Download
n stup habsburk na esk tr n n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nástup Habsburků na český trůn PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nástup Habsburků na český trůn

Nástup Habsburků na český trůn

532 Views Download Presentation
Download Presentation

Nástup Habsburků na český trůn

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Nástup Habsburků na český trůn Autorem práce, pokud není uvedeno jinak, je Mgr. Marie Toncrová

 2. Anotace: objasní vnitřní vývoj v českém státě po roce 1526, popíše úlohu rodu Habsburků v naší historii • Autor: Mgr. Marie Toncrová • Jazyk: čeština • Datum vytvoření: květen 2012 • Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět • Vzdělávací obor: dějepis • Tematický okruh: Objevy a dobývání, počátky nové doby • Téma: Nástup Habsburků na český trůn • Očekávaný výstup: vysvětlení pojmu Mnohonárodnostní habsburská monarchie, objasnění zájmů Habsburků v zemích Koruny české, osobnost Ferdinanda I. • Speciální vzdělávací potřeby: žádné • Klíčová slova: Habsburkové, monarchie Belvedér • Druh učebního materiálu: prezentace, pracovní list • Druh interaktivity: výklad, opakování • Cílová skupina: žák • Stupeň a typ vzdělávání základní vzdělávání – druhý stupeň • Typická věková skupina: 12 – 13 let, VII. třída

 3. Územní rozsah zemí Koruny české za vlády Ferdinanda I.

 4. Mnohonárodnostní habsburská monarchie • země Koruny české Čechy, Morava, Lužice, Slezsko • rakouské země Rakousy, Tyroly, Korutany, Štýrsko, Kraňsko • Uhry Slovensko, západní část Uher, Chorvatsko

 5. Ferdinand I. Habsburský • bratr císaře Karla V. • manžel Anny Jagellonské (Belvedér) • vytvořil největší a nejlidnatější soustátí, • nazývané habsburská mnohonárodnostní monarchie (1526 - 1918) • spory s českými stavy • úřady ve Vídni, posílil úřední moc • posiluje královskou pokladnu - daně • jezuité do Prahy (katolictví)

 6. Letohrádek královny Anny

 7. Podnikání měšťanů a šlechtyJaký byl rozdíl mezi podnikáním těchto vrstev? • Města • řemeslníci – výroba pro místní trh • cechy – brzdí a omezují výrobu • vyčerpána naleziště drahých kovů • Šlechta • vznik feudálního velkostatku • chov ovcí • zakládání rybníků • stavba mlýnů

 8. Test: • Co je mnohonárodnostní Habsburslká monarchie? • Jak se jmenoval první Habsburk na českém trůně? • Od kdy do kdy vládli Habsburkové v našich zemích? • Kdo a pro koho nechal postavit Belvedér? • Vyjmenuj země Koruny české.

 9. Doplň: • Nauka o mincích se jmenuje __________ • Habsburkové nastoupili po rodu _______ • Genealogie je nauka o _______________ • První Habsburk na našem trůně byl _____ • Nastoupil na náš trůn v roce ___________ • Belvedér je stavba slohu ______________ • Postaven byl pro ____________________

 10. Řešení: numismatika Jagellonců o rodech Ferdinand I. 1526 renesance Annu, manželku Ferdinanda I.

 11. autorem mapy a obrázku je Mgr. Marie Toncrová