podpora prodeje podpr p1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Podpora prodeje PODPR/ P1 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Podpora prodeje PODPR/ P1

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Podpora prodeje PODPR/ P1 - PowerPoint PPT Presentation


 • 117 Views
 • Uploaded on

Podpora prodeje PODPR/ P1. Definice a rámec podpory prodeje Pavla Kotyzová. UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ÚSTAV MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ 2012. Podpora prodeje PODPR/ P1. Přednáška + seminář

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Podpora prodeje PODPR/ P1' - bobby


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
podpora prodeje podpr p1

Podpora prodeje PODPR/ P1

Definice a rámec podpory prodeje

Pavla Kotyzová

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ÚSTAV MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ

2012

organizace kurzu

Podpora prodeje PODPR/ P1

 • Přednáška + seminář
 • Úterý, skupina A 9:00-10:30 a skupina B 10:30-12:00
 • Ukončení kurzu: zkouška
 • Požadavky na studenta
 • Dochvilnost.
 • Aktivní účast (min. 80%), při nižší účasti (ale více než 50%) navíc seminární práce
 • Seminární úkoly a jejich prezentace.
 • Zvládnutí testu na min. 60%.
 • Způsob komunikace
 • E-mail: kotyzova@fmk.utb.cz, web: lide.fmk.utb.cz/kotyzova

Organizace kurzu

literatura

Literatura

Podpora prodeje PODPR/ P1

 • Bártová, H., Bárta, V., Koudelka, J. : Chování spotřebitele a výzkum trhu. 1.vyd. Praha: Oeconomica, 2004. Počet stran 243. ISBN 80-245-0778-1.
 • Kotler, P. : Marketing management. 10. vyd. Praha: Grada, 2001. Počet stran 719.
 • ISBN 80-247-0016-6.
 • PELSMACKER, P., GUENS, M., BERGH, J. : Marketingová komunikace, 1. vyd. Praha: GradaPublishing, 2003. 600 s. ISBN 80-247-0254-1.
 • Schiffman, L., Kanuk, L.: Nákupní chování 1.vyd. Brno: ComputerPress, 2004. Počet stran 644. ISBN 80-251-0094-4.
 • TELLIS, G. J.: Reklama a podpora prodeje, 1. vyd. Praha, GradaPublishing 2000. Počet stran 602, ISBN 80-7169-997-7.
 • Turčínková, J., Stejskal, L., Stávková, J.: Rozhodování a chování spotřebitele. 1. vyd. Brno: MSD, 2007. Počet stran 102. ISBN 978-80-7392-013-5.
 •  VYSEKALOVÁ, J. a kol.: Chování zákazníka. Jak odkrýt tajemství černé skříňky, 1. vyd. Praha : GradaPublishing, 2011. 356 s. ISBN 978-80-247-3528-3.
 • Odborné časopisy REGAL, IN-STORE, STRATEGIE, …
 • Publikace vydané POPAI
 • Přednášky SKALNÍKOVÁ, B., Addurre
 • www.popai.cz, www.mistoprodeje.cz

3

opakov n z kladn ch definic

Opakování základních definic

Podpora prodeje PODPR/ P1

Produkt= jakýkoliv výrobek, zboží, služba nebo myšlenka, čas nebo kandidát, které jednotlivec nebo organizace nabízí jinému jednotlivci nebo organizaci.

Firma nebo výrobce = jednotlivec nebo organizace, nabízející produkt.

Kupující, spotřebitel a zákazník = jednotlivci nebo organizace, které jsou potenciálními kupci produktů.

Obchodovat = komplex manažerských úloh: poznat potřeby spotřebitelů a vytvořit, ocenit a propagovat, distribuovat a směnit produkty v souladu se zjištěnými potřebami.

Trh= prostředí, kde se uskutečňuje směna.

Směna = akt získávání žádaného produktu za nabídnutí něčeho jiného na oplátku.

4

PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D, kotyzova@fmk.utb.cz, web: kmk.fmk.utb.cz/kotyzova

marketing

Marketing

Podpora prodeje PODPR/ P1

Marketing je všechno,

co se děje

mezi výrobcem

a spotřebitelem.

Je to současná

podnikatelská koncepce.

Marketing = správný výrobek za správnou cenu na správné místo za podpory správné komunikace.

5

PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D, kotyzova@fmk.utb.cz, web: kmk.fmk.utb.cz/kotyzova

marketingov mix

Marketingový mix

Podpora prodeje PODPR/ P1

 • V klasickém marketingovém mixu (4 P) jsou zastoupeny vzájemně na sebe působící čtyři prvky:
 • Product (produkt) – hmotný i nehmotný statek, který je předmětem zájmu určitých skupin.
 • Price (cena) – míra hodnoty produktu. Výše ceny souvisí se stimulací odbytu.
 • Place (místo umístění, distribuce) – distribuční systém zprostředkovává cestu produktu od výrobce ke spotřebiteli.
 • Promotion (propagace, komunikace) – informuje o produktu, jeho vlastnostech, přesvědčuje o výhodnosti nabídky a stimuluje ke koupi.
 • V moderním marketingu hovoříme o více P, také people (lidé), packaging (obaloviny), planning (plánování), partnership (partnerství), person (osoba, jednotlivec, individualita).

6

PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D, kotyzova@fmk.utb.cz, web: kmk.fmk.utb.cz/kotyzova

a je t pro jistotu

… a ještě pro jistotu …

Podpora prodeje PODPR/ P1

Marketingová komunikace=

nejviditelnější nástroj marketingového mixu. Je to soubor činností, opatření, projevů, výstupů, hmatatelných i nehmatatelných.

Jejich cílem je zaujmout, informovat, ovlivňovat a přimět k nákupu produktu konkrétního spotřebitele.

 • Komunikační mix:
 • reklama – masové oslovení segmentu
 • public relations - vyvolávání sympatií a důvěry
 • direct marketing - přímé oslovení zákazníka
 • osobní prodej - osobní prezentace nabídky
 • podpora prodeje - ovlivňování zákazníka na místě prodeje

7

integrovan marketingov komunikace

Integrované marketingové komunikace

Podpora prodeje PODPR/ P1

Řada firem se při sledování svých komunikačních cílů stále spoléhá pouze na jeden nebo dva nástroje komunikace.

Široká škála komunikačních nástrojů, sdělení a posluchačů vyžaduje, aby firmy začaly zavádět program integrované marketingové komunikace(integrated marketing communications - IMC).

Synergie = násobení efektu použitím dalších obdobných prvků s cílem dosáhnout co nejvyššího efektu.

(Synergistic = vzájemně působící, vzájemně propojený, kombinovaný).

8

PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D, kotyzova@fmk.utb.cz, web: kmk.fmk.utb.cz/kotyzova

definice integrovan marketingov komunikace

Definice integrované marketingové komunikace

Podpora prodeje PODPR/ P1

Integrovaná komunikace se snaží kombinovat, sjednotit a sladit rozdílné složky marketingového mixu tak, aby v očích zákazníka takto vytvořené poselství, skrz množství odlišných mechanismů, vypadalo a znělo velmi podobně.

Aktivity na podporu prodeje by měly být v souladu se všemi aktivitami integrovaných marketingových komunikací.

9

PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D, kotyzova@fmk.utb.cz, web: kmk.fmk.utb.cz/kotyzova

dal definice imc

Další definice IMC

Podpora prodeje PODPR/ P1

Americká asociace reklamních agentur (American Association of Advertising Agencies - AAAA) definuje IMC následovně:

„... je to způsob plánování marketingové komunikace,

který si uvědomuje přidanou spotřebitelskou hodnotu jednotného plánu, hodnotí strategickou roli celé škály komunikačních disciplín

(reklamu, podporu prodeje a public relations)

a kombinuje tyto disciplíny, aby dosáhl srozumitelnosti, ucelenosti

a maximálního vlivu komunikace prostřednictvím dokonalé integrace jednotlivých sdělení."

10

PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D, kotyzova@fmk.utb.cz, web: kmk.fmk.utb.cz/kotyzova

slide11

Podpora prodeje PODPR/ P1

 • Každý člověk se denně rozhoduje o nákupu celé řady výrobků.
 • Všichni lidé, jednotlivci i domácnosti, kteří nakupují výrobky pro svoji osobní spotřebu, vytvářejí spotřebitelský trh – tj. v ČR cca 10 miliónů lidí, kteří spotřebovávají nabízené výrobky a služby.
 • Marketingoví pracovníci výrobních i obchodních firem se musí zajímat o nákupní rozhodování spotřebitelů, analyzovat jejich spotřební chování, protože výrobky či služby, které si spotřebitelé nevyberou, se stávají na trhu zbytečnými a vedou k velkým ztrátám.

11

PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D, kotyzova@fmk.utb.cz

slide12

Podpora prodeje PODPR/ P1

 • 75 % rozhodnutí o nákupu vzniká na místě prodeje.
 • Složité je odpovědět na otázku: Z jakých důvodů lidé nepřijali právě naši nabídku, která vypadala tak slibně,
 • proč se rozhodli pro určitou značku, i když je její cena vyšší?
 • Pochopení toho, jak lidé reagují na různé druhy výrobků, jejich cenu i reklamu, je základní předpoklad pro správné marketingové rozhodnutí.
 • Na každého člověka působí při jeho rozhodování řada faktorů vnějšího prostředí (a nejen to). Proto je nutné zkoumat vztah mezi marketingovými podněty a reakcí spotřebitele.

12

PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D, kotyzova@fmk.utb.cz

maloobchod

Maloobchod

Podpora prodeje PODPR/ P1

Maloobchod zahrnuje všechny aktivity, které jsou spojeny s prodejem zboží nebo služeb konečnému spotřebiteli pro neobchodní použití.

Maloobchodem nebo prodejnou je jakýkoliv subjekt podnikání, jehož tržby plynou převážně z maloobchodního prodeje.

Maloobchodní prodej je zaměřen na přímý kontakt se zákazníky.

Tento prodej je ve své podstatě reaktivní, neboť zákazník zpravidla oslovuje prodejce s nějakým přáním nebo požadavkem.

13

PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D, kotyzova@fmk.utb.cz, web: kmk.fmk.utb.cz/kotyzova

typologie maloobchod podle rovn druhu slu eb

Typologie maloobchodů podle úrovně druhu služeb

Podpora prodeje PODPR/ P1

 • Maloobchod s obsluhou
 • Maloobchod s vlastním výběrem
 • Maloobchod s omezeným rozsahem služeb
 • Maloobchod s plným rozsahem služeb
 • Část maloobchodních prodejen je samostatných, většina se dostává do určité závislosti na maloobchodních organizacích.
 • Jedním z hlavních typů jsou obchodní řetězce, které ovládají stále větší část maloobchodního prodeje.
 • Současným trendem je prodej v nákupních centrech, kde tyto obchodní řetězce mají své prodejní jednotky téměř pravidelně na obchodních galeriích.

14

PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D, kotyzova@fmk.utb.cz, web: kmk.fmk.utb.cz/kotyzova

typy maloobchod

Typy maloobchodů

Podpora prodeje PODPR/ P1

 • Specializovaný obchod
 • Obchodní dům
 • Supermarket
 • Místní obchod
 • Obchod s levným zbožím
 • Obchod se zbožím za zvýhodněné ceny
 • Velkoprodejny (hypermarkety)
 • Katalogové předváděcí prodejny
 • Nákupní galerie
 • Nákupní centra
 • Diskontní prodejna
 • Řetězce

15

PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D, kotyzova@fmk.utb.cz, web: kmk.fmk.utb.cz/kotyzova

samoobsluha

Samoobsluha

Podpora prodeje PODPR/ P1

 • 1. samoobsluha na světě
 • V roce 1912 v Kalifornii, USA
 • Podle jiných zdrojů byla první samoobsluha s kontrolní pokladnou, otevřená 1916 ve státě Tennessee.
 • 1. samoobsluha v Československu
 • První československou samoobsluhou byla údajně v Praze v Husitské ulici na Žižkově, otevřená 1. června 1955

16

PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D, kotyzova@fmk.utb.cz, web: kmk.fmk.utb.cz/kotyzova

et zce

Řetězce

Podpora prodeje PODPR/ P1

 • Měření retailu od agentury NielsenZdroj: NielsenRetailMeasurmentService, 2010,
 • Jak si vedly jednotlivé typy řetězců v roce 2010
 • ve srovnání s rokem 2009?
 •  Nejvíce se rozrostl počet supermarketů.
 •  Diskonty se přehouply přes hranici tržeb 50 miliard korun!
 •  U všech obchodníků se navyšuje počet platebních transakcí.
 • Průměrná hodnota nákupního košíku stagnuje.

http://www.mistoprodeje.cz/proc-misto-prodeje/hypermarkety-2010.html

17

PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D, kotyzova@fmk.utb.cz, web: kmk.fmk.utb.cz/kotyzova

srovn n po tu jednotliv ch obchod za rok 2010

Srovnání počtu jednotlivých obchodů za rok 2010

Podpora prodeje PODPR/ P1

Nejvíce prodejen

v roce 2010

navýšil řetězec Tesco,

dále diskont Lidl

a supermarket Billa.

Jediný, kdo

počet prodejen snížil,

byl diskont Norma.

Stagnovaly také

počty Albertů

a Globusů

v České republice.

18

hypermarkety srovn n v letech 2009 a 2010

Hypermarkety / srovnání v letech 2009 a 2010

Podpora prodeje PODPR/ P1

Celkový počet hypermarketů o 10 ks navýšil.

Celkové prodeje i průměrné hodnoty  v prodejnách klesaly.

Počet platebních transakcí vzrostl o necelých 10 milionů.

Utrácelo se méně než v roce 2009.

19

supermarkety srovn n v letech 2009 a 2010

Supermarkety / srovnání v letech 2009 a 2010

Podpora prodeje PODPR/ P1

Nakupujících v supermarketech

bylo o 4% více než v roce 2009.

Hodnota nákupního koše klesla, rozdíl jedna koruna.

Je ovlivněno i faktem, že v roce 2010 bylo o 20 prodejen více!

Prodejům v supermarketech se vedlo podstatně lépe než hypermarketech.

21

diskontn et zce srovn n v letech 2009 a 2010

Diskontní řetězce / srovnání v letech 2009 a 2010

Podpora prodeje PODPR/ P1

Prodeje v diskontech zaznamenaly v roce 2010 největší nárůst.

Překročily hranici tržeb 50 miliard korun.

Přibylo pouze 6 prodejen.

Průměrný nákup se snížil pouze o 1 Kč na zákazníka.

23

slide24

http://www.mistoprodeje.cz/proc-misto-prodeje/hypermarkety-2010.htmlhttp://www.mistoprodeje.cz/proc-misto-prodeje/hypermarkety-2010.html

fran za franchising

Frančíza - franchising

Podpora prodeje PODPR/ P1

Samostatným typem maloobchodního prodeje je tzv. franchising.

 • Franchising je forma spolupráce, která funguje podle několika charakteristik:
 • poskytovatel franchisingu(licence) vlastní obchodní značku nebo monopol na službu, které pronajímají distributorům za určité procento z tržeb,
 • distributor musí předem zaplatit za právo vstoupit do systému franchisingu,
 • poskytovatel licence předává distributorovi marketingový a provozní systém podnikání.
 • Tato forma prodeje je v současnosti velmi rozšířená. Ve Spojených státech více než 50% maloobchodního prodeje.
 • Stinné stránky: konflikt mezi poskytovatelem licence, který má vždy prospěch z rozšiřování licence, a distributorem, kterému vzniká prospěch pouze tehdy, když je jeho činnost zisková.

25

PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D, kotyzova@fmk.utb.cz, web: kmk.fmk.utb.cz/kotyzova

marketingov aktivity v maloobchodn m prodeji

Marketingové aktivity v maloobchodním prodeji

Podpora prodeje PODPR/ P1

Provozovatel maloobchodu se neustále musí snažit nalézt nové marketingové strategie, které by přilákaly a udržely zákazníka.

Tlak ze strany výrobců a dodavatelů na umístění jejich zboží je čím dál větší. Maloobchody se stále více podobají jeden druhému.

Nejdůležitější rozhodování v tomto segmentu se týká cílového trhu.

Provozovatelé maloobchodů musejí pravidelně organizovat marketingové průzkumy, aby se přesvědčili, že správně uspokojují potřeby svých cílových zákazníků.

26

PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D, kotyzova@fmk.utb.cz, web: kmk.fmk.utb.cz/kotyzova

z kladn d len pop pos prost edk podle popai

Základní dělení POP/POS prostředků podle POPAI

Podpora prodeje PODPR/ P1

 • Podlahové POP prostředky
 • Regálové POP prostředky
 • POP prostředky k pokladnám
 • Nástěnné POP prostředky
 • Ostatní POP prostředky

27

PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D, kotyzova@fmk.utb.cz, web: lide.fmk.utb.cz/kotyzova