1 / 33

Her st

Acknowledgments. Dr. Al-SheikhlyDr. BigioDr. BriberDr. BonenbergerDr. EthridgeDr. FourneyDr. KofinasDr. PhaneufDr. SeogMr. John AbrahamsMr. Michael KasserMr. Tom LoughranMr. Xin Zhang. Outline. BackgroundMotivationIntellectual merit

bona
Download Presentation

Her st

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Viden i spil - 30. januar 2007 1 Biblioteksstyrelsen/DEFF og professionshøjskolebibliotekerne Bo Öhrström Vicedirektør Biblioteksstyrelsen

  2. Viden i spil - 30. januar 2007 2 Disposition Introduktion til DEFF (kort om strategi og organisering) Bibliotekets rolle - fire større udfordringer: Informationsforsyning Informationskompetence E-publicering E-læring

  3. Viden i spil - 30. januar 2007 3 DEFF’s formål DEFF er en samarbejdsorganisation for danske fag- og forskningsbiblioteker. Samarbejdet omfatter: Fælles udvikling i de tilfælde hvor samarbejde giver større udbytte end summen af lokale initiativer og dermed en bedre samlet udnyttelse af bibliotekernes ressourcer Videreudvikling af det fælles netværk af informationsressourcer Samlet formidling af bibliotekernes informationsressourcer til offentligheden

  4. Viden i spil - 30. januar 2007 4 DEFF’s vision "Det er DEFF's vision at forskere, undervisere og studerende har adgang til al relevant information gennem brugervenlige systemer og vejledning af høj kvalitet. Alle aspekter af forskernes og de studerendes arbejde med informationsressourcerne skal derved understøttes på højeste internationale niveau."

  5. Viden i spil - 30. januar 2007 5 DEFF’s mission “Det er DEFF's mission at bidrage til en optimal udnyttelse af forskningsbaserede informationsressourcer. Dette sker gennem samarbejde mellem bibliotekspartnerne, fælles udviklingsprojekter samt etableringen af en teknisk infrastruktur. DEFF’s målgruppe betjenes fortrinsvis direkte gennem de institutioner, der deltager i DEFF, og gennem fælles tjenester, hvor dette er hensigtsmæssigt”.

  6. Viden i spil - 30. januar 2007 6 DEFF’s målgrupper Forskere, undervisere og studerende ved institutioner med mellemlange og videregående uddannelser samt sektorforskningsinstitutioner Forskere, undervisere, studerende og andre med behov for DEFF’s informationsressourcer ved forskningsbaserede erhvervsvirksomheder og forskerparker hospitaler Derudover bidrager DEFF til formidlingen af forskningsbibliotekernes informationsressourcer til offentligheden

  7. Viden i spil - 30. januar 2007 7 Konceptuel model for organiseringen

  8. Viden i spil - 30. januar 2007 8 DEFF Organisation 2006

  9. Viden i spil - 30. januar 2007 9 Biblioteksstyrelsens strategi Opgaver for uddannelses- og forskningsbiblioteket Skabe grænseflader til det globale vidensystem, skræddersyet til den enkelte institutions, instituts, forskers og studerendes individuelle faglige profil og behov Varetage import af viden til institutionen i form af trykte og elektroniske videnressourcer Støtte institutionens eksport af viden til omverdenen gennem registrering og tilgængeliggørelse Understøttelse af institutionens e-framework for uddannelse og forskning Informationskompetence

  10. Viden i spil - 30. januar 2007 10 Udfordringer for uddannelses- og forskningsbiblioteker Fire større udfordringer Informationsforsyning Formidling af udenlandsk digitalt indhold Mere dansk digitalt indhold Informationskompetence E-publicering E-læring => Understøtte vidensproduktion

  11. Viden i spil - 30. januar 2007 11 Informationsforsyning – udenlandsk digitalt indhold Licensbelagte informationsressourcer 20.000 tidsskrifter i fuld tekst 200 institutioner med årligt indkøb på 100 mio. kr. Fælles system for adgangsstyring Fælles tidsskriftssystem – DEFNet Integrated search 2/3 af alle udlån hos forskningsbibliotekerne digitale Formidling fortsat en udfordring

  12. Viden i spil - 30. januar 2007 12 Brugernes ønsker Søgning ligesom Google og præsentation ligesom Amazon Søgning fra ét søgefelt i alt materiale og præsentation med forslag, mere information og mulighed for at klikke videre Med andre ord flytter præsentationen fra før søgningen til efter søgningen – ved resultatet Præsentationen skal være dynamisk og intelligent - afhængig af bl.a. søgningen jf. projektet ”Mit bibliotek”

  13. Viden i spil - 30. januar 2007 13 Bibliotekernes løsninger – katalogen Krav om et søgefelt => alle informationsressourcer lægges i bibliotekskatalogen Problemer Der er ikke plads Dårlige søgesystemer Ringe muligheder for intelligent præsentation Ofte arbejdskrævende processer Vanskeligt at migrere de mange eksterne elektroniske informationsressourcer Fordele Kendt teknologi

  14. Viden i spil - 30. januar 2007 14 Bibliotekernes løsning – federated search Krav om et søgefelt => alle informationsressourcer tværsøges Problemer Afhængighed af ens standarder Ringe muligheder for at levere intelligent præsentation Vanskeligt at sikre en brugervenlig præsentation fra mange forskellige kilder Fordele Udnytter systemets egen funktionalitet Lettere at benytte systemer på denne måde Lettere at linke til ressourcer Opdaterede resultater

  15. Viden i spil - 30. januar 2007 15 Bibliotekernes løsning – Google Scholar Krav om et søgefelt => alle informationsressourcer stilles til rådighed for Google Scholar Problem Ikke muligt at sikre at alle danske informationsressourcer stilles til rådighed Ikke målrettet formidling til bibliotekernes brugere Bibliotekerne mister relationen til brugerne Fordel Burde være en lettere løsning

  16. Viden i spil - 30. januar 2007 16 Bibliotekernes løsning – integrated search Krav om et søgefelt => alle informationsressourcer indsamles og indekseres samlet Problemer Vanskeligt at få adgang til alle relevante data Store krav til Hardware Store krav til it-kompetencen Store krav til dokumentlevering og adgangsstyring Fordele Kan levere den funktionalitet som brugerne forventer fra Google og Amazon

  17. Viden i spil - 30. januar 2007 17 Integrated search – fortsat Ikke en søgemaskine - men en national arkitektur Eksempel: Statsbibliotekets egne informationsressourcer udgør 5 % af det, der er relevant for brugeren Behov for flere data om informationsressourcer, dokumentlevering, adgangsstyring => samarbejde Brugerne vil søge i alt => alle informationsressourcer præsenteres uafhængigt af hvilken institution der råder over dem Fællesskab om data Fællesskab om dokumentlevering Fællesskab om services der beriger præsentationen

  18. Viden i spil - 30. januar 2007 18 Arkitektur for Integrated search

  19. Viden i spil - 30. januar 2007 19 Integrated search – fælles opgaver DEFF’s rolle burde være at støtte fælles initiativer vedr.: Den områdespecifikke aggregering (de grønne kasser) Etablering af base med aggregerede data (den blå ellipse) Webservices til berigelse af præsentation af søgeresultater Etablering af fælles dokumentlevering (etablering af services, der muliggør søgning i materialestatus for eksternt materiale og visning i institutionens grænseflade samt efterfølgende dokumentlevering) (de grønne kasser) Adgangsstyring (DK-AAI ikke afbilledet) Adfærdsdata/datamining (den blå kasse)

  20. Viden i spil - 30. januar 2007 20 Informationsforsyning – udenlandsk digitalt indhold CVU’erne Adgang til tidsskriftssystem Fælles adgangsstyringssystem Licenser til f.eks. Ebsco, Proquest, Psycharticles, Psycinfo, Springer, Blackwell Tilskud til bibliotekssystemer Katalogiseringskurser

  21. Viden i spil - 30. januar 2007 21 Informationsforsyning – dansk digitalt indhold Dansk sprogområde => begrænset marked Uenighed om rettigheder til digitaliseret materiale Fordeling af provenu fra digitale eksemplarer mellem forfatter og forlægger Traditionelt fordelt med 15% til forfatter og 85% til forlag Fordeles 50/50 gennem COPY-DAN Manglende omstillingsevne (pladeindustrien og i-tunes)

  22. Viden i spil - 30. januar 2007 22 Informationsforsyning – dansk digitalt indhold Den Store Danske Encyklopædi Ebog.dk, DJØF Forlagene, Revisorbiblioteket, Magnus og Ordbogen.com Massedigitalisering af tidsskrifter – Bl.a. Nationaløkonomisk tidsskrift, Politica, Historisk Tidsskrift og Ledelse og Erhvervsøkonomi EU-initierede digitaliseringsprogrammer

  23. Viden i spil - 30. januar 2007 23 Informationskompetence Evnen til at identificere, udvælge og udnytte information som en del af en sammenhængende læreproces Primært udviklingsprojekter og ikke samlet program - se evt.: http://www.ala.org/ala/acrl/acrlstandards/standards.pdf CVU’er allerede langt fremme f.eks. Jordmoderuddannelsen på SundhedsCVU Aalborg Råd & Vink om informationskompetence

  24. Viden i spil - 30. januar 2007 24 E-publicering Registrering, opbevaring og formidling af vidensproduktion Formidling til omverdenen Genbrug og forarbejdelse af eksisterende viden (Web 2.0) Statistik over produktion Studerende brug af hinandens opgaver Undgåelse af dobbeltregistreringer og opbevaring flere steder Datasæt, rapporter mv. Besparelser på indkøb af undervisningsmaterialer

  25. Viden i spil - 30. januar 2007 25 E-publicering Universiteterne har øget fokus på egen produktion af viden Fælles system Fælles datamodel – PURE Publiceringspolitikker og Open Access Statistik for forskningsproduktion Forskningsdatabase og -portal

  29. Viden i spil - 30. januar 2007 29 E-publicering – CVU’er Registrering, opbevaring og formidling af vidensproduktion Undervisningsmateriale, ”grå litteratur”, studenteropgaver - videncenterfunktion Tilskud fra DEFF til systemer (beløb pr. CVU) Samarbejde om metadata startede i december Koordinering og vejledning fra DEFF-sekretariatet og Peter Rubeck Lokal implementering er en opgave for hele institutionen og ikke kun biblioteket – særdeles ressourcekrævende

  30. Viden i spil - 30. januar 2007 30 E-læring Systemudvikling DELA Digital Educational Library Access integration af biblioteksressourcer i virtuelle undervisningsmiljøer (https://dela.cvt.dk) Edumedia ”/skole” for videregående uddannelse http://www.forskningsnettet.dk/edumediamain Forhandling med COPY-DAN om ny standardaftale for indscanning Færre sidebegrænsninger Lavere pris Forsøgsmodeller

  31. Viden i spil - 30. januar 2007 31 E-læring for CVU’er Konsolidering af e-læringssystemer – integration med andre it-systemer Samarbejde om mere fleksible aftaler med COPY-DAN Projekter for genbrug af indscannet materiale – erfaringer fra Frederiksberg Seminarium og Handelshøjskolens Bibliotek i Århus

  32. Viden i spil - 30. januar 2007 32 Bibliotekets centrale rolle Erfaringer fra Handelshøjskolen i Århus, sammensætning af kompendium: Artikler fra elektroniske tidsskrifter eller bøger (ca. 70%) Trykt litteratur, der indscannes (ca. 20%) Resterende materiale formidles ikke digitalt pga. ophavsret (ca. 10 %) E-læring bygger på bibliotekets samling og ekspertise Bibliotekernes centrale rolle i implementering og forvaltning af aftalen

  33. Viden i spil - 30. januar 2007 33 Opgaver i den nærmeste fremtid Gymnasier i DEFF Bibliotekernes rolle i professionshøjskoler Bemanding af programgrupper Ny styregruppe pr. 1. marts 2007 Fortsat arbejde med især dansk materiale Registreringssystemer til vidensproduktionen

More Related