slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Marek Kulesa dyrektor biura TOE PowerPoint Presentation
Download Presentation
Marek Kulesa dyrektor biura TOE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Marek Kulesa dyrektor biura TOE - PowerPoint PPT Presentation


 • 188 Views
 • Uploaded on

RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE - stan na 31 marca 2011 r. Raport TOE Prezentacja na III Europejski Kongres Gospodarczy Katowice, 18.05.2011 r. Marek Kulesa dyrektor biura TOE. Raport TOE 2011. ZAKRES RAPORTU TOE 2011. SPIS TREŚCI. Wprowadzenie (1 str.)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Marek Kulesa dyrektor biura TOE


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE- stan na 31 marca 2011 r. Raport TOE

Prezentacja na III Europejski Kongres Gospodarczy

Katowice, 18.05.2011 r.

Marek Kulesa

dyrektor biura TOE

slide2

Raport TOE 2011

ZAKRES RAPORTU TOE 2011. SPIS TREŚCI

 • Wprowadzenie (1 str.)
 • Kluczowe działania (zrealizowane oraz planowane) na rynku energii elektrycznej w Polsce w okresie od 1 kwietnia 2010 r. do 31 marca 2011 r. (31 str.)
 • Kształtowanie się cen energii elektrycznej (5 str.)
 • Propozycje działań krótko- i długoterminowych (3 str.)
 • Zastosowane skróty i oznaczenia (2 str.)
 • Materiały źródłowe (2 str.)
 • Zespół autorski (1 str.)

TOE, Wa-wa, K-ce, 2011.05.18

slide3

Raport TOE 2011

KLUCZOWE DZIAŁANIA (1)

 • Utrzymanie/przywrócenie obowiązku zatwierdzania przez Prezesa URE taryf (sprzedaży energii elektrycznej) w grupach taryfowych G
 • Systemy wsparcia OZE i kogeneracji - umarzanie świadectw pochodzenia (tzw. żółte, czerwone, zielone i fioletowe certyfikaty)
 • Uruchomienie market coupling’u na połączeniu ze Szwecją w kontekście rozwoju/rozszerzenia tego modelu wymiany
 • Rynek Dnia Bieżącego
 • Realizacja zapisów Polityki energetycznej Polski do 2030 roku

TOE, Wa-wa, K-ce, 2011.05.18

slide4

Raport TOE 2011

KLUCZOWE DZIAŁANIA (2)

 • 6. Skutki nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne dokonanej ustawą z dnia 8 stycznia 2010 r. („obligo giełdowe”)
 • 7. Ustawa o efektywności energetycznej
 • 8. Dobre praktyki sprzedawców energii elektrycznej i paliw gazowych oraz Operatorów Systemów Dystrybucyjnych
 • 9. Wzorzec umowy kompleksowej dla sprzedawców z urzędu sprzedających energię elektryczną w grupie G
 • 10. Proces zmiany sprzedawcy
 • 11. Zmiana stawki VAT w 2011 roku

TOE, Wa-wa, K-ce, 2011.05.18

slide5

Raport TOE 2011

KLUCZOWE DZIAŁANIA (3)

 • P1. Prace nad nową ustawą – Prawo energetyczne
 • P2. Nowa architektura rynku energii elektrycznej w Polsce
 • P3. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne (druk 3237), projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne (druk 3794)
 • P4. Prace nad modelem rozwoju smart metering w Polsce
 • P5. GUD kompleksowy

TOE, Wa-wa, K-ce, 2011.05.18

slide6

Raport TOE 2011

KSZTAŁTOWANIE SIĘ CEN ENERGII ELEKTRYCZNEJ

TOE, Wa-wa, K-ce, 2011.05.18

slide7

Raport TOE 2011

KSZTAŁTOWANIE SIĘ CEN ENERGII ELEKTRYCZNEJ

TOE, Wa-wa, K-ce, 2011.05.18

slide8

Raport TOE 2011

PROPOZYCJE DZIAŁAŃ KRÓTKO- I DŁUGOTERMINOWYCH (1)

 • 1.DK. Podjęcie ze strony Prezesa URE decyzji dotyczącej zwolnienia wszystkich spółek obrotu z obowiązku przedkładania do zatwierdzania taryf dla odbiorców w grupach taryfowych G
 • 2.DK. Należy jak najszybciej upublicznić i poddać pod dyskusję wyniki prac Ministerstwa Gospodarki oraz podjąć decyzję o przebudowaniu systemu wsparcia OZE i kogeneracji w taki sposób, aby wspierał przede wszystkim rozwój źródeł odnawialnych i kogeneracyjnych
 • 3.DK. Należy możliwie szybko wdrożyć rynek finansowy towarów giełdowych
 • 4.DK. Konieczna jest kontynuacja opracowywania standardów umów

TOE, Wa-wa, K-ce, 2011.05.18

slide9

Raport TOE 2011

PROPOZYCJE DZIAŁAŃ KRÓTKO- I DŁUGOTERMINOWYCH (2)

 • 5.DK. Systematyczna, kwartalna rewizja założeń ujętych w „Programie działań wykonawczych na lata 2009 -2012”
 • 6.DK. Przyspieszenie prac nad nową ustawą Prawo energetyczne, uwzględnienie w niej wszystkich nowych dyrektyw unijnych, a także „poprawienie” wszystkich zapisów, co do których występują obecnie spory/wątpliwości prawno – interpretacyjne
 • 7.DK. Zmiany ustawy – Prawo energetyczne, jak i rozpoczęte prace dotyczące zmian architektury rynku energii elektrycznej w Polsce powinny m.in. zmierzać do stworzenia warunków dla rozwoju płynnego i konkurencyjnego rynku energii

TOE, Wa-wa, K-ce, 2011.05.18

slide10

Raport TOE 2011

PROPOZYCJE DZIAŁAŃ KRÓTKO- I DŁUGOTERMINOWYCH (3)

 • 8.DK. W obszarze wymiany międzysystemowej do proponowanych działań w krótkoterminowym horyzoncie czasowym TOE zalicza następujące elementy:
   • monitorowania procesu określania dostępnych mocy transgranicznych przez Prezesa URE
   • monitorowanie prac nad wprowadzeniem metody flow-based, jako metody określania dostępnych mocy transgranicznych
   • monitorowanie planów wprowadzenia metody market coupling, jako metody udostępniania mocy transgranicznych i dalsza analiza zasadności stosowania tej metody w sytuacji braku synchronizacji czasowej pomiędzy polskim rynkiem spot a rynkami sąsiednimi
   • monitorowanie procesu udostępniania mocy w wymianie międzysystemowej z Ukrainą

TOE, Wa-wa, K-ce, 2011.05.18

slide11

Raport TOE 2011

PROPOZYCJE DZIAŁAŃ KRÓTKO- I DŁUGOTERMINOWYCH (4)

 • Towarzystwo Obrotu Energią, uwzględniając szerokie dyskusje wewnętrzne i zewnętrzne (w tym z innymi uczestnikami rynku energii elektrycznej) proponuje (w ramach kontynuacji działań opisanych w Raporcie 2010), aby działania długoterminowe objęły dwa główne obszary:
 • 1.DD. Wdrożenie nowej architektury rynku energii elektrycznej adekwatnie do koncepcji zaproponowanej w przyjętej przez Radę Ministrów „Polityce energetycznej państwa do 2030 roku”.
 • 2.DD. Rozbudowa mocy transgranicznych na wszystkich kierunkach geograficznych.

TOE, Wa-wa, K-ce, 2011.05.18

slide12

Raport TOE 2011

ZESPÓŁ AUTORSKI

 • kol. Katarzyna Rozenfeld, Vattenfall Energy Trading Sp. z o.o. - przewodnicząca
 • kol. Robert Bański, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
 • kol. Janusz Bil
 • kol. Anna Gabrysiak, ENEA S.A.
 • kol. Piotr Gniewkowski, Kancelaria Radców Prawnych MGS s.p.
 • kol. Wojciech Graczyk, RWE Polska S.A.
 • kol. Marek Kulesa, TOE
 • kol. Janusz Kurzak, J.P. Morgan Energy Europe Ltd.
 • kol. Marcin Ludwicki, ENERGA - Obrót S.A.
 • kol. Witold Obniski, RWE Polska S.A.
 • kol. Zbigniew Olszewski, EGL Polska Sp. z o.o.
 • kol. Joanna Pułtorak, Tauron Polska Energia S.A.
 • kol. Maciej Sołtysik, Tauron Polska Energia S.A.
 • kol. Krzysztof Żukowski, Dom Maklerski IDMSA

TOE, Wa-wa, K-ce, 2011.05.18

slide13

Thankyou for yourattention

Marek Kulesa

Towarzystwo Obrotu Energią

ul. Czackiego 7/9/11

00 – 043 Warsawtel. (22) 827 57 93

fax (22) 826 61 55 e-mail: marek.kulesa@toe.pl

TOE, Wa-wa, K-ce, 2011.05.18