nikiel n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nikiel PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nikiel

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Nikiel - PowerPoint PPT Presentation


  • 159 Views
  • Uploaded on

Nikiel. Wykonał Piotr woźnicki. Gimnazjum i Liceum Akademickie w Toruniu. Ogólna charakterystyka.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Nikiel' - bozica


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
nikiel

Nikiel

Wykonał Piotr woźnicki

Gimnazjum i Liceum Akademickie w Toruniu

og lna charakterystyka
Ogólna charakterystyka

Nikiel jest pierwiastkiem z grupy metali przejściowych. W układzie okresowym jest w 10 grupie i 4 okresie, w bloku d. Jego liczba atomowa to 28 a masa atomowa 58,69 u. Występuje na II i III (i bardzo rzadko na IV) stopniu utlenienia. Tworzy średnio zasadowe tlenki. Ma 5 trwałych izotopów (58, 60, 61, 62, 64). Jego konfiguracja elektronowa to 1s22s22p63s23p64s23d8

Gimnazjum i Liceum Akademickie w Toruniu

wygl d
Wygląd

Nikiel metaliczny jest metalem srebrzystobiałym, kowalnym, odpornym na działanie wilgoci i powietrza. Stosuje się go m.in. do tworzenia błyszczących powłok galwanicznych na powierzchni elementów stalowych

Gimnazjum i Liceum Akademickie w Toruniu

wyst powanie
Występowanie

Nikiel występuje w skorupie ziemskiej w ilościach ok. 80 ppm w postaci minerałów -garnieryt i pentlandyt. Rudy dzieli się na tlenowe, siarczkowe i arsenkowe, w zależności od ich składu chemicznego.  Rudy niklu przerabia się najczęściej na tlenki, redukowane następnie węglem, a tak otrzymany surowy nikiel poddaje się rafinacji elektrolitycznej.

Gimnazjum i Liceum Akademickie w Toruniu

wyst powanie z
Występowanie złóż

Złoża niklu występują w :

Kanadzie,

Australii,

na Kubie,

w Chinach i

Rosji.

Zajmuje on pod względem rozpowszechnienia w skorupie ziemskiej 21!miejsce (procenty wagowe).

Gimnazjum i Liceum Akademickie w Toruniu

zastosowanie
Zastosowanie

Nikiel wykorzystuje się głównie jako pokrycie mniej szlachetnego żelaza i stali (elektroliza), gdzie zwiększa wytrzymałość i odporność na korozję. Stale takie wykorzystuje się w przemyśle samochodowym.

Sieć krystaliczna niklu posiada właściwość absorpcji atomów wodoru. W silnie rozdrobnionym metalu może się zmieścić około 17 razy więcej wodoru niż wynosi jego objętość. Właściwość ta wykorzystywana jest jako katalizator w wielu procesach, m.in. w hydrogenizacji (chemicznym utwardzaniu) tłuszczów. Jest składnikiem baterii niklowo-kadmowych. Jego stopy z miedzią służą do produkcji monet.

Gimnazjum i Liceum Akademickie w Toruniu

zwi zki
Związki

Nikiel w związkach występuje jako pierwiastek dwu-, trój- lub czterowartościowy ale najtrwalsze są połączenia niklu(II). Wodne roztwory jego soli mają zabarwienie zielone, co jest spowodowane obecnością uwodnionych jonów [Ni(H2O)6]2+ natomiast sole bezwodne są żółte.

Gimnazjum i Liceum Akademickie w Toruniu

charakterystyka
Charakterystyka

Nikiel w roztworach występuje wyłącznie na drugim stopniu utlenienia. Na wyższych stopniach utlenienia występuje tylko w tlenkach Ni2O3 NiO2 i niektórych kompleksach. Kation Ni2+ należy do 3 grupy analitycznej kationów. Łatwo tworzy jony zespolone, przy czym najtrwalsze są kompleksy cyjankowe [Ni(CN)4]2- i szczawianowe [Ni(C2O4)2]2-

Gimnazjum i Liceum Akademickie w Toruniu

wykrywanie reakcja czugajewa
Wykrywanie – reakcja Czugajewa

Dimetyloglioksym (odczynnik Czugajewa) dodany do amoniakalnego roztworu jonów Ni2+ wytrąca czerwony (różowy) kłaczkowaty osad dimetyloglioksymianu niklu(II). Osad ten nie rozpuszcza się w nadmiarze NH3(aq).

Ta reakcja identyfikacyjna jest najczęściej stosowaną reakcją do wykrywania jonów Ni2+

Gimnazjum i Liceum Akademickie w Toruniu

reakcje charakterystyczne
Reakcje charakterystyczne

W reakcji Ni2+z roztworem wodorotlenku sodu NaOHwytrąca się zielony (zielonkawy) osad wodorotlenku niklu:

Ni2+ + 2OH-Ni(OH)2

który jest nierozpuszczalny w nadmiarze zasady, ale rozpuszcza się w rozc. kwasach, roztworze amoniaku i solach amonowych. Pod wpływem utleniaczy (woda bromowa, chlorowa) przechodzi w czarny wodorotlenek niklu Ni(OH)3:

2 Ni2++ 2OH- + Cl2 Ni(OH)3 + 2Cl-

Gimnazjum i Liceum Akademickie w Toruniu

tlenek niklu ii
Tlenek niklu(II)

Po wyprażeniu wodorotlenku niklu Ni(OH)2 powstaje tlenek szarozielony tlenek niklu(II) NiO:

Ni(OH)2 NiO + H2O

T

Gimnazjum i Liceum Akademickie w Toruniu

reakcje charakterystyczne1
Reakcje charakterystyczne

Wodny roztwór amoniaku NH3(aq) dodawany w niewielkich ilościach do roztworu zawierającego jony Ni2+ wytrąca się zielonkawy hydroksosoli, np. hydroksochlorku niklu(II)

Ni2+ + 2Cl- + NH3*H2O Ni(OH)Cl + NH4+

Gimnazjum i Liceum Akademickie w Toruniu

reakcja z amoniakiem c d
Reakcja z amoniakiem – c.d.

Otrzymana sól Ni(OH)Cl jest rozpuszczalna w nadmiarze wodnego roztworu amoniaku z utworzeniem szafirowofioletowego jonu zespolonego [Ni(NH3)6]2+:

Ni(OH)Cl+6(NH3*H2O) [Ni(NH3)6]2++OH+Cl+6H2O

Gimnazjum i Liceum Akademickie w Toruniu

reakcja z siarczkami
Reakcja z siarczkami

Siarczek amonu (NH4) 2S wytrąca z roztworów zawierających Ni2+ czarny osad siarczku niklu:

Ni2+ + S2-NiS

który jest rozpuszczalny jedynie w rozpuszczalnikach wykazujących silne właściwości utleniające, np. w wodzie królewskiej lub kwasie solnym w obecności nadtlenku wodoru.

Gimnazjum i Liceum Akademickie w Toruniu

reakcja z elazocyjankami
Reakcja z żelazocyjankami

Żelazocyjanki (np. K4[Fe(CN)6] strącają z roztworu soli niklu zielonkawobrunatny osad, nierozpuszczalny w rozc. kwasie solnym:

Ni2+ + Fe(CN)64- Ni2[Fe(CN)6]

Gimnazjum i Liceum Akademickie w Toruniu

bibliografia
Bibliografia

Jerzy Minczewski, Zygmunt Marczenko – Chemia analityczna, tom 1

Szczęsny Rosołowski – „Pracownia chemiczna. Analiza jakościowa”

http://www.e-chemia.nazwa.pl/

http://pl.wikipedia.org/

http://portalwiedzy.onet.pl/13285,,,,nikiel,haslo.html/

Gimnazjum i Liceum Akademickie w Toruniu