telef nna prev dzka n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TELEFÓNNA PREVÁDZKA PowerPoint Presentation
Download Presentation
TELEFÓNNA PREVÁDZKA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 64

TELEFÓNNA PREVÁDZKA - PowerPoint PPT Presentation


 • 126 Views
 • Uploaded on

T 1. TELEFÓNNA PREVÁDZKA. Záväznosť. pre všetky organizácie žel. dopravy, ktoré používajú železničnú telefónnu sieť. Účel T1:. oboznamuje so zákl. druhmi telekom. zariadení a telefónnych sietí, ustanovuje zásady obsluhy a prevádzky. Obsluha a funkcia zariadení.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

TELEFÓNNA PREVÁDZKA


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. T 1 TELEFÓNNA PREVÁDZKA

  2. Záväznosť • pre všetky organizácie žel. dopravy, ktoré používajú železničnú telefónnu sieť Účel T1: • oboznamuje so zákl. druhmi telekom. zariadení a telefónnych sietí, • ustanovuje zásady obsluhy a prevádzky.

  3. Obsluha a funkcia zariadení • dobre sa oboznámiť s funkciou a obsluhou, • riadiť sa pokynmi vydanými pre používanie jednotlivých zariadení.

  4. Všeobecné ustanovenia Telefónne zariadenia • umožňujú dorozumenie dvoch alebo viac vzájomne vzdialených pracovísk. Telefónna sieť • súhrn všetkých telef. zariadení určených na prenos a spojovanie telef. styku, osobitných a doplnkových služieb.

  5. Všeobecné ustanovenia Všetci pracovníci železnice sú povinní účinne pomáhať zabezpečovať trvalú prevádzku všetkých telef. prostriedkov: • správnym používaním a obsluhou, • dodržiavaním hovorovej disciplíny, • ošetrovaním zverených zariadení

  6. Všeobecné ustanovenia Všetci pracovníci železnice sú povinní prispieť k zisteniu a k odstráneniu nedostatkov alebo porúch: • podľa pokynov udržujúcich pracovníkov • popis poruchy - ako vznikla, ako sa javí, • spolupráca pri preskúšaní zariadenia. ZÁKAZ - zasahovať do prístrojov, zariadení a rozvodov.

  7. Všeobecné ustanovenia Zodpovednosť za správnu obsluhu a používanie telef. zariadenia • pracovník, na pracovisku ktorého je zariadenie umiestnené, • pracovník, ktorý je poverený obsluhou zariadenia. Títo pracovníci zodpovedajú za to že,: • sa nezneužije, • sa nebude úmyselne poškodzovať,

  8. Všeobecné ustanovenia Kto môže používať žel. telefónne zariadenia? • Pracovníci ŽSR a MDPaT , • Iné osoby - len so súhlasom zodpovedného pracovníka železnice, keď to vyžaduje záujem železníc alebo verejný záujem Doprava ďalekopisnej korešpondencie telefonicky - určuje predpis T2 a T4

  9. Železničné telefónne siete a okruhy • medzinárodná telefónna sieť, • osobitná telefónna sieť, • operatívna telefónna sieť, • služobná telefónna sieť, • dopravná telefónna sieť, • ostatné telefónne okruhy.

  10. Železničné telefónne siete a okruhy Dovolené prechody medzi jednotlivými sieťami: • medzinárodná telefónna sieť, • osobitná telefónna sieť, • operatívna telefónna sieť, • služobná telefónna sieť, • dopravná telefónna sieť, • ostatné telefónne okruhy.

  11. Železničné telefónne siete a okruhy Medzinárodná telefónna sieť • spojenie určených vedúcich pracovníkov s riadiacimi orgánmi železničných správ iných štátov. Osobitná telefónna sieť • telefónny styk pracovníkov určených žel. org. zložiek.

  12. Železničné telefónne siete a okruhy Operatívna telefónna sieť • operatívne spojenie určených vedúcich pracovníkov železnice, konferenčné hovory, Služobná telefónna sieť • vzájomný služobný telefónny styk pracovníkov všetkých žel. org. zložiek.

  13. Železničné telefónne siete a okruhy Dopravná telefónna sieť • telefónny styk orgánov zúčastnených na riadení vlakovej dopravy, Ostatné telefónne okruhy • telefónny styk udržujúcich pracovníkov, elektrodispečerov s org. energetiky, miestne okruhy, vlečky.

  14. Železničné telefónne okruhy Medzinárodná telefónna sieť • hlavné - spojenie ústrední medzi sebou, • dispečerské- spojenie dispečerov, • pohraničné - spojenie pohraničných žel. staníc ŽSR so žel. st. iných štátov, • účastnícke - spojenie účastníkov s ústredňou medzinárodnej telefónnej siete.

  15. Železničné telefónne okruhy Osobitná telefónna sieť • hlavné - spojenie ústrední medzi sebou, • účastnícke - spojenie účastníkov s ústredňou osobitnej telefónnej siete.

  16. Železničné telefónne okruhy Operatívna telefónna sieť • hlavné - spojenie ústrední medzi sebou, • účastnícke - spojenie účastníkov s ústredňou operatívnej telefónnej siete.

  17. Železničné telefónne okruhy Služobná telefónna sieť • hlavné - spojenie ústrední medzi sebou, • prevádzkové - spojenie žel. pracovníkov medzi sebou na jednej žel. trati zapojené aspoň na jednu ústredňu služobnej tel. siete, • traťové udržiavacie - telefónny styk pri stavbe a údržbe tratí, budov, oznam. a zab. zariadení, • pracovné - dovolanie sa z trate, • účastnícke - spojenie účastníkov s ústredňou.

  18. Železničné telefónne okruhy Dopravná telefónna sieť • traťové - dovolanie sa z trate k výpravcom, • hlásnicové - telefónny styk hradiel, hlásnic medzi sebou - vždy len dvaja účastníci, • dispečerské vlakové - vlakový dispečer  železničné stanice, • rádiodispečerské vlakové - vlakový dispečer  rušňovodiči na hnacích vozidlách, • dispečerské dráhové - telefónny styk medzi orgánmi riadenia dopravy a dôležitých žst.,

  19. Železničné telefónne okruhy Dopravná telefónna sieť • elektrodispečerské - elektrodispečer  obsluha diaľkového ovládania úsekových odpojovačov, napájacie a spínacie stanice, • miestne dispečerské - staničný dispečer  výpravca, • výhybkárske - výpravca  výhybkári, • privolávacie - výpravca  vchodové náv., • trakčné - susedné napájacie stanice medzi sebou, • účastnícke - spojenie účastníkov s ústredňou.

  20. Železničné telefónne okruhy Ostatné telefónne okruhy • udržiavacie - vzájomný telefónny styk pracovníkov zosilňovacích staníc, • energetické - elektrodispečer ŽSR  orgány energetiky, • miestne - pracovníci ŽSR  vlečky, vzájomný miestny telefónny styk pracovníkov ŽSR.

  21. Povinnosti účastníka pri používaní telef. zariadenia: Volajúci: • premyslieť si náplň hovoru, • pripraviť si všetky náležitosti (správy, oznámenia a pod.), • zistiť si vopred účastnícke číslo. Volaný: • ohlásiť sa hneď, len čo počuje zvonenie, • ohlasuje sa ako prvý - názov pracoviska a meno.

  22. Povinnosti účastníka pri používaní telef. zariadenia: Dĺžka telefónneho hovoru: • maximálne 5 minút  výnimka: pravidelné a konferenčné hovory. Vyžiadanie si prepojenia aj na úkor prebiehajúceho hovoru: • mimoriadny záujem ŽSR nehoda, prerušenie prevádzky a pod. Postup: oznámenie spojovateľke svoje meno, org. zložku dôvod nevyhnutného hovoru

  23. Telekomunikačné tajomstvo • obsah dopravovaných správ - len odosialateľovi a adresátovi, súdom a štátnym orgánom len so súhlasom vedúceho org. zložky, • mená obsluhujúcich pracovníkov, • účastnícke telefónne čísla v sieti ŽSR najmä v styku s verejnou telefónnou sieťou, • vstup do ATÚ - služba, dozor.

  24. 9XX 8XX, 8X Zásady volania na ATÚ • Základné: • hlavné, • uzlové, • koncové, • Podružné Rozdelenie ústrední služobnej telefónnej siete.

  25. Zásady volania na ATÚ  Akustické signály • Oznamovací tón: • v miestnej časti - Morseova značka D „– ··“, • v diaľkovej časti - fónická hláska alebo príslušná Morseova značka, • voľba do podružných ústrední - Morseova značka K „– · –“, • Obsadzovací tón: • krátke tóny „·····“, • Kontrolný volací tón: • dlhé tóny v intervaloch vyzváňania, • Žiadny tón: • porucha - treba hlásiť.

  26. 8X 922 921 925 8XX 8XX 920 880 871 8X 926 8XX Zásady volania na ATÚ

  27. 920 Zásady volania na ATÚ   Spôsob volania: - voľba účastníckeho čísla.

  28. 8X  925 8XX 8XX 920 880 871  Zásady volania na ATÚ • Spôsob volania: • voľba smerového čísla - fónická hláska alebo Morse kód, • voľba účastníckeho čísla.

  29. 8X  871 925 8XX 920 8XX  Zásady volania na ATÚ Spôsob volania: • volanie do svojej základnej ATÚ, spravidla jedným číslom alebo tlačidlom - fónická hláska alebo Morse kód, • volanie do susednej základnej ATÚ smerovým číslom - fónická hláska alebo Morse kód, • voľba účastníckeho čísla.

  30. 8X  871 925 8XX 920  8XX Zásady volania na ATÚ Spôsob volania: • volanie do svojej základnej ATÚ, spravidla jedným číslom alebo tlačidlom - fónická hláska alebo Morse kód, • volanie do susednej základnej ATÚ smerovým číslom - fónická hláska alebo Morse kód, • voľba podružnej ATÚ - Morse kód, • voľba účastníckeho čísla.

  31. Hovorová disciplína • stručný a zreteľný hovor, • zákaz odovzdávať oznámenia, ktoré sa netýkajú výkonu služby - okrem tiesňových hovorov, • ohlasovanie sa. Sp OZT vykonáva náhodné kontroly - možnosť zapojiť zariadenie na záznam hovorov.

  32.  Prevádzka na spoločných telef. okruhoch s telef. prístrojmi MB Okruh len s dvoma účastníkmi Spoľahlivé vyzvonenie - jedno otočenie kľukou induktora

  33.     Prevádzka na spoločných telef. okruhoch s telef. prístrojmi MB Okruh s viacerými účastníkmi Spoľahlivé dovolanie sa - volacie značky v kóde Morseovej abecedy

  34. Prevádzka na spoločných telef. okruhoch s telef. prístrojmi MB • tabuľka s volacími značkami u každého účastníka - nesmú sa svojvoľne meniť, • bodka „“ - jedna celá otáčka kľukou induktora, • čiarka „ “- tri neprerušené otáčky kľukou induktora. Okruh s viacerými účastníkmi

  35. Prevádzka na spoločných telef. okruhoch s telef. prístrojmi MB • v jednej žst. + prislúchajúca trať - prednosta stanice, • viac žst. - prednosta Sp OZT Okruh s viacerými účastníkmi Určovanie volacích značiek Stanovené volacie značky • obežníkové volanie „••• “ - bežné informácie, príkazy, • núdzové volanie - nepravidelné striedanie dlhého a krátkeho zvonenia

  36. Telefónne stanovište na trati - zásady prevádzky • pre vlakový personál a ostatných pracovníkov, ktorí pracujú na trati  pre spojenie so susednými žel. stanicami. Účel: Používa sa: • Traťový telefónny okruh, • Hlásnicový telefónny okruh

  37. Telefónne stanovište na trati - zásady prevádzky Označenie: T

  38. T Traťový okruh DK DK  2. Hlásnicový okruh 1. Hlásnicový okruh   Hlásnica Telefónne stanovište na trati - zásady prevádzky

  39. 28 12 22 Telefónne stanovište na trati - zásady prevádzky Orientácia o najbližšom telefónnom stanovišti: Stožiare TV alebo hektometrovníky Stožiare vzdušného vedenia

  40. Telefónne stanovište na trati - zásady prevádzky • končí na najbližšom sprostredkovacom pracovisku telefónnej ústredne Pracovný telefónny okruh: Použitie: • len na naliehavý hovor z trate s vedúcimi org. zložiek pri poruchách, nehodách a pod., • nesmie sa použiť pre trvalé spojenie z miesta obnovovacích prác.

  41. ATÚ Pracovný okruh DK DK Traťový okruh  Telefónne stanovište na trati - zásady prevádzky

  42. Miestne telefónne okruhy - zásady prevádzky • podľa technológie práce - o zriadení rozhoduje prednosta Sp OZT po dohode s prednostom žst. podľa zásad Ž1, • ostatné - o zriadení rozhoduje prednosta Sp OZT. Výhybkársky: • len stanovištia podieľajúce sa na zisťovaní voľnosti a príprave vlakových ciest v stanici. Zriaďovanie:

  43. Selektorové telefónne okruhy • Decentralizovaná voľba: • služobná telefónna sieť, • Centralizovaná voľba: • dopravná sieť, • iné špeciálne účely.

  44. Decentralizovaná voľba ATÚ      Selektorové telefónne okruhy úsek. pren. Nikto nemá prednostné právo hovoru

  45. Selektorové telefónne okruhy Decentralizovaná voľba - základné funkcie: • Individuálna voľba - zavolanie jedného účastníka, • Skupinová voľba - jedným číslom vopred určená skupina, • Obežníkové volanie, • Prechod do ATÚ v oboch smeroch, • Hovor bez spolupočúvania ostatných účastníkov, • Zrušenie hovoru ktorýmkoľvek účastníkom, • Núdzové uvoľnenie okruhu ktorýmkoľvek účastníkom, • Kontrola vedenie - voľné, obsadené, • Súčasný hovor viac účastníkov - úsekový prenášač.

  46. Centralizovaná voľba       Selektorové telefónne okruhy Organizáciu hovorov, prevádzku a volania staníc riadi dispečer.

  47. Selektorové telefónne okruhy Centralizovaná voľba - základné funkcie: Riadiaca stanica: - voľbu jednotlivých staníc na okruhu, - skupinovú voľbu účastníkov, - obežníkové volanie. Účastnícka stanica: - vstup účastníka aj v čase iného prebiehajúceho hovoru, - volanie iného účastníka prostredníctvom dispečera.

  48. Účel: Telefónne zapojovače Obsluha niekoľkých okruhov s rovnakým alebo s rôznym druhom prevádzky z jedného pracoviska bez možnosti vzájomného prepojovania.

  49. Telefónne zapojovače Základné funkcie: • obojstranné volanie a hovor, • vizuálne aj akustické návestenie volaní z okruhov, • znemožnenie prepojenia okruhov, • vylúčenie viac súčasných hovorov z jedného obsluhovacieho pracoviska.

  50. Telefónne zapojovače Ďalšie možné funkcie: • súčasný hovor účastníkov na jednom okruhu, • vzájomné spolupočúvanie na jednom okruhu, • prednostná obsluha na vopred stanovenom obsuhovacom pracovisku (spravidla výpravca), • návestenie chybnej obsluhy a niektorých porúch, • obsluha staničného rozhlasového zariadenia, • hlasitý telefón, • zapojenie magnetofónu - záznam hovorov.