Bie u hie n da ng i nhie m hiv aids
Download
1 / 24

BIEÅU HIEÄN DA ÔÛ NGÖÔØI NHIEÃM HIV -AIDS - PowerPoint PPT Presentation


 • 62 Views
 • Uploaded on

BIEÅU HIEÄN DA ÔÛ NGÖÔØI NHIEÃM HIV -AIDS. BS . VOÕ THÒ BAÏCH SÖÔNG ÑAÏI HOÏC Y DÖÔÏC TP.HCM. ÑÒNH NGHÓA. -HIV (Human Immunodeficiency Virus ):laø virus gaây hoäi chöùng suy giaûm mieãn dòch maéc phaûi

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'BIEÅU HIEÄN DA ÔÛ NGÖÔØI NHIEÃM HIV -AIDS' - bly


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Bie u hie n da ng i nhie m hiv aids

BIEÅU HIEÄN DA ÔÛ NGÖÔØI NHIEÃM HIV -AIDS

BS. VOÕ THÒ BAÏCH SÖÔNG

ÑAÏI HOÏC Y DÖÔÏC TP.HCM


Nh ngh a
ÑÒNH NGHÓA

 • -HIV (Human Immunodeficiency Virus ):laø virus gaây hoäi chöùng suy giaûm mieãn dòch maéc phaûi

 • -AIDS (Acquired ImmunodeficiencySyndrome ):laø moät nhoùm bieåu hieän bôûi nhieãm truøng hoaëc böôùu thöù phaùt do suy giaûm mieãn dòch teá baøo do retrovirus gaây ra .


Nh ngh a bn aids cdc 1993
ÑÒNH NGHÓA BN AIDS(CDC, 1993):

 • ÑÖÔÏC GOÏI LAØ AIDS :khi coù xeùt nghieäm HIV + ñoàng thôøi coù soá löôïng teá baøo CD4 <200 /mm3 maùu ,duø chöa coù trieäu chöùng laâm saøng hoaëc moät ngöôøi coù caùc beänh chæ ñieåm cho duø soá löôïng teá baøo CD 4 >500.


Ng la y
ÑÖÔØNG LAÂY

 • -Ñöôøng tình duïc :giao hôïp khoâng baûo veä .

 • -Tieâm chích :chích ma tuùy laø ñöôøng laây thöôøng gaëp taïi VN .

 • -Maùu vaø caùc saûn phaåm cuûa maùu .

 • -Nhaân vieân y teá

 • -Gheùp cô quan

 • -Truyeàn töø meï sang con :trong töû cung ,trong luùc sanh vaø cho con buù


Bie u hie n da tre n nhie m hiv
BIEÅU HIEÄN DA TREÂN NHIEÃM HIV

 • -Coù theå ôû baát cöù giai ñoaïn naøo cuûa nhieãm HIV.

 • -Moät soá beänh da coù tæ leä phoái hôïp cao vôùi nhieãm HIV ,do ñoù khi chaån ñoaùn thöôøng phaûi taàm soaùt HIV

 • -Moät soá beänh da khaùc thöôøng gaëp trong nhieãm HIV vaø coù theå chæ ñònh thöû HIV nhö Zona ,Candida nieâm maïc , (mieäng –haàu,aâm hoä –aâm ñaïo taùi phaùt ), vieâm da tieát baõ,aphte naëng vaø keùo daøi .

 • -ÔÛ ngöôøi nhieãm HIV bieåu hieän da ña soá nhö ngöôøi bình thöôøng nhöng ôû gñ AIDS coù nhöõng bieåu hieän ñaëc bieät hôn .


To m ta t la m sa ng ca c bie u hie n da tre n nhie m hiv aids
TOÙM TAÉT LAÂM SAØNG CAÙC BIEÅU HIEÄN DA TREÂN NHIEÃM HIV /AIDS

NHIEÃM SIEÂU VI:

 • -SÔ NHIEÃM :Soát ,ñau cô ,meà ñay

  Phaùt ban saån ôû thaân

  Hoäi chöùng gioáng nhieãm truøng taêng ñôn nhaân

  Haïch toøan thaân

 • -HERPES SIMPLEX (thöôøng gaëp )

 • -ZONA (raát thöôøng gaëp )

 • -THUÛY ÑAÄU (ít gaëp )

 • -U MEÀM LAÂY

 • -MUÏN COÙC ,MOÀNG GAØ (thöôøng gaëp )

 • -BAÏCH SAÛN LOÂNG DO EPSTEIN –BAR VIRUS :Maûng suøi traéng ,dính ôû maët treân löôõi .


Nhie m na m
NHIEÃM NAÁM NHIEÃM HIV /AIDS

 • -CANDIDA ALBICANS ++++

 • -LANG BEN ++

 • -DERMATOPHYTE ++

 • -CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS :hieám

 • -HISTOPLASMA CAPSULATUM :hieám

 • -PENICILLIUM MARNEFFEI :khu vöïc ÑNAÙ


 • *NHIEÃM TRUØNG : NHIEÃM HIV /AIDS

  -TUÏ CAÀU VAØNG +++

  -GIANG MAI +

 • *KYÙ SINH TRUØNG :

  -GHEÛ :+++


Ca c ro i loa n
CAÙC ROÁI LOAÏN NHIEÃM HIV /AIDS

*ROÁI LOAÏN TAÊNG SINH :

 • -Vieâm da tieát baõ +++

 • -Vaåy neán +

 • -Saån ngöùa +++

 • -Vieâm nang loâng aùi toan (hieám )

  *ROÁI LOAÏN MAÏCH MAÙU:

 • -Daõn maïch maùu tröôùc ngöïc

 • -U maïch nhieãm truøng (hieám )

 • -Ban xuaát huyeát giaûm tieåu caàu

  *ROÁI LOAÏN TAÂN SINH :

 • -Sarcome KAPOSI

 • -U lympho


Ca c ro i loa n tt
CAÙC ROÁI LOAÏN (TT) NHIEÃM HIV /AIDS

 • -DÒ ÖÙNG THUOÁC

 • -NGÖÙA

 • -MOÙNG VAØNG

 • -MOÙNG XANH

 • -BAÏCH BIEÁN (ít )

 • -TOÙC BAÏC SÔÙM (hay gaëp )


Pseudomembranous candidiasis thrush
Pseudomembranous candidiasis NHIEÃM HIV /AIDS(thrush)Oral hairy leukoplakia
Oral hairy leukoplakia NHIEÃM HIV /AIDS


Kaposi s sarcoma
Kaposi’s sarcoma NHIEÃM HIV /AIDS


Non hodgin s lymphoma
Non-Hodgin’s lymphoma NHIEÃM HIV /AIDS

 • MR: 32 yr-old white male with HIV, CD4=60; 8 day post extraction 30,31. Bx= malignant lymphoma highgrade, diffuse small noncleaved cell type


Erythematous candidiasis
Erythematous candidiasis NHIEÃM HIV /AIDS


Pseudomembranous candidiasis thrush1
Pseudomembranous candidiasis NHIEÃM HIV /AIDS(thrush)


Human papilloma virus hpv
Human papilloma virus (HPV) NHIEÃM HIV /AIDS


Human papilloma virus hpv1
Human papilloma virus (HPV) NHIEÃM HIV /AIDS
ad