Normatiivinen

kontrolli

C) Partikularismi:

protektionismi hegemonisena

mallina

D) Kulttuurievoluutio (konvergenssi):

kulttuurisia eroja korostava ja

ymmärtävä asenne

Kulttuuriyhteydet harvoja

3) Polut nykytilasta tulevaisuuteen

slide7

Kotipesä

(eristäytyminen)

Maailmanparlamentti

(globaali sopimuksellisuus)

McWorld

(taloudellinen avoimuus)

Zapatista

(tempoilevuus)

slide8

McWorld (uusliberaali talouden avoimuus)

 • taustalla on markkinaehtoinen uusliberalistinen kehitys ja
 • yksiarvoinen ”markkinakulttuuriuniversalismi”
 • yritykset tavoittelevat globaalien markkinoiden hallintaa
 • ei tarjoa merkittäviä kilpailuetuja metsäteollisuudelle Suomessa
 • (korkeat kustannukset, kasvu muualla, uusiin tuotteisiin ei panosteta)
 • - ei äkkikuolemaa, mutta johtaa nykyisen metsäteollisuuden hitaaseen
 • kuihtumiseen ja/tai teollisuuskonsernien pilkkomiseen
 • keskitytään tuottavuuden lisäämiseen ja kustannustehokkuuteen
 • puuntuotannon, hallinnon ja palvelutoiminnan tehokkuus sekä puun
 • saatavuus korostuvat
 • metsäpolitiikka on elinkeinopolitiikkaa ja metsäkeskukset osa
 • TE-keskuksia
 • jännite: kustannustehokkuus ei enää riitä eikä metsäpolitiikka pysty
 • ratkaisemaan metsien käytön yhteensovittamishaastetta
slide9

Maailmanparlamentti (globaali sopimuksellisuus)

 • vastavoima kriiseille, katastrofeille tai uusliberaalille globalisaatiolle
 • vahvat kansainväliset tasa-arvoa ja kestävää kehitystä edistävät
 • sopimukset ja normit (kuten EU ilmastopolitiikka), ja esim. globaalit
 • turvallisuus/energia/ympäristö ohjelmat
 • vahva julkinen sektori (tarve normiohjaukselle kasvaa)
 • yllättäen Suomen metsäsektorin uudistumiselle myönteinen vaihtoehto
 • protestointeja sääntelyä vastaan perinteisiltä organisaatioilta
 • metsien monipuoliset elinkeinomahdollisuudet (mm. energia ja puutuote)
 • metsän eri käyttömuotojen yhteensovittaminen kehittynyttä
 • ympäristöpolitiikan merkitys korostuu, kiertoajat pitenevät ja peitteinen
 • metsänkasvatus yleistyy
 • - jännite: toivotaan paluuta selkeään puuntuotantokeskeisyyteen
slide10

Kotipesä (eristäytyminen)

 • vastareaktio epävakaudelle
 • kansallinen eristäytyminen ja pysyvyyden tavoittelu
 • protektionistiset (Venäjän puutullit) ja pragmaattiset (OPEC) järjestelmät
 • kulttuuriin (espanjan kieli) tai uskontoon (islam) perustuvat verkostot
 • kansallispohjainen julkinen sektori vahva
 • panostus kotimaisiin tuotantoratkaisuihin (”MERA”)
 • puuntuotannon kasvattaminen ja ennustettavuus keskeistä
 • kansallinen eristäytyminen tuhoaisi kansainvälisen metsäteollisuuden
 • jännite: paluu ”MERA” ajatteluun olisi vierasta modernissa yhteiskunnassa
slide11

Zapatista (tempoilevuus)

 • taustalla on valtioiden kyvyttömyys hallita kehitystä
 • epävakaus voi olla myös ”markkinakulttuuriuniversalismin” aiheuttama
 • luottamus kohdistuu vain lähipiiriin ja omaan viiteryhmään
 • kauppasodat ovat yleisiä ja paikallisten suhteiden merkitys kasvaa
 • monikansallisten yritysten riskinhallintakustannukset kasvavat
 • maailmanpoliiseja, terrorismi eskaloituu
 • luonnonvaroja riistetään piittaamatta globaaleista vaikutuksista
 • ryöstöhakkuita; metsälakia ja valvontaa vahvistetaan (metsänvartijat)
 • jännite: turbulenttisuutta ei siedetä, ohjausta ja valvontaa lisätään
slide12

M c W o r l d

M a a i l m a n p a r l a m e n t t i

Z a p a t i s t a

K o t i p e s ä

M c W o r l d

M a a i l m a n p a r l a m e n t t i

Z a p a t i s t a

K o t i p e s ä

2005

2010

2015

2020

2025

I

M c W o r l d

II

M a a i l m a n p a r l a m e n t t i

Z a p a t i s t a

K o t i p e s ä

III

slide13
ONKO UUSLIBERAALIN GLOBALISAATION VAIHTOEHTO VAIN IDEOLOGIAA?
 • Käytännön esimerkkejä: venäjän puutullit, EU ilmasto- ja energiapolitiikka, Etelä-Amerikan levottomuudet eivät sovi uusliberaaliin globalisaatiokäsitykseen.
 • HS 9.3.2008 Maailmanjärjestysteoreetikko Immanuel Wallstein: ”… puolen vuosituhannen menestystarinan jälkeen kapitalistinen maailmanjärjestys on tulossa tiensä päähän.”
 • HS 10.3.2008 UPI johtaja Raimo Väyrynen: ”… kansainvälisesti vertaileva mielipidekysely osoittaa, että yleinen mielipide on kääntynyt johtavissa maissa voimallisesti talouden globalisaatiota vastaan.”
 • HS 10.3.2008 Professori (emer.) Pekka Pihlanto TuKKK: ”… on odotettavissa, että internetin ja kansalaisliikkeiden maailmassa ei loputtomiin hyväksytä näin [uusliberalistisen] yksipuolista ajattelua ja toimintaa.”
slide14

TESTI: Tempoilevan globalisaation skenaario

 • - kauppa melko vapaata, mutta monet maat asettavat sille esteitä taloudellisten ja poliittisten intressien mukaan
 • paljon ennakoimattomuutta taloudessa ja politiikassa; energian ja muiden strategisten tuotantotekijöiden hinta nousee
 • ei globaalia sääntelyä – poikkeuksena laiha sopu ilmastonmuutoksen hillintä- ja sopeutustoimista
 • - metsätuotteiden kysyntä kasvaa lähinnä uusilla markkinoilla
 • läntiset metsäyhtiöt painottavat investointeja nopean kasvun maihin
 • sekä tuottoisia että epäonnistuneita investointeja maailmalla; jokunen läntinen tehdas kansallistetaan
 • (asiantuntijakysely 2/2007, 41 vastaajaa)
skenaarioiden tulkinta
Skenaarioiden tulkinta
 • Globalisaatio ei ole vaihtoehdoton (McWorld ~ Status Quo)
  • Maailmanparlamentti (EU energia- ja ilmastopolitiikka), Zapatista (Etelä-Amerikka), Kotipesä (vientitullit)
 • Eri skenaariot ovat mahdollisia samanaikaisesti (painotukset voivat vaihdella ajallisesti ja maantieteellisesti)
 • McWorld tarjoaa vähän menestymisen edellytyksiä Suomen metsäsektorille
 • Kotipesää ja Zapatistaa tuskin halutaan
 • Maailmanparlamentin sopimuksellisuus tarjoaisi mahdollisuuksia mm. energia- ja puutuoteteollisuudelle
amo t eri skenaarioissa
AMO:t eri skenaarioissa
 • McWorld: AMO:jen merkitys pienenee, koska kaikissa metsäkeskuksissa on sama tavoite lisätä kustannustehokkuutta ja puun saatavuutta. AMO:t ovat samasisältöisiä. Eri toimijoiden hyötyjä on korostettava.
 • Maailmanparlamentti: AMO:jen merkitys korostuu, koska metsäpolitiikka eriytyy maan eri osissa. Etsitään paikallisia elinkeino- ja hyvinvointimahdollisuuksia. Metsien käytön yhteensovittamisen ja aidon ryhmäpäätöksenteon tarve kasvaa. Sidosryhmien osallistuminen korostuu.
 • Kotipesä: AMO:jen käytössä korostuu julkisten varojen ohjaaminen puuntuotantoon. AMO:ja ohjaavat metsäneuvostot ovat puuntuotannon sidosryhmistä.
 • Zapatista: AMO:ja ei käytetä. Metsäkeskuksille ohjataan resursseja metsälain valvontaan.
amo jen kehitt minen pari kiper kysymyst
AMO:jen kehittäminen:pari kiperää kysymystä
 • AMO:jen laadinnassa kannattaa korostaa alueellisia vahvuuksia, koska jos niitä ei ole tai korosteta, tarvitaanko AMO:ja muuhun kuin osallistamiseen ja sitouttamiseen (”McWorld”)?
 • AMO:t ovat erityisen tärkeitä jos metsien käytön monet tavoitteet ja uudet elinkeinomahdollisuudet korostuvat tulevaisuudessa (”Maailmanparlamentti”). Onko nykyisellä AMO-rakenteella tähän edellytyksiä?
 • Jos AMO:t ovat ”Kotipesämäisen” puuntuotantopolitiikan jatke, onko niille todellista tarvetta?
slide18

Metsäalalla on Suomessa mahdollisuuksia – tartutaanko niihin?

Viestintä

Liikenne

Rakentaminen

Matkailu

+

[politiikkaympäristön

pysyvä muutos]

+

+

+

+ ?

+

+

+

+

[paperi]

+

+

+

+

+

[biopolttonesteet]

[energialiiketoiminta?]

+

+

[eri tyyppiset

rakentamisen kohteet]

[hybridimedia]

[eri tyyppiset

matkailun asiakas-

ryhmät]

- ?

[uusi teknologia]

Energia

+

[kerrostalo-

rakentaminen]

[politiikkaympäristön

pysyvä muutos]

[pakkaaminen]

+ ?

+

+

+

+

+

+

+

+

[ilmastonmuutos]

[kokemuksellisuus]

[lämpö, sähkö, pelletit,

hake, pilke, ym.]

slide19

Metsäalalla on Suomessa mahdollisuuksia – tartutaanko niihin?

Viestintä

Liikenne

Rakentaminen

Matkailu

McWorld

+

[politiikkaympäristön

pysyvä muutos]

+

+

+

+ ?

+

+

+

+

[paperi]

+

+

+

+

+

[biopolttonesteet]

[energialiiketoiminta?]

+

+

[eri tyyppiset

rakentamisen kohteet]

[hybridimedia]

Maailmanparlamentti

[eri tyyppiset

matkailun asiakas-

ryhmät]

- ?

[uusi teknologia]

Energia

+

[kerrostalo-

rakentaminen]

[politiikkaympäristön

pysyvä muutos]

[pakkaaminen]

+ ?

+

+

+

+

+

+

+

+

[ilmastonmuutos]

[kokemuksellisuus]

[lämpö, sähkö, pelletit,

hake, pilke, ym.]