TAUTINIO PAVELDO PRODUKTAI IR JŲ SERTIFIKAVIMAS - PowerPoint PPT Presentation

boyce
tautinio paveldo produktai ir j sertifikavimas n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TAUTINIO PAVELDO PRODUKTAI IR JŲ SERTIFIKAVIMAS PowerPoint Presentation
Download Presentation
TAUTINIO PAVELDO PRODUKTAI IR JŲ SERTIFIKAVIMAS

play fullscreen
1 / 30
Download Presentation
Presentation Description
348 Views
Download Presentation

TAUTINIO PAVELDO PRODUKTAI IR JŲ SERTIFIKAVIMAS

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. TAUTINIO PAVELDO PRODUKTAI IR JŲ SERTIFIKAVIMAS • KAIMO PLĖTROS DEPARTAMENTAS • Tautinio paveldo ir mokymo skyrius • Elena Petrošienė • 2010 m. lapkričio 11d.

 2. TAUTINIO PAVELDO PRODUKTŲ ĮSTATYMAS (TPP) • TPP įstatymas įsigaliojo 2008 m. sausio 1d. Šio įstatymo tikslai: • užtikrinti tautinio paveldo objektų valstybinę apsaugą, • įgalinti išsaugoti ir skleisti sukauptą tradicinių amatų patirtį, suteikus jai šiuolaikinį reikšmingumą, • apibrėžti tautinio paveldo produktų, tradicinių amatų sąvokas, jų klasifikavimo principus, sertifikavimo procedūras, • sudaryti tradiciniams amatininkams palankias sąlygas kurti tautinio paveldo produktus, juos realizuoti ir populiarinti, • nustatyti valstybės pagalbos šiai sričiai principus ir formas, kiek to nereglamentuoja kiti įstatymai.

 3. LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ • Įgyvendindama TPP įstatymą, Žemės ūkio ministerija atlieka Tautinio paveldo produktų institucijos funkcijas ir parengė teisės aktus, kurių reikia įstatymui įgyvendinti: • 1.Ilgalaikė tautinio paveldo produktų išsaugojimo, populiarinimo, sukūrimo ir realizavimo skatinimo strategija(Žin., 2008, Nr. 90-3601); • (populiarinti TPP bei formuoti patrauklų įvaizdį šalyje ir užsienyje). • 2. Tautinio paveldo produktų apsaugos, jų rinkos ir amatų plėtros 2008-2015 m. programa (Žin., 2008, Nr. 90-3601); • (institucijų priemonių planai dėl TPP apsaugos, rinkos plėtros). • 3. Tautinio paveldo produktų, tradicinių amatų mokymo programų, tradicinių mugių sertifikavimo, tradicinių amatų meistrų sertifikavimo ir atestavimo taisyklės (Žin.,2008, Nr.66-2508);

 4. ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA • Teisės aktai, reglamentuojantys TPP produktų sertifikavimą: • Tradicinių amatų klasifikacija (Tautinio paveldo produktų klasifikatorius ir tradicinių amatų sąvadas); • Tautinio paveldo produktų ir tradicijos atitikties kriterijai ir Lietuvos etninės kultūros tradicijas atitinkantys vertinimo rodikliai; • Tautinio paveldo produktų sertifikavimo ekspertų komisijų sudėtys ir jų darbo reglamentai;

 5. TAUTINIO PAVELDO ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMAS Sertifikuoti produktai ženklinami Tautinio paveldo produktų ženklu. Šie ženklai informuoja vartotojus, kad gaminys yra tradicinis.


 6. TAUTINIO PAVELDO PRODUKTAI - TPP • TPP - nustatyta tvarka sertifikuoti: • tradiciniai gaminiai, • tradicinių veislių augalai, gyvūnai ir jų produktai • tradicinės paslaugos, • pasižymintys istoriškai Lietuvoje ar jos atskirame etnografiniame regione susiformavusia produkto tradicine forma, sudėtimi ir kitais kokybiniais ypatumais. • Sertifikavimas tai procedūra, kuria trečioji šalis pateikia raštišką garantiją, kad gaminys, procesas ar paslauga atitinka nustatytus reikalavimus. • Tautinio paveldo produktais pripažįstami ir sertifikuojami tik tie produktai, kurių kokybiniai ypatumai atitinka Lietuvos etnokultūros tradicijas. • Produkto sertifikavimas paliudijamas suteikiamu dokumentu sertifikatu.

 7. SERTIFIKAVIMO TIKSLAS • Apsaugotitautiniopaveldoproduktus nuo kopijavimo, plagijavimo, nesąžiningos konkurencijos šalyje ir užsienyje. • Užtikrinti vartotojų apsaugą, suteikiant patikimą informaciją apie gaminio kilmę ir pagaminimo būdus. • Padėti vartotojui susiorientuoti, kurie amatų gaminiai yra tradiciniai, autentiški, o kurie gaminiai - imitaciniai ir t.t. • Suteikti valstybės pagalbą teikiant prioritetą sertifikuotiems produktų ar gaminių gamintojams

 8. TAUTINIO PAVELDO PRODUKTŲ GRUPĖS I grupė – tradicinių gaminių gamyba. Tradiciniaigaminiai – nemasinės gamybos amatininkų dirbiniai maisto gaminiai, liaudies muzikos instrumentai ir kiti etninio materialaus paveldo gaminiai, pagaminti iš tradicinių žaliavų, naudojantis rankų darbu ir kitomis senosiomis arba jas atitinkančiomis naujomis technologijomis ir išsaugant unikalias kokybines gaminių savybes ir sudėtį. II grupė – tradicinių veislių augalai, gyvūnų veisimas ir auginimas, augalų ir gyvūnų produktų gavyba, gamtos gėrybių rinkimas ir perdirbimas. Tradicinės augalųirgyvūnųveislės – nacionalinės senosios augalų ir gyvūnų veislės. III grupė– tradicinės paslaugos. Tradicinės paslaugos - tradicinių gaminių gamybos demonstravimas, arklių kaustymas, kaminkrėtystė, folkloro (muzikinio sakytinio ir kitokio) atlikimo paslaugos, tradicinių renginių (kalendorinių ir šeimos švenčių, tradicinių mugių ir panašių renginių) organizavimas ir kitos etnine kultūra pagrįstos paslaugos.

 9. TAUTINIO PAVELDO PRODUKTŲ KATEGORIJOS A kategorija I ir II grupių produktai, atitinkantys autentiškus TPP pavyzdžius, kurių sukūrimo procese naudojamadaugiau kaip pusė rankų darbo. III grupės produktai – tradicinės paslaugos, kurių teikėjai yra tiesioginiai gyvosios tradicijos tęsėjai ir atkuria autentiškus tautinio paveldo produktų pavyzdžius. B kategorija I ir II grupių produktai, artimi autentiškiems pavyzdžiams ir sukurti naudojantis naujomis technologijomis. III grupės produktai – tradicinės paslaugos, kurių teikėjai nėra tiesioginiai gyvosios tradicijos tęsėjai, tačiau sugeba sukurti artimus autentiškiems pavyzdžiams tautinio paveldo produktus.

 10. ATITIKTIES KRITERIJAI Tautinio paveldo produktų atitikties tradicijai kriterijai nustato kriterijus, kuriuos turi atitikti: • sertifikuojami gaminiai, • augalai, gyvūnai ir jų produktai, • paslaugos, mugės • amatų mokymo programos siekiant juos pripažinti tradiciniais, • taip pat nustato tradicinių amatų meistro kvalifikacijos reikalavimus. Tradicinių gaminių atitikties kriterijai yra istoriškumas, kilmė (paplitimas), gamybos ar organizavimo būdas.

 11. ATITIKTIES KRITERIJAI TRADICINIAMS GAMINIAMS Istoriškumo kriterijai: • gaminami ir (arba) amatas perduodamas iš kartos į kartą; • gaminami ir (arba) amatu verčiamasi ne mažiau kaip 100 metų arba vertėsi prieš 100 metų. Vieną iš šių kilmės (paplitimo) reikalavimų: • gaminiai gaminami ir (arba) amatu verčiamasi visoje Lietuvoje ar Lietuvos etnografiniame regione (-uose); • gaminiai gaminami ir (arba) amatu verčiamasi konkrečioje vietovėje. Vieną iš šių gamybos ar organizavimo būdo reikalavimų: • pagaminti naudojant rankų darbą, senąsias gamybos technologijas – įrankius, padargus, įrenginius, tradicines žaliavas; • pagaminti naujomis technologijomis, tačiau atitinkančiomis senąsias ir išsaugant unikalias tradicines gaminių savybes ir sudėtį.

 12. ATITIKTIES KRITERIJAI AUGALAMS IR GYVŪNAMS • Tradicinėmis augalų veislėmis pripažįstamos augalų veislės, kurios auginamos ne mažiau kaip 50 metų arba buvo auginamos Lietuvoje ne mažiau kaip prieš 50 metų. • Tradicinėmis gyvūnų veislėmis pripažįstamos gyvūnų veislės, kurios yra saugotinos pagal Lietuvos ūkinių gyvūnų genetinių išteklių išsaugojimo programą (Žin., 2008, Nr. 20-745) ir, kurių visų organizmo paveldėtų faktorių visuma susiformavo dėl selekcijos, aplinkos, laiko sąveikos ir išlaikė veislės susiformavimo pradžioje turėtą genotipą.

 13. ATITIKTIES KRITERIJAI TRADICINĖMS PASLAUGOMS IR MUGĖMS Paslaugoms: • paslauga teikiama iš kartos į kartą; • paslauga teikiama ne mažiau kaip 100 metų; • paslauga yra žinoma kaip etninės kultūros gyvoji tradicija. Mugėms: • turi istoriškai susiklosčiusias tradicijas: vyksta ne mažiau kaip 75 metus arba vyko ne mažiau kaip prieš 75 metus ir tai liudija renginio tradicijas įrodanti dokumentinė medžiaga, archyviniai įrašai; • daugiau kaip pusė parduodamų gaminių ir teikiamų paslaugų yra tautinio paveldo produktai; • pagrindinis tikslas – tautinio paveldo produktų realizavimas ir tradicinių amatų demonstravimas.

 14. ATITIKTIES KRITERIJAI AMATŲ MEISTRAMS IR TRADICINIŲ AMATŲ MOKYMO PROGRAMOMS Amatų meistrams: • turi tautinio paveldo produktų gamybai ir (arba) tradicinėms paslaugoms teikti reikalingą kvalifikaciją ir verčiasi tradiciniu amatu ne mažiau kaip 3 metus; • arba verčiasi tradiciniu amatu ne mažiau kaip 10 metų; • arba turi Lietuvos Respublikos meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2002; 2004, Nr. 153-5573) pagrindu suteiktą meno kūrėjo statusą ir verčiasi tradiciniu amatu ne mažiau kaip 5 metus. Mokymo programoms: 11 • teisės aktų mokymo programoms nustatytus reikalavimus; • yra nurodyta, kokių tradicinių gaminių gamybos ar tradicinio amato turi būti mokoma ir kokia mokymo trukmė.

 15. TPP SERTIFIKAVIMO PROCEDŪRA Tautinio paveldo produktus, tradicinių amatų mokymo programas, tradicines muges sertifikuoja ir tradicinių amatų meistrus atestuoja Žemės ūkio ministerija, vadovaudamasi ekspertų komisijos (-ų) teikimu. Ekspertų komisijos ir darbo reglamentas patvirtinti 2008 m. rugsėjo 11 d. žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-499. Pareiškėjai – fiziniai asmenys, juridiniai asmenys, užsienių šalių asmenų filialai

 16. PRAŠYMAS (Taisyklių 1priedas)

 17. PATEIKIAMI DOKUMENTAI Aprašas, kuriame pateikiama informacija: 1. sertifikuojamo objekto duomenys: sertifikuojamo objekto sritis, rūšis ir (ar) porūšis, kodas pagal žemės ūkio ministro patvirtintą Tradicinių amatų klasifikaciją, sertifikuojamo objekto grupė pagal Tautinio paveldo produktų įstatymo 12 straipsnį (pagal TPP klasifikatorių); 2. aprašomi istoriškumo, paplitimo ir gamybos būdo kriterijai; 3. kiti priedai ir (arba) pažymos (sertifikuojamo objekto tradicines savybes įrodančių dokumentų kopijos ir (arba) vaizdinę medžiagą).

 18. TPP sąvadas ir klasifikatorius Tradicinių amatų sąvadas-Lietuvoje tradiciškai susiklosčiusių tradicinių amatų ir jais užsiimančių amatininkų pavadinimų, išdėstytų eilės tvarka, sąrašas. TPP klasifikatorius-susistemintas TP gaminių, produktų, dirbinių, objektų, tradicinių veislių augalų, gyvūnų ir jų produktų, paslaugų ir jų grupių (sričių, rūšių, porūšių) sąrašas.

 19. TRADICINIŲ AMATŲ KLASIFIKACIJA

 20. TRADICINIŲ AMATŲ MEISTRŲ SERTIFIKAVIMO EIGA TRADICINIŲ AMATŲ MEISTRAS – tradicinis amatininkas, sugebantis perduoti tradicinių amatų įgūdžius kitiems asmenims. Pareiškėjas – tradicinis amatininkas • Teikiami dokumentai: • Prašymas ( taisyklių 5 priedas); • patirties ir (ar) praktinės veiklos tradicinių amatų srityje aprašymas; • pareiškėjo sertifikuoto tautinio paveldo produkto sertifikatų kopijos; • kiti dokumentai, įrodantys, kad tradicinis amatininkas atitinka atitikties kriterijus,kopijos.

 21. TAUTINIO PAVELDO ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMAS Sertifikuota: 590 tradiciniai gaminiai; 49 tradicinių veislių maistinių augalų ir jų produktų; 11 tradicinių veislių gyvūnų; 12 tradicinių amatų mokymo programų; 1 tradicinės paslaugos (kaminkrėtystė). Atestuota ir pripažinta 47 amatų meistrų. 50 proc. - sudaro sertifikuoti tradicinio maisto gaminiai. Kita dalis – medžio, kalvystės, gintaro dirbiniai, drabužiai, audiniai ir kt. gaminiai

 22. PAGALBA TPP GAMINTOJAMS 1 PAGALBA TPP KŪRĖJAMS Tautinio paveldo veiklos subjektų finansavimo taisyklės žemės ūkio ministro 2009m. gegužės 29 d. įsakymas Nr. 3D-398 TIKSLAI: 1. Skatinti A kategorijos tautinio paveldo produktų išsaugojimą, kūrimą ir realizavimą; 2. Skatinti atkurti sunykusius tautinio paveldo produktus ir jų kūrimo technologijas; 3. Populiarinti A kategorijos tautinio paveldo produktus ir tradicines paslaugas; 4. Skatinti tradicinių amatų centrų veiklos plėtrą; 5. Plėsti tautinio paveldo produktų rinką. 22

 23. PAGALBA TPP KŪRĖJAMS II PAGALBA TPP KŪRĖJAMS • Pagal šias taisykles pareiškėjai gali būti: • Sertifikuotų tautinio paveldo produktų gamintojai, kūrėjai, tradicinių paslaugų teikėjai ir jų asociacijos (toliau – pareiškėjai). • 2009 m. metais skirta parama 22 tautinio paveldo populiarinimo projektams. • Renginiams Lietuvoje ir užsienyje (“Kaziuko “ mugėje Vilniuje ir Kaune; Lietuvos Tūkstantmečio šventėje Vilniuje; Derliaus šventėje Kaune; kitų mietų šventėse ir mugėse; užsienio šalyse: Vokietijoje, Lenkijoje, Prancūzijoje, Rusijoje). • Šiais metais -finansuota 12 projektų. • Dalyvavimas ir pristatymas tautinio paveldo produktų kasmetinėje “Kaziuko” mugėje ir “Agrobalt 2010” parodoje. • Pagalba suteikta: • A kategorijos tautinio paveldo produktų sertifikavimo išlaidoms padengti; • Tautinio paveldo produktus pristatyti parodose, mugėse ir kituose renginiuose. 23

 24. PAGALBA TPP KŪRĖJAMS Didžiausia pagalbos suma - Vienam pagalbos gavėjui vieneriems metams – 51 792 Lt pagal oficialų euro kursą (15 000 EUR). TINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS: 1. Tautiniam paveldui pristatyti šalyje ir užsienyje komisijų narių, renginių organizatorių darbo užmokestis, vertimų, publikavimo, ryšių, transporto, komandiruočių, kelionės išlaidos dalyvio mokesčių, patalpų bei įrangos nuomosišlaidos parodos ar mugės ploto, renginio vietos, stendų, ekspozicijų įrengimo išlaidos 2. Kuriamo A kategorijos TPP pripažinimo patvirtinimo išlaidoms fiziniams asmenims padengti suma neviršija 200 Lt;

 25. ILGALAIKĖ TPP IŠSAUGOJIMO, POPULIARINIMO, SUKŪRIMO IR REALIZAVIMO SKATINIMO 2008-2015 M. STRATEGIJA IR PROGRAMA Kaimo rėmimo programa (2009 m. – 550 tūkst.Lt; 2010 m. – 280 tūkst.Lt) • Mokslinių tyrimų projektams, • Tautinio paveldo produktų gamintojų ir jų asociacijų projektams finansuoti, • TPP produktus pristatyti užsienyje ir Lietuvoje, • Populiarinimo TPP projektams (leidyba ir kt.), • Administravimo išlaidos (ekspertų apmokėjimui, A kategorijos TPP sertifikavimo išlaidoms apmokėti) ir t.t.

 26. TRADICINIŲ AMATŲ CENTRŲ KŪRIMAS IR PLĖTRA Kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonė “Kaimo atnaujinimas ir plėtra” veikla “Tradicinių amatų centrų kūrimas ir (arba) plėtra” (planavimo būdu) Tradicinis amatų centras- viešasis juridinis asmuo, tenkinantis tradicinių amatininkų interesus, besirūpinantis tradicinių produktų gamyba ir plėtra, teikiantis tradicinių amatų mokymo, konsultavimo ir kt. paslaugas. Taikant regioninį projektų planavimo būdą parama teikiama viešojo pobūdžio, ne pelno siekiantiems savivaldybių administracijų pateiktiems projektams. Finansuojama iki 90 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Didžiausia paramos suma vienam projektui pagal Priemonę - 690 560 Lt. Pareiškėjas ir (arba) projekto partneris gali prisidėti įnašu natūra (iki 10 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų).

 27. TRADICINIŲ AMATŲ CENTRŲ KŪRIMAS IR PLĖTRA Šiai dienai skirta 3,5 mln. Lt. ir yra pakviestos 5-ios Lietuvos rajonų savivaldybių administracijos teikti paraiškas į NMA dėl amatų centrų steigimo: Žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintas tradicinių amatų sąrašas: 1. Šiaulių rajono savivaldybės etninės kultūros ir amatų centras Kuršėnuose (Šiaulių rajono savivaldybės administracija); 2. Kelmės tradicinių amatų centras (Kelmės rajono savivaldybės administracija); 3. Anykščių rajono tradicinių amatų centras Niūronių kaime (Anykščių rajono savivaldybės administracija); 4. Tradicinių amatų centras Prienuose (Prienų rajono savivaldybės administracija); 5. Tradicinių amatų centras Platelių dvaro sodyboje (Plungės rajono savivaldybės administracija);

 28. TRADICINIŲ AMATŲ CENTRŲ KŪRIMAS IR PLĖTRA 2011 m. bus finansuojamos šios savivaldybių administracijos : 6. Tradicinių amatų centras „Svirnas“ Utenos rajone (Utenos rajono savivaldybės administracija); 7. Biržų tradicinių amatų centras Kirkilų kaime (Biržų rajono savivaldybės administracija); 8. Tradicinių amatų centras Panevėžio rajono Upytės kaime (Panevėžio rajono savivaldybės administracija); 9. Tradicinių amatų centras Kretingos dvaro pastatų ansamblyje (Kretingos rajono savivaldybės administracija); 10. Ukmergės tradicinių amatų centras (Ukmergės rajono savivaldybės administracija); 11. Amatų centras Antazavės dvare (Zarasų rajono savivaldybės administracija); 12. Molėtų krašto tradicinių amatų centras (Molėtų rajono savivaldybės administracija); 13. Tradicinių amatų centras Švėkšnoje (Šilutės rajono savivaldybės administracija); 14. Amatų centras Dargužių kaime (Varėnos rajono savivaldybės administracija); 15. Pivašiūnų amatų centras (Alytaus rajono savivaldybės administracija); 16. Tradicinių amatų centras Rokiškio mieste (Rokiškio rajono savivaldybės administracija). Papildomai numatyta paremti Vidurio Lietuvos ir Vilniaus krašte amatų centrų įkūrimą.

 29. ŠIANDIENOS SITUACIJA Parengti teisės aktai: • Tautinio paveldo produktų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas; • Tautinio paveldo produktų ir tradicinių amatininkų atitikties tradicijai patikros tvarkos aprašas. • Sukurta tautinio paveldo produktų ir tradicinių amatininkų informacinė sistema ir žemėlapis www.tautinispaveldas.lt

 30. DĖKOJAME UŽ DĖMESĮ Visą informacijągalima rasti: www.zum.lt, www.tautinispaveldas.lt Pasiteiravimui skambinti: tel. (8 5) 2398 477; 2391 267;