slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Poradnictwo zawodowe w resorcie pracy – w stronę trudnego klienta PowerPoint Presentation
Download Presentation
Poradnictwo zawodowe w resorcie pracy – w stronę trudnego klienta

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Poradnictwo zawodowe w resorcie pracy – w stronę trudnego klienta - PowerPoint PPT Presentation


 • 152 Views
 • Uploaded on

Konferencja SDSiZ nt. Kariera a niepełnosprawność. Misja i wyzwania dla poradnictwa zawodowego Warszawa, 23 października 2009 r. Poradnictwo zawodowe w resorcie pracy – w stronę trudnego klienta. Grażyna Morys-Gieorgica Departament Rynku Pracy.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Poradnictwo zawodowe w resorcie pracy – w stronę trudnego klienta


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Konferencja SDSiZ nt. Kariera a niepełnosprawność. Misja i wyzwania dla poradnictwa zawodowegoWarszawa, 23 października 2009 r.

Poradnictwo zawodowew resorcie pracy – w stronę trudnego klienta

Grażyna

Morys-Gieorgica

Departament Rynku Pracy

_______________________________________________________________________________________________

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Departament Rynku Pracy

1

slide2

Kierunki działań publicznych służb zatrudnienia wynikające z obowiązującej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

radykalne zwiększenie zakresu aktywizacji zawodowej osóbbezrobotnych

zwiększenie dostępu do usług rynku pracy

_______________________________________________________________________________________________

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Departament Rynku Pracy

slide3

1. Zwiększenie zakresu aktywizacji zawodowej osóbbezrobotnych

 • utworzenie w PUP centrum aktywizacji zawodowej i lokalnych punktów informacyjno – konsultacyjnych
 • zintegrowanie dwóch dotychczas odrębnie określonych usług: pośrednictwa pracy oraz usług EURES
 • obowiązkowe uczestnictwo w indywidualnym planie działań
 • wsparcie zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+
 • wprowadzenie na większą niż dotąd skalę technologii teleinformatycznych
 • uporządkowanie zasad współpracy urzędów pracy z pracodawcami
slide4

2. Zwiększenie dostępu do usług

 • rynku pracy
 • poszerzenie grona beneficjentów usług rynku pracy
 • rozszerzenie działań urzędu pracy wobec pracodawców w ramach poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej
 • wyodrębnianie i aktywizacja osób bezrobotnych potrzebujących specyficznej pomocy w doprowadzeniu do podjęcia pracy w ramach programów specjalnych

_______________________________________________________________________________________________

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Departament Rynku Pracy

slide5

Indywidualny Plan Działania (IPD)

(Art.34 a ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)

 • Wobec każdej osoby bezrobotnej i poszukującej pracy, pozostającej w rejestrze powiatowego urzędu pracy przez okres co najmniej 180 dni od dnia rejestracji urząd musi przygotować IPD
 • IPD powinien zawierać zindywidualizowane działania możliwe do zastosowania przez urząd pracy w ramach pomocy określonej w ustawie tj. usługi pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz organizacji szkoleń

_______________________________________________________________________________________________

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Departament Rynku Pracy

slide6

Indywidualny Plan Działania (IPD)

(Art.34 a ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)

 • W ramach IPD osoba zarejestrowana może skorzystać z m.in. następujących instrumentów rynku pracy:
 • Finansowania kosztów przejazdu do m.in. do pracodawcy, miejsca pracy, odbywania stażu czy zajęć w zakresie poradnictwa zawodowego
 • Finansowania kosztów zakwaterowania w miejscu pracy jeżeli osoba podjęła zatrudnienie, staż, przygotowanie zawodowe poza miejscem stałego zamieszkania
 • Dofinansowania do wyposażenia miejsca pracy, podjęcia działalności gospodarczej, kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa

_______________________________________________________________________________________________

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Departament Rynku Pracy

slide7

Osoby bezrobotne będące w szczególnej sytuacji

 • na rynku pracy
 • (Art. 49 a ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)
 • Osoby do 25 roku życia
 • Długotrwale bezrobotni
 • Osoby powyżej 50 roku życia
 • Osoby bez kwalifikacji zawodowych
 • Osoby samotnie wychowujące dzieci do 18 r.ż.
 • Osoby, które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia
 • Osoby niepełnosprawne

_______________________________________________________________________________________________

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Departament Rynku Pracy

slide8

Wobec osób bezrobotnych będących

 • w szczególnej sytuacji na rynku pracy

mogą być stosowane następujące dodatkowe działania:

(określone w art. 50-61a ustawy o promocji zatrudnienia)

 • Propozycje udziału w programach specjalnych
 • Powiatowy urząd pracy w okresie 6 miesięcy od dnia utraty prawa do zasiłku powinien przedstawić osobom z tej grupy:
 • propozycję zatrudnienia, innej pracy zarobkowej,
 • szkolenia, stażu, odbycia przygotowania zawodowego dorosłych,
 • zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych
 • Na wniosek ośrodka pomocy społecznej mogą zostać skierowane do uczestnictwa w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej
poradnictwo zawodowe w resorcie pracy w statystyce
PORADNICTWO ZAWODOWE W RESORCIE PRACY W STATYSTYCE

Liczba doradców zawodowych w UP w latach 2005-2008

slide10

PORADNICTWO ZAWODOWE W RESORCIE PRACY W STATYSTYCE

Liczba osób, które skorzystały z indywidualnych porad zawodowych latach 2005-2008

slide11

PORADNICTWO ZAWODOWE W RESORCIE PRACY W STATYSTYCE

Liczba osób, które skorzystały z grupowych porad zawodowych latach 2005-2008

slide12

Struktura agencji zatrudnienia według liczby posiadanych certyfikatów w poszczególnych

kategoriach agencji zatrudnienia na koniec 2008 r.

slide13

PORADNICTWO ZAWODOWE I DORADZTWO PERSONALNE

 • w Agencjach Zatrudnienia
 • Liczba agencji zatrudnienia:
 • poradnictwo zawodowe doradztwo personalne
 • 2007r. 877 1538
 • 2008 r. 1094 (wzrost o 217 tj.25%) 1782
 • Najwięcej w województwach ( w 2008r):
 • Mazowieckim 306 550
 • Wielkopolskim 112 171
 • Śląskim 112 176
 • Dolnośląskim 85 150

_______________________________________________________________________________________________

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Departament Rynku Pracy

13

slide14

PORADNICTWO ZAWODOWE

w Agencjach Zatrudnienia

latach 2006-2007

219 192

2008

slide15

Działania MPiPS mające na celu podniesienie poziomu usług poradnictwa zawodowego

stymulowanie rozwoju kadry PSZ

MPiPS

tworzenie i upowszechnianie informacji zawodowej

rozwój narzędzi i metod poradnictwa zawodowego

doskonalenie procedur świadczenia usług poradnictwa zawodowego

_______________________________________________________________________________________________

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Departament Rynku Pracy

akty wykonawcze wprowadzaj ce standardy us ug rynku pracy
AKTY WYKONAWCZE WPROWADZAJĄCE STANDARDY USŁUG RYNKU PRACY

.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej

z dnia 2 marca 2007 r.

w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy

Dz. U. Nr 47 z 2007 r. poz.315

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej

z dnia 2 marca 2007 r.

w sprawie standardów usług rynku pracy

Dz. U. Nr 47 z 2007 r. poz.314

_______________________________________________________________________________________________

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Departament Rynku Pracy

16

slide17

Standardy usług określają:

jak postępować muszą urzędy pracy podczas realizacji podstawowych usług rynku pracy,

jaka powinna być kolejność działań przez nie podejmowanych,

jaki powinien być zakres i kierunki przepływu informacji pomiędzy stanowiskami odpowiedzialnymi za oferowanie poszczególnych usług w urzędzie pracy

w jakich terminach urząd zobowiązany jest do podjęcia określonych działań na rzecz klientów

.

_______________________________________________

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Departament Rynku Pracy

17

slide18

Warunki realizacji podstawowychusług rynku pracy

Są to warunki umożliwiające świadczenie usług na odpowiednim poziomie jakości.Najważniejsze z nich to:

 • formy pracy
 • dokumentacja prowadzonych działań i zakres gromadzonych danych
 • wymagania co do liczby specjalistów zatrudnionych do realizacji poszczególnych usług
 • wyposażenie techniczne niezbędne do prawidłowej realizacji usługi oraz formy pracy

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Departament Rynku Pracy

slide19

Publikacje zaplanowane na 2009 r.

 • Zdzisław Wołk „Osoba długotrwale bezrobotna jako klient oporujący”
 • Poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych
 • Poradnictwo zawodowe na rzecz pracodawców
 • Dobre praktyki w pośrednictwie pracy – innowacyjne projekty realizowane przez powiatowe urzędy pracy
slide20

Projekt „Eurodoradztwo Polska

Spotkania i seminaria w 2009 roku:

 • Seminarium dla przedstawicieli CIiPKZ WUP „ Poradnictwo zawodowe na rzecz pracodawcy” , 22-23 kwiecień
 • Seminarium dla przedstawicieli Wydziałów Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich, 13-14 maja
 • Platforma dyskusyjna Całożyciowego Poradnictwa Zawodowego w ramach projektu Eurodoradztwo Polska:
 • Ogólnopolski Tydzień Kariery, 9 czerwca
 • Spotkanie przedstawicieli CIiPKZ pt. Realizacja poradnictwa zawodowego oraz pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy w świetle obowiązujących i projektowanych regulacji prawnych, 10 lipca
 • Seminarium dla pośredników pracy,16-17 wrzesień
 • Szkolenie dla liderów klubów pracy, listopad

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

slide21

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Departament Rynku Pracy

21

slide22

Dziękuję za uwagę

Grazyna.Morys-Gieorgica@mpips.gov.pl

_______________________________________________________________________________________________

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Departament Rynku Pracy