Hoger onderwijs: binair, complementair, circulair?
Download
1 / 41

Hoger onderwijs: binair, complementair, circulair? - PowerPoint PPT Presentation


 • 155 Views
 • Uploaded on

Hoger onderwijs: binair, complementair, circulair?. Leuven 11 februari 2010 Jan Lievens, Ward Colen. Dwarsverbanden binnen hogescholen: Onderzoek aan de K.H.Kempen. Managementmodel, focus en structuren voor onderzoek Jan Lievens, departementshoofd 2. Praktijkvoorbeelden

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Hoger onderwijs: binair, complementair, circulair?' - brac


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Hoger onderwijs binair complementair circulair

Hoger onderwijs: binair, complementair, circulair?

Leuven

11 februari 2010

Jan Lievens, Ward Colen


Hoger onderwijs binair complementair circulair

Dwarsverbanden binnen hogescholen: Onderzoek aan de K.H.Kempen

 • Managementmodel, focus en structuren voor onderzoek

 • Jan Lievens, departementshoofd

 • 2. Praktijkvoorbeelden

 • Ward Colen, onderzoekscoördinator


Hoger onderwijs binair complementair circulair

Dwarsverbanden binnen hogescholen: Onderzoek aan de K.H.Kempen

 • Managementmodel, focus en structuren voor onderzoek

 • Jan Lievens, departementshoofd


Hoger onderwijs binair complementair circulair

De K.H.Kempen1. Studenten: 6791 4 vestigingen 11 onderwijsdepartementen2. Personeel: 623 VTE3. Budget: 36 miljoen (omzet 50 miljoen)4. Opleidingen: multisectoriaal 6 studiegebieden 28 opleidingen5. Onderzoek: 10 onderzoeksdomeinen 57 VTE in onderzoek 3,6 miljoen projecten6. Infrastructuur: 38,7 miljoen investeringen


Hoger onderwijs binair complementair circulair

Missie

De K.H.Kempen inspireert,

stimuleert en innoveert

“De Katholieke Hogeschool Kempen is toonaangevend in onderwijs, onderzoek en maatschappelijk engagement. Daardoor zijn we een kansrijk knooppunt voor de duurzame ontplooiing van mensen, groepen en de hele regio.”

Één gedragen MISSIE ->

ONDERZOEK = KERNPROCES!


Hoger onderwijs binair complementair circulair

Beleidsplan: drie niveaus

Visie en

strategische

doelen

Operationeel

jaaractieplan

Missie

Opdracht- Volgens Operationele

verklaring EFQM doelstellingen

Beleidsvisie velden Actieplannen

10 jaar 3 à 5 jaar 1 jaar


Hoger onderwijs binair complementair circulair

Het beleidsplan in het

EFQM managementmodel

Mede-

werkers

Waarde-

ring mede- werkers

Leider-

schap

Beleid &

strategie

Klanten-

resulta-

ten

Eind-

resultaten

Processen

Waarde-

ring maat-

schappij

Partners &

middelen

Voorwaarden Resultaten


Hoger onderwijs binair complementair circulair

Leiderschap: hogeschoolbreed

Directiecomité

Clusters (= subcomités)

Comité personeelsbeleid

Draaischijf

Directiecomité

K.H.Kempen

Comité studentenbeleid

Comité communicatiebeleid

Comié financieel beleid

Comité informaticabeleid

Comité facilitair beleid

Ondersteunende

Processen: Comités

Raad internat.

Onderwijsraad

Raad PV / MD

Onderzoeksraad

Kwaliteitsraad

Kernprocessen: Raden


Hoger onderwijs binair complementair circulair

31 opleidingen:

5 academische, 26 professioneleDe clusters

De clusters

Clusteroverleg

Departementshoofden en adjunct-departementshoofden

Departementshoofd is de clustercoördinator.

Zijn adjunct-departementshoofd is clustersecretaris.

Voor onderzoek ook onderzoekscoördinatoren en domeinverantwoordelijken

Clusterbeleid

Onderwijs

Onderzoek

Personeelsbeleid

PR, studentenwerving, voorlichting

Contacten met het werkveld


Focus van ons onderzoek

Focus van ons onderzoek

Kern: Afstemming en verwevenheid met het beroepenveld realiseren

Zeer toepassingsgericht onderzoek

Multidisciplinaire aanpak

Opdracht voor academiserende en professionele opleidingen

Veel aandacht voor implementatie en disseminatie van onderzoeksresultaten

Als interface tussen Kempense actoren en expertisedomeinen van Associatie en andere onderzoeksinstellingen


Hoger onderwijs binair complementair circulair

10 onderzoeksdomeinen => 10 speerpunten => 7 clusters

 • Energiemanagement (KCE)

 • Duurzame gewasbescherming

 • Dierenwelzijn

 • 3. Biomedische technologie (MOBILAB)

 • Functionele voeding

 • Moeder en kindzorg

 • 4. ICT

 • 5. Lokaal sociaal en economisch beleid

 • 6. Gerontologie en ouderenzorg (Vonk3)

 • Effectiviteit van onderwijsprocessen

 • 7 “gemengde” onderzoeksclusters

 • 1 “trekker” of coördinator per cluster

 • 28 opleidingen, 6800 studenten


Onze rol in de innovatieketen

Onze rol in de innovatieketen

Fundamenteel Toegepast Projectmatig

wetenschappelijk wetenschappelijk wetenschappelijk

onderzoek onderzoek onderzoek

nieuwe vertaling verspreiding

kennis van kennis van kennis

Doctoraat Master Bachelor

Universiteiten Hogescholen

Kennis + Creativiteit = Innovatie


Relatie onderwijs onderzoek innovatie

Relatie onderwijs – onderzoek - innovatie

Kennisvergaring en –verspreiding op zich is goed, maar onvoldoende

Klemtoon moet liggen op aanwending van kennis: ondernemingscreativiteit bevorderen!

K.H.Kempen werkt mee aan een kader voor de ontwikkeling van de Kempen als een creatieve regio!

Méér samenwerking, netwerking en synergie


Relatie onderwijs onderzoek innovatie1

Relatie onderwijs – onderzoek - innovatie

Kennis en innovatiekracht complementair bundelen, zowel intern als extern

Slagkracht van betrokken bedrijven, besturen en instellingen helpen verhogen

Maximale synergie realiseren

Intern

Kennisinstellingen

Kennisintermediairen

Bedrijven, overheden en instellingen


Beleid en strategie visie

Beleid en strategie: visie

De KHK wil haar 3 kerntaken, namelijk onderwijs, onderzoek en dienstverlening innovatief en kwaliteitsbewust waarmaken

De KHK zal haar partnerschap als kennis- en onderzoekscentrum uitbouwen in een regionaal en internationaal perspectief

De KHK wil via relevant onderzoek de ontwikkelingsdynamiek van de Kempen ondersteunen

De KHK neemt een trekkende en regisserende rol op inzake kennisvalorisatie en streekontwikkeling


Hoger onderwijs binair complementair circulair

Eén sturend onderzoeksbeleid!

Beleidsplan: Onderzoek => kernproces

Visie op onderzoek

Meerjarenplan

Jaaractieplannen (PDCA)

Gezamenlijke organen m.b.t. onderzoek en dienstverlening

Onderzoek gebeurt in afgebakende domeinen

Oog voor resultaten


Onderzoeksbeleid structuren

Onderzoeksbeleid:Structuren

Onderzoeksbeleid in DC en clusters

Onderzoeksraad (adviseert DC)

Comités werken ondersteunend

Onderzoekscoördinatie: 2 niveaus

- 1 onderzoekscoördinator KHK (0.75 VTE)

- 7 onderzoekscoördinatoren: één per cluster (3.50 VTE)

10 Onderzoeksdomeinen

Valorisatiedienst (0.50 VTE KRD, LRD)

Departementale structuren om onderzoek in te bedden in de opleidingen én het werkveld


Structuur van onze onderzoeksdomeinen

Structuur van onze onderzoeksdomeinen

Interne aansturing/leiding

- clusterdirectie

- onderzoekscoördinator

- domeinverantwoordelijken

Evolueert naar een kenniscentrum (of expertise-eenheid), aangestuurd door stuurgroep met

- K.H.Kempen-onderzoekers

- werkveldvertegenwoordigers

- socio-economische actoren

- wetenschappelijke wereld


Structuur van onze onderzoeksdomeinen1

Structuur van onze onderzoeksdomeinen

Legt onderzoeksprogramma vast op korte en middellange termijn

Volgt projecten op

Streeft maximale synergie na met

- andere kennisinstellingen

- bedrijven, organisaties, …

Zoekt naar actieve betrokkenheid in netwerken en consortia

Voorziet in ondersteunende processen (infrastructuur, werkingsmiddelen, personeel, administratie, …)


Beleid strategische doelen 2010 2013

Beleid: Strategische doelen (2010 – 2013)

1. De KHK voldoet aan accreditatienormen:

Academische Ba/Ma: onderwijs gestoeld op wetenschappelijk onderzoek

Professionele Ba: afstemming op en verwevenheid met beroepenveld realiseren

2. De KHK optimaliseert de organisatie van de onderzoeksdomeinen en onderzoeksactiviteiten in clusters

De KHK is toonaangevend in 10 afgebakende onderzoeksdomeinen

Onderzoek kaderen binnen deze domeinen


Beleid strategische doelen 2010 20131

Beleid: Strategische doelen (2010 – 2013)

3. De KHK werkt samen met bedrijven, instellingen en organisaties aan de ontwikkeling van een innovatieve en performante kennisregio:

Oprichten van expertisecentra

KHK treedt op als toegangspoort tot Associatie K.U.Leuven en ondersteunt en begeleidt bedrijven of instellingen

4. De KHK optimaliseert de integratie van onderzoek in onderwijs:

Stimuleringsbeleid om OP actief te betrekken in onderzoeksprojecten

Onderzoekers communiceren intern over het eigen onderzoek

Bachelor- en masterproeven maximaal koppelen aan eigen onderzoeksprojecten


Beleid strategische doelen 2010 20132

Beleid: Strategische doelen (2010 – 2013)

5. De KHK implementeert op systematische wijze kwaliteitszorg in onderzoek:

Vormingsbeleid voor beginnende en gevorderde onderzoekers

KHK heeft een beheerssysteem voor permanente opvolging van onderzoeksprojecten

Kwaliteit van het onderzoek wordt bewaakt op basis van outputindicatoren (afgestemd op Associatie K.U.Leuven en VLHORA)

6. De KHK heeft in alle stadia van het onderzoek aandacht voor het valorisatiepotentieel:

Bij het toekennen van onderzoeksmiddelen wordt rekening gehouden met valoriseerbaarheid

Aandacht voor publicatiebeleid

KHK heeft een geïntegreerd valorisatiereglement


Partners en middelen financi le middelen

Partners en middelen: financiële middelen

Financiële opvolging projecten gebeurt door onderzoekscoördinator/projectleider

Saldi blijven gekoppeld aan kostenplaats

Over departementen en campussen heen

(Nog) geen centrale overhead

15% algemene werkingskosten op projecten met overheidsfinanciering (PWO, academiseringsmiddelen)

Defiscaliseringsmiddelen: integraal voor inzet contractuele onderzoekers

Infrastructuur: centraal via facilitaire dienst (tenzij specifieke investeringen)


Partners en middelen financi le middelen1

Partners en middelen: financiële middelen

Structurele overheidsfinanciering – professionele bachelors:

- structureel deel: 6 coördinatoren

- ca 4 projecten/jaar 135.000 euro

2. Structurele overheidsfinanciering – academische BaMa’s

- doctoraten

- coördinatie en uitvoering onderzoek

3. Projectfinanciering door overheid

- Vlaams, federaal, Europees, …

4. Private financiering


Medewerkers een integraal personeelsbeleid

Medewerkers: Een integraal personeelsbeleid

1. Gezamenlijk in DC en cluster:

- voorbereiding: comité personeelsbeleid

- doel: maximale ontwikkelingskansen oa via samenwerking over departementen/groepen

2. Integraal personeelsbeleid :

- duidelijke profielen, functies, rollen, verantwoordelijkheden, prestatieregeling, …

- uniforme interne reglementen, procedures, …

- statuten in relatie tot doelstellingen en kernprocessen van hogeschool

3. Competentiemanagement i.f.v. beleidsdoelen:

- professionaliseringsbeleid (naar onderzoek)

- persoonlijke ontwikkelingsobjectieven


Hoger onderwijs binair complementair circulair

Dwarsverbanden binnen hogescholen: Onderzoek aan de K.H.Kempen

 • 2. Focus op een 5-tal praktijkvoorbeelden

 • Ward Colen, onderzoekscoördinator


1 bco s biologische controle organismen

1. BCO’s: biologische controle organismen

Beginsituatie

Duurzame gewasbeschermingK.H.Kempen (academisch)

Focus op botrytis (grijsrot)

Ontwikkelen van bestrijdingsmethodes, kweekmethodes

Modellering

Ontdekking van BCO’s

Nood aan fundamentele kennis

Nood aan ontwikkeling van formulering


Bco samenwerking

BCO- samenwerking

Prof. bacheloropleidingen K.H.Kempen

Chemie, farm.& biol. tech, agro & biotechn.

PWO-projecten

Biologische zaadbehandeling: formulering van een biocontrole organisme

Productie van biocapsules voor biocontrole organismen

K.U.Leuven

Centrum Microbiële en Plantengenetica

moleculaire detectietechniek, ISR (Induced Systemic Resistance)

IOF

Hefboomproject: Identification and characterization of novel biocontrol agents

Kennisplatform: Setup of a platform for cooperation between academia and industry to promote BIOControl REsearch, Applications and Technology (BIOCREATE)


Bco samenwerking1

BCO- samenwerking

PWO-project - Biologische zaadbehandeling: formulering van een biocontrole organisme

K.U.Leuven bestudeert het ISR effect van BCO1

Departement IBW ontwikkelt de protocols voor de biologische testen en productie van gelyofiliseerde sporen

Departement G&C ontwikkelt een coating op basis van BCO1 die op zaden van bieten, sla en kolen wordt toegepast.


2 devoot dynamische enkel voet orthese in de orthopedische technologie

2. DEVOOT: dynamische enkel voet orthese in de orthopedische technologie

Beginsituatie

aanslepend probleem in werkveld

prof. bach.-opleiding orthopedische technologie

bestaand netwerk van K.H.K-docenten (K.U.Leuven, UZ Pellenberg, werkveld)

PWO-project DEVOOT (2006-09)

prof. bach. orthopedische technologie

ondersteuning voor eindige-elementen modellering

BMGO (K.U.Leuven)

IBW (K.H.Kempen)


Devoot dynamische enkel voet orthese in de orthopedische technologie

DEVOOT: dynamische enkel voet orthese in de orthopedische technologie

Directe ontwikkelingen

PWO-PASTEVO: inventarisatie van de pathologieën voor enkel-voet orthesen en uitvoeren van sterkte-berekeningen van de te ontwerpen orthesen

Doctoraatstraject K.H.Kempen - K.U.Leuven BMGO.Ontwerp van geïndividualiseerde enkel-voet orthesen aan de hand van eindige elementen modellering

O&O-projectontwikkeling van enkel-voet orthesen met behulp van een innovatieve productiemethode


Devoot binnen mobilab

DEVOOT binnen Mobilab technologie

Integratie in Mobilabmultidisciplinair onderzoekslaboratorium voor biomedische en revalidatietechnologie

Academisch (U + HS), professioneel

Technologisch / medisch / verzorgend

Internationale oriëntatie

Werkveldoriëntatie (fabrikanten/gebruikers)

PWO, TETRA, SBO, ERA-SME, INTERREG, FP7, IOF


3 shake het ontbijt van de toekomst voor mensen met slikproblemen

3. Shake: het ontbijt van de toekomst voor mensen met slikproblemen?

Beginsituatie

Kleinschalig onderzoek (prof. bach. verpleegkunde, werkveld, producent)

SHAKE (2005-08)

prof. bach. verpleegkunde, voedings- en dieetkunde (PWO-middelen)

acad. opl. voedingstechnologie (academiseringsmiddelen)

bachelorproeven – masterproeven

technologisch, nutritioneel,verpleegkundig


Shake het ontbijt van de toekomst voor mensen met slikproblemen

Shake: het ontbijt van de toekomst voor mensen met slikproblemen?

Directe ontwikkelingen

Uitbouw van een onderzoekslijn reologie en textuur in acad. opl. voedingstechnologie

Overleg met bedrijven en opzetten van pilootstudies om valorisatie te vergemakkelijken (K.H.Kempen, LRD)

Ontwikkelingen in deze context

TETRA-projecten i.v.m. reologie en textuur.(K.H.Kempen, K.U.Leuven)

Textuurverbetering van verwerkte aardbeien

Toepasbaarheid van het Foodtexture Puff Device voor reologische metingen in de voedingsindustrie


4 e inclusie

4. E-Inclusie slikproblemen?

Beginsituatie

Samenwerkingsverband.

Associatie-initiatief ZWOP-sociale inclusie:KHM-Memori, HUB-Pragodi, KHK-K-point,ESAT DocArch, HIVA

Onderzoekservaring o.a. binnen KHK

prof. bach. toeg. informatica, ergotherapie

PWO-projecten

Master ELO-ICT

EU-programma’s


Incluso

Incluso slikproblemen?

Ontwikkelingen

FP7 Incluso

Social software for youth at risk

KHM-Memori, KHK-K-point,ESAT DocArch + internationaal

Doorstroming naar onderwijs (studentenopdrachten, stages, KHK, HUB)

7KP Marie Curie (in aanvraag)

SOCIANET: e-Inclusion in leisure activities and care-services and social networks


Incluso1

Incluso slikproblemen?

Betekenis voor K.H.Kempen

Verruiming van doelgroep voor ICT-inclusiefbeleid

Versterking van het onderzoeksnetwerk

Open blik op academische wereld (ook internationaal)

Betrokkenheid van studenten, ook uit prof. bacheloropleidingen.


5 locaal sociaal en lokaal economisch beleid

5. Locaal sociaal en lokaal economisch beleid slikproblemen?

Beginsituatie

Fundamenteel onderzoek: definiëring van het begrip menswaardig inkomen (Minimumbudgetten en financiële dienstverlening, PWO 2005-08) en de operationalisering ervan naar concrete budgetten

Valorisatie: instrument om leefsituaties te beoordelen in functie van menselijke waardigheid (voor OCMW’s, CAW’s, arbeidsrechtbanken, vredegerechten, mutualiteiten, …)

Vervolg:

Hoe ervoor zorgen dat mensen met een menswaardig inkomen erin slagen om dit goed te beheren? (cfr. 50% van de overmatige schuldenlast in Vlaanderen moet worden toegeschreven aan wanbeheer)


Locaal sociaal en lokaal economisch beleid

Locaal sociaal en lokaal economisch beleid slikproblemen?

Effectief budgetmanagement, hoe komen tot duurzame gedragsverandering (PWO 2008-11)

valorisatie: interventies in de schuldhulpverlening wetenschappelijk ondersteunen en bevragen op effectiviteit

Samenwerkingsverbanden 

KU Leuven, Master Sociaal Werk en Sociaal Beleid + Steunpunt Welzijn Volksgezondheid en Gezin

Wetenschappelijke ondersteuning bij literatuur- en casestudie

Valorisatie binnen Steunpunt

KU Leuven, Economie en Bedrijfswetenschappen, Marketing Research Centrum)

Wetenschappelijke ondersteuning bij experiment

Validatie van eigen fundamenteel onderzoek naar zelfcontrole en gedragsverandering