slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Manduksjoner i statsrett - med paralleller til EØS-rett, folkerett og menneskerettigheter Våren 2007 av universitetsstip PowerPoint Presentation
Download Presentation
Manduksjoner i statsrett - med paralleller til EØS-rett, folkerett og menneskerettigheter Våren 2007 av universitetsstip

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 63

Manduksjoner i statsrett - med paralleller til EØS-rett, folkerett og menneskerettigheter Våren 2007 av universitetsstip - PowerPoint PPT Presentation


 • 228 Views
 • Uploaded on

Manduksjoner i statsrett - med paralleller til EØS-rett, folkerett og menneskerettigheter Våren 2007 av universitetsstipendiat Benedikte Moltumyr Høgberg. Tematisk oversikt:. Staten Konstitusjonen Stortinget/lovgivende myndighet Forholdet Storting/regjering Utøvende myndighet

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Manduksjoner i statsrett - med paralleller til EØS-rett, folkerett og menneskerettigheter Våren 2007 av universitetsstip


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Manduksjoner i statsrett- med paralleller til EØS-rett, folkerett og menneskerettigheterVåren 2007av universitetsstipendiat Benedikte Moltumyr Høgberg

tematisk oversikt
Tematisk oversikt:
 • Staten
 • Konstitusjonen
 • Stortinget/lovgivende myndighet
 • Forholdet Storting/regjering
 • Utøvende myndighet
 • Dømmende myndighet
 • Menneskerettigheter
1 staten hva er en stat
1. Staten:Hva er en stat?
 • Territorium
  • Må ha landterritorium (og luftterritorium)
  • Kan ha sjøterritorium (slik som Norge)
 • Befolkning
  • Befolkningsgrunnlag i stand til å ha både indre og eksternt selvstyre, samt ivareta sine internasjonale forpliktelser
 • Indre selvstyre (statsstyre)
  • Statsstyret må ha øverste myndighet på territoriet
  • Midlertidige ustabile situasjoner leder ikke til opphør av stater
 • Eksternt selvstyre (formell uavhengighet)
 • Kan stabilitet, demokrati og anerkjennelse fra andre stater være kriterier for en stat?
1 staten den suverene stat
1. Staten:Den suverene stat
 • Grl § 1, ”selvstendig”
 • Suverenitetsprinsippet i folkeretten
  • Alle stater er suverene
  • De er ikke underkastet en annen stats vilje
  • Ingen flertallsavgjørelser
   • Unntak: Sedvanerett i folkeretten
   • Unntak: Bundet ved traktat til å akseptere flertallsavgjørelser,

eks. EU, FN m.v.

  • Ingen tvisteløsningsorganer
   • Unntak: Bundet ved traktat til å akseptere tvisteløsning
  • Ingen tvangsmakt
   • Unntak: FN-paktens art 41 (boikott m.v.) og art 42 (militær makt)
staten norsk territorium og jurisdiksjon
Staten Norsk territorium og jurisdiksjon
 • Territoriet
  • Sikkert norsk territorium: Fastlands-Norge og Jan Mayen
  • Traktatfestet suverenitet: Svalbard (1920)
  • Usikker suverenitet: Antarktis m.v.
  • Økonomisk sone: 200-mils sone
  • Kontinentalsokkelen
 • Jurisdiksjon
  • Tvangsjurisdiksjon: Eksklusiv rett til å håndheve egne rettsregler på territoriet, både overfor egne statsborgere og utlendinger.
  • Lovgivningsjurisdiksjon: Eksklusiv rett til å vedta lovregler som gjelder for eget territorium. Retten er begrenset av MR og traktatforpliktelser.
2 konstitusjonen grunnleggende prinsipper
2. Konstitusjonen:Grunnleggende prinsipper
 • Maktfordeling
 • Folkesuverenitet
 • Menneskerettigheter
 • Demokrati?
2 konstitusjonen
2. ”Konstitusjonen”
 • Hva er en konstitusjon?
 • Består av:
  • Grunnloven
  • Konstitusjonell sedvanerett
 • Lex superior-prinsippet
  • Hva innebærer lex superior?
  • Kritikken av lex superior
2 konstitusjonen konstitusjonell sedvanerett
2. Konstitusjonen:Konstitusjonell sedvanerett
 • Hva er sedvanerett?
  • Tradisjonell lære
   • Ensartet praksis
   • Lang tid
   • ”opinio juris”
  • Tradisjonell kritikk/Totalbedømmelse
   • Fornuftig regel
   • Alminnelig rettsoppfatning
   • ”vanlige” retningslinjer/rettslig interesse
2 konstitusjonen konstitusjonell sedvanerett forts
2. Konstitusjonen:Konstitusjonell sedvanerett forts.
 • Hva gjør sedvaneretten konstitusjonell?
  • Den er forfatningsrettslig
   • Grunnleggende regler om statens organisasjon (og styring) eller grunnleggende om forholdet mellom stat og individ, OG
   • Har samme gjennomslagskraft som Grunnloven selv
 • Først ved konflikt mellom sedvanerett og lov er det nødvendig å ta stilling til hva som er konstitusjonell sedvanerett.
2 konstitusjonen konstitusjonell sedvanerett forts1
2. Konstitusjonen:Konstitusjonell sedvanerett forts.
 • Kritikk fra to kanter:
  • I praksis fungerer ikke lex superior-prinsippet (Fleischer, Helgesen)
   • Helhetsvurdering
  • Ved konflikt definerer det sterkeste maktorganet hva som er ”rett” (Smith)
   • Eks parlamentarisme
 • Uansett kritikk: Det eksisterer spilleregler
2 konstitusjonen konstitusjonell sedvanerett forts eksempler
2. Konstitusjonen:Konstitusjonell sedvanerett forts. Eksempler
 • Parlamentarisme, se riksrett Selmer 1884, ny grl §15
 • Domstolskontroll med lover og forvaltning
 • Kongens svekkede makt, se grl § 12
 • Grl endringer trer i kraft straks de er vedtatt
 • Legalitetsprinsippet, se også grl § 96
 • Regj. opplysningsplikt overfor Stortinget
 • Rett til å danne politiske partier, se Kjuus
 • Generelle direktiver fra St. i plenum
2 konstitusjonen forfatningsendringer
2. Konstitusjonen:Forfatningsendringer
 • Grl § 112
  • Prosessuelle og materielle endringsregler
  • Benyttes ved endringer, tillegg og unntak
   • I grl tekst
   • I konstitusjonell sedvanerett
2 konstitusjonen materielle endringsregler
2. Konstitusjonen:Materielle endringsregler
 • ”ånd og prinsipper”
  • Rettslig betydning (el. et spørsmål om trinnhøyde)
   • Antikvert?
   • Fromt ønske?
   • Direktiv til Stortinget?
   • Supra-konstitusjonelle normer?
  • Hva med menneskerettigheter nedfelt i Grunnloven?
  • Sml. EUs ”General Principles”
  • EU-medlemsskap i strid med ”ånd og prinsipper”?
   • Sammenhengen med grl § 1
   • Stortinget som grunnlovstolker
3 stortinget stortingets rolle
3. Stortinget: Stortingets rolle
 • Stortingets viktigste oppgaver:
  • Lovgivende myndighet, grl §§ 49 og 75 a
  • Beskatningsmyndighet, grl § 75 a
  • Bevilgningsmyndighet, grl § 75 d
3 stortinget lovgivende myndighet
3. Stortinget:Lovgivende myndighet
 • Stortinget som lovgiver
  • Grl §§ 49, 73, 76-78
   • Storting, Odelsting og Lagting
   • Pr i dag vedtas lovene først i Odelstinget, deretter Lagtinget
   • President, visepresident og sekretær i alle tingene
  • Vedtatt ny Grl §§ 49, 73, 74 2. ledd, 76-78 med ikrafttredelse 1/10-09
   • Bare Storting
   • Lovene skal vedtas av et samlet Storting
  • Grunnlovsendringer i plenum, se grl § 112
3 stortinget lovgivende myndighet forts
3. Stortinget: Lovgivende myndighet forts.
 • Delegasjon av lover
  • Når et organ tildeler kompetanse det selv er tillagt til et annet organ
 • To teorier:
  • Delegasjon tillatt i den grad det er behov
  • Delegasjon tillatt i den grad det ikke er forbudt
 • Grenser for delegasjon i grl og dens prinsipper
 • Domstolskontroll på to nivåer
3 stortinget materielle grenser for lovgivningsmyndighet
3. Stortinget:Materielle grenser for lovgivningsmyndighet?
 • Skranker i Grunnloven?
  • Menneskerettigheter (grl §§ 96, 97, 100, 105)
 • Folkerettslige forpliktelser/traktater
  • Menneskerettsloven
  • EØS-loven
  • Hvilken rettskildemessig betydning har traktater
3 stortinget materielle grenser for lovgivningsmyndighet forts
3. Stortinget: Materielle grenser for lovgivningsmyndighet forts.
 • Menneskerettsloven
  • EMK som skranke?
  • EMDs tolkning av EMK som skranke?
   • Høyesterett legger denne tolkningen til grunn, se Rt 2002 s 1216, på s 1224.
   • Høyesterett skal benytte samme tolkningsmetode som EMD.
   • Ved kollisjon mellom norsk rett og EMK skal EMK gå foran, jf Menneskerettsloven § 3.
   • Hva med kollisjon mellom grunnlovsbestemmelser og EMK?
3 stortinget materielle grenser for lovgivningsmyndighet forts1
3. Stortinget: Materielle grenser for lovgivningsmyndighet forts.
 • EØS-loven
  • Norge har ikke overført lovgivningskompetanse til EU
  • Dynamisk rettsutvikling
   • For sekundærlovgivning, ikke for hoveddelen
  • Regelverket utvikles og vedtas i EU
  • Norge gjennomfører EUs regelverk i norsk rett
   • EØS art. 102: EØS-komiteen foreslår og vedtar
   • EØS art. 102: Reservasjonsrett
  • Harmonisering
  • EF-domstolens rettsskapende funksjon
  • EFTA-domstolens rolle
3 stortinget materielle grenser for lovgivningsmyndighet forts2
3. Stortinget: Materielle grenser for lovgivningsmyndighet forts.
 • EØS-loven forts.
  • Gjennomføring av EØS i norsk rett
  • Konsekvensene av manglende, for sen eller feilaktig gjennomføring i norsk rett
   • ESA kan bringe saken inn for EFTA-domstolen og få Norge dømt for traktatbrudd.
   • Kan EØS-retten få direkte virkning i norsk rett?
    • EØS art 7 (alle rettsakter må gjennomføres) i motsetning til EU-rettens prinsipp om direktivkonform tolkning.
    • Ingen rettslig virkning mellom private parter, se Rt 2000 s 1811 (Finanger I)
   • ”Principle of State Liability”, se Rt 2005 s 1365 (Finanger II)
3 stortinget materielle grenser for lovginingsmyndighet forts
3. Stortinget: Materielle grenser for lovginingsmyndighet forts.
 • Særlig om statenes erstatningsansvar (”state liability”)
  • Vilkår for erstatningsansvar:
   • Regelen skulle, mer er ikke, gjennomført i EØS-retten.
   • Regelen må være egnet til å gi private rettssubjekter rettigheter.
   • Årsakssammenheng mellom manglende gjennomføring og rettssubjektets tap.
   • Er myndighetenes manglende gjennomføring ”sufficiently serious”?
  • Konsekvensene av at vilkårene er oppfylt:
   • Norge blir erstatningsansvarlig overfor det private rettssubjekt som har lidt tap som følge av manglende gjennomføring.
   • For lovgiver (Stortinget) innebærer dette at selv om de formelt står fritt til å vedta regler, vil manglende gjennomføring kunne pådra staten store økonomiske utgifter.
3 stortinget skattebeslutninger
3. Stortinget: Skattebeslutninger
 • Hva?
  • Beslutninger med pålegg om skatteplikt
 • Hvem treffer beslutning?
  • Stortinget i plenum
  • Hva med EØS?
 • Hvorfor?
  • Folkesuverenitet og maktfordeling
 • Hvilket innhold?
  • Skattesatsene, ikke grunnlaget for beregning
3 stortinget skattebeslutninger forts
3. Stortinget:Skattebeslutninger forts.
 • Hvilken trinnhøyde?
  • Foran formell lov ved motstrid
 • Hvor lenge varer en skattebeslutning?
  • Tidsbegrensning grl § 75 a: Ett år
 • Delegasjon?
  • Skill mellom delegasjon i lov og plenum
3 stortinget bevilgningsmyndighet
3. Stortinget:Bevilgningsmyndighet
 • Hva?
  • Bevilgninger: Midler som stilles til rådighet for utøvende myndighet.
 • Hvem (og hvordan) treffer(s) beslutning om bevilgning?
  • Stortinget bevilger i plenum gjennom statsbudsjettet.
 • Hvorfor?
  • Maktfordelingsprinsippet.
 • Når vedtas budsjettet?
  • Hver høst.
3 stortinget bevilgningsmyndighet1
3. Stortinget:Bevilgningsmyndighet
 • Hvilket innhold?
  • Rettslige begrensninger:
   • Lov/plenarvedtak
   • Kontrakter
   • Traktater
   • Rettsbrudd
 • Hvor lenge varer en bevilgning?
  • Normalt ett år.
 • Kan bevilgningsmyndighet delegeres?
  • Kan delegeres fra Stortinget i plenum under budsjettbehandling.
  • Kan delegeres i lov.
4 forholdet storting regjering parlamentarisme mistillitsvotum
4. Forholdet Storting/regjering: ParlamentarismeMistillitsvotum
 • Hva er mistillitsvotum?
  • Regjeringen må gå av dersom Stortinget gir uttrykk for mistillit.
  • Rettslig plikt til å gå av.
 • Sedvanerett og kodifisering
  • Tidligere konstitusjonell sedvanerett; Selmer 1884, Hornsrud 1928, Gerhardsen (1963).
  • Parlamentarisme kodifisert i Grl. § 15 med virkning f.o.m. 20/2-07
 • Positiv og negativ parlamentarisme
  • Negativ parlamentarisme er kodifisert.
  • Positiv parlamentarisme (investitur) finnes ikke i Norge.
4 forholdet storting regjering parlamentarisme mistillitsvotum forts
4. Forholdet Storting/regjering: ParlamentarismeMistillitsvotum forts.
 • Hvem må gå av?
  • Den som får votumet mot seg;

regjeringen eller en enkelt statsråd, § 15 1. ledd

 • Kan alle Stortingsrepresentanter reise mistillitsforslag?
  • Sannsynligvis, jf Kings Bay-saken (1963)
 • Mistillitsvotum bør begrunnes, men ikke et krav
 • Forretningsministerium etter mistillit – før avgang, 3. ledd
 • Konsekvensene av at regjeringen/statsråden ikke går av ved mistillitsvotum
  • Risikerer dom ved Riksrett
4 forholdet storting regjering parlamentarisme forts
4. Forholdet Storting/regjering:Parlamentarisme forts
 • Kabinettspørsmål
  • Regjeringen erklærer at den vil gå av dersom Stortinget ikke stemmer slik regj. ønsker
  • Ingen rettslig plikt til avgang?
  • Når foreligger kabinettspørsmål?
   • Formuleringene må ikke være for løse
  • De to siste kabinettspørsmål:
   • Mars 2000: Bondevik I
   • November 2001: Bondevik II
5 ut vende myndighet konge og regjering
5. Utøvende myndighet:Konge og regjering
 • ”Kongen i statsråd”
  • Regjeringen samlet med Kongen (eller Kronprinsen) på slottet.
  • Bondevik avholdt én gang statsråd uten Kongen til stede.
 • ”Kongen”
  • Kan bety Kongen personlig (slik var det i 1814) eller Kongen i statsråd.
 • Kongelige prerogativer
  • Først og fremst regjeringens (og ikke Kongens personlige) prerogativer.
5 ut vende myndighet kongelige prerogativer
5. Utøvende myndighet:Kongelige prerogativer
 • Gjøremål som grl særlig tillegger Kongen
 • Eks: Grl §§ 12, 16, 17, 19, 20, 21, 26
 • Direkte innblanding fra Stortinget
  • Utøvelse av forvaltningsmyndighet regulert i lov
  • Generelle direktiver fra Stortinget i plenum
  • Stortingets kontrollfunksjoner
5 ut vende myndighet kongelige prerogativer forts
5. Utøvende myndighet:Kongelige prerogativer forts.
 • Indirekte innblanding fra Stortinget
  • Stortinget som grunnlovstolker
  • Stortinget som bevilgningsmyndighet
  • Legalitetsprinsippet
  • Parlamentarismen
5 ut vende myndighet kongelige prerogativer forts provisoriske anordninger
5. Utøvende myndighet:Kongelige prerogativer forts.Provisoriske anordninger
 • Hva?
  • Formell lovgivningsmyndighet tillagt Kongen
 • Hvem og hvordan?
  • Kongen i statsråd, grl § 28
 • Hvorfor?
  • Tidligere var Stortinget samlet sjelden
 • Hvilket innhold?
  • ”Handel, Told, Næringsveie og Politi”
5 ut vende myndighet provisoriske anordninger forts
5. Utøvende myndighet:Provisoriske anordninger forts.
 • Hvilken trinnhøyde?
  • Må ikke stride mot grl og formell lov
  • Senere plenarbeslutning kan oppheve p.a.
 • Når?
  • Når Stortinget ikke er samlet
 • Hvor lenge?
  • Varer til neste Storting
 • Kan delegeres til utfylling
5 ut vende myndighet kongelige prerogativer utenriksstyre grl 26 1 ledd
5. Utøvende myndighet:Kongelige prerogativerUtenriksstyre, grl § 26, 1. ledd
 • Kongen er øverste leder av utenriksstyre
 • Stortingets innflytelse på utenriksstyre
  • Utvidet utenriks- og konstitusjonskomite
  • Regler om organisering av utenriksstyre
   • Lov om utenrikstjenesten 3. mai 2002 nr 13
  • Generelle direktiver og parlamentarisme
  • Gjennom grl §§ 26, 2. ledd og 93
5 ut vende myndighet utenriksstyre grl 26 2 ledd
5. Utøvende myndighet:Utenriksstyre, grl § 26, 2. ledd
 • § 26, 2. ledd regulerer internrettslige prosedyrer for traktatinngåelse
 • Traktat er en folkerettslige avtale (forpliktelse og/el rettighet) inngått mellom stater/internasjonal organisasjon
 • Traktatinngåelse kan delegeres, men ikke for saker av viktighet, se grl § 28
5 ut vende myndighet utenriksstyre hvordan inng s traktater
5. Utøvende myndighet:UtenriksstyreHvordan inngås traktater?
 • Forhandlinger
  • Hver enkelt stat bestemmer som utgangspunkt hvem som skal forhandle frem en traktat.
  • I Norge er det regjeringen som bestemmer; sender gjerne ansatte i UD.
 • Vedtakelse
 • Parafering
  • Forhandlingsledere setter sine initialer på hver side av traktaten.
 • Undertegning
  • Undertegnes gjerne av forhandlingsledere m/fullmakt eller av eks. utenriksminister
 • Ratifisering
  • Av statsoverhodet; i Norge er det Kongen i statsråd som ratifiserer, jf § 26.
 • Ikrafttredelse, evt. midlertidig ikrafttredelse
  • Enten ved undertegnelse, ratifisering, når x antall stater har ratifisert eller en dato.
5 ut vende myndighet grl 26 2 ledd forts
5. Utøvende myndighet:Grl § 26, 2. ledd forts.
 • Regjeringen trenger Stortingets forhåndssamtykke
  • For traktatinngåelse
   • Ved traktater av særlig viktighet, OG
   • Det er nødvendig med ny lov el St.beslutning
  • Ved overføring av norsk statsmyndighet til internasjonale organisasjoner, se grl § 93
5 ut vende myndighet grl 26 2 ledd forts1
5. Utøvende myndighet:Grl § 26, 2. ledd forts.
 • Når foreligger forhåndssamtykket?
  • Etter signering
  • Før ratifisering
 • Virkning av manglende forhåndssamtykke
  • Internrettslig; ugyldig traktat og parlamentarisme
  • Eksternrettslig; bindende traktat? Wienk. Art 46
5 ut vende myndighet folkerettens traktatenes stilling i norsk rett
5. Utøvende myndighet:Folkerettens/traktatenes stilling i norsk rett
 • Monisme og dualisme
  • Monisme: Folkerett og nasjonal rett er ett rettssystem
  • Dualisme: Folkerett og nasjonal rett utgjør to rettssystemer
  • Som utgangspunkt foreligger dualisme i norsk rett
 • Krav til transformasjon og inkorporasjon
  • Aktiv transformasjon: Gjengivelse av konvensjonstekster
  • Passiv transformasjon: Konstatering av rettsharmoni
   • Nye EU-direktiver antas å harmonere med gjeldende norske regler
  • Inkorporasjon: Henvisning til konvensjonstekster
   • Eks. Menneskerettsloven 1999
5 ut vende myndighet folkerettens stilling i norsk rett forts tolkning
5. Utøvende myndighet:Folkerettens stilling i norsk rett forts. Tolkning
 • Norsk rett tolkes i lys av folkeretten

(Carsten Smith og C.A. Fleischer)?

  • Norsk rett gir ingen løsning.
  • Hensynet til folkerettens effektivitet.
  • Hva med motstridstilfellene? Se Finanger I; norsk rett har forrang.
 • Presumsjonsprinsippet
  • Ved tvil presumeres norsk rett å være i overensstemmelse med folkeretten.
 • EMK og EØS i en særstilling – de er norsk rett
  • Menneskerettsloven § 3
  • EØS-loven § 2
5 ut vende myndighet utenriksstyre grl 93
5. Utøvende myndighet:Utenriksstyre, grl § 93
 • Overdragelse av myndighet til internasjonal organisasjon
  • EØS-avtalen 1992
  • Overføring av kompetanse til ESA i konkurransesaker
  • Reell (ikke formell) overføring av lovginingsmyndighet; dette gir større makt til regjering, forvaltning og domstoler på bekostning av Stortinget
  • Utgjør slik reell myndighetsoverdragelse en trussel mot norsk suverenitet og demokrati?
 • Grenser/vilkår for myndighetsoverdragelse
  • Ikke endre grl
  • Formålsbetraktning
  • ”internasjonal sammenslutning”
  • Tilsluttet eller slutter seg til organisasjonen
  • Saklig begrenset område
5 ut vende myndighet utenriksstyre grl 93 vs grl 112
Grl § 93

Grl må ikke endres

Konkrete vilkår

¾ flertall

Rask gjennomføring

Stortinget må fortløpende ta stilling

Skranke i ”ånd og prinsipper” og § 1

Grl §112

Må endre §§ 3, 49, 88

Ingen vilkår

2/3 flertall

Tidkrevende

Gjennomføres kun én gang

Skranke i ”ånd og prinsipper” og § 1

5. Utøvende myndighet:Utenriksstyre Grl § 93 vs Grl § 112
7 d mmende myndighet
7. Dømmende myndighet
 • Domstolene, grl § 88 forutsetter
  • Domstolene er dømmende makt
  • Instanser under Høyesterett
  • Kan anke til Høyesterett
   • Unntak i § 88, 2. pkt.
  • Ingen domsmyndighet over Høyesterett
   • Ikke Kongen
   • Ikke EFTA-domstolen
   • Ikke EMD i Strasbourg
7 domstolenes pr velse med lovers grunnlovsmessighet
7. Domstolenes prøvelse med lovers grunnlovsmessighet
 • Rett og plikt (Rt 1976 s 1 Kløfta)
 • Prøver lover og forskrifter mot positiv rett
  • Kan ikke prøve mot programerklæringer i Grunnloven
 • Prøver form
  • Personell kompetansemangel
  • Prosessuell kompetansemangel
 • Prøver innhold (materiell prøvelse)
  • Ikke hensiktsmessighet/rimelighet m.v.
  • Skille mellom økonomiske rettigheter og personlig frihet og sikkerhet?
   • Høyesterett kritisert for ikke å følge opp sitt eget skille, men ”slår tilbake” i Rt 1997 s 1821 (Kjuus)
7 pr velsesrett forst
7. Prøvelsesrett forst.
 • Høyesterett vil legge vekt på
  • Om Stortinget har vurdert grunnlovsmessighet
  • ”rimelig tvil” om loven er grunnlovsmessig
  • Om lovene er vanskelige å endre? (Smith)
 • Virkning
  • Erstatning eller loven settes til side?
 • Preventiv kontroll bedre enn domstolskontroll? (Smith)
 • USA og Tyskland: Sterkere prøvelsesrett
 • England: Ingen prøvelsesrett
8 menneskerettigheter hva er menneskerettigheter
8. Menneskerettigheter: Hva er menneskerettigheter?
 • Definisjon av menneskerettigheter?
  • Ingen bestemt definisjon av MR.
  • Et utgangspunkt: ”Individenes grunnleggende rettigheter og friheter”.
 • Historisk-filosofisk
  • Naturretten: Likhet og rettferdighet.
  • Liberalismen: Det autonome (selvstendige) og frie mennesket.
  • Rettspositivismen/rettsrealismen: MR fremgår nå av positive rettsregler.
 • Konvensjonsvern
  • FN-pakten 1945.
  • FNs menneskerettighetserklæring 1948.
  • FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter 1966 (SP).
  • FNs konvensjon om økonomisk, sosiale og kulturelle rettigheter 1966 (ØSK).
8 menneskerettigheter hvem har rettigheter og plikter etter menneskerettighetene
8. Menneskerettigheter: Hvem har rettigheter og plikter etter menneskerettighetene?
 • Statene
  • Forpliktelse til selv å ivareta MR
  • Forpliktelse til å sørge for at private rettssubjekter overholder MR?
  • Ingen rettigheter
 • Private rettssubjekter
  • Rettigheter etter MR
   • Gjelder det også private selskaper?
   • Gjelder det også kommuner/fylkeskommuner?
  • Forpliktelser etter MR?
8 menneskerettigheter hvor finner vi menneskerettigheter i norsk rett
8. Menneskerettigheter: Hvor finner vi menneskerettigheter i norsk rett?
 • Grunnloven
  • Grl §§ 3, 96, 97, 100 og 105.
 • Menneskerettsloven 1999
  • EMK
  • SP
  • ØSK
  • FNs barnekonvensjon
 • Likestillingsloven 1978
  • FNs kvinnekonvensjon inkorporert i § 1b i 2005
 • Diskrimineringsloven 2005
  • FNs rasediskrimineringskonvensjon inkorporert i § 2 (2005)
 • EU-retten?
8 menneskerettigheter menneskerettigheter i eu e s
8. Menneskerettigheter: Menneskerettigheter i EU/EØS
 • EU
  • TEU art. 6 viser bl.a. til EMK (1992)
  • Charter of Fundamental Rights (2000), ”soft law”
   • EUs rettighetskatalog
   • Foreslått i EUs ”grunnlov”, forkastet av Frankrike i folkeavstemning
   • Benyttes i praksis av EF-domstolen
 • Er menneskerettigheter i EU en del av EØS?
  • EMK i både EU og Norge
   • men tolkes EMK likt i EU og Norge (og i EMD)? Nei – judicial dialouge
   • EØS har ikke som mål å være et fullverdig rettssystem
   • Hvordan tolke ”ensartet” uten å anvende EUs menneskerettigheter?
  • Charter of Fundamental Rights?
8 menneskerettigheter s rlig om eus general principles prinsippene som ikke er mr
8. Menneskerettigheter: Særlig om EUs ”General Principles”, prinsippene som ikke er MR

EUs ”General Principles” regnes i utgangspunktet ikke som menneskerettigheter. De er i stedet prinsipper om god forvaltningsskikk.

Er EUs ”General Principles” en del av EØS (og dermed norsk rett)?

 • EØS-avtalen: Lojalitet (art 3) og ikke-diskriminering (art 4)
 • Skrevne prinsipper fra før 1992 (tolkningsfaktorer?): Legalitet og subsidiaritet
 • Skrevne prinsipper fra etter 1992 (ikke tolkningsfaktorer?): Offentlighetsprinsipp og diskrimineringsvern (kjønn, rase, seksuell legning, alder m.v.)
 • Uskrevne prinsipper (domstolsskapt): Forvaltningsprinsippene – tja?
8 menneskerettigheter de sentrale menneskerettighetene
Legalitetsprinsippet (på strafferettens område)

Tilbakevirkningsforbud

Rett til erstatning ved ekspropriasjon?

Ytringsfrihet

Diskrimineringsvern

Religionsfrihet

8. Menneskerettigheter: De ”sentrale” menneskerettighetene
8 menneskerettigheter trinnh yde og kollisjon
8. Menneskerettigheter: Trinnhøyde og kollisjon
 • Kollisjon mellom lov og EMK
  • Menneskerettsloven § 3
  • Lex posterior-prinsippet?
 • Kollisjon mellom Grunnlov og EMK
  • Lex superior-prinsippet?
  • Privat mot privat: Balansering av ulike interesser
   • Rt 1997 s 1821 (Kjuus)
  • Privat mot staten: Velger det vern som er best for enkeltindividet
   • Rt 2004 s 357 (om grl § 97)
8 1 menneskerettigheter legalitetsprinsippet
8.1 Menneskerettigheter: Legalitetsprinsippet
 • Lovfestet vs ulovfestet
  • To tilnærminger til ulovfestet prinsipp
   • Positivt (Andenæs) og negativt (Eckhoff/Smith)
 • Lovskravet i strafferetten, grl § 96
  • Tilsvarende krav i EMK?
8 1 menneskerettigheter lovskravet i strafferetten
8.1 Menneskerettigheter: Lovskravet i strafferetten
 • Hva menes med ”lov” i grl § 96 og EMK art 7
  • Formelle lover og gjerningsbeskrivelse i forskrift
  • EMD: Klar, forutsigbar og tilgjengelig
 • Hva menes med ”dom”, se EMK art 6 og 7?
  • Ikke administrativ beslutning
  • Rett til kontradiksjon
  • Ikke nødvendig med norsk dom
  • Ikke adgang til ”privat” domstol
8 1 menneskerettigheter lovskravet forts
8.1 Menneskerettigheter: Lovskravet forts.
 • Hva menes med ”straff”?
  • Et onde påført av staten
  • Høyesterett er lojal mot EMDs tolkning av ”straff”, se Rt 2002 s 557 og Rt 2002 s 1216
   • Reaksjonen en konsekvens av kriminell handling?
   • Formålet og hensikten med reaksjonen
   • Er reaksjonen karakterisert som ”straff” i nasjonal rett
   • Prosedyrene for å gjennomføre reaksjonen
   • Hvor alvorlig er reaksjonen?
8 2 menneskerettigheter tilbakevirkningsforbudet
8.2 Menneskerettigheter: Tilbakevirkningsforbudet
 • Grl § 97; strafferett er kjerneområdet
  • Sammenlikn § 96 og EMK art 7 nr 1
 • Begrunnelse
  • rettferdighet og rettssikkerhet
 • Skal lovens ikrafttredelsestidspunkt eller kunngjøringstidspunkt legges til grunn?
  • Rt 2004 s 357(voldtekt): Grl § 97 – ikrafttredelse. EMK art 7 – kunngjøring.
 • To typetilfeller:
  • Legge nye byrder til eldre handlinger (Fleischer: Egentlig)
  • Vern om bestående rettigheter (Fleischer: Uegentlig)
  • Finnes egentlig to typetilfeller, eller flytende overgang (Bugge: ”Gråsone”)
8 2 menneskerettigheter tilbakevirkningsforbudet1
8.2 Menneskerettigheter: Tilbakevirkningsforbudet
 • Rettsregelteori
  • Hvert rettsområde vurderes for seg opp mot tilbakevirkningsforbudet, eks. familierett, trygderett, kontraktsrett osv (Castberg, Andenæs/Fliflet).
 • Standardteori
  • Det er ikke mulig å si noe eksakt om hvilke tilfeller som faller inn under forbudet eller ikke. Forbudet er i stedet en rettslig standard (som for eksempel ”uaktsomhet” i erstatningsretten) som må tolkes.
  • Bare den urimelige tilbakevirkning rammes av forbudet (Knoph, 1939)
  • Den tilbakevirkning som er klart urimelig rammes, jf Borthen- og Thunheim-dommene.
 • Rt 2006 s 293 (Arves trafikkskole)
  • Kan finnes mellomvarianter.
  • Sterke samfunnsmessige hensyn kan begrunne tilbakevirkning.
 • Se også nye rettsavgjørelser i Rt 2005 s 855 (Allseas) og

Rt 2006 s 262 (enkepensjon)

8 3 menneskerettigheter retten til erstatning ved ekspropriasjon
8.3 Menneskerettigheter: Retten til erstatning ved ekspropriasjon
 • Er retten til erstatning ved ekspropriasjon en menneskerettighet?
  • Grl § 105 og EMK P1-1
 • Grl § 105 sikrer erstatningsvederlag
 • Hva er ”full erstatning”?
  • Se lov av 6. april 1984 nr 17
  • Eldre dommer kan være tolkningsmomenter
 • Ekspropriasjon er eiendomsavståelse
 • Rådighetsinnskrenkninger
  • Begrensninger i eierens beføyelser
  • Helhetsvurdering om dette omfattes av § 105
8 4 menneskerettigheter ytringsfrihet grl 100
8.4 Menneskerettigheter: Ytringsfrihet, grl § 100
 • Sammenlikning EMK art 10
  • Skiller ikke mellom formell og materiell
 • Formell ytringsfrihet
  • Frihet fra forhåndssensur, 4. ledd
   • Unntak for barn og unge
   • Unntak for brevsensur
8 4 menneskerettigheter ytringsfrihet forts
8.4 Menneskerettigheter: Ytringsfrihet forts.
 • Materiell ytringsfrihet, 2. og 3. ledd
  • Frihet til å komme med ytringer uten å bli stilt til ansvar i etterkant
  • Politiske og ikke-politiske ytringer
  • Unntak i lov, (kontrakt), klart definerte grenser
   • Konkret interesseavveining
   • Gjelder både lovgiver og domstoler
   • Hva med lex superior-prinsippet?
8 5 menneskerettigheter diskrimineringsvern
8.5 Menneskerettigheter: Diskrimineringsvern
 • Vern mot diskriminering i mange bestemmelser
  • Eks: Grl § 2 (religionsfrihet), Strl § 135a (generell), EMK art 9 (religionsfrihet)…
 • Begrunnelser for diskrimineringsvern
  • Menneskelig verdighet (human dignity)
  • Rettstatsidealer (rule of law)
  • Demokrati
  • Integrasjon
 • Selvstendige og aksessoriske forbud
  • Selvstendige forbud: Kan påberopes uavhengig av andre bestemmelser
  • Aksessoriske forbud: Kan påberopes i sammenheng med andre bestemmelser
8 5 menneskerettigheter diskrimineringsvern forts
8.5 Menneskerettigheter: Diskrimineringsvern forts.
 • Hva menes med diskriminering?
  • Ingen felles og enhetlig definisjon.
  • Svaret beror på en tolkning av den diskrimineringsbestemmelsen som påberopes.
 • Grunnvilkår
  • Forskjellsbehandling (men ikke all forskjellsbehandling).
  • Mangel/fravær av saklig og rimelig grunn til forskjellsbehandling.
  • Forskjellsbehandling må ivareta legitime formål med offentlig styring.
  • Forskjellsbehandlingen må være rimelig proporsjonal med inngrepet.
 • Plikter og rettigheter
  • Negative og positive plikter
  • Private personer har rettigheter
   • EMK art 14 har også åpnet for private selskaper
8 6 menneskerettigheter religionsfrihet m v
8.6 Menneskerettigheter: Religionsfrihet m.v.
 • Grl § 2: Religionsfrihet (1964)
  • Omfatter tankefrihet, religiøse organisasjoner, religiøse møter, misjonering
  • Innebærer ikke likestilling av religioner (statskirke)
 • EMK art 9 og SP art 18
  • Frihet for tanke, samvittighet, religion og overbevisning
  • Omfatter religion m.v. utøvet alene og i fellesskap
  • Omfatter både det offentlige og det private rom
  • Omfatter både passiv og aktiv utøvelse av religion m.v.