slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Marketingová situační analýza

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Marketingová situační analýza - PowerPoint PPT Presentation


 • 178 Views
 • Uploaded on

Marketingová situační analýza. CO je MSA. Marketingová situační analýza je systematické a důkladné, kritické a nestranné zkoumání a posouzení: vnitřní situace podniku s důrazem na jeho marketingové činnosti, postavení podniku ve vnějším prostředí s důrazem na analýzu trhu a analýzu konkurence.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Marketingová situační analýza' - boone


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
co je msa
CO je MSA
 • Marketingová situační analýza je systematické a důkladné, kritické a nestranné zkoumání a posouzení:
  • vnitřní situace podniku s důrazem na jeho marketingové činnosti,
  • postavení podniku ve vnějším prostředí s důrazem na analýzu trhu a analýzu konkurence.
c le msa
Cíle MSA
 • Marketingová situační analýza směřuje k volbě cílových trhů a k nalezení reálných a současně náročných marketingových cílů a strategií podniku pro jednotlivé trhy včetně strategií jednotlivých prvků marketingového mixu.
 • Je prvním krokem přípravy strategického marketingového plánu.
obsah msa
Obsah MSA
 • company – podnik;
 • collaborators – spolupracující firmy a osoby;
 • customers – zákazníci;
 • competitors – konkurenti;
 • climate/context – makroekonomické faktory.
slide6
MSA

Provádí ve třech časových intervalech:

 • Minulý vývoj,
 • Současný stav,
 • Odhad možného budoucího vývoje.
anal za vn j ho prost ed
Analýza vnějšího prostředí
 • Vnější prostředí firmy se člení na:
  • makroprostředí,
  • mikroprostředí.
 • Makroprostředí zahrnuje okolnosti, vlivy a situace, které nemůže firma svými aktivitami ovlivnit.
 • Cílem analýzy makroprostředí je vybrat ze všech faktorů pouze ty, které jsou pro konkrétní podnik důležité.
anal za pest pestes
Analýza PEST (PESTES)
 • Zkoumají se faktory:
 • politicko-právní,
   • Politická stabilita, stabilita vlády, členství země v různých politicko-hospodářských seskupeních, daňová politika, sociální politika, zákony, ochrana životního prostředí aj.
   • Politicko-právní prostředí vytváří rámec pro všechny podnikatelské a podnikové činnosti.
 • ekonomické,
   • vývoj HDP, fáze ekonomického cyklu, úrokové sazby, měnové kurzy, míra nezaměstnanosti, inflace, koupěschopnost aj.
   • Z ekonomického prostředí získávají podniky výrobní faktory a kapitál.
anal za pest pestes1
Analýza PEST (PESTES)
 • Sociokulturní
   • faktory spojené s kupním chováním spotřebitelů,
    • Kulturní - spotřební zvyky, kulturní hodnoty, jazyk, řeč těla, osobní image.
    • Sociální - sociální stratifikace společnosti a její uspořádání (třídy), (sociálně ekonomické zázemí spotřebitelů, příjmy, majetek.
   • faktory podmiňující chování organizací.
    • je možné sledovat kulturní i sociální vlivy působící na jednání organizací.
 • technologické,
   • představují trendy ve výzkumu a vývoji, aj.
   • Technologické prostředí a jeho změny jsou pro podniky zdrojem technologického pokroku, který jim umožňuje dosahovat lepších hospodářských výsledků, zvyšovat konkurenční schopnost.
 • Tyto faktory ovlivňují nebo mohou ovlivnit činnost podniku.
anal za vn j ho prost ed mip
Analýza vnějšího prostředíMIP
 • Mikroprostředí
  • Marketingové mikroprostředí (odvětví, ve kterém firma podniká) nebo také mikrookolí zahrnuje okolnosti, vlivy a situace, které firma svými aktivitami může významně ovlivnit.
 • Do mikroprostředí lze zařadit:
   • partnery (dodavatele, odběratele, finanční instituce, pojišťovny, dopravce atd.),
   • zákazníky,
   • konkurenci,
   • veřejnost (ovlivňovatele)
anal za vn j ho prost ed mip1
Analýza vnějšího prostředí MIP
 • Cílem analýzy mikroprostředí je identifikovat základní hybné síly, které v odvětví působí a základním způsobem ovlivňují činnost podniku.
 • Dodavatelé
  • Je třeba analyzovat  stávající i potenciální dodavatele.
 • Zákazníci
  • Analýza zákazníků poskytuje odpovědi na celou řadu otázek týkajících se produktů a trhů.
  • Mezi faktory, které jsou zjišťovány, patří:
   • odhadované roční nákupy, růst prodejů, kupní motivy, informace o nákupním rozhodování aj.
anal za vn j ho prost ed mip2
Analýza vnějšího prostředíMIP
 • Konkurence
  • je velmi důležitým faktorem, podmiňujícím marketingové možnosti firmy.
 • Při analýze konkurence je dobré si odpovědět na následující otázky:
   • Kdo jsou naši konkurenti?
   • Jaké jsou jejich strategie?
   • Jaké jsou jejich cíle?
   • Jaké jsou jejich silné a slabé stránky?
   • Jak obvykle reagují na své ohrožení?
anal za vnit n ho prost ed
Analýza vnitřního prostředí
 • Vnitřní prostředí firmy tvoří zdroje firmy (materiálové, finanční a lidské):
  • management a jeho zaměstnanci (jejich kvalita),
  • organizační struktura,
  • kultura firmy,
  • mezilidské vztahy,
  • etika,
  • materiální prostředí.
 • Vnitřní prostředí se vztahuje na faktory, které mohou být podnikem přímo řízeny a manažery ovlivňovány.
anal za vnit n ho prost ed1
Analýza vnitřního prostředí
 • Cílem této analýzy je zjistit a zhodnotit oblasti, ve kterých má podnik své slabiny a naopak, ve kterých je silný.
 • Analýza vnitřního prostředí sestává z:
  • hodnocení realizace strategických cílů firmy,
  • finanční situace a schopností,
  • výrobních operací,
  • techniky a technologie uvnitř firmy,
  • marketingu, prodeje, prodejního servisu,
  • lidských zdrojů, úrovně řízení a organizace práce,
  • image a goodwillu firmy,
  • hodnocení silných a slabých stránek podle nástrojů marketingového mixu, aj.
ot zky k procvi en
Otázky k procvičení
 • Co vyjadřuje situační analýza podniku?
 • Jaké jsou cíle marketingové situační analýzy?
 • Jaké složky jsou zkoumány v rámci situační analýzy?
pou it literatura
Použitá literatura
 • KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER. Marketing management. [4. vyd.]. Překlad Tomáš Juppa, Martin Machek. Praha: Grada, 2013, 814 s. ISBN 978-80-247-4150-5.
 • MOUDRÝ, Marek. Marketing: základy marketingu. Vyd. 1. Kralice na Hané: Computer Media, 2008, 3 sv. ISBN 978-80-7402-002-5.
 • VYSEKALOVÁ A KOL. Marketing pro SŠ a VOŠ. Praha: Fortuna, 2006. ISBN 176-1302.
ad