sme 3023 trends and issues in education for mathematical sciences n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SME 3023 TRENDS AND ISSUES IN EDUCATION FOR MATHEMATICAL SCIENCES PowerPoint Presentation
Download Presentation
SME 3023 TRENDS AND ISSUES IN EDUCATION FOR MATHEMATICAL SCIENCES

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 45
boaz

SME 3023 TRENDS AND ISSUES IN EDUCATION FOR MATHEMATICAL SCIENCES - PowerPoint PPT Presentation

208 Views
Download Presentation
SME 3023 TRENDS AND ISSUES IN EDUCATION FOR MATHEMATICAL SCIENCES
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. SME 3023TRENDS AND ISSUES IN EDUCATION FOR MATHEMATICAL SCIENCES

 2. KemahiranBerfikir Aras Tinggi (KBAT)

 3. Apakahitu KBAT?

 4. Onosko & Newmann (1994), mentakrifkan KBAT sebagaipenggunaanpotensimindauntukmenanganicabaranbaru. KBAT memerlukanseseorangmemahami, menterjemah, menganalisisdanmemanipulasikanmaklumat. • Kemahiranberfikirarastinggiialahkeupayaanuntukmengaplikasikanpengetahuan, kemahirandannilaidalammembuatpenaakulandanrefleksibagimenyelesaikanmasalah, membuatkeputusan, berinovasidanberupayamenciptasesuatu(KPM,2013)

 5. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 6 ciri utama setiap murid perlu ada untuk bersaing pada peringkat global Identitinasional Kemahiranmemimpin Kemahiranberfikir Kemahirandwibahasa Etika dan Kerohanian Pengetahuan 6 ciri utama setiap murid perlu ada untuk bersaing pada peringkat global

 6. KemahiranBerfikir Aras Tinggi (KBAT) Kemahiranberfikiraras tinggibiasanyamerujuk kepadaempattahap kemahiranteratasdalam Taksonomi Bloom edisi semakan(Anderson & Krathwohl, 2001) mengaplikasi, menganalisis, menilaidanmencipta.

 7. TUJUAN DIPERKENALKAN KBAT 1. Mengubahamalanhafalankepadapemahaman2. Meningkatkantahapkesedaranpengetahuan (lebihbanyakanalisa, menilaidanmencipta)3. Mewajarkanpenyelesaiandanpenemuan4. Diperlukanuntukpenyiasatansaintifik

 8. Soalan “arastinggi” menggalakkanpembelajaransebabjenissoalaninimemerlukanpelajarmengaplikasi, menganalisis, mensintesisdanmenilaimaklumat, bukansemata-matamengingatfakta.

 9. “Masalahbolehdiselesaikandengankaedah yang biasadigunakanolehpelajardenganmereplikasikankaedahyang dipelajarisebelumsecaralangkah demi langkah.” • “Masalah yang memerlukananalisisdanpenaakulanmatematik; banyakmasalahbukanrutinbolehdiselesaikandenganlebihdaripadasatucara, danmungkinmempunyailebihdaripadasatupenyelesaian.”

 10. Tidak semua tugasan sama, tugasan yang berbezamenggalakkan tahap dan jenis pemikiran yang berbeza.Tahappemikiran di manamuridmelibatkandiriakanmenentukantahappembelajaranmereka.SoalanBukanRutin yangmemerlukantahapkognitifyang lebihtinggidapatmembentuk KBAT dalamkalanganmurid.

 11. ISU GURU DALAM KBAT

 12. Pendidikan berpusatkan peperiksaan Guru menggunakan kaedah tradisional dalam pengajaran ISU GURU DALAM KBAT Aras soalan yang digunakan Guru tidak bersedia

 13. GURU MENGGUNAKAN KAEDAH TRADISIONAL DALAM PENGAJARAN. • Teacher-centered. • Murid tidak boleh berfikir. • Ilmu berbentuk nota  hafalan  tiada perbincangan dalam kalangan murid  murid bergantung pada guru untuk memahami sesuatu topik. • Rosli (1998): amalan biasa dibilik darjah masih bersifatkan tradisional iaitu guru masih menggunakan sebahagian besar masa PdPutk bercakap dan memberi penerangan manakala penglibatan murid hanya didapati apabila menjawab soalan.

 14. ARAS SOALAN Teknik penyoalan guru di dalam kelas. Respon guru kepada soalan murid • Aras soalan yang diberikan berada di aras rendah. • Soalan tak menggalakkan murid berfikir. • 90 peratus soalan yang dikemukakan oleh guru adalah pada aras rendah.(Rajendran, 2001) • Respons guru terhadap soalan yang diberikan oleh murid dapat meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi murid

 15. Robert Sternberg (American Cognitive Psychologist), 7 aras dalam memberi respons kepada persoalan murid. • Singkirkan soalan murid. • Menyatakan semula persoalan murid sebagai respon. • Mengaku tidak tahu atau memberikan maklumat pada persoalan murid. • Berikan galakan kepada murid untuk mendapatkan jawapan respon atau jawapan daripada pihak yang boleh memberi jawapan. • Galakkan sumbang saran atau menyuarakan pertimbangan untuk kemungkinan jawapan alternatif. • Galakkan murid untuk mempertimbangkan jawapan alternatif dan kaedah untuk menilai kemungkinan jawapan tersebut. • Menggalakkan murid untuk mempertimbangkan pelbagai kemungkinan jawapan alternatif, ditambah dengan kaedah pembuktian berserta mengambil tindakan susulan untuk menilai jawapan tersebut.

 16. PENDIDIKAN BERLANDASKAN PEPERIKSAAN • Guru ajar untuk peperiksaan. • Fokus kepada soalan peperiksaan. • Mengajar pelajar menguasai maklumat untuk peperiksaan dan mengembang daya pemikiran adalah dua matlamat yang berlainan (Pushpalatha,2006) • Melahirkan murid yang struktural kuat ingatan menghafal dan mengingat pelajaran berbanding memberikan pendidikan holistik yang melahirkan murid inovatif dan kreatif (Berita Harian, 2010)

 17. GURU TAK BERSEDIA • Aspek pengetahuan: guru lebih yakin dari segi ilmu pengetahuan yang mereka miliki untuk mengajar berbanding ilmu pengetahuan mengenai KBAT. • Kemahiran Padagogi: guru lebih yakin dari segi kemahiran padagogi yang miliki untuk mengajar subjek berbanding kemahiran padagogi mengajar KBAT. • Faktor yg mempengaruhi persepsi guru tentang ilmu kemahiran dan sikap: guru yg menghadiri kursus KBAT tidak percaya mereka bersedia mengajar KBAT. • Rajendran(2001)

 18. ISU SEMASA KBAT-MemerlukanPelajar Yang AktifBerfikir Pengenalani-THINK KepadaSistemPendidikan Negara

 19. KBAT- MemerlukanPelajar Yang AktifBerfikir KONSEP BERFIKIR• Edward de Bono ( 1976 )- Kemahiranberfikirmembolehkanmanusiamelihatpelbagaiperspektifuntukmenyelesaikanmasalah • Dewey ( 1910 ) menegaskan :- Pemikiran yang dihasilkanadalahkeranaterdapatsituasikeraguanataumasalahtertimbul. • Menurutpandangan Islam, berfikirialahfungsiakal yang memerhatikantenagasupayaotakmanusiadapatbekerjadanberoperasi.

 20. Menurut N.S. Rajendran, 2001 menyatakan KBAT memerlukanpelajar yang aktif. • Pelajaraktif- aktifberfikir, aktifketika proses PdP • Pelajarpasiflebihkepadamenghafalberbandingmemahami. • Suasanakelasmempengaruhikeaktifanpelajar. • Kesediaanpelajar – kurangmampuuntukmenjawab item KBAT.

 21. KESAN PERLAKSANAAN KBAT TERHADAP PELAJAR

 22. Pengenalani-THINK DalamPendidikan • Diperkenalkanpada November 2012. • i-THINK membawamaksud innovative THINKing (pemikiraninovatif) • Bertujuanmeningkatkandanmembudayakankemahiranberfikir. • Melahirkanpelajarberfikirankreatifdankritissertainovatif.

 23. Status Pelaksanaani-THINK

 24. Peluasani-THINK

 25. Sekolah Showcase i-THINK(10 buahsekolah) SMK Kota Marudu SMK Tun Hussien Onn, Perai SMK Gaal, Pasir Puteh SK Pusat Bukit Besar, Kuala Terengganu SK Kiaramas, Kuala Lumpur SK Padawan SK Paya Pulai, Termeloh SJKT Port Dickson SMK Convent Muar SJKC Wen Hua, Melaka Empat buah sekolah menengah Enam buah sekolah rendah

 26. Harapanuntuk program i-THINK

 27. MENGAPAKAH KITA PERLU MEMBUAT REFLEKSI DAN MELAKSANAKAN PENTAKSIRAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT) DALAM PEPERIKSAAN PUSAT?

 28. Pentaksiransekolah di Malaysia menilaisemuaaspekkehidupanterutamanya: • Pengajaran dan pembelajaran • Kepimpinansekolah • Penumpuankepadapeningkatanprestasisekolah

 29. Peningkatankualitisoalan KBAT dalampenilaianakanmenjadikritikaldanbukanhanyabergantungdenganperatusansahaja • Soalan KBAT hariini • …seringberulang-ulangdanarahansamasetiaptahun • …dibuatsecaraterhaddanmenggunakanrangsanganasas • …mengikutstruktur yang ditetapkandanbiasa, membimbingpelajarkearahjawapan • …kebanyakannyaterhadkepada kata arahberimpakrendah Selaindaripadasistemkelas yang terbaikseperti PISA dan TIMSS, soalan KBAT dalampenilain di Malaysia perlupenambahbaikandalambeberapabidang….

 30. Ciriutamasoalan KBAT

 31. RANGSANGAN • Menggunakan stimulus secaraekstensifuntukmenjanakemahiraninferensdanpenaakulankritis • Contoh: Petikan, gambar rajah, graf

 32. PEMIKIRAN BERLAPIS • Mentafsirpelbagaiaraspemikirandalam domain kognitifuntukmemberiimpak yang lebihbesar • Pemikiranarastinggimemberitumpuankepada:

 33. HASIL PROSES ANALISIS BULATAN SEGITIGA SEGIEMPAT

 34. HASIL PROSES SINTEKSIS

 35. KONTEKS YANG BAHARU ~ Konteks yang merujukkepadasituasibaharu yang tidaklazimkepadapelajar. ~ Bertujuanmerangsangmuridberfikirdanbukannyamenyatakansemulaapa yang telahdipelajarididalambilikdarjah

 36. SITUASI SEBENAR DALAM KEHIDUPAN SEHARIAN Mencabarmuriduntukmenyelesaikansuatumasalahkehidupansebenar

 37. ITEM TIDAK BERULANG • Item pelbagai/berbezasetiaptahunmelangkauibahanbukuteksbagimewujudkansituasi yang baharu

 38. RUMUSAN Penyoalan yang berkesanadalahsatuaset yang pentingbagisetiap guru. Samasepertiseorangmekanik yang baikmemilihalat yang tepatdansesuaiuntukkerjadanmenggunakannyadenganbetul. Seorang guru yang baikmenggunakansoalan yang sesuaidengantahapmuriddanteknikpenyoalan yang baikdanberkesan. ( Willian G Camp, Virginia Polytechnic Institute and State University)

 39. KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT) • KBAT perludiselaraskandengankurikulumsediaada. • Murid yang mahirmelakukanoperasipemikiransepertimembanding, menganalisisdanmembuatinferensberupayameningkatkankefahamandanmengukuhkanpembelajaran. • Jikaaspek KBAT dikuasaidenganbaik, iaakanmenjadisatualat yang bergunauntukmembantumuridbelajar. Seterusnyadapatmeningkatkanprestasipencapaiandanmemperbaikikelemahandiri. • Sangat diperlukan untuk hidup di dunia yang pesat berubah dan berorientasikan teknologi.

 40. Sekian, terimakasih