Cele projektu: podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie ochrony płazów, - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Cele projektu: podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie ochrony płazów, PowerPoint Presentation
Download Presentation
Cele projektu: podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie ochrony płazów,

play fullscreen
1 / 22
Cele projektu: podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie ochrony płazów,
181 Views
Download Presentation
bona
Download Presentation

Cele projektu: podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie ochrony płazów,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Amphibia - czynna ochrona płazówkampania edukacyjna skierowana do mieszkańców woj. kujawsko-pomorskiego Projekt pn. „Amphibia czynna ochrona płazów” sfinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

 2. Cele projektu: • podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie ochrony płazów, • obalenie negatywnych przesądów dotyczących tej grupy zwierząt, • zwiększenie zaangażowania społeczeństwa w sprawy ochrony przyrodniczego • podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie zagrożeń dla bytowania płazów wynikających z niezgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju korzystania ze środowiska.

 3. Opis projektu: • realizowany na terenie woj. kuj-pom. • skierowany do uczniów i nauczycieli klas IV-VI szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, • działania do realizacji: • promocja i koordynacja projektu pn. „Amphibia - czynna ochrona płazów”, • warsztaty edukacyjne dla nauczycieli przyrody i biologii, • organizacja wystawy plakatowej na terenie szkół, • organizacja zajęć monitoringowych dla uczniów, • przeprowadzenie kampanii medialnej, • wykonanie i ustawienie stanowisk do badań ekologii stawu.

 4. Efekty projektu: • organizacja warsztatów dla 35 nauczycieli przyrody i biologii z woj. kujawsko-pomorskiego,

 5. Efekty projektu: • przeprowadzenie przez uczniów i nauczycieli badań monitoringowych w 28 szkołach S.P. Zakrzewek Zespół Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej Zespół Szkół w Łubiance S.P. Kowalewo Pomorskie

 6. Efekty projektu: • organizacja wystawy plakatowej w 31szkołach, • zamieszczenie materiałów edukacyjnych – plakatów w obiektach, autobusach gminnych z woj. kujawsko-pomorskiego,

 7. Efekty projektu: • zakup środków dydaktycznych w postaci przewodników i zestawów do badań wody, • przygotowanie stanowisk do zajęć z zakresu ekologii stawu na terenie Szkoły Leśnej na Barbarce,

 8. Efekty ekologiczne projektu: • podniesienie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży w zakresie ochrony płazów, • podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie zagrożeń dla bytowania płazów, wynikających z niezgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju korzystania ze środowiska, • wskazanie sposobów korzystania z zasobów środowiska zapewniających zrównoważony rozwój, • zwiększenia poparcia społecznego dla inicjatyw mających na celu ochronę gatunków zagrożonych, • rozwijanie wśród młodzieży i dzieci zamiłowań przyrodniczych oraz wrażliwości na potrzeby środowiska naturalnego.

 9. Lista placówek oświatowych biorąca udział w projekcie

 10. Lista placówek oświatowych biorąca udział w projekcie

 11. Podsumowanie wyników akcji

 12. RODZAJE ZBIORNIKÓW WODNYCH ZLOKALIZOWANYCH W CZASIE AKCJI

 13. Parametry chemiczne zbiornika Dobrym wskaźnikiem eutrofizacji i jakości wody jest stężenie związków azotu. Występuje on w wodzie w formie jonów azotanowych III lub V i amonowych. • Kowalewo Pomorskie • Biskupice • Dobrzejewice • Żnin, j.Czaple • Golub Dobrzyń, starorzecze • Jez. Więcborskie • Zaduszniki • Nadróż, zb.7 • Nadróż, zb.5 • Zakrzewek, staw • Starogród • Toruń, Park Bydgoski • Łysomice, park przydworski • Łysomice, zbiornik ppoż. Łubianka

 14. Obecność amoniaku, przy niewielkim stężeniu azotanów (III) świadczy o świeżym zanieczyszczeniu wody ściekami. Jeżeli amoniak i jony azotanowe (III) występują w zbliżonych stężeniach może to świadczyć o dawnym zanieczyszczeniu. Zdecydowana przewaga jonów azotanowych (V) świadczy o procesie samooczyszczania wód po dawnym zanieczyszczeniu.

 15. MAKSYMALNE LICZBY STWIERDZEŃ OSOBNIKÓW PŁAZÓW W WYBRANYCH DO OBSERWACJI ZBIORNIKACH Duże zanieczyszczenie zbiorników, silna izolacja wpływają na liczebność płazów.

 16. Otoczenie szkoły jest niezwykle bogate w zbiorniki wodne. Mozaikowość i dostępność zbiorników dla zwierząt sprzyja ich różnorodności.

 17. Rów posłużył jako miejsce rozrodu gatunkom wczesnowiosennym. Później zwierzęta nie mogły z niego korzystać gdyż wysechł.

 18. Łączne liczby osobników płazów

 19. Struktura dominacji we wszystkich próbach jest zbliżona. Widać to również przy podsumowaniu zebranych wyników. Wynika to z tego, że najczęściej spotykanymi gatunkami były: żaba trawna Rana temporaria, żaba wodna Rana esculenta i ropucha szara Bufo bufo. http://www.fotografie.waw.pl www.herpetologia.waw.pl www.herpetologia.waw.pl Fot. J. Mazgajska

 20. Przyczyny śmiertelności płazów • Za najczęstsze przyczyny śmiertelności płazów uznano ruch samochodowy, który utrudniał migrację tych zwierząt. Najbardziej drastyczne dane pochodzą z Karnkowa, gdzie uczniowie znaleźli w pobliżu zbiornika przeszło sto martwych osobników. Większość badanych zbiorników leży w pobliżu szos na co wskazują mapki wykonywane przez uczniów. http://www.celestynow.pl Amanda Wawrzyniak, Samsieczno

 21. Co zrobić gdy chcemy zaopiekować się ważnym dla zwierząt obszarem? • "Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów, mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej - naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt, i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania." Ustawa o ochronie przyrody z 2004 roku

 22. Założenia projektu pn. „Amphibia – czynna ochrona płazów 2009” • Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z woj. kujawsko-pomorskiego (zajęcia na terenie Osady Leśnej - 30 grup/klas, opracowanie i druk plansz edukacyjnych wykonanych na materiale nieprzemakalnym), • Wystawa na terenie szkół z województwa kujawsko-pomorskiego, • Zajęcia monitoringowe dla uczniów z woj. kujawsko-pomorskiego w okresie marzec-czerwiec (prowadzenie pierwszych zajęć monitoringowych przez pracownika Szkoły Leśnej, opracowanie broszury podsumowującej projekt, przeprowadzenie w okresie wrzesień- listopad spotkań na temat zagrożeń i ochrony płazów na terenie placówek objętych monitoringiem), • Kampania medialna na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (przekazanie plakatów do gmin, szkół i placówek kulturalnych)