Az rdek s rdekelts g szerepe s jelent s ge a kist rs gi fejleszt sek megval s t s ban
Download
1 / 26

- PowerPoint PPT Presentation


 • 88 Views
 • Uploaded on

AZ ÉRDEK ÉS ÉRDEKELTSÉG SZEREPE ÉS JELENTŐSÉGE A KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSEK MEGVALÓSÍTÁSÁBAN. Dr. Juhász Gábor. ELŐADÁS VÁZLAT. A közös érdekeltség kialakításának lehetséges módozatai Az érdekháló felvázolása és elemzése Konfliktusfeltárás és konfliktuskezelés

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - bond


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Az rdek s rdekelts g szerepe s jelent s ge a kist rs gi fejleszt sek megval s t s ban

AZ ÉRDEK ÉS ÉRDEKELTSÉG SZEREPE ÉS JELENTŐSÉGE A KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSEK MEGVALÓSÍTÁSÁBAN

Dr. Juhász Gábor


El ad s v zlat
ELŐADÁS VÁZLAT KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSEK MEGVALÓSÍTÁSÁBAN

 • A közös érdekeltség kialakításának lehetséges módozatai

 • Az érdekháló felvázolása és elemzése

 • Konfliktusfeltárás és konfliktuskezelés

 • A közösségfejlesztés szemlélete és gyakorlata

 • Az érdek aggregáció várható eredményei, pozitív hatásai

 • Összefoglalás


Bevezet s
BEVEZETÉS KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSEK MEGVALÓSÍTÁSÁBAN

 • A kollektív javak létrehozására irányuló, a vidéki térségek népességmegtartó erejét fokozó különböző fejlesztések nélkülözhetetlen kiindulópontja a közös érdek alapján történő összehangolt cselekvés.

 • A kistérségi fejlesztési projektek a társadalmi és gazdasági szereplők célorientált, közös érdekeltséget megjelenítő együttműködési keretei között kerülnek kivitelezésre.


Az rdek s rdekelts g kontextus ban megjelen strat giai c lok
AZ ÉRDEK ÉS ÉRDEKELTSÉG KONTEXTUSÁBAN MEGJELENŐ STRATÉGIAI CÉLOK

 • Igények, szükségletek, motivációk, érdekek és konfliktus-források feltárása (érdekstruktúra);

 • beavatkozási pontok, célok, módszerek és eszközök meghatározása;

 • érdekaggregáció elősegítése közös értékek, normák, igények, érdekek és célok, valamint az együttműködési lehetőségek felmutatásával, konfliktuskezelés;


Az rdek s rdekelts g kontextus ban megjelen strat giai c lok1
AZ ÉRDEK ÉS ÉRDEKELTSÉG KONTEXTUSÁBAN MEGJELENŐ STRATÉGIAI CÉLOK

 • erőtér-, ill. erőforrás analízis és allokáció, valamint motivációs rendszer kialakítása a közös érdekeltség jegyében;

 • közösségfejlesztés;

 • kompetencia-analízis (feladatok, hatáskörök és felelősségi körök szintézise);

 • az együttműködést motiváló feltételek hosszú távon való fenntarthatóságának biztosítása.


Az rdekh l felv zol sa s elemz se
AZ ÉRDEKHÁLÓ FELVÁZOLÁSA ÉS ELEMZÉSE STRATÉGIAI CÉLOK

 • A környezeti feltételrendszerben megelevenedő érdekstruktúra sajátságos mintázatát adja a kistérségi keretek között létező társadalmi szövedéknek.

 • Az egyes érdekcsoportok definiálása, ezek bevonása már az előkészítési szakaszban fontos, hiszen e nélkül nem képzelhető el közös érdekeltség kialakulása.


A potenci lis rdekeltek elemz s nek c ljai s feladatai
A POTENCIÁLIS ÉRDEKELTEK ELEMZÉSÉNEK CÉLJAI ÉS FELADATAI

 • A társadalmi / gazdasági forrásbázis feltérképezése a szereplőkre figyelemmel;

 • információgyűjtés az egyes szereplők esetében felmerülő igények, szükségletek, elvárások és célok tekintetében;

  - Koivunen és Langén (2003) alapján -


A potenci lis rdekeltek elemz s nek c ljai s feladatai1
A POTENCIÁLIS ÉRDEKELTEK ELEMZÉSÉNEK CÉLJAI ÉS FELADATAI

 • a potenciális résztvevők csoportosítása, kategorizálása sajátságos céljaik, érdekeik és erőforrásaik alapján részvételük lehetőségeit és korlátait nézve;

 • az érdekeltek között fennálló jelenlegi és további lehetséges konfliktusok-, valamint az együttműködést jelentő kapcsolódási pontok, lehetőségek azonosítása.

  - Koivunen és Langén (2003) alapján -


Konfliktusfelt r s s konfliktuskezel s
KONFLIKTUSFELTÁRÁS ÉS KONFLIKTUSKEZELÉS FELADATAI

 • A közös érdekeltség kialakítása érdekében alkalmazott konfliktuskezelési akciók célja:

  a kistérség gazdasági és társadalmi értelemben vett versenyképességének, hatékonyságának fokozása a különböző szereplők fejlesztési folyamatokba való bevonása, érdekeltté tétele révén.


Konfliktusfelt r s s konfliktuskezel s1
KONFLIKTUSFELTÁRÁS ÉS KONFLIKTUSKEZELÉS FELADATAI

 • A konfliktuskezelés alanyai:

  Az egyes kistérségekben az

  - önkormányzatok,

  - a vállalkozások,

  - a civil szervezetek és

  - a magánszemélyek által létrehozott egyéb szerveződések alkotta hálózatok szereplői.


A medi ci l nyege
A MEDIÁCIÓ LÉNYEGE FELADATAI

Megállapodás elérése a felek között, amelyben szerepet játszik

 • a szereplők vitakultúrája,

 • kommunikációs készsége,

 • beállítódásaik milyensége,

 • a felvetett kérdésekhez, problémákhoz, a vitához, mint helyzethez való hozzáállásuk jellege,

 • konfliktustűrő-és kezelő képességük,

 • megegyezésre való törekvésük,

 • kompromisszumkészségük intenzitása.


A medi ci szakaszai
A MEDIÁCIÓ SZAKASZAI FELADATAI

 • Akezdeti fázisban

  az említett tényezőket veszi figyelembe a mediátor, amikor próbálkozásai a bizalmi légkör megteremtésére irányulnak elsősorban.


A medi ci szakaszai1
A MEDIÁCIÓ SZAKASZAI FELADATAI

 • A második szakasz:

  - a valós problémák feltárására, megfogal- mazására, valamint

  - a különböző, ellentétes hozzáállásokat motiváló tényezők kézzelfoghatóvá tételére irányul.

  - Ebben a fázisban a mediátor különös figyelmet szentel

  • a felek szükségleteinek, érdekeinek,

  • az azokat meghatározó értékeknek és normáknak, valamint

  • a problémák azonosításának, azok felekről történő „leválasztásának”.


A medi ci szakaszai2
A MEDIÁCIÓ SZAKASZAI FELADATAI

 • Harmadik problémakezelési fázis:

  - célja a közös megoldás(ok) keresése kölcsönös alkuk révén.

  - Az alkudozás a közösnek ítélt igények, szükségletek és érdekek mentén indul meg, azaz:

  a felek már nem a korábbi, az oppozíciót feltételező állásponton helyezkednek el egymáshoz képest, hanem egyfajta köztes, egymáshoz közelítő pozícióban.


A medi ci szakaszai3
A MEDIÁCIÓ SZAKASZAI FELADATAI

 • Megoldás:

  - amikor a felek számára egyformán hasznot hozó,

  - a valós igényeket, szükségleteket és érdekeket egyaránt kielégítő megegyezésre kerül sor.


A medi ci szakaszai4
A MEDIÁCIÓ SZAKASZAI FELADATAI

 • Érdekközösség, érdekaggregáció:

  - a minden közreműködő számára elfogadható feltételeket visszatükröző megállapodás létrejötte,

  - amelynek felmondása, megszegése már egyik félnek sem érdeke.

  - A megállapodás betartásának biztosítékává, a hosszú távon való fenntarthatóság zálogává a kölcsönös érdekeltség válik.


A k z ss gfejleszt s szeml lete s gyakorlata
A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS SZEMLÉLETE ÉS GYAKORLATA FELADATAI

 • Lényege:

  - egy-egy település, kistérség lakói képessé váljanak arra, hogy

  - a helyi erőforrások célorientált, optimális allokációja és

  - külső források bevonása és felhasználása révén,

  - közös érdekeltségi alapon javítsanak saját gazdasági és szociális feltételeiken.


A k z ss gfejleszt s szeml lete s gyakorlata1
A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS SZEMLÉLETE ÉS GYAKORLATA FELADATAI

 • Kollektív tanulási folyamat:

  - az alárendelt, a javaktól való megfosztottságot visszatükröző tudatot felváltja a lokális érdekekből táplálkozó tenni akarást megjelenítő állampolgári tudat;

  - csökken a szereplők hatalomtól való függése, autonómiájuk, önálló érdekérvényesítési törekvéseik kereteit jelentős mértékben kibővíthetik;


A k z ss gfejleszt s szeml lete s gyakorlata2
A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS SZEMLÉLETE ÉS GYAKORLATA FELADATAI

 • Kollektív tanulási folyamat:

  - növekedik a résztvevők együttműködésben, partneri viszonylatokban való jártassága;

  - fokozódik szolidaritás- és felelősség-érzetük;

  - nő a problémamegoldó jártasságuk.


Az rdekaggreg ci v rhat eredm nyei pozit v hat sai
AZ ÉRDEKAGGREGÁCIÓ VÁRHATÓ EREDMÉNYEI, POZITÍV HATÁSAI

 • A kiindulási alapok, feltételek részletes vizsgálata révén

  • javul az együttműködők információkkal való ellátottsága, ami

  • mérsékli a kockázatokat,

  • biztonságosabb tervezést és kivitelezést (projekt megvalósítást) tesz lehetővé.


Az rdekaggreg ci v rhat eredm nyei pozit v hat sai1
AZ ÉRDEKAGGREGÁCIÓ VÁRHATÓ EREDMÉNYEI, POZITÍV HATÁSAI

 • Az igények, szükségletek, célok és érdekek, valamint

  konfliktus-források pontos meghatározása hozzájárul:

  • a potenciális partnerek felismertetéséhez,

  • a köztük kialakításra kerülő,

  • közös érdekeltséget megjelenítő együttműködés, partnerség alapjainak megteremtéséhez.


Az rdekaggreg ci v rhat eredm nyei pozit v hat sai2
AZ ÉRDEKAGGREGÁCIÓ VÁRHATÓ EREDMÉNYEI, POZITÍV HATÁSAI

 • Lehetővé válik az erőforrások tervezése, optimális együttállásuk kialakítása.

 • Ezáltal a teljes kapacitáskihasználtság felé mozdul el a projekt.


Az rdekaggreg ci v rhat eredm nyei pozit v hat sai3
AZ ÉRDEKAGGREGÁCIÓ VÁRHATÓ EREDMÉNYEI, POZITÍV HATÁSAI

 • Konkréttá válnak a tevékenységek és a projektfázisok közti tartalmi-logikai összefüggések

  • a feladatok,

  • hatáskörök,

  • felelősségek,

  • kompetenciák

   rendszerbe történő szervezésével.


Az rdekaggreg ci v rhat eredm nyei pozit v hat sai4
AZ ÉRDEKAGGREGÁCIÓ VÁRHATÓ EREDMÉNYEI, POZITÍV HATÁSAI

 • Ugyancsak lehetővé válik

  • a projekt megvalósítását befolyásoló kritikus tényezők beazonosítása,

  • kezelésük preventív jellegű megoldása.


Az rdekaggreg ci v rhat eredm nyei pozit v hat sai5
AZ ÉRDEKAGGREGÁCIÓ VÁRHATÓ EREDMÉNYEI, POZITÍV HATÁSAI

 • Követhetővé válnak az egymással párhuzamos folyó feladatok, projektek, ami a szinergia és a forráselosztás szempontjából válik fontossá.

 • Zökkenőmentessé válik a projektek megvalósításában közreműködő szereplők közti információáramlás, a belső és külső kommunikáció hatékonysága fokozódik.

 • Konzisztens keret jön létre a projekt nyomon követéséhez és ellenőrzéséhez.


Sszegz s
ÖSSZEGZÉS HATÁSAI

 • Speciális intervenciókra van szükség, amelyek az önszerveződésre építve feltárják a lokális igényeket, szükségleteket, motivációkat és érdekeket, képesek mozgósítani, integrálni a rendelkezésre álló erőforrásokat, kapacitásokat;

 • A szereplők differenciált együttműködése a mediátor, valamint a közösségfejlesztő professzionalitása révén, minőségi többlet jelentkezik.