projekt tonio w wojew dztwie kujawsko pomorskim n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
„Projekt Tonio” w województwie kujawsko-pomorskim PowerPoint Presentation
Download Presentation
„Projekt Tonio” w województwie kujawsko-pomorskim

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 39

„Projekt Tonio” w województwie kujawsko-pomorskim - PowerPoint PPT Presentation


 • 80 Views
 • Uploaded on

„Projekt Tonio” w województwie kujawsko-pomorskim. PROJEKT „TONIO” REALIZOWANY NA WĘGRZECH.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '„Projekt Tonio” w województwie kujawsko-pomorskim' - bonner


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
projekt tonio realizowany na w grzech
PROJEKT „TONIO” REALIZOWANY NA WĘGRZECH
 • Projekt powstał w odpowiedzi na problemy związane z wyludnianiem się miejscowości (przenoszenie się ludzi do miast, starzenie się społeczeństwa, problemy narodowościowe), a także trudnościami małych miasteczek wynikającymi z niedostatecznej infrastruktury (brak komunikacji kolejowej i autobusowej).
 • Pomysł projektu był inicjatywą oddolną. Wymyślił go jeden człowiek i zrealizował w 1988 r. po przejściu na emeryturę.
 • Twórca „Tonio” zdobył 25 samochodów i zorganizował 25 grup niosących pomoc „w odciętych od świata” miejscowościach.
 • Na początku jednostki te działały bez żadnych przepisów prawnych. Pierwsze uregulowania znalazły się w ustawie socjalnej z 1993 r., a pełne doprecyzowanie prawne nastąpiło w 2000 r.
forma organizacyjna
Forma organizacyjna
 • Stowarzyszenie prowadzi jednostki na obszarach na których mieszka mniej niż 600 osób. Aktualnie działa 1200 takich jednostek.
 • Jednostki prowadzone przez Stowarzyszenie „Tonio” finansowane są w 95% przez samorządy, a w 5% przez inne organizacje
w jaki spos b s rekrutowani opiekunowie w ramach projektu tonio
W jaki sposób są rekrutowani opiekunowie w ramach projektu „Tonio”?
 • Dana miejscowość demokratycznie wybiera osobę godną zaufania publicznego, która zostaje zatrudniona przez lokalny samorząd. Otrzymuje samochód (koszty benzyny finansuje państwo). Zadaniem tej osoby jest pomoc w zaspokajaniu potrzeb życiowych osób starszych (robienie zakupów, przynoszenie obiadów), a także doradztwo w przysługujących prawach i świadczeniach.
 • Osoba zajmująca się osobami starszymi musi być dyspozycyjna i natychmiast reagować w przypadku pojawiających się problemów, a także pomóc w rozwiązywaniu ich ewentualnych kłopotów związanych z zamieszkiwaniem na terenach słabo zaludnionych.
opiekun
Opiekun
 • Osoba pełniąca funkcję „opiekuna” nie musi mieć kierunkowego wykształcenia, musi jednak odbyć szkolenie, a najważniejsze to jej osobowość i indywidualne predyspozycje.
 • Podstawą działania takiej jednostki jest posiadanie bezpiecznego samochodu, umożliwiającego wykonywanie wszystkich zadań.
 • Program wyróżniony został nagrodą Węgierskiej Akademii Nauk za jego niepowtarzalność i skuteczność.
w jakiej formie
W jakiej formie
 • usługi gospodarczo porządkowe obok usług opiekuńczych
 • stażyści po wcześniejszym przeszkoleniu
zlecanie zada w formie wsparcia lub powierzenia zadania organizacji pozarz dowej
Zlecanie zadań w formie wsparcia lub powierzenia zadania organizacji pozarządowej

PODSTAWY PRAWNE

 • Ustawa z dn. 22 stycznia 2010 o pożytku publicznych i wolontariacie

oraz

 • Ustawa o pomocy społecznej (Dz.U.2004.) lub przetragi
 • Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U.2005.64.593)
 • Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.2009.6.33)
 • Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2002 r. Nr 147 poz. 1231)
zam wienia publiczne
Zamówienia publiczne

KLAUZULE SPOŁECZNE

 • Zamawiający może sformułować wymogi zamówienia dotyczące „kwestii społecznych i środowiskowych”
 • Wymagania mogą dotyczyć kwestii:
  • zatrudnienia osób (np. bezrobotnych)

Źródło: Zalecenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, 20.10.2009

og oszenie konkursu
Ogłoszenie konkursu

TREŚĆ OGŁOSZENIA

Ogłoszenieotwartegokonkursuofertpowinnozawieraćinformacje o:

1) rodzajuzadania;

2) wysokościśrodkówpublicznychprzeznaczonychnarealizacjętegozadania;

3) zasadachprzyznawaniadotacji;

4) terminachiwarunkachrealizacjizadania;

5) terminieskładaniaofert;

6) terminie,trybieikryteriachstosowanychprzydokonywaniuwyboruoferty

og oszenie konkursu1
Ogłoszenie konkursu

SPOSÓB OGŁOSZENIA

Art.13.3. Otwarty konkurs ofert ogłasza się:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej;

2) w siedzibie organu administracji publicznej w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;

3) na stronie internetowej organu administracji publicznej.”

Termin składania ofert to minimum 21 dni ( Art. 13 ust. 1. UDZPPiW)

zewn trzne r d a finansowania
Zewnętrzne źródła finansowania
 • Otwarte Konkurs ofert ogłaszane, np. przez Urząd Marszałkowski

www.kujawsko-pomorskie.pl

KONKURS NR 8/2010 WPIERANIE AKTYWNOŚCI I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ SENIORÓW, nabór ofert do 10.10.2011

 • Fundusz Inicjatyw Obywatelskich www.pozytek.gov.pl
slide16

Ustawowa definicja spółdzielni socjalnej

 • “Przedmiotem działalności spółdzielni socjalnej jest prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwaw oparciu o osobistą pracę członków”
 • Spółdzielnia socjalna działa na rzecz społecznej i zawodowej reintegracji członków.

Ustawa o spółdzielniach socjalnych

z dnia 27 kwietnia 2006

slide17

Podstawa prawna

 • Ustawa “Prawo spółdzielcze” z dnia 16 września 1982r. z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006r.ospółdzielniach socjalnych oraz nowelizacja tej ustawy z dnia 9 lipca 2009r.
slide18

Kto może założyć spółdzielnię socjalną?

 • osoby bezrobotne, w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy
 • niepełnosprawni, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 • bezdomni realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności,w rozumieniuprzepisów o pomocy społecznej;
 • uzależnieni od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego,
 • uzależnieni od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej;
 • chorzy psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego;
 • zwolnieni z zakładów karnych, mający trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej;
 • uchodźcy realizujący indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.
slide19

Członkowie spółdzielni

 • Członkami spółdzielni mogą być osoby fizyczne lub prawne;
 • Dopuszczalne jest członkostwo osób o ograniczonej zdolności do czynności prawnych (czynne, ale nie bierne prawo wyborcze);
 • W spółdzielni socjalnej - co najmniej 5 osób ficzycznych lub co najmniej 2 osoby prawne, np.. 2 samorządy wówczas musza zatrudnić 10 osób
 • Spółdzielnia ma możliwość określenia w statucie wymagań, jakie muszą spełnić potencjalni członkowie;
slide20

Osób należących do kategorii określonych w ustawie musi być co najmniej 50% na etapie tworzenia jak ifunkcjonowania; łacznie nie mniej niż 5 osób fizycznych

 • Społdzielnie Socjalną mogą założyć również co najmniej 2 osoby prawne (organizacje pozarządowe, JST lub kościelne osoby prawne);
 • W spóldzielni socjalnej nie może być więcej niż 50 osób. Wyjątek stanowi! Spółdzielnia socjalna powstała w wyniku przekształcenia spółdzielni inwalidów lub spółdzielni niewidomych może liczyć więcej niż 50 członków.
slide21

KROK 1 Podjęcie decyzji

 • Podjęcie decyzji – poprzedzone dokładną analizą mocnych i słabych stron (jakie mamy szansę na sukces)
 • zacząć badać rynek (uwzględnienie potrzeb lokalnego rynku) i możliwości kontrahentów : 2 grupy odbiorców:
 • - klient instytucjonalny- OPSy, które kontraktują usługi dla swoich podopiecznych
 • Klient Indywidualny, zbieranie danych w środowisku lokalnym za pomocą sołtysa, księdza
 • zróżnicowanie rodzaju usług: opiekuńcze, pielęgnacyjne, pielęgniarskie, porządkowe, cateringowe, roznoszenie listów, jeśli spodzielnia byłaby prowadzona przez samorząd
 • opracowanie biznes plan, opisanie usługi wraz z jej kosztami i wyceną
 • przyjęliśmy strategię działania (możemy przejść do kroku 2).
slide23

Decyzja o podjęciu działalności:

 • Podjęcie decyzji – poprzedzone dokładną analizą mocnych i słabych stron. (jakie mamy szansę na sukces),
 • znaleźć grupę osób, które podejmą wyzwanie,
 • zacząć badać rynek (uwzględnienie potrzeb lokalnego rynku),
 • Co chcemy robić?
 • Jaką mamy konkurencję na rynku?
 • Ile musimy zainwestować?
 • Skąd wziąć środki na rozpoczęcie działalności?
 • Kto może nam pomóc?
 • Przygotowanie biznesplanu.
slide24

KROK 2 – Statut, uchwały

 • Statut jest podstawowym aktem prawnym spółdzielni regulującym całokształt jej struktury organizacyjnej, określającym charakter spółdzielni, prawa i obowiązki członków, nabywanie i utrata członkowstwa, kompetencje organów, tryb podejmowania decyzji, zasady zwoływania walnych zgromadzeń, obradowania na nich i podejmowania uchwał oraz wszystkie kwestie prawidłowego funkcjonowania spółdzielni.
 • Podjęcie uchwał o:
 • powołaniu spółdzielni, w statucie musi się znaleźć oznaczenie nazwy spółdzielni socjalnej z obowiązkowym dodatkiem „spółdzielnia socjalna”.
 • przyjęciu statutu,
 • wyborze zarządu
 • powołaniu Rady Nadzorczej – w przypadku gdy liczba członków spółdzielni jest mniejsza niż 15 nie powołuje się Rady Nadzorczej, a jej zadania wykonuje walne zebranie – prawo kontroli działalności spółdzielni przysługuje każdemu członkowi.
slide25

KROK 3 - Zwołanie Walnego Zgromadzenia

 • W zebraniu uczestniczą wszyscy członkowie - założyciele spółdzielni,
 • Walne Zgromadzenie założycieli uchwala:1) statut poprzez złożenie pod nim podpisów,2) uchwałę o powołaniu spółdzielni, 3) uchwałę o powołaniu Zarządu.
 • Walne Zgromadzenie jest protokołowane, a protokół podpisany przez protokolanta i Przewodniczącego zebrania,
 • Należy jeszcze uzupełnić dokumentacje o: złożone przez założycieli zaświadczeń potwierdzających posiadanie uprawnień do bycia członkiem spółdzielni socjalnej, listę obecności wraz z adresami członków - założycieli i ich oryginalnym podpisami.
slide26

KROK 4 – Wybór władz spółdzielni

 • Spółdzielnia, jak każda korporacyjna osoba prawna, działa przez swoje organy
 • Walne Zgromadzenie to najważniejszy decyzyjny organ spółdzielni,
 • Zarząd - organ składający się z członków spółdzielni, o charakterze wykonawczym, składa oświadczenia woli za spółdzielnię i reprezentuje ją na zewnątrz. Statut spółdzielni reguluje zasady działania Zarządu,
 • Od 15 członków powołujemy Radę Nadzorczą - organ co najmniej trzyosobowy, składający się z członków spółdzielni, o charakterze kontrolnym.
 • Kto zostanie Prezesem Spółdzielni?
slide27

KROK 5 - Złożenie wniosku do KRS

 • KRS - W5 wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców
 • KRS – WK - organy podmiotu/wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki
 • KRS – WM - przedmiot działania
 • KRS-WH – Sposób powstania podmiotu (w przypadku, gdy spółdzielnia powstaje w wyniku podziału, połączenia lub przekształcenia innych podmiotów np. spółdzielni inwalidów)
slide28

Do wniosku należy załączyć:

 • protokół założycielskiego Walnego Zgromadzenia (protokół ten podpisują dwie osoby w tym przewodniczący obrad i sekretarz),
 • listę obecności wraz z adresami członków - założycieli i oryginalnymi podpisami,
 • uchwały Walnego Zgromadzenia o powołaniu spółdzielni socjalnej zawierająca: adres siedziby spółdzielni; o wyborze Zarządu, o przyjęciu statutu spółdzielni wraz z tekstem statutu,
 • zaświadczenie powiatowego urzędu pracy potwierdzające posiadanie statusu osoby bezrobotnej,
 • zaświadczenie potwierdzające spełnienie przez osoby zamierzające założyć spółdzielnię socjalną warunków, o których mowa w ustawie o zatrudnieniu socjalnym, lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby zamierzającej założyć spółdzielnię socjalną.
slide29

KROK 6 – Nabycie osobowości prawnej

 • Spółdzielnia nabywa osobowość prawną i rozpoczyna swoją działalność gospodarczą w momencie jej zarejestrowania, a nie powołania.
 • Jeżeli spółdzielnia chce zacząć działalność w późniejszym terminie niż moment zarejestrowania, powinno być to zaznaczone w odpowiedniej uchwale.
slide30

KROK 7 - ZUS i Urząd Skarbowy

 • Zgłoszenie Spółdzielni do kolejnych rejestrów :
 • numer REGON we właściwym Urzędzie Statystycznym,
 • numer NIP, we właściwym Urzędzie Skarbowym,
 • w ciągu 7 dni od zatrudnienia pierwszego pracownika należy zgłosić spółdzielnię w ZUS jako płatnika składek.

Ponadto należy dokonać stosownych zgłoszenie do:

 • Państwowej Inspekcji Pracy.
 • Inspekcji sanitarnej.
slide31

Kolejne etapy uruchomienia spółdzielni socjalnej

 • Pozostałe zobowiązania:
 • Wykonanie pieczęci,
 • Oznaczenie siedziby podmiotu,
 • Założenie rachunku bankowego,
 • Uzyskanie niezbędnych koncesji i pozwoleń.
 • NALEŻY PAMIĘTAĆ IŻ:
 • działalność gospodarczą spółdzielnia musi prowadzić w sposób określony w ustawie Prawo działalności gospodarczej z dnia 19 listopada 1999,
 • ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 r., określa prowadzenie ksiąg rachunkowych, tzw. "pełna księgowość„,
 • Do działalności spółdzielni mają zastosowania Prawa Spółdzielczego i Kodeks Pracy.
slide32

KROK 8 - Wsparcie finansowe i rozpoczęcie działalności

 • Art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

- wsparcie do 400% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby bezrobotnej na założenie spółdzielni socjalnej, czyli PONAD 12 000,00

 • wsparcie do 300% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby bezrobotnej na przystąpienie do spółdzielni socjalnej, czyli ponad 9000,00
 • Refundacja składek ZUS przez 3 lata (przez pierwsze dwa lata do 100%, w trzecim roku do 50%);
slide33

Aby zostać członkiem spółdzielni należy:

 • Złożyć pisemną deklarację (imię, nazwisko, miejscezamieszkania, ilość zadeklarowanych udziałów, danedotyczące wkładów, etc.);
 • Wszelkie zmiany (np. w zakresie udziałów lub wkładów) deklaruje się również w formie pisemnej;
 • W deklaracji może być wskazana osoba, której należy przekazać udziały po śmierci członka;
 • Zarząd ma obowiązek prowadzić rejestr członków spółdzielni;
slide34

Przyjęcie członka spółdzielni następujew drodze uchwały odpowiedniego organu (określonego w statucie);

 • Przyjęcie to powinno być stwierdzone na deklaracji podpisem dwóch członków zarządu z podaniem daty uchwałyo przyjęciu;
slide35

Prawa członka spółdzielni

 • Uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu lub zebraniu przedstawicieli
 • Wybierania i bycia wybieranym do organów spółdzielni;
 • Otrzymania odpisu statutu i regulaminów, zaznajomienia sięz uchwałami organów spółdzielni, protokołami lustracji, rocznymi sprawozdaniami finansowymi, umowami zawieranymi przez spółdzielnię z osobami trzecimi;
 • Żądania rozpatrzenia przez właściwe organy wniosków dotyczących jej działalności;
 • Do świadczeń spółdzielni w zakresie jej statutowej działalności;
 • Do udziału w nadwyżce bilansowej;
slide36

Członek spółdzielni zobowiązany jest do:

 • Wniesienia wpisowego i udziałów zgodniez postanowieniami statutu;
 • Wniesienia wkładów zgodniez postanowieniami statutu (jeżeli takie przewiduje) – art. 20 par. 2 Prawa Spółdzielczego;
 • Uczestniczenia w pokrywaniu strat w spółdzielni do wysokości zadeklarowanych udziałów;
slide37

Członek spółdzielni przestaje nim być na podstawie:

 • Wystąpienia ze spółdzielni za wypowiedzeniem;
 • Wykluczenia ze spółdzielni;
 • Wykreślania z rejestru członków;
 • Śmierć członka lub ustanie osoby prawnej;
 • Utrata bytu prawnego spółdzielni z powodu zakończenia likwidacji;
slide38

Działalność dodatkowa

 • “Spółdzielnia może prowadzić działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członkówi ich środowiska” (Prawo spółdzielcze);
 • Spółdzielnia socjalna może prowadzić działalność społecznąi oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków oraz ich środowiska lokalnego, a także działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (ustawao spółdzielniach socjalnych)
slide39

Likwidacja spółdzielni

 • Majątek likwidowanej spółdzielni socjalnej przekazywany jest na Fundusz Pracy (maks. 20 % majątku może być przekazana jej członkom).
 • Spółdzielnie socjalne muszą prowadzić księgi rachunkowe na zasadach pełnej księgowości.
 • Spółdzielnię socjalną mogą także utworzyć członkowie spółdzielni inwalidów lub spółdzielni niewidomych przez przekształcenie swych spółdzielni w spółdzielnię socjalną.