V ga visa musik och kulturskoleverksamhet
Download
1 / 25

- PowerPoint PPT Presentation


 • 149 Views
 • Uploaded on

VÅGA VISA – musik- och kulturskoleverksamhet. Före lunch Vad är VÅGA VISA? Hur är det organiserat? Hur går en observation till? Vad händer sedan? Metodboken. VÅGA VISA – musik- och kulturskoleverksamhet. Ekerö, Nacka, Salem, Upplands Väsby, Värmdö och Stockholm tillsammans med SMoK

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - boyd


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
V ga visa musik och kulturskoleverksamhet
VÅGA VISA – musik- och kulturskoleverksamhet

Före lunch

 • Vad är VÅGA VISA?

 • Hur är det organiserat?

 • Hur går en observation till? Vad händer sedan?

 • Metodboken


V ga visa musik och kulturskoleverksamhet1
VÅGA VISA – musik- och kulturskoleverksamhet

 • Ekerö, Nacka, Salem, Upplands Väsby, Värmdö och Stockholm tillsammans med SMoK

 • Startade hösten 2008 med observationer.

 • Åtta skolor har observerats. Tre ytterligare under hösten.

 • Ca 30 observatörer – pedagoger och skolledare från musik- och kulturskolor.


V ga visa ska
VÅGA VISA ska

 • ske utifrån ett medborgarperspektiv

 • stimulera till erfarenhetsutbyte och ökat lärande

 • ge kommuner och skolor underlag till förbättring och utveckling

 • ge underlag för analyser och jämförelser mellan kommuner och skolor

 • utgöra en viktig del av kvalitetsuppföljningen

 • bidra till ökad måluppfyllelse.


V ga visa musik och kulturskoleverksamhet

Målområden - musik- och kulturskola

 • Normer och värden

 • Utveckling, lärande och

 • konstnärligt skapande

 • Elevernas ansvar och inflytande

 • Styrning och ledning


V ga visa musik och kulturskoleverksamhet

Våga Visa

Musik- och kulturskola

Skolans medarbetare gör en självvärdering

Externa observatörer ger sin bild av skolan

Föräldrar och elever ger sin bild genom kundundersökningar


Nytta av v ga visa metoden

Nytta av VÅGA VISA -metoden

Verksamheten får stöd för sin utveckling

Nämnd och tjänstemän får bild av verksamheten

Jämförelser ger näring och goda exempel

Kompetensutveckling och nätverk


Erfarenheter och utmaningar
Erfarenheter och utmaningar

 • Insatser krävs för att säkra kvalitet i genomförande och rapporter

 • Viktigt att rekrytera rätt observatörer, och att ge dem rätt stöd för uppdraget

 • Lyft det positiva – men våga också se det som behöver utvecklas - och våga ta emot det

 • Bedömningar i rapporterna är viktiga för tydlighet – men hur få likvärdiga bedömningar?


V ga visa musik och kulturskoleverksamhet

Över-

lämnings-

möte

Dokument

Intervjuer med elever, personal, ledning

Besök i verksamhet

Nämnd, skola, tjänstemän, föräldrar och elever

Faktagranskning

Metodgranskning


Organisation av observationer i musik och kulturskola
Organisation av observationer i musik- och kulturskola

 • Observatören observerar inte i den kommun där han/hon arbetar.

 • Hela enheter bör observeras

 • Observatörerna bildar lag som är blandade både när det gäller vilken kommun observatören arbetar i och observatörens kompetens.

 • Lagen bör helst innehålla pedagoger med erfarenhet av enskild undervisning och pedagoger med erfarenhet av undervisning i större grupper.

 • Observationen gäller den frivilliga verksamheten.


Observat r i musik och kulturskola
Observatör i musik- och kulturskola

 • Observatörer ska ha en pedagogisk högskoleexamen eller utbildning som bedöms som likvärdig

  De ska också

 • Vara erfarna och duktiga pedagoger

 • Ha god social kompetens

 • Ha visat på intresse för utvecklingsfrågor

 • Ha vana att uttrycka sig i tal och skrift

 • Ha förmåga att se samband och dra slutsatser

 • Ha mod att uttrycka det de ser

  Observatörerna får utbildning för att klara uppdraget. Deltagande i utbildning är en förutsättning för att man ska få observatörsuppdrag.

  Efter introduktionsutbildningen bör observatörer delta i observationer under kommande terminer.


Observat rerna ekonomi och ledighet
Observatörerna – ekonomi och ledighet

 • Kommunen ersätter lön och vikariekostnad för observatören under observationsperioden

 • Observatörerna är lediga från sina ordinarie arbetsuppgifter 8-12 dagar per observation.


Observat rsutbildningen omfattar tre halvdagar och inneh ller
Observatörsutbildningen omfattar tre halvdagar och innehåller:

1. En introduktion till metoden och arbetsgången

2. Att tänka på inför observationerna:

- Hur delar vi upp arbetet i observatörsgruppen för att täcka in hela verksamheten?

 • Vilka frågor ställer vi till elever, föräldrar , personal och ledning för att få svar på frågeställningarna i metodboken?

 • Hur förhåller vi oss till personal och elever vid besök i undervisningen och under intervjuer?

  3. Rapportskrivning


Rapporten inneh ller
Rapporten innehåller innehåller:

 • En beskrivning, en bedömning i text samt bedömning enligt skala för varje målområde

  dessutom

 • Starka sidor

 • Förbättringsområden

 • Jämförelser med ev. tidigare observation av tidigare förbättringsområden.

 • Beskrivning av metod


M lomr den musik och kulturskola
Målområden – musik- och kulturskola innehåller:

 • Normer och värden, exempel:

 • Värdegrundsarbetet

 • Förhållningssätt mellan elever och personal.

 • Utveckling, lärande och konstnärligt skapande, exempel:

 • Vilka pedagogiska metoder och läromedel används?

 • Hur utmanas och stimuleras eleverna i sitt lärande?

 • Lär eleverna sig att arbeta självständigt?

 • Anpassas verksamheten för barn med behov av särskilt stöd?

 • Hur stödjer den fysiska miljön lärandet/verksamheten?


M lomr den musik och kulturskola1
Målområden – musik- och kulturskola innehåller:

 • Elevernas ansvar och inflytande, exempel

 • Finns en organiserad form eller andra sätt att skapa elevinflytande?

 • Hur samverkar man med föräldrar?

 • Hur ges varje barn och elev möjlighet att vara delaktig i hur han eller hon bäst når sina mål? Kan eleverna påverka vilka läromedel som används?

 • Styrning och ledning, exempel

 • Finns det tydliga mål för verksamheten?

 • Hur följer skolan upp, utvärderar och utvecklar sin verksamhet?


N sta steg
Nästa steg… innehåller:

Våga Visa

Musik- och kulturskola

 • Hösten 2010: Gemensam

  kundundersökning (elever)

 • 2010-11: Självvärdering


Enk tunders kning till elever
Enkätundersökning till elever innehåller:

 • Elever som är åtta år och äldre

 • Ev urvalsundersökning

 • Enkäten skickas hem till förälder

 • Möjlighet att besvara över Internet

 • Ca 25 kommungemensamma frågor. Möjlighet att lägga till frågor.

 • Svar kan redovisas per ämne och per skola


Exempel p fr gor
Exempel på frågor innehåller:

Normer och värden

 • Jag känner mig trygg när jag går till och från lektionerna i musik/kulturskolan.

 • Det är bra stämning under lektionerna.

  Utveckling, lärande och konstnärligt skapande

 • Det är roligt i musik/kulturskolan

 • Jag får improvisera.

 • Jag lär mig mycket.

 • Min lärare förklarar bra för mig.

 • Min lärare ger mig uppmuntran.

 • Jag får vara med och göra egna låtar/pjäser/danser/konstverk (eller liknande)

  Elevernas inflytande och ansvar

 • Jag får vara med och bestämma vad vi ska göra.

 • Min lärare bryr sig om vad jag tycker.


Sj lvv rdering till medarbetare
Självvärdering till medarbetare innehåller:

 • Samtidigt som kundundersökningen

 • Fångar det pedagogiska arbetet – inte en medarbetarundersökning

 • Webbenkät - resultaten presenteras i enkätverktyget

 • Rektor/Chef ansvarar för djupare analys på skolan


Viktigt att veta om ekonomi och f ruts ttningar
Viktigt att veta… innehåller:om ekonomi och förutsättningar

 • Beslut att delta ska vara förankrat hos förvaltningsledning och ansvarig nämnd

 • Utbyte mellan kommuner

 • Kostnader fördelas och kvittas

 • Engagemang som samordnare och styrgrupp

 • VÅGA VISA i Stockholms län

 • VÅGA VISA utanför Stockholms län


Intresserad

Intresserad? innehåller:

Ta del av observationer i Nacka och metodboken

www.nacka.se/web/kultur/Mal_och_kvalitet

Vill ni gå med i VÅGA VISA -musik- och kulturskola, kontakta Kerstin Sjöstrand, kerstin.sjostrand@tyreso.se mobilnr 070 488 93 72