Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Сесия : Методи за генериране на бизнес идеи за социално предприятие PowerPoint Presentation
Download Presentation
Сесия : Методи за генериране на бизнес идеи за социално предприятие

Сесия : Методи за генериране на бизнес идеи за социално предприятие

232 Views Download Presentation
Download Presentation

Сесия : Методи за генериране на бизнес идеи за социално предприятие

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Сесия :Методи за генериране на бизнес идеи за социално предприятие Проект “Заедно можем повече” - BG 051PO001-5.1.01-0072-С0001 Бенефициент: Национална потребителна кооперация на слепите в България

 2. Определяне на цели на социалното предприятие • Програмни цели – създаване на заетост, развитие на нови умения, разширяване на услугите, постигане на устойчивост на НПО • Финансови цели – диверсификация на доходите, финансова стабилност, намаляване зависимостта от външни донори

 3. Класификация на цели и критерии • Каква е целта на бизнеса?- какво искаме да постигнем • Какъв е критерият?- има ли ограничения за организацията - определяне на правно-организационна форма

 4. Какво се опитваме да постигнем Възможност за несвързана дейност Съвместимост с мисията Мисия на социалното предприятие

 5. Намиране на бизнес идеи SWOT Анализ Мозъчна атака Карта на активите Случайности

 6. Мозъчна атака • Направетесписък от начините, по които вашата организация би могла да се възползва от своите активи и да ги превърне във възможности. • Развихрете се! Създайте колкото може повече идеи. Не ги оценявайтеи не се тревожете за тяхното осъществяване. Ще оценим привлекателността на тези идеи по-късно. • Мозъчна атака! Цел Принципи Дейност

 7. Конкуренция Възможности Заплахи Слаби Страни Сътрудничество Силни страни SWOT

 8. Общ пример за SWOT анализ Икономика (външна среда) Организация (вътрешна среда) • Ново разширение на пазара • Постижения като конкурент • Индустриален растеж • Нарастващо търсене на продукта • Промените в законите намаляват пазарните бариери • Нови ниски лихви по заемите • Демографски промени • Материални активи • Ниски разходи за услуги • Иновации • Добри хора • Складове/свободни пространства • Баланси паричен поток • (силна финансова позиция) Силни страни Възможности • Ефективност на работната сила • Нереалистични цели • Бавен процес на вземане • на решения • Липса на споделена визия • Бедна информационна система • Липса на водач, който да • оглавява начинанието • Борба за власт в ръководството • Правна среда • Конкуренция • Корупция сред управляващите • Данъци • Икономическа ситуация • Инфраструктура • Евтин внос Слаби страни Заплахи

 9. SWOT: Какво следва? След анализирането на вътрешните и външни динамики на бизнес средата на вашата организация, тази информация трябва да се превърне в действаща стратегия. Целта е да се разработи план, който: • Да използва силните страни • Да управлява слабите страни • Да се възползва от възможностите на пазара • Да отговаря на заплахите на пазара

 10. Идентифициране на активите

 11. Един актив има ниска стойност, освен ако... • Вие разбирате неговата ценност • Има пазар за него • Вие знаете как да го използвате ефективно Пример: Да пазим гърне с пари в банка.

 12. Видове активи Хора “Неща, които имате” Материални активи Марка/репутация Програми, събития Видове активи Специални взаимоотношения “Неща, които правите” Опит, умения, таланти, и др.

 13. Приоритизиране на възможностите

 14. Мисия Активи Фактори на пазара Организационни фактори Интуиция Скъсяване на списъка

 15. Пресяване на възможностите Много възможности и идеи Сито • Съвместимост със активите (умения, познание & материални) • Постижими ресурси и финансови нужди • Съгласуваност на цели, ценности и култура • Благоприятни пазарни сили (пр., клиентите биха платили за него) • Времеви изисквания • Включен риск • Изисквания за приходи Няколко СТРАХОТНИ възможности

 16. Интуиция • Проверка на същността • Това ли начина по който бихме искали да използваме своето време? • Има ли по-добри неща в които бихме могли да инвестираме нашето време и пари?

 17. Приритизиране на отсетите идеи • Приоритизирането на идеите зависи от: • Какво целим да постигнем • Какво имаме • С какво не разполагаме • Организационна култура • Пазарни условия • Желание

 18. Класиране на възможностите Легенда: 1 най-ниско 5 най-високо

 19. Критични фактори за избор Мисия Какво наистина имаш желание да правиш? В какво си най-добър на света? Какво кара твоята бизнес машина да работи? Пазар Способности