P rogrames de q ualificaci p rofessional i nicial
Download
1 / 19

“ P rogrames de Q ualificació P rofessional I nicial ” - PowerPoint PPT Presentation


 • 82 Views
 • Uploaded on

“ P rogrames de Q ualificació P rofessional I nicial ”. Presentació. Plantejament general Destinataris Objectius Estructura i desenvolupament curricular Organització Acreditació de la formació Oferta i autorització de programes Normativa de referència Informació.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' “ P rogrames de Q ualificació P rofessional I nicial ”' - bozica


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
P rogrames de q ualificaci p rofessional i nicial
Programesde Qualificació Professional Inicial”


Presentaci

Presentació

Plantejament general

Destinataris

Objectius

Estructura i desenvolupament curricular

Organització

Acreditació de la formació

Oferta i autorització de programes

Normativa de referència

Informació


Plantejament dels pqpi

Plantejament dels PQPI

Recurs específic i possibilitador d’èxit, des de nous marcs d’aprenentatge per a:

transició al món laboral.

continuïtat formativa, prioritàriament als CFGM.

opcionalment, obtenció del GESO


Els pqpi en el conjunt de l oferta

Els PQPI en el conjunt de l’oferta

Educació secundària obligatòria

Educació postobligatòria

1r. cicle

2n. cicle

[PACFGM]

Reconeixement de la formació

CFGM

3r.

Diversificacions

curriculars

PQPI

4t.

Altres

ofertes

formatives

Objectius

 • Proporcionar competències professionals

 • i laborals

 • Consolidar i ampliar competències

 • bàsiques i facilitar continuïtat formativa

Assoliment de competències

establertes en el currículum ESO

opcionalment

Obtenció GESO

Acreditació de competències

Inserció laboral


Inici d un itinerari professional

Inici d’un itinerari professional

ESO

PQPI

Mòduls voluntaris: C

PQPI

Mòduls obligatoris: A, B

Títol GESO

[Prova i curs accès]

[Prova accès]

Cicles formatius de grau superior

(CFGS)

Cicles formatius de grau mitjà

(CFGM)

Certificació acadèmica

i professional

Món laboral i formació permanent


Destinataris

Destinataris

Majors de 16 anys (preferentment menors de 21 i molt excepcionalment majors de 15 anys)

Sense GESO.

Diversitat en el col·lectiu:

Joves amb intenció d’accedir al món laboral a curt termini.

Joves que volen cursar un CFGM.

Joves que volen compaginar treball i formació.

Joves que, a més, volen acreditar l’ESO.

Accés voluntari i signatura compromís.


Objectius

Objectius

Desenvolupar actituds i competències que contribueixin al creixement personal i facilitin una inserció social i laboral satisfactòria.

Proporcionar formació professional elemental, que faciliti la incorporació en un sector professional.

Ampliar competències bàsiques per afavorir la continuïtat educativa i la formació al llarg de la vida.


Criteris i plantejament curricular

Criteris i plantejament curricular:

 • a) Acció tutorial i atenció personalitzada.

 • b) Tractament globalitzat dels continguts.

 • c) Propostes didàctiques aplicades a la realitat del jovent.

 • Organització modular i flexible.

 • Formació en centres de treball.

 • Treball en equip del professorat.


Organitzaci

Organització

Durada:

Mòduls obligatoris: 1 curs escolar (800-1100 h)

Mòduls voluntaris: mínim 175 hores, cursades en paral·lel o posteriorment als mòduls obligatoris.

Grups: 10-15 joves.

Si integren 2 o més alumnes NEE: 8-12 joves.

Programes per joves amb NEE derivades de discapacitats: 6-10 joves


Estructura

Estructura:

MÒDULS OBLIGATORIS

MÒDULS VOLUNTARIS

MÒDULS

DE FORMACIÓ

PROFESSIONAL

MÒDULS

DE FORMACIÓ GENERAL

MÒDULS

PER A L’OBTENCIÓ

DEL GESO

 • Competències professionals referides a qualificacions de nivell 1 per inserció laboral o formació professional

 • Àmbit comunicació

 • Àmbit social

 • Àmbit científico- tecnològic

 • (Aspectes bàsics del currículum de l’ESO)

 • Competències bàsiques per: la transició al món laboral o per la continuació educativa

MÒDULS A

MÒDULS B

MÒDULS C


Desenvolupament curricular

Desenvolupament curricular

Mòduls específics (mòduls A)

 • Referent: Unitats de Competènciesde nivell 1 del Catàleg de Qualificacions Professionals

 • Diferents perfils professionals : repertori català dels PQPI

 • Inclouen:

  • Formació professional

  • Pràctiques en empresa (FCT): 150-250 h.

  • Projecte Integrat en relació al perfil professional i a l’entorn laboral corresponent): 30-60 h.

 • Dedicació: 50-70% de les hores dels mòduls obligatoris


Desenvolupament curricular1

Desenvolupament curricular

Mòduls de formació general (mòduls B)

 • Referent: competències bàsiques necessàries per a la vida quotidiana i per al món laboral

 • Currículum establert, organitzat en mòduls icrèdits

 • Flexibilitat d’aplicació a cada centre: definició d’unitats formatives

 • Tutoria de grup, obligatòria

 • Dedicació: 30-50 % de les hores dels mòduls obligatoris


Esquema curricular m duls b

ESQUEMA CURRICULAR MÒDULS B

MÒDULS FORMATIUS

UNITATS FORMATIVES

CRÈDITS

(A definir i concretar per programa)

 • Desenvolupament personal

 • Desenvolupament en el lloc

 • de treball

 • Projecte formatiu i

 • professional

DESENVOLUPA-MENT I RECURSOS PERSONALS

De caràcter obligatori

Tutoria grupal

Exemples:

CONEIXEMENT DE L’ENTORN SOCIAL I PROFESSIONAL

Habilitats socials

Busquem feina

 • Entorn social i cultural

 • Entorn socio-econòmic

 • Entorn laboral i professional

Comunicació en l’entorn ….

APRENENTATGES INSTRUMENTALS BÀSICS

Visitem les empreses

Utilitzem les matemàtiques

 • Tècniques comunicatives

 • bàsiques

 • Estratègies i eines

 • matemàtiques bàsiques

 • Tecnologies de la informació

 • i de la comunicació

El nostre entorn

Immersió sociolingüística

Opcionals d’adaptació i reforç

(MÁX: 10% dels mòduls B)

Reforç/ampliació de la

formació instrumental


Desenvolupament curricular2

Desenvolupament curricular

 • Mòduls per a l’obtenció del GESO (mòduls C)

Voluntaris (excepte per a l’alumnat de 15 anys)

Cursats en paral·lel o en haver finalitzat el curs.

En centres específicament autoritzats pel Departament d’Educació

Estructurats en tres àmbits:

Àmbit de la comunicació

Àmbit social

Àmbit científic-tecnològic

Referent: la formació establerta per a l’obtenció del GESO en els centres de Formació de Persones Adultes


Acreditaci certificaci acad mica

Avaluació, qualificacions i certificació

Acreditació: CERTIFICACIÓ ACADÈMICA

 • Acredita la formació i les competències professionals.

 • Permet obtenir un certificat de professionalitat (Dep. de Treball)

 • Reconeixement de la formació rebuda per:

 • Accés a cicles formatius de grau mig:

  • Exempció de parts de les proves d’accés a CFGM i reconeixement de la formació rebuda

 • Obtenció del GESO:

  • Reconeixement dels aprenentatges assolits en els mòduls obligatoris PQPI quan es cursin els voluntaris per obtenir el GESO.

  • Obtenció del títol amb els mòduls C


Oferta de programes

Oferta de programes

Definida anualment en funció de necessitats de l’alumnat i del territori.

Integrada per programes diversos:

Realitzada amb la col·laboració del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), del Departament de Treball

a) Segons perfils professionals desenvolupats (repertori)

b) Segons entitats i models d’organització de la formació

c) Segons col·lectiu d’alumnes


Oferta de programes1

Oferta de programes

b) Segons entitats i models d’organització de la formació

b.1- Organitzats pel Departament d’Educació:

 • PQPI-Pla de Transició al Treball (PTT)

  • en col·laboració amb administracions locals

  • amb la participació d’empreses

  • en els IES o en instal·lacions municipals i d’empreses

 • PQPI-Formació i aprenentatge professional (FIAP)

  • en col·laboració amb el SOC

  • en els IES

   b.2- Organitzats per entitats o institucions autoritzats pel Departament

   d’Educació:

 • PQPI - administracions locals

 • PQPI - centres docents

 • PQPI - entitats/centres de formació


Normativa de refer ncia

Normativa de referència

BOE: Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (LOE): article 30

DOGC: Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundaria obligatòria: preàmbul i article 25.

Projecte de Decret pel qual es regulen els PQPI a Catalunya

BOE: Real decret 1538/2006, de 15 de desembre, pel que s’estableix l’ordenació general de la FP del sistema educatiu: Disposició addicional onzena

BOE: Llei orgànica 5/2005 de 19 de juny de les Qualificacions i de la formació professional

Ordre per la qual s’estableix el procediment d’autorització dels PQPI, es regulen les bases de concessió de subvenció d’aquests programes i s’obre la convocatòria per al curs acadèmic 2008-09


Informaci

Informació

Pàgina web: www.gencat.cat/educacio

IES del territori

Telèfon d’informació sobre PQPI:

900 15 11 76

Telèfon 012

OTG de cada territori